Teksti suurus:

Kohtu registriosakonna kodukord

Kohtu registriosakonna kodukord - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Kohtu registriosakonna kodukord

Vastu võetud 28.08.2002 nr 56
RTL 2002, 103, 1558
jõustumine 19.09.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.12.2002RTL 2003, 6, 5217.01.2003
10.04.2003RTL 2003, 51, 74827.04.2003
16.05.2003RTL 2003, 66, 94901.06.2003
25.06.2004RTL 2004, 89, 140305.07.2004
08.07.2005RTL 2005, 81, 116924.07.2005 , osaliselt 1.01.2006
28.12.2005RTL 2006, 3, 3809.01.2006
08.06.2006RTL 2006, 49, 89125.06.2006
28.12.2006RTL 2006, 93, 172201.01.2007
25.01.2007RTL 2007, 10, 16302.02.2007
18.01.2008RTL 2008, 9, 11301.02.2008
12.12.2008RTL 2008, 99, 138901.01.2009
18.12.2009RTL 2009, 99, 146601.01.2010
30.12.2009RTL 2010, 2, 2018.01.2010
19.02.2010RTL 2010, 9, 16008.03.2010 , osaliselt 15.03.2010
22.06.2010RT I 2010, 36, 21501.07.2010

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 42 lõike 1, «Äriseadustiku» § 33 lõike 14, § 41 lõike 4, § 67 lõike 1 ja lõike 4 punktide 3 ning 4, § 5111, § 5112 lõike 1, § 5113, § 520 lõike 11, § 541 lõigete 2 ja 3 alusel ning kooskõlas § 525 lõikega 2, «Mittetulundusühingute seaduse» § 111 lõike 2, «Kommertspandiseaduse» § 37 alusel ja kooskõlas §-ga 15, «Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse» § 18 lõike 2, § 64 lõike 3 ja § 77 lõike 2, «Kinnistusraamatuseaduse» § 1 lõike 2 ja lõike 3 punkti 1, § 771 lõike 2 ja § 772 lõike 3, «Kirikute ja koguduste seaduse» § 19 lõike 1, «Hooneühistuseaduse» § 6 lõike 1 ning «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 61, § 592 lõike 1 ja § 597 lõike 3 alusel ning kooskõlas § 314 lõikega 7.
[RT I 2010, 36, 215 - jõust. 01.07.2010]

Määrus reguleerib kohtu registriosakonna töökorraldust ning äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, kommertspandiregistri ning laevakinnistusraamatu pidamist.

1. peatükk REGISTRIOSAKONNA TÖÖKORRALDUS 

1. jagu Üldsätted 

§ 1. – § 2.
[Kehtetud – RTL 2005, 81, 1169 – 1.01.2006]

§ 21.  Töökorraldus

  Registriosakonna töökorraldusele kohaldatakse «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukorras» sätestatut niivõrd, kuivõrd käesolev määrus ei sätesta teisiti.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 3.  Registriosakonna koosseis ning teenistujate ametisse nimetamine

  (1) Kohtunike tööjaotusplaanis määratakse kohtunik, kes täidab registripidamisülesandeid, mis on ette nähtud seadusega. Kohtunik ei kuulu registriosakonna koosseisu.

  (2) Justiitsminister nimetab ja vannutab kohtunikuabi ametisse eksamikomisjoni ettepanekul ning määrab kohtu ja kohtumaja, kus kohtunikuabi teenistusse asub. Kohtudirektor määrab struktuuriüksuse, mille koosseisu kohtunikuabi kuulub. Kohtudirektor võib ilma kohtunikuabi nõusolekuta suunata ta tööle teise kohtumajja, kui teine kohtumaja asub samas asulas.

  (3) [Kehtetud – RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

  (4) Kohtudirektor kinnitab registriosakonna koosseisu. Osakonna koosseisus on kohtunikuabi ametikohad ning võivad olla kantseleijuhataja, vanemregistrisekretäri, registrisekretäri, arhivaari ja tehnilise sekretäri ametikohad ning muud ametikohad.

  (5) Kohtudirektor nimetab ametisse:
  1) kantselei juhataja osakonna juhataja ettepanekul nende kohtuteenistujate seast, kes on sooritanud registrisekretäri eksami;
  11) vanemregistrisekretärid osakonna juhataja ettepanekul nende registrisekretäride seast, kes on keerukamate tööülesannete täitmisel silma paistnud, ja kui selline ametikoht on justiitsministri käskkirja alusel kohtusse loodud;
  2) registrisekretärid osakonna juhataja ettepanekul nende tehniliste sekretäride seast, kes on olnud teenistuses vähemalt kolm kuud ja kes on sooritanud registrisekretäri eksami;
  3) teised osakonna koosseisu kuuluvad kohtuteenistujad peale kohtunikuabi.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 4.  Registriosakonna ja registriosakonna ametnike pitsatid

  (1) Registriosakonnal on 35-millimeetrise läbimõõduga sõõrikujuline väikese riigivapi kujutisega ja oma nimega värvi- ja reljeefpitsat ning võib olla rõhtpitsat kirjavahetuse jaoks.

  (2) Kohtudirektor võib registriosakonna juhataja ettepanekul otsustada kasutusele võtta rohkem kui ühe lõikes 1 nimetatud pitsati ja tõestamistoiminguid tegevate registriosakonna ametnike nimelised pitsatid, lähtudes «Notariaadiseaduse» § 53 punktist 4.

  (3) Kohtudirektor korraldab registriosakonna ja selle ametnike pitsatite kujundamise, registreerimise, kehtetuks tunnistamise, hoidmise ja hävitamise «Riigivapi seaduses» ettenähtud korras.

  (4) Kohtu registriosakonna ja selle ametnike pitsatijäljendid ning tõestamistoimingute tegemiseks pädevate ametnike allkirjanäidised saadetakse teiste kohtute registriosakondadele ja Justiitsministeeriumi vabakutsete ja õigusregistrite talitusele iga kalendriaasta alguses ning tõestamistoimingute tegemiseks pädevate teenistujate vahetumisel.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 41.  Registridokumentide transportimine

  Kui registridokumentide originaale on vaja viia ühest kohtust teise, siis korraldab transportimise ja vastutab selle eest saatja kohtu kohtudirektor.
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

2. jagu Registriosakonna juhataja 

§ 5.  Juhataja nimetamine

  (1) Registriosakonna juhatajaks on kohtudirektori määratud kohtunikuabi.

  (2) Registriosakonna juhataja puudumisel täidab tema kohuseid kohtudirektori poolt registriosakonna kohtunikuabide seast nimetatud kohusetäitja.

  (3) Ärakiri registriosakonna juhataja või juhataja kohusetäitja määramise ja vabastamise kohta saadetakse Justiitsministeeriumi vabakutsete ja õigusregistrite talitusele teadmiseks.

  (4) Registriosakonna juhataja vahetumisel võetakse ja antakse asjaajamine üle kohtu kohtudirektori poolt määratud kohtuteenistuja osavõtul. Üleandmise-vastuvõtmise kohta koostatakse akt kahes eksemplaris, millest üks jääb registriosakonda ja teine kohtukantseleisse. Akti ärakiri saadetakse Justiitsministeeriumi vabakutsete ja õigusregistrite talitusele.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 6.  Juhataja ülesanded

  (1) Registriosakonna juhataja ülesanne on korraldada osakonna tegevust. Ta tagab, et osakonna pädevusse kuuluvaid hagita tsiviilasju menetletakse ning isikuid teenindatakse ning järelevalve- ja sunniabinõusid rakendatakse õiguspäraselt ja kiiresti ning et registreid peetakse ja infosüsteeme kasutatakse nõuetekohaselt.

  (2) Lõikes 1 nimetatud eesmärgi saavutamiseks täidab osakonna juhataja lisaks kohtunikuabi kohustustele järgmisi ülesandeid:
  1) kehtestab pärast kohtunikuabide arvamuse ärakuulamist kirjaliku korraldusega kohtunikuabide tööjaotusplaani nende kohtuasjade kohta, mille jaotamine on automatiseerimata. Kodukorras ettenähtud juhtudel jaotab juhataja asju ümber;
  2) kohtudirektori juhiseid arvestades kehtestab osakonna muude ülesannete jaotuse, teenistujate asendamise korra ning määrab e-posti kontrollimise eest vastutajad, tõestamistoimingute tegijad ja osakonnaväliste andmekogude kontrollijad;
  3) kontrollib teenistusülesannete täitmist ja korraldab tööaja arvestust;
  4) korraldab kaebuste, määruskaebuste ja vastuväidete lahendamist;
  5) korraldab osakonna arhiivi ülevaatust ja dokumentide hävitamist;
  6) kehtestab abinõude süsteemi, mis tagab dokumentide säilimise ning süüdlase kindlakstegemise dokumendi rikkumise, hävimise või kadumise korral;
  7) vajaduse korral rakendab abinõusid, mis tagavad infosüsteemi sisestatud andmete säilimise ning välistavad volitamata juurdepääsu ja töötlemise;
  8) kirjaliku korraldusega kehtestab osakonna ja selle ametnike pitsatite, templite ning dokumendiplankide kasutamise ja hoidmise korra ulatuses, mis ei kuulu kohtudirektori pädevusse, ning korraldab kodukorras ettenähtud pitsatijäljendite ja allkirjade näidiste ning ärakirjade saatmise teistesse osakondadesse ja Justiitsministeeriumi vabakutsete ja õigusregistrite talitusse;
  9) teeb kohtudirektorile esildisi inventari-, lähetus- ja koolitusvajaduste ning muude asjaolude kohta ning ettepanekuid puhkuste ajakava, osakonna koosseisu, palgafondi, ergutuste ja distsiplinaarkaristuste ning kohtunikuabikandidaadi juhendamise kohta;
  10) vajaduse korral algatab asendusregistriosa ja asenduskaardi avamise;
  11) korraldab osakonna tööks vajalike erivahendite arvestust ja jaotamist;
  12) korraldab osakonda kuuluvale kohtuteenistujale katseaja lõpu ja iga-aastasi hindamisvestlusi.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]
  13) otsustab teha kanded paberil peetavasse asendusregistrisse, kui ajutiselt ei ole võimalik infosüsteemi tehnilise rikke tõttu arvutis pidada äriregistrit, mittetulundusühingute ja sihtasustuste registrit, kommertspandiregistrit või laevakinnistusraamatut.
[RT I 2010, 36, 215 - jõust. 01.07.2010]

§ 7.  [Kehtetu – RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

3. jagu Registriosakonna kantselei juhataja 

§ 8.  Kantselei juhataja ametikoht

  (1) [Kehtetu – RTL 2003, 66, 949 - jõust. 01.06.2003]

  (2) Kantselei juhataja allub vahetult registriosakonna juhatajale.

  (3) Registriosakonna juhataja määrab, millised registrisekretärid ja tehnilised töötajad alluvad vahetult kantselei juhatajale.

§ 9.  Kantselei juhataja ülesanded

  (1) Kantseleijuhataja ülesandeks on korraldada registriosakonna kantselei tegevust, sealhulgas:
  1) tagada tõhus töökorraldus dokumentide vastuvõtmise, edasisaatmise, registriga tutvumise, andmete väljastamise ja arhiivipidamise alal;
  2) täita registriosakonna juhataja ülesandel käesoleva kodukorra § 6 lõike 2 punktides 5 ja 11 nimetatud kohustusi;
  3) abistada registriosakonna juhatajat tema ülesandel käesoleva kodukorra § 6 lõike 2 punktides 6 - 9 nimetatud kohustuste täitmisel;
  4) kontrollida talle vahetult alluvate teenistujate ametikohustuste täitmist;
  5) tagada registriosakonna kirjavahetuse, sealhulgas elektronkirjade arvelevõtmine ja vastamine;
  6) täita registriosakonna juhataja ühekordseid ülesandeid.

  (2) Tööülesannete jaotuse kantselei juhatajale alluvate teenistujate vahel ja nende vastastikuse asendamise korra kehtestab registriosakonna juhataja kantselei juhataja ettepanekul.

  (3) Kantselei juhataja võib registriosakonna juhataja määramisel täita ka registrisekretäri ülesandeid ulatuses, mis ei sega tal kantselei tegevuse korraldamist.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

4. jagu Registrikohtunik 

§ 10.  Registrikohtuniku ülesanded ja seisukohad

  (1) Registriosakonnas täidab seaduses sätestatud kohtuniku ülesandeid kohtunike tööjaotusplaanis määratud kohtunik (edaspidi registrikohtunik).

  (2) [Kehtetu – RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

  (3) Registrikohtuniku kirjalikud seisukohad, mida ta on avaldanud konkreetse registriasja lahendamise kohta, köidetakse vastavasse registri- või laevatoimikusse.

  (4) Registrikohtuniku üldised seisukohad registriasjade lahendamise kohta ning registri- ja laevatoimikusse köidetud seisukohtade ärakirjad köidetakse eraldi toimikusse, mis peab olema kõigile registriosakonna töötajaile kättesaadav.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

5. jagu Kohtunikuabi 

§ 11.  Kohtunikuabi ülesanded

  (1) Registriosakonna koosseisu kuuluv kohtunikuabi:
  1) otsustab oma pädevusse kuuluva lahendi tegemise;
  2) koostab registrikohtunikule lahendite eelnõusid;
  3) sisestab registrikohtuniku tehtud lahendi teksti infosüsteemi ning kinnitab oma salasõnaga;
  4) kinnitab registrikande ja märke;
  5) teeb «Äriseadustiku» §-s 46 nimetatud kandeid ja märkeid;
  6) teeb «Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse» §-s 54 nimetatud kandeid;
  7) vaatab läbi toimikusse köidetavaid dokumente, mis ei ole aluseks kande tegemisele (nõukogu liikmete andmed jne);
[RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]
  8) kinnitab ärakirju ja väljatrükke;
  9) annab välja tõendeid registrikande puudumise või muutmatuse kohta;
  10) annab välja laeva lipudokumendid;
  11) tuvastab registri- ja laevatoimikuga tutvuda soovija õigustatud huvi;
  12) jälgib, et toimikud vastaksid käesolevas kodukorras ettenähtud nõuetele;
  13) rakendab hoiatus- ja sunnivahendeid registriosakonnale valeandmete esitamise ning ettenähtud andmete esitamata jätmise korral, samuti äriühingute vara vähenemise puhul alla seadusega lubatud alampiiri;
  14) juhendab kohtunikuabikandidaate ning osakonna juhataja määramisel notarikandidaate, üliõpilastest praktikante ning registrisekretäre ja osakonna teisi töötajaid ning juhendajana vaatab läbi ja kinnitab juhendatava tehtud lahendite projekte;
  15) algatab laevakinnistusregistri asendusosa avamise menetluse;
  16) teeb vastava teate alusel erakonna liikmete nimekirja märke liikme väljaastumise või väljaarvamise kohta;
  17) nõuab erakonna juhatuselt erakonna liikmete nimekirja esitamist tema poolt määratud tähtajaks, kui tal on alust arvata, et liikmete tegelik arv on langenud alla 1000;
  18) taotleb «Erakonnaseaduse» § 12 lõike 3 alusel ja tingimustel erakonna sundlõpetamise algatamist;
  181) täidab „Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 „Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta“ rakendamise seaduse“ § 3 lõigetes 1-3 sätestatud kohustusi;
  19) annab välja „Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 „Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta“ rakendamise seaduse“ (RT I 2004, 81, 543) § 4 lõigetes 1 ja 3 nimetatud tõendeid ning täidab lõikes 4 sätestatud ülesannet;
  20) edastab „Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta» artiklis 14, „Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 Euroopa majandushuviühingu kohta“ artiklis 11 ja „Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 „Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta“ artiklis 13 nimetatud teate Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.
  21) annab välja „Äriseadustiku“ § 4339 lõikes 2 nimetatud tõendi.
[RTL 2008, 9, 113 - jõust. 01.02.2008]

  (2) Registrikohtunik võib määrata, et registriasja materjalid, mida ta arutab avalikul istungil, valmistab ette kohtunikuabi.

6. jagu Registrisekretär 

§ 12.  Registrisekretäri põhiülesanded

  (1) Registrisekretär:
  1)
[Kehtetu – RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]
  2) teeb «Äriseadustiku» §-s 46 nimetatud kandeid ja märkeid;
  3) kinnitab ärakirju ja väljatrükke;
  4) annab välja tõendeid vastavalt «Äriseadustiku» § 28 lõikele 4;
  5) tuvastab registri- ja laevatoimikuga tutvuda soovija õigustatud huvi;
  6) vaatab vajadusel läbi ilma kandemääruseta toimikusse köidetavaid dokumente (nõukogu liikmete nimekirjad jm);
[RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]
  7) hoiatab asjaosalisi isikuid registriosakonnale valeandmete esitamise ning ettenähtud andmete esitamata jätmise korral, samuti äriühingute vara vähenemise puhul alla seadusega lubatud alampiiri;
  8) jälgib, et toimikud vastaksid käesolevas kodukorras ettenähtud nõuetele;
  9) juhendab registriosakonna juhataja määramisel notarikandidaatidest ja üliõpilastest praktikante;
  10) teeb vastava teate alusel erakonna liikmete nimekirja märke liikme väljaastumise või väljaarvamise kohta;
  11) nõuab erakonna juhatuselt erakonna liikmete nimekirja esitamist tema poolt määratud tähtajaks, kui tal on alust arvata, et liikmete tegelik arv on langenud alla 1000;
  12) taotleb «Erakonnaseaduse« § 12 lõike 3 alusel ja tingimustel erakonna sundlõpetamise algatamist;
  13) teeb seaduses sätestatud alusel osanike ja hooneühistu liikmete nimekirjas muudatusi.
[RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Registriosakonna juhataja võib vajaduse korral anda registrisekretärile tehnilise sekretäri ülesandeid.

§ 13.  Registrisekretäri menetluspädevus registriasjades

  Registrisekretär võib vaadata läbi avaldusi ning koostada registrikohtunikule ja kohtunikuabile kandemääruste ning muude kohtumääruste eelnõusid lihtsamates registriasjades.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 14.  [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 15.  Registrisekretäri kohustus pöörduda registrikohtuniku või kohtunikuabi poole

  Registrisekretär peab registriasja menetlemise katkestama ja pöörduma suuniste saamiseks registrikohtuniku või kohtunikuabi poole, kui:
  1) ta soovib kõrvale kalduda talle teadaolevast registrikohtuniku seisukohast;
  2) registriasja menetlemises ilmnevad õiguslikud raskused.

§ 16.  Registrisekretäri taandus

  Registrisekretär peab registriasja andma kohtunikuabide tööjaotusplaani alusel teise isiku menetlusse, kui on alust kahelda tema erapooletuses, sealhulgas siis, kui ta ise või tema sugulane või hõimlane on registriasja suhtes:
  1) füüsilisest isikust ettevõtjaks;
  2) täis- või usaldusühingu osanikuks, registrisse kantud esindama volitatud isikuks või prokuristiks;
  3) osaühingu, aktsiaseltsi või tulundusühistu asutajaks, juhatuse või nõukogu liikmeks, prokuristiks või audiitoriks;
  4) välismaa äriühingu, kelle filiaal on äriregistrisse kantud või kandmisel, seadusjärgseks esindajaks, filiaali juhatajaks või prokuristiks;
  5) mittetulundusühingu või sihtasutuse asutajaks või juhatuse liikmeks või sihtasutuse nõukogu liikmeks või «Mittetulundusühingute seaduse» §-s 31 nimetatud mittetulundusühingu organi liikmeks või sihtasutuse audiitoriks.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 161.  Vanemregistrisekretär

  Vanemregistrisekretärile kohaldatakse registrisekretäri kohta sätestatut.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

7. jagu Tehniline sekretär 

§ 17.  Tehnilise sekretäri ülesanded

  Tehnilise sekretäri ülesandeks on registriosakonna juhataja, registrikohtunike, kohtunikuabide ja registrisekretäride abistamine registrite pidamisel, sealhulgas:
  1) dokumentide vastuvõtmiseks ja lahendite täitmiseks vajalike tehniliste toimingute tegemine;
  2) isikute teenindamine, kes esitavad registriosakonnale dokumente või kes tutvuvad registriandmetega või tellivad neist ärakirju ja väljatrükke;
  3) dokumentide skaneerimine;
  4) väljasaadetavate kirjade postitamine ning saabunud kirjade arvelevõtmine ja kätteandmine.

8. jagu Arhivaar 

§ 18.  Koosseisulise arhivaari ülesanded

  (1) Registriosakonna koosseisu kuuluv arhivaar korraldab registriosakonna arhiivi pidamist vastavalt käesoleva kodukorra nõuetele, sealhulgas:
  1) võtab dokumente arhiivi vastu ja annab arhiivist välja;
  2) tagab arhiivipäeviku korrektse täitmise;
  3) vastutab arhiivis hoitavate dokumentide säilivuse eest.

  (2) Arhivaar juhendab teda abistavaid registri- ja tehnilisi sekretäre ning täidab registriosakonna juhataja määratud ulatuses registri- ja tehnilise sekretäri ülesandeid.

§ 19.  Arhivaari ülesannete täitmine registri- või tehnilise sekretäri poolt

  Kui registriosakonna koosseisus ei ole arhivaari kohta, täidab arhivaari ülesandeid registriosakonna juhataja määratud registri- või tehniline sekretär.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

9. jagu Täiendusõpe 

§ 20.  Täiendusõppe kohustus

  (1) Kohtunikuabid, kantselei juhataja, arhivaar ja registrisekretärid on kohustatud oma erialateadmisi ja -oskusi pidevalt täiendama, eelkõige tutvuma pidevalt õigusaktide muudatustega, Riigikohtu lahenditega ning õigusajakirjade ja õiguskirjandusega.

  (2) Kohtunikuabid, kantselei juhataja, arhivaar ja registrisekretärid on kohustatud osa võtma nende jaoks kohtu või Justiitsministeeriumi vabakutsete ja õigusregistrite talituse poolt korraldatavast täiendusõppest.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 21.  Juhendamiskohustus

  (1) – (2)
[Kehtetud – RTL 2003, 66, 949 - jõust. 01.06.2003]

  (3) Kohtunikuabi, kantselei juhatajat, arhivaari või registrisekretäri ei või kohustada samal ajal juhendama üle kahe kohtunikuabi- või notarikandidaadi või üliõpilasest praktikandi.

  (4) Notarikandidaate ja üliõpilastest praktikante juhendavale kantselei juhatajale, arhivaarile ja registrisekretärile makstakse juhendamise eest lisatasu kohtudirektori määratud ulatuses.
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

§ 22.  [Kehtetu – RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

10. jagu Vastuvõtt 

§ 23.  Vastuvõtuajad

  (1) Registriosakonnal on vastuvõtuaeg isikute teenindamiseks – dokumentide vastuvõtmiseks, registriga tutvumiseks ning dokumentide väljastamiseks – igal tööpäeval vähemalt neli tundi.

  (2) Laevakinnistusraamatu kinnistamisavalduste vastuvõtt ning laeva lipudokumentide väljastamine toimub igal tööpäeval kogu tööaja ulatuses.

  (3) Vastuvõtuajad kinnitab kohtudirektor registriosakonna juhataja ettepanekul, ärakiri vastuvõtuaegade kinnitamise kohta saadetakse justiitsministrile teadmiseks.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 24.  Vastuvõtuks avatud ruumid

  (1) Registriosakonna külastajatele on sissepääsuks avatud vaid dokumentide vastuvõtmiseks, registriga tutvumiseks ning dokumentide väljastamiseks ettenähtud ruumid.

  (2) Registriosakonna muudesse ruumidesse lubatakse külastajaid vaid põhjendatud vajadusel ning selle registriosakonna teenistuja nõusolekul ja vastutusel, kelle juurde nad minna soovivad.

§ 25.  Külastajatele antav teave

  (1) Teave vastuvõtuaegade, ametliku elektronposti aadressi, registriosakonna tööpiirkonna, riigilõivu tasumise korra ja registriosakonnas peetavate registrite kohta pannakse registriosakonna ruumides või selle sissekäigu juures nähtavale kohale.

  (2) Teenistujad, kes registriosakonna külastajaid vastu võtavad ja teenindavad, kannavad nimesilti oma nime ja ametinimetusega.

  (3) Registriosakonna teenistuja jagab isikutele informatsiooniks teabelehti ning peab andma kohapeal, samuti telefoni ja elektronposti teel teavet järgmistes küsimustes:
  1) registriosakonna tööpiirkonna ulatus;
  2) registriosakonnas peetavate registrite loetelu;
  3) registriosakonna vastuvõtuajad ja dokumentide edastamis- ja vastuvõtukord;
  4) ärakirjade, väljatrükkide, tõendite ja lipudokumentide väljastamise kord;
  5) registriosakonna ja Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ametlik elektronposti aadress;
  6) lahenditest asjaosalistele teatamise kord;
  7) tasumisele kuuluvate riigilõivude määrad ning tasumise kord;
  8) notari ametitoimingud registriasjade ajamisel.

  (4) Registriosakonna teenistuja ei anna isikutele muud õiguslikku teavet kui lõikes 3 nimetatud.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 26.  Ametiisikute teenindamine

  (1) Notar, kes on tõestanud või kinnitanud registriosakonnale esitatud avalduse, on volitatud esindama avaldajaid registriosakonnas.

  (2) Notaril ning tema poolt volitatud notaribüroo töötajal võimaldatakse dokumente esitada ja kätte saada ning registritega tutvuda igal tööpäeval kogu tööaja ulatuses.

  (21) Lõikes 2 sätestatud toimingutes on notariga võrdsustatud registrikaardile kantud pankrotihaldur või ajutine haldur ja kohtutäitur, kes teostab laeva suhtes täitetoiminguid.

  (3) Notari soovil teatatakse talle tema tõestatud või kinnitatud avalduse või määruskaebus alusel lahendi tegemisest või antakse vajalikud dokumendid, sealhulgas lipudokumendid, talle või tema poolt volitatud notaribüroo töötajale kohapeal kätte.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 27.  Dokumentide vastuvõtmise õigus

  (1) Registriosakonnale esitatavaid dokumente võib kohapeal vastu võtta ainult registriosakonna juhataja määratud teenistuja ainult vastuvõtuajal.

  (2) Posti või elektronposti teel esitatud dokumente võib vastu võtta ainult registriosakonna juhataja määratud teenistuja.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 28.  Vastuvõtupealdis

  (1) Registriosakonnale paberkandjal esitatud dokumentidele tehakse viivitamatult vastuvõtupealdis, milles märgitakse:
  1) vastuvõtmise päev, kuu ja aasta;
  11) täpne kellaaeg, kui tegemist on kinnistamisavalduse või kommertspandiregistri kandeavaldusega;
  2) esitatud dokumentide lehtede koguarv;
  3) vastuvõtja nimi ja allkiri.

  (2) Vastuvõtupealdis tehakse põhidokumendi (avalduse, määruskaebuse vm) esimesele leheküljele. Kõikidele teistele lehtedele peab vastuvõtupealdise täitnud isik andma oma allkirja või lööma kuupäevaga nurgatempli. Kui dokumendi lehed on kinni köidetud, antakse allkiri vaid esimesele leheküljele.
[RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Elektrooniliselt esitatud dokumendi puhul asendab vastuvõtupealdist dokumendi arvelevõtmine päevikus.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 29.  Vastuvõetud dokumentide arvelevõtmine ja erisused registripiirkonna vahetumisel

  (1) Vastuvõetud dokumendid võetakse viivitamatult arvele kas registripäevikus, laevakinnistuspäevikus, majandusaasta aruannete päevikus või kaebuste päevikus, või kui nad ei kuulu päevikusse kandmisele, siis võetakse arvele kirjavahetuse registreerimiseks ettenähtud korras.

  (2) Dokumentide arvelevõtja jälgib, et päeviku ja vastuvõtupealdise andmed, sh vastuvõtukuupäev, oleksid ühesugused.

  (3) Kui kandeavaldusega kaasneb registripiirkonna vahetus, peab uue asukoha järgne arvelevõtja asjaomase ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu või sihtasutuse arvele võtma senise registrikoodiga.

  (4) Kui ettevõtja, filiaal, mittetulundusühing või sihtasutus mitmekordse registripiirkonna vahetumisega naaseb registripiirkonda, kus ta varem oli registrisse kantud, siis tuleb ta arvele võtta senise registrikoodi ja registriasja numbriga.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 30.  Tõendi väljastamine dokumentide esitajale

  Dokumentide esitaja soovil väljastab dokumente vastuvõtnud teenistuja pärast vastuvõtupealdise tegemist tõendi, mis sisaldab:
  1) registriosakonna nime;
  2) dokumentide esitaja nime;
  3) vastuvõetud lehtede koguarvu ja esitaja nõudel ka esitatud dokumentide loetelu;
  4) teenistuja ametinimetust, nime, allkirja ning vastuvõtmise päeva, kuud ja aastat.

§ 31. – § 33.
[Kehtetud – RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 34.  Dokumentide vastuvõtmata jätmine

  (1) Dokumente vastuvõttev teenistuja on kohustatud vastu võtma kõik esitatud dokumendid, välja arvatud majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid. Keeldumise kohta määrust ei vormistata.

  (2) Posti teel registriosakonda saadetud majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid tagastatakse isiku soovil registriosakonnas kohapeal kuue kuu jooksul majandusaasta aruande registriosakonda saabumisest. Posti teel saabunud majandusaasta aruanded ja nendega koos esitatavad dokumendid ei kuulu edasisele säilitamisele.
[RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]

§ 35.  [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 36.  Dokumentide saatmine ühest registripiirkonnast teise

  Seaduses ettenähtud juhtudel saadab registriosakond kande tegemiseks vajalikud dokumendid teise registriosakonda. Sel juhul lisatakse dokumentidele saatekiri, millele kirjutab alla registrikohtunik, kohtunikuabi või registrisekretär.

§ 361.  Kinnistamisavaldus mitme laeva kohta

  (1) Kui kinnistamisavaldus on tehtud mitme eri registriosakonna tööpiirkondades asuvate laevade kohta, tehakse esitatud avaldusest ja dokumentidest kinnitatud ärakirjad ning need saadetakse registriosakonnale, kelle tööpiirkonnas asub teine avalduses puudutatud laev. Avaldus koos esitatud dokumentidega köidetakse laevatoimikusse selles registriosakonnas, kuhu dokumendid esitati. Kinnitatud ärakirjade edastamisest teisele registriosakonnale teavitatakse dokumentide esitajat.

  (2) Lõiget 1 ei kohaldata, kui kinnistamisavaldusest või muul viisil selgub, et dokumendid on esitatud või esitatakse igasse puudutatud registriosakonda iseseisvalt.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 37.  Kandedokumentide tagastamine

  (1) Kui äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri või kommertspandiregistri kandeavaldus jäetakse rahuldamata või võetakse enne kandemääruse tegemist tagasi, siis avaldust ja sellele lisatud dokumente ei tagastata.

  (2) Kui laevakinnistamisavaldus jäetakse rahuldamata või võetakse enne kandemääruse tegemist tagasi, võib avalduse esitamiseks õigustatud isikule tema soovil tagastada avaldusele lisatud originaaldokumendid.

  (3) Lõikes 2 nimetatud dokument tagastatakse allkirja vastu. Tagastatud dokumendist teeb tagastamise otsustanud kohtunikuabi kinnitatud ärakirja, mis köidetakse vastavasse toimikusse. Nende ärakirjade tegemist ei kanta tutvumise ja ärakirjade raamatusse.

  (4) Lõikes 3 nimetatud ärakirja õigsuse kinnitanud teenistuja lisab ärakirjale märkuse originaaldokumendi tagastamise asjaolude kohta.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

11. jagu Registriandmete kättesaadavus 

§ 38.  Registriandmete otsingu alus

  (1) Registriga tutvumisel, samuti ärakirjade, väljatrükkide ja tõendite tellimisel võib päringu aluseks olla:
  1) ärinimi või mittetulundusühingu, sihtasutuse või laeva nimi;
  2) ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu või sihtasutuse registrikood;
  3) laeva registrinumber, Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni registri number või kalalaeva pardanumber;
  4) laeva omaniku nimi.

  (2) Lõikes 1 toodud reeglist võidakse kõrvale kalduda üksnes kohtunikuabi või registrisekretäri kirjalikul loal, kui see on vajalik kohtule, pädevale asutusele või notarile seadusest tuleneva ülesande täitmiseks. Luba köidetakse vastavasse registri- või laevatoimikusse.

  (3) Lõikes 2 nimetatud eraldi luba ei ole vaja, kui tutvumise kohta tehakse sissekanne tutvumise ja ärakirjade raamatusse.

§ 39.  Registriandmetega kohapeal tutvumine

  (1) Igaüks võib registriosakonnas kohapeal tutvuda registrikartoteegiga ja laevakinnistusregistriga, hooneühistu liikmete nimekirja ning äri- ja avalike toimikutega. Sellist tutvumist ei märgita tutvumise ja ärakirjade raamatusse.

  (2) Õigustatud huviga isik, kohus, pädev asutus, notar ja notari volitatud notaribüroo töötaja võivad registriosakonnas kohapeal tutvuda registri- või laevatoimikuga, samuti tehniliste abiregistrite ja muude lõikes 1 nimetamata dokumentidega. Tutvumiseks annab loa kohtunikuabi või registrisekretär, kui ta on kontrollinud tutvuja isikut või ametit tõendavat dokumenti ning vajadusel tuvastanud õigustatud huvi olemasolu. Selline tutvumine märgitakse tutvumise ja ärakirjade raamatusse.

  (21) Õigustatud huvi olemasolu eeldatakse, kui tutvumistellimus esitatakse kohtu, pädeva asutuse või notaribüroo blanketil või elektrooniliselt ja selle on vastavalt allkirjastanud või digitaalallkirjaga varustanud selleks pädev isik. Kahtluse korral või kui tutvumistellimus esitatakse elektrooniliselt, on kohtunikuabi või registrisekretär kohustatud kontrollima allakirjutanud isiku pädevust.

  (22) Õigustatud huvi tuvastamise kohustuse korral kontrollitakse isiku õigustatud huvi olemasolu iga tutvumiseks soovitud dokumendi lõikes eraldi.
[RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Tutvumiseks võib ühele isikule korraga kätte anda ainult ühe toimiku, abiregistri või muu paberdokumendi.

  (4) Kui tutvutakse paberdokumendiga, peab tutvumise juures pidevalt viibima registriosakonna teenistuja, kes jälgib ja vastutab, et tutvuja ei rikuks dokumente, ei köidaks toimikut lahti ega võtaks dokumente kaasa. Dokumente ja toimikuid tutvujalt tagasi võttes peab ta kontrollima, kas kõik tutvumiseks antud dokumendid on rikkumata kujul alles.

  (5) Kui teenistuja avastab, et tutvumiseks antud dokumente rikutakse, võetakse kaasa või toimikut köidetakse lahti, siis peab tutvumise katkestama ning kutsuma kohale kohtukordniku või politseiametniku.

  (51) Registrikaardiga, laevakinnistusregistriosaga, hooneühistu liikmete nimekirjaga, skaneeritud või elektrooniliselt esitatud dokumendiga võib kohapeal tutvuda andmete arvutikuvaril taasesitamise või väljatrüki vaatlemise teel. Tutvuja võib andmed arvutikuvaril ise esile kutsuda, kui on tagatud, et lubatud tutvumise mahtu ei ületata ning tutvujal ei ole võimalik andmeid muuta, täiendada ega kustutada.

  (52) Lõikes 51 nimetatud dokumentidega võib tutvuda ükskõik millises registriosakonnas, hoolimata sellest, millises registriosakonnas vastavat registrikaarti, laevakinnistusregistriosa või hooneühistu liikmete nimekirja peetakse või millisele registriosakonnale vastav dokument esitati.

  (6) Tutvumistellimus täidetakse samal päeval. Vähem kui poolteist tundi enne vastuvõtuaja lõppu esitatud tellimused võib täita järgmisel tööpäeval.

  (7) [Kehtetu - RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]

  (8) Kui tutvumistellimust ei täideta kohe või kui tellija soovib tutvumist hiljem, siis täidetakse tellimus tellija täidetud tellimislehel näidatud tähtajaks.

  (9) Tellimislehe blanketil nähakse ette variandid samal päeval tutvumise, järgmisel tööpäeval tutvumise ning hilisemal kuupäeval tutvumise kohta. Blanketil märgitakse tellimuse samal päeval täitmiseks kuluv aeg, samuti lõike 6 teises lauses nimetatud asjaolud ning hoiatus, et kui asjaomane registriasi on menetluses, siis võib tutvumine edasi lükkuda.
[RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]

  (10) Justiitsministeerium tagab tellimislehe kättesaadavuse Interneti kaudu; selle täitmisel edastatakse tellimisandmed registriosakonna elektroonilisse postkasti.

  (11) Tutvumistellimuse võib esitada ka posti, telefaksi ja elektronposti kaudu.

  (12) Kui registriasi, mille dokumente tutvumiseks telliti, on menetluses või ei saa muul registriosakonnast tuleneval põhjusel tutvumist võimaldada, võtab registriosakonna teenistuja tutvumist soovinud isikult tema kontaktandmed, et kokku leppida uus tutvumisaeg.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 40.  Väljatrükk ja ärakiri

  (1) Igaüks võib tellida registrikaardi, laevakinnistusregistriosa, hooneühistu liikmete nimekirja ning äri- ja avalike toimiku dokumentide ärakirju ja väljatrükke kas registriosakonda ilmudes, telefaksi, posti või elektronposti teel või Interneti kaudu. Seda ei märgita registriga tutvumise ja ärakirjade raamatusse.

  (2) Õigustatud huviga isik, kohus, pädev asutus, notar ja notari volitatud notaribüroo töötaja võib tellida ka registri- ja laevatoimiku, abiregistri või muu lõikes 1 nimetamata dokumendi ärakirja või väljatrüki. Väljastamiseks annab loa kohtunikuabi või registrisekretär, kui ta on kontrollinud tutvuja isikut või ametit tõendavat dokumenti ning vajadusel tuvastanud õigustatud huvi olemasolu. Väljastamine märgitakse tutvumise ja ärakirjade raamatusse.

  (3) Ärakiri ja väljatrükk väljastatakse vastavalt tellija soovile kas registriosakonnas kohapeal või posti, elektronposti või telefaksi teel. Kohapeal täidetakse ärakirja või väljatrüki tellimus kas «elavas järjekorras» või tellimuslehe täitmisega.
[RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]

  (31) Registrikaardist, laevakinnistusregistriosast, hooneühistu liikmete nimekirjast, skaneeritud või elektrooniliselt esitatud dokumendist võib väljatrüki tellida ükskõik millisest registriosakonnast, hoolimata sellest, millises registriosakonnas vastavat registrikaarti, laevakinnistusregistriosa või hooneühistu liikmete nimekirja peetakse või millisele registriosakonnale vastav dokument esitati.

  (4) Ärakirja ja väljatrüki tellimisele kohaldatakse käesoleva kodukorra § 39 lõikeid 6–12.

  (5) Ärakiri ja väljatrükk tehakse valguskoopiana valgele paberile.

  (6) Väljatrüki puhul eeldatakse üksnes kehtivate andmetega väljatrüki tellimist, kui tellija ei ole avaldanud selget soovi saada nii kehtivate kui kehtetute andmetega väljatrükk.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 41.  Väljatrüki ja ärakirja õigsuse kinnitamine

  (1) Registriosakond võib isiku soovil väljastada ärakirja ja väljatrüki kinnitatuna.

  (2) Kinnitatud ärakirja või väljatrüki väljastamine märgitakse tutvumise ja ärakirjade väljastamise raamatusse.

  (3) Kinnitatud ärakirjale ja väljatrükile tehakse kinnitusmärge järgmiste andmetega:
  1) kinnitus ärakirja õigsuse kohta;
  2) kinnitamise päev, kuu ja aasta;
  3) tutvumise ja ärakirjade raamatu sissekande järjekorranumber;
  4) registriosakonna või selle ametniku värvipitsati jäljend;
  5) kinnitusmärke teinud kohtunikuabi või registrisekretäri nimi (v.a nimelise pitsati kasutamise korral) ja allkiri.

  (4) Kui registriosakonna infosüsteem ei trüki seda automaatselt, märgitakse väljatrüki kinnitusmärkes «Tõestamisseaduse» §-st 42 tulenevad täpsustused:
  1) millise registri väljatrükiga on tegemist;
  2) kas väljatrükk sisaldab vaid kehtivaid või nii kehtivaid kui kehtetuid andmeid;
  3) väljatrüki andmete ajaline seis;
  4) andmete kohta, mis ei ole registrikaardi või laevakinnistusregistriosa andmed, selgitus, et neil ei ole seadusega ettenähtud avalikku usaldatavust ja et väljastaja ei vastuta nende õigsuse eest.

  (5) Kinnitusmärge tehakse teksti lõppu. Kui ärakiri või väljatrükk koosneb mitmest lehest, siis tehakse kinnitusmärge igale lehele eraldi või köidetakse lehed nööri ja reljeefpitseriga kokku.

  (6) Kinnitusmärke juures ei või midagi parandada ega üle kirjutada.

  (7) Vastavalt tellija soovile väljastatakse kinnitatud ärakiri registriosakonnas, notari kaudu või posti teel.

  (8) Registrikaardi ja laevakinnistusregistriosa kinnitatud väljatrükk või ärakiri tehakse valguskoopiana võltsimisvastaste turvaelementide ning kordumatu kontrollarvuga varustatud paberile. Justiitsministeerium tellib selleks registriosakondadele ühesugused blanketid.

§ 42.  Kinnitatud väljatrüki väljastamine notaribüroos

  Justiitsministri eraldi määrusega reguleeritakse igaühe õigus tellida registrikaardi või digitaalse dokumendi kinnitatud väljatrükke notaribüroost.

§ 43.  Avaldusele viitamine laevakinnistusregistriosa ärakirjas

  Kui laevakinnistusraamatut pidavale registriosakonnale on esitatud avaldus laevakinnistusraamatusse kande või märke tegemise kohta, mille alusel ei ole veel kandemäärust tehtud, siis tuleb laevakinnistusregistriosa väljatrükile lisada viide vastava avalduse olemasolule ja esitamisajale ning laevakinnistuspäeviku sissekande numbrile.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 44.  Tõend kande puudumise või muutmatuse kohta

  (1) Igaüks võib tellida registriosakonnas kohapeal või posti, elektronposti või telefaksi teel tõendit selle kohta, et teatud kannet registris ei ole või et teatud kannet pole muudetud.
[RTL 2007, 10, 163 - jõust. 02.02.2007]

  (2) Tõendile märgitakse:
  1) asjaolu, mida tõendatakse;
  2) tõendi väljastamise alusena viide «Äriseadustiku» § 28 lõikele 4 (välja arvatud laevakinnistusregistri puhul);
  3) väljastamise päev, kuu ja aasta;
  4) registriosakonna või tõendi väljastanud ametniku värvipitsati jäljend;
  5) tõendi väljastanud ametniku nimi (v.a nimelise pitsati kasutamisel) ja allkiri.

  (3) Vastavalt tellija soovile antakse tõend talle kätte registriosakonnas kohapeal või posti teel.

  (4) Käesoleva paragrahvi sätteid, välja arvatud lõike 2 punkti 2 kohaldatakse ka hooneühistu liikmete nimekirja kantud andmete suhtes.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 45.  Tõendite, väljatrükkide ja ärakirjade väljastamise tähtaeg

  Väljatrükid, ärakirjad ja tõendid väljastatakse tellijale viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul. Väljastamise tähtaega võib registriosakonna juhataja või kantseleijuhataja pikendada kuni 15 tööpäevani, teatades tellijale sellest viie tööpäeva jooksul.

§ 46.  Registri- või laevatoimiku sätete kohaldamine

  Kui esmakandeavaldus jäeti rahuldamata või võeti enne kandemääruse tegemist tagasi, siis hoitakse kõiki selle dokumente ja võimaldatakse nendega tutvumist registri- või laevatoimiku kohta sätestatud korras.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

12. jagu Lahendi ja kande tegemisest teatamine 

§ 47.  Asjaosalised, kellele registriasja lahendi ja kande tegemisest teatatakse

  (1) Äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri lahendi ja kande suhtes on asjaosaliseks vastav ettevõtja, filiaal, mittetulundusühing või sihtasutus. Kui registrikaardile on kantud pankrotihaldur või ajutine haldur, on asjaosaliseks tema.

  (11) Usulise ühenduse kohta käiva lahendi ja kande suhtes on asjaosalisteks vastava avalduse esitanud usulise ühenduse juhatus või seda asendav organ ja usuline ühendus, kelle kohta kanne tehti.

  (2) Kommertspandiregistri kande ja lahendi, sealhulgas määruse, suhtes on asjaosaliseks nii pantija kui ka vastav pandipidaja, sõltumata sellest, kumb esitas avalduse. Kande suhtes on asjaosalisteks ka kõik pandipidajad, kelle kasuks on seatud sellest kandest järgmiste järjekohtadega kommertspandid.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 48.  Asjaosalised, kellele teatatakse laevakinnistusraamatu lahendist, kandest ja märkest
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

  (1) Laevakinnistusraamatu lahendi, kande ja märke suhtes on asjaosaliseks kõik isikud, kelle laevakinnistusregistrisse kantud õigusi see puudutab, samuti isikud, kelle õiguste kohta taotletakse kande või märke tegemist, muutmist või kustutamist.

  (11) Välismaisele laevaomanikule kuuluva laeva kohta tehtud lahendi, kande või märke suhtes on lisaks lõikes 1 nimetatud isikutele asjaosaliseks ka „Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse“ §-s 41 nimetatud välismaise laevaomaniku esindaja.

  (2) Veeteede Amet on asjaosaline registriosa 1. ja 2. jao kande suhtes ning 3. jao kande suhtes, kui see puudutab riigivara kasutajat. Veeteede Amet ei ole asjaosaline käesoleva kodukorra § 173 lõike 1 punktides 4 ja 5 ning § 177 lõike 1 punktides 5 ja 6 nimetatu suhtes.

  (3) Kohtutäitur ja pankrotihaldur on asjaosaline enda avaldusel tehtud lahendi, kande ja märke suhtes.

  (4) [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 49.  Teatamise tähtajad

  (1) Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri lahendi ning kande tegemisest tuleb asjaosalistele teatada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul arvates registrikande tegemisest või avalduse rahuldamata jätmise kandemääruse või kohtumääruse allakirjutamisest.

  (2) Laevakinnistusraamatu lahendi, kande ja märke tegemisest tuleb asjaosalistele teatada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui järgmisel tööpäeval arvates kande või märke tegemisest või avalduse rahuldamata jätmise kandemääruse või kohtumääruse allakirjutamisest.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 50.  Teatamise kord

  (1) Kandemäärus, millega kandeavaldus jäetakse rahuldamata või rahuldatakse osaliselt, samuti määrus, millega määratakse puuduste kõrvaldamiseks pikem tähtaeg kui kuus kuud, toimetatakse kätte asjaosalisele. Kui notar tõestas avalduse või tema poolt kinnitatud avalduse aluseks oleva tehingu, toimetatakse määrus kätte notarile kui avaldaja esindajale, lisakoopia saadetakse avaldajale. Vajadusel võib kasutada teistsuguseid kättetoimetamise viise.
[RT I 2010, 36, 215 - jõust. 01.07.2010]

  (2) Kohtumäärus, mille registripidaja on teinud omal algatusel, toimetatakse kätte asjaosalisele. Kui seadus ei nõua kohtumääruse asjaosalisele kättetoimetamist, võib selle asjaosalisele edastada.

  (3) Määruse kättetoimetamisele kohaldatakse «Tsiviilkohtumenetluse seadustikus» kättetoimetamise kohta sätestatut. Elektroonilise kättetoimetamise puhul, kui isik on avaldanud oma elektronposti aadressi, võrdsustatakse «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 314 lõikes 5 sätestatud elektroonilise kinnitusega elektronposti edastamiseks kasutatud infosüsteemi automaatne vastuvõtuteatis. Infosüsteemi vastuvõtuteatise võrdsustamist elektroonilise kinnitusega ei kohaldata kättetoimetamisel notarile.
[RTL 2010, 2, 20 - jõust. 18.01.2010]

  (4) Kande või märke tegemisest teatamiseks edastatakse asjaosalisele või teda esindavale notarile registrikaardi või -osa kehtivate ja kehtetute kannetega kinnitamata väljatrükk. Väljatrükile võib lisada ka infosüsteemi sisestatud registrikaardi väliste andmete kehtiva seisu. Kohtunikuabi korraldusega võib registrikaardi või -osa väljatrükile lisada kandemääruse ärakirja, kui määruses kirjeldatakse antud avalduse rahuldamise seisukohast olulisi asjaolusid.
[RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]

  (5) Lõigetes 1, 2 ja 4 nimetatud dokumendid saadetakse asjaosalisele elektronpostiga. Kui elektronpostiaadress ei ole teada, siis saadetakse need lihtkirjaga.

  (6) Välismaisele hüpoteegipidajale edastatakse kandest teatamiseks lipudokumendi väljatrükk.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 51.  Kohapeal kätteandmine

  (1) Enne käesoleva kodukorra §-s 50 nimetatud ärakirja või väljatrüki postitamist vastuvõtuajal registriosakonda ilmunud asjaosalisele või asjaosalise seadusjärgsele või kirjalikult volitatud esindajale võidakse allkirja vastu ärakirja või väljatrüki kohapeal kätteandmist võimaldada, kui see ei takista registriosakonna tööd.

  (2) Dokumentide kätteandja on kohustatud kontrollima kättesaaja isikusamasust ning õigust olla asjaosaliseks või asjaosalise esindajaks. Volitatud esindajate volikirjad tuleb köita vastavasse registri- või laevatoimikusse.

  (3) Laevaomanikule või tema esindajale antakse käesoleva kodukorra §-s 50 nimetatud ärakiri või väljatrükk ning §-s 52 nimetatud lipudokument postitamise asemel kohapeal kätte, välja arvatud juhul, kui ta on postitamist soovinud või ei ole järgi tulnud.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

13. jagu Laeva lipudokumendid 

§ 52.  Lipudokumendi väljastamine

  (1) Laevakinnistusregistriosa avamisel tuleb väljastada:
  1) merelaeva omanikule merelaevatunnistus (käesoleva kodukorra lisa nr 1) ning kui ta seda soovib, siis ka liputunnistus (käesoleva kodukorra lisa nr 2);
  2) siseveelaeva omanikule siseveelaevatunnistus (käesoleva kodukorra lisa nr 3).

  (2) Mere- või siseveelaevatunnistus ning liputunnistus (edaspidi lipudokument) väljastatakse ka siis, kui laevakinnistusregistriosa andmed muutuvad ja registriosakonnale on tagastatud senine lipudokument. Sel juhul kriipsutatakse senine lipudokument enne laevatoimikusse köitmist kahe punase diagonaaljoonega läbi ning uuele trükitakse kõik laevakinnistusregistriosa kehtivad andmed.

  (3) Kui lipudokument on hävinud, kadunud või kasutamiskõlbmatu, väljastatakse laeva omanikule pärast riigilõivu tasumist korduv lipudokument. Korduva lipudokumendi taotlemisel peab laevaomanik registriosakonnale tagastama varemväljastatud lipudokumendi, mis seejärel kriipsutatakse enne laevatoimikusse köitmist kahe punase diagonaaljoonega läbi, või tõendama selle hävimist või kadumist.

  (4) Lipudokument väljastatakse ühes eksemplaris, sõltumata ühis- või kaasomanike arvust. Kui tegemist on kaas- või ühisomanikega, disponenti ei ole ning asjaosalised ei ole soovinud mere- või siseveelaevatunnistuse saatmist notarile või konsulaarametnikule, siis saadetakse tunnistus:
  1) kaasomanikule, kellele kuulub suurim osa laevast;
  2) ühisomanike või võrdsete kaasomanike puhul sellele, kelle perekonnanimi on tähestikulises järjestuses esimene;
  3) ühis- või kaasomanike kirjalikul kokkuleppel punktis 1 või 2 nimetamata ühis- või kaasomanikule;
  4) „Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse“ §-s 41 sätestatud esindaja olemasolul esindajale.

  (5) Laevale kasutusvalduse seadmisel väljastatakse lipudokument kasutusvaldajale, mitte omanikule.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 53.  Lipudokumendi sisu- ja vorminõuded
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

  (1) Lipudokumendile trükitakse ainult kehtivad andmed.

  (2) Lipudokumendil näidatakse ära ka kehtetud laevanimed.

  (3) Mere- ja siseveelaevatunnistusele ei märgita kandeid, mis koormavad osa laevast.

  (4) Korduvale lipudokumendile märgitakse samad andmed, mis vastavale lipudokumendile, lisaks märkus korduva lipudokumendi väljastamise põhjuse kohta.

  (5) Lipudokument trükitakse võltsimisvastaste turvaelementide ja kordumatu kontrollarvuga varustatud paberile, mille keskel on purjelaeva kujutis. Justiitsministeerium tellib selleks kõigile registriosakondadele ühesugused blanketid.

  (6) Lipudokumendi tekst trükitakse lehe esimesele poolele, tagumine pool jääb tühjaks. Kui tekst hõlmab mitut lehte, siis kinnitatakse need omavahel 2 öösiga ning köidetakse riigilipuvärvides ehispaelaga kokku. Paela otsad kinnitatakse reljeefpitsatiga dokumendi külge. Reljeefpitsati jäljendi juurde teeb dokumendi allkirjastanud kohtunikuabi omakäelise märkuse selle kohta, mitu lehte antud dokument sisaldab, ning lisab oma allkirja, nime ning päeva, kuu ja aasta.

  (7) Lipudokumendi valguskoopia köidetakse laevatoimikusse.

  (8) [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 54.  Laevakinnistusraamatust kustutamise tõend

  (1) Laevakinnistusraamatusse kantud laeva, ehitatava laeva, teisaldatava ujuvvahendi ning ehitatava teisaldatava ujuvvahendi kustutamisel võib omanik nõuda, et laevakinnistusregistriosa sulgenud kohus väljastaks talle laevakinnistusraamatust kustutamise tõendi (käesoleva kodukorra lisa nr 4).

  (2) Laevakinnistusraamatust kustutamise tõend väljastatakse ühes eksemplaris. Tõendist tuleb enne väljastamist teha ärakiri, mis köidetakse vastavasse laevatoimikusse.

  (3) Laevakinnistusraamatust kustutamise tõend trükitakse käesoleva kodukorra § 53 lõikes 5 nimetatud lipudokumendi blanketile.

§ 55.  Laevakinnistusraamatust kustutamise tõendi väljastamise piirangud

  (1) Keelatud on väljastada laevakinnistusraamatust kustutamise tõendit enne laevakinnistusregistriosa sulgemist ja väljaantud lipudokumentide tagastamist registriosakonnale.

  (2) Erandkorras võib kohtunikuabi merelaeva puhul laevakinnistusraamatust kustutamise tõendi väljastada enne lipudokumentide tagastamist, kui lipudokumentide kohene tagastamine on laeva sõidusolemise tõttu raskendatud ning isik, kellele lipudokument on väljastatud, annab kirjaliku kinnituse lipudokumendi viivitamatu tagastamise kohta koos hiliseima tagastamistähtajaga ning kinnitusega, et ta on teadlik, et vastasel juhul võidakse teda trahvida.

  (3) Keelatud on väljastada laevakinnistusraamatust kustutamise tõendit, kui laeva kohta on laevakinnistusraamatusse tehtud kustutamisega võrdne lipuõiguslik märge «Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse» § 55 lõike 5 või § 57 lõike 4 kohaselt.

  (4) Keelatud on väljastada laevakinnistusraamatust kustutamise tõendit, kui registriosakond on pärast registriosa sulgemist avastanud, et registriosa sulgemine toimus ilma õigusliku aluseta.

14. jagu Riigilõivud ja teenustasud 

§ 56.  [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 57.  Riigilõiv ja teenustasu väljatrüki, ärakirja ja lipudokumendi eest

  (1) [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

  (2) Kui seadusega ei ole riigilõivu tasumist ette nähtud, peab tellija tasuma ärakirja ja väljatrüki eest vastavalt kohtus kehtestatud korrale 3 krooni iga väljastatud lehekülje eest alates 21. leheküljest.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 58.  Riigilõivu tasumise kontrollimine elektrooniliselt

  (1) Kui riigilõiv on tasutud Internetipangas või makseterminalis, kontrollib registriosakonna juhataja määratud teenistuja riigilõivu tasumist elektrooniliselt ning fikseerib kontrollimise tulemused registriosakonna juhataja kehtestatud korras allkirjastatud ja kuupäevastatud märkusega kandeavalduse vastuvõtupealdise juures või vastavas tehnilises abiregistris või muul viisil.

  (2) Mitut registriosakonda puudutava toimingu puhul on riigilõivu tasumise kontrollimise kohustus sellel registriosakonnal, kelle viitenumbrit on riigilõivu tasumisel kasutatud.

  (3) Registriosakonna teenistuja parandab infosüsteemi sisestatud riigilõivu summa, kui see on tagasi makstud või selle suurus on muutunud teistel põhjustel
[RTL 2004, 89, 1403 - jõust. 05.07.2004]

§ 59.  Täiendavate tasuliste teenuste osutamise keeld

  Registriosakonnas on keelatud osutada tasulisi teenuseid, mis ei tulene seadusest.

15. jagu Kaebused, määruskaebused ja vastuväited 
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 60.  Kaebuste päeviku pidamine

  (1) Registriosakonnas peetakse infosüsteemi osana kaebuste päevikut:
  1) määruskaebuste kohta;
  2) vastuväidete kohta;
  3) registriosakonna teenistuja tegevuse peale esitatud kaebuste kohta.“;

  (2) Laevakinnistusraamatu puhul registreeritakse kaebused ja „Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse“ § 57 lõike 3 alusel esitatud vastuväited laevakinnistuspäevikus.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 61.  Kaebuste päeviku sisu

  (1) Kaebuste päevikusse märgitakse esitaja nimi, vastuvõtmise kuupäev, sisu ning menetlemise või edasisaatmise käik.

  (2) Määruskaebuse ja vastuväite puhul märgitakse lisaks, millist registrit kaebus puudutab.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 62.  Kaebuse, määruskaebuse ja vastuväite vastuvõtmine

  (1) Kaebuse, määruskaebuse ja vastuväite vastuvõtmisel kohaldatakse käesoleva kodukorra §-s 28 sätestatut.

  (2) Posti teel saabunud kaebusele, määruskaebusele ja vastuväitele lisatakse ümbrik postitamise kuupäeva tuvastamiseks.

  (3) Kaebused edastatakse registriosakonna juhatajale.

  (4) Määruskaebus ja vastuväide edastatakse lahendi teinud kohtunikuabile.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 63.  Määruskaebuse edasisaatmine

  Kui määruskaebus tuleb edastada ringkonnakohtusse, jäävad registriosakonda toimiku ringkonnakohtus olemise ajaks toimikudokumentide, samuti määruskaebuse kinnitatud ärakirjad; nende tegemist ei pea märkima tutvumise ja ärakirjade raamatusse.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 64.  Määruskaebus läbivaatamise tulemustest teatamine

  (1) Määruskaebuse esitajale tuleb viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe tööpäeva jooksul, teatada määruskaebuse registrikohtunikule üleandmisest.

  (2) Määruskaebuse alusel uue lahendi tegemisest teatakse käesoleva peatüki 12. jaos ettenähtud tähtaegadel ja korras.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 65.  Kaebus registriosakonna teenistuja peale

  (1) Registriosakonna juhataja teeb registriosakonna teenistuja tegevuse peale esitatud kaebuse kohta kirjaliku otsuse 10 päeva jooksul pärast kaebuse vastuvõtmist ning vajadusel võtab asjaomaselt teenistujalt seletuskirja.

  (2) Otsusega ei saa muuta lahendite, kannete ega märgete sisu.

  (3) Otsus antakse allkirja vastu või postitatakse kaebuse esitajale, otsuse ja kaebuse ärakiri saadetakse Justiitsministeeriumi vabakutsete ja õigusregistrite talitusele.

  (4) Otsus koos kaebusega köidetakse registri- või laevatoimikusse või kui see ei puuduta konkreetset registriasja, siis kaebuste kausta.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 66.  Kaebus registriosakonna juhataja peale

  (1) Registriosakonna juhataja peale esitatud kaebuse edastab juhataja viivitamatult kohtudirektorile koos omapoolse seletuskirjaga.

  (2) Kohtudirektor teeb registriosakonna juhataja peale esitatud kaebuse kohta otsuse ja teatab sellest kaebajale kuu aja jooksul. Vajadusel võib ta tähtaega pikendada, teatades sellest kaebajale.

  (3) Otsus antakse allkirja vastu või postitatakse kaebuse esitajale. Otsuse, kaebuse ja seletuskirja ärakiri saadetakse Justiitsministeeriumi vabakutsete ja õigusregistrite talitusele.

  (4) Otsus koos kaebuse ja seletuskirjaga köidetakse registri- või laevatoimikusse, või kui see ei puuduta konkreetset registriasja, siis kaebuste kausta.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

16. jagu Arhiivipidamine ja dokumentide hoidmine 

§ 67.  Arhiivipidaja

  (1) Registriosakonna arhiivi pidamise eest vastutab registriosakonna arhivaar või käesoleva kodukorra §-s 19 nimetatud registri- või tehniline sekretär (edaspidi arhiivipidaja).

  (2) Arhiivipidaja äraolekul määrab registriosakonna juhataja talle asendaja ning vajadusel teenistujad, kes teda abistavad.

  (3) Arhiivipidaja ja teda asendavad ning abistavad teenistujad peavad tundma tulekustutite kasutamist, teadma hädaabinumbreid ja evakueerimisvahendite asukohta.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 68.  Arhiivis hoitavad dokumendid

  (1) Registriosakonna arhiivis säilitatakse:
  1) registrikartoteeke;
  2) laevakinnistusregistrit;
  3) äritoimikuid, avalikke toimikuid, registritoimikuid ja laevatoimikuid.

  (2) Paberil peetavad tehnilised abiregistrid antakse arhiivi säilitamiseks pärast nende täitumist või pärast elektrooniliste abiregistrite kasutuselevõttu.

  (3) Kui lõikes 1 nimetatud dokumente hoitakse väljaspool arhiiviruume, siis tuleb sellele vaatamata täita kõiki käesolevast jaost tulenevaid hoiu- ja ohutusnõudeid.

  (4) Arhiivis võib säilitada ka lõigetes 1 ja 2 nimetamata registriosakonna dokumente.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 69.  Isikute viibimine arhiivis

  (1) Registriosakonna arhiivis töötab arhiivipidaja ning teised registriosakonna teenistujad, kelle teenistusülesanded seda nõuavad.

  (2) Asjaomase kohtu teised teenistujad, kohtunikud, samuti Justiitsministeeriumi ametnikud võivad registriosakonna arhiivis viibida ainult arhiivipidaja juuresolekul.

  (3) Lõikes 1 ja 2 nimetamata isikuid on keelatud arhiiviruumi lasta. Erandeid võib teha mõjuval põhjusel registriosakonna juhataja loal ning tingimusel, et juures viibivad nii arhiivipidaja kui ka registriosakonna juhataja.

§ 70.  Dokumentide registriosakonnast väljaviimine
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

  (1) Registrikaarte, registriosi, toimikuid, samuti tehnilisi abiregistreid ning registriosakonnale esitatud või saadetud, kuid toimikutesse köitmata dokumente ei või registriosakonna ruumidest välja viia.

  (2) Kui registrikohtuniku tööruum asub registriosakonnaga samas majas, siis võib lahendi tegemiseks vajalikke dokumente viia tema tööruumi.

  (3) Kui registrikohtunikul on vaja registridokumente kasutada väljaspool registriosakonna hoonet, valmistab arhiivipidaja talle vajalike dokumentide koopiad. Kui registrikohtunik neid koopiaid enam ei vaja, tagastab ta need arhiivipidajale, kes koopiad hävitab.

  (4) [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 71.  Arhiivipäevik

  (1) Arhiivipidaja peab arhiivipäevikut, millesse märgitakse arhiivis säilitatavate dokumentide arhiivist väljaandmine ja arhiivipidajale tagastamine.

  (2) Arhiivipidajat tuleb teavitada arhiivis säilitatavate dokumentide edastamisest ühelt menetlejalt teisele. Arhiivipidaja teeb vastava märke arhiivipäevikusse.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 72.  Registridokument kirjaliku dokumentaalse tõendina

  Kui registridokument osutub kohtu- või kohtueelne menetlus vajalikuks dokumentaalseks tõendiks, siis väljastatakse nõudmisel kas vastava dokumendi kinnitatud ärakiri, väljatrükk või originaal. Toimikudokumendi originaali väljastamisel säilitatakse toimikus vastava dokumendi kinnitatud ärakiri, millele lisatakse viide, et originaaldokument on väljastatud kohtumenetluse läbiviimiseks.
[RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

§ 73.  Dokumendi säilitustähtaeg

  Registriosakonna paberdokumentidest säilitatakse:
  1) kirjavahetust, mis ei kuulu köitmisele äri-, avalikku-, registri- või laevatoimikusse – 3 aastat;
  2) registripäevikut (välja arvatud kommertspandiregistri registripäevikut), majandusaasta aruannete päevikut, tutvumise ja ärakirjade raamatut, kaebuste päevikut, kaebuste kausta – 3 aastat pärast viimase sissekande tegemist;
  3) äriregistri A-osa ettevõtja ning A- ja B-ossa kantud filiaali toimikuid – 10 aastat pärast registrist kustutamist, esmakandeavalduse rahuldamata jätmist või tagasivõtmist; teise registriosakonda üleviimisel 3 kuud arvates käesoleva kodukorra § 206 lõikes 3 nimetatud märkuse tegemisest;
[RTL 2008, 9, 113 - jõust. 01.02.2008]
  4) kommertspandiregistri registripäevikut ja laevakinnistuspäevikut – 30 aastat pärast viimase sissekande tegemist;
  5) äriregistri B-osa ettevõtja, samuti mittetulundusühingu ja sihtasutuse toimikuid ning laevatoimikuid – 30 aastat pärast registrist kustutamist või registriosa sulgemist, esmakandeavalduse või esmakinnistamisavalduse rahuldamata jätmist või tagasivõtmist; teise registriosakonda üleviimisel 3 kuud arvates käesoleva kodukorra § 206 lõikes 3 nimetatud märkuse tegemisest;
[RTL 2008, 9, 113 - jõust. 01.02.2008]
  6) kustutatud ja suletud registrikaarte ning laevakinnistusregistriosi, samuti käesoleva kodukorra § 5 lõikes 4 nimetatud dokumente – alatiselt.
  7) erakonna, usulise ühenduse, sihtasutuse, krediidiasutuse, kindlustusseltsi ja investeerimisfondi toimikudokumente – alatiselt.

§ 74.  Säilitustähtaja ületanud dokumendi läbivaatamine

  Pärast dokumendi säilitustähtaja möödumist teatab kohtudirektor sellest maa-arhiivile, kes korraldab dokumentide hindamise «Arhiivieeskirja» sätete kohaselt.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 75.  Ohutusnõuded registriosakonna arhiivi pidamiseks

  (1) Registriosakonna arhiiv peab paiknema hoone tulekindlas osas.

  (2) Arhiiv peab olema kaitstud kõrvaliste isikute ligipääsu suhtes.

  (3) Arhiivis säilitatavaid dokumente ei tohi hoida niiskes ega liiga kuumas ruumis. Arhiiviruumi temperatuur peab olema 17–21 kraadi Celsiuse järgi.

  (4) Arhiivis peavad olema tulekustutusvahendid, vahendid dokumentide evakueerimiseks hävimisohu korral ja kile riiulite katmiseks veeavarii korral.

  (5) Arhiiviruumis peab elektrijuhtmestik olema kaetud ja pistikupesad maandatud.

  (6) Elektrienergia katkemisel on arhiiviruumis keelatud kasutada lahtist tuld. Kasutada võib ainult taskulampe või akulaternaid.

  (7) Registrikaarte (registriosi) ning toimikuid tuleb hoida eraldi ruumides. Juhul kui see ei ole võimalik, tuleb tarvitusele võtta täiendavad abinõud dokumentide hävimisohu vähendamiseks.

§ 76.  Arhiivi ülevaatus

  (1) Vähemalt üks kord aastas teostab registriosakonna juhataja registriosakonna arhiivi ülevaatuse.

  (2) Registriosakonna arhiivi ülevaatuse käik ja tulemused protokollitakse, protokolli ärakiri saadetakse Justiitsministeeriumi vabakutsete ja õigusregistrite talitusele teadmiseks.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 77.  Dokumentide hävitamine

  (1) Dokumentide hävitamist, sealhulgas rikutud turvapaberite ja lipudokumentide hävitamist korraldab registriosakonna juhataja või tema määramisel kantseleijuhataja üks kord kuue kuu jooksul. Hävitamine teostatakse kohtudirektori poolt nimetatud kohtuametniku osavõtul.

  (2) Hävitamise kohta koostatakse akt, milles märgitakse hävitatud dokumentide aastakäik (kirjavahetuse puhul), tehniliste abiregistrite alguse ja lõpu kuupäev, toimikute puhul toimiku liik ja vastav registrikood või laeva registrinumber ning hävitatud turvapaberite ja lipudokumentide kontrollnumbrid. Akt koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb registriosakonda ja teine kohtu kantseleisse.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

17. jagu Järelevalve 
[RTL 2003, 51, 748 - jõust. 27.04.2003]

2. peatükk REGISTRIKARTOTEEGID 

1. jagu Registrite koosseis 

§ 87.  Äriregistri koosseis

  (1) Äriregister koosneb registrikartoteegist, äritoimikutest ja registritoimikutest.

  (2) Registrikartoteek koosneb ettevõtjate ja filiaalide kohta avatud registrikaartidest.

§ 88.  Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri koosseis

  (1) Mittetulundusühingute ja sihtasutuste register koosneb registrikartoteegist, avalikest toimikutest ning registritoimikutest.

  (2) Registrikartoteek koosneb mittetulundusühingute ja sihtasutuste kohta avatud registrikaartidest. Erandina avatakse mittetulundusühingu registrikaart ka hooneühistu kohta.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 89.  Kommertspandiregistri koosseis

  (1) Kommertspandiregistri moodustab registrikartoteek, mis koosneb kommertspandiga koormatud ettevõtjate ja filiaalide kohta avatud registrikaartidest.

  (2) Kommertspandi kohta säilitatavad dokumendid köidetakse äriregistri toimikutesse.

§ 90.  Registrikartoteek

  (1) Käesoleva kodukorra §-des 87–89 nimetatud registrikartoteegid koosnevad registriosakondade kaupa «Äriseadustiku» § 68 lõikes 1 nimetatud andmebaasi registrikannetena salvestatud andmetest.

  (2) «Äriseadustiku» § 68 lõikes 1 nimetatud andmebaasi hoitakse Registrite ja Infosüsteemide Keskuses.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 91.  Registrikaart

  (1) Ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu või sihtasutuse kohta registrikannetena salvestatud registrikartoteegi andmed moodustavad tema registrikaardi.

  (2) Registrikaardi andmeid säilitatakse andmeturbe huvides täiendavalt väljatrüki kontrolleksemplarina (§ 244).

  (3) Ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu või sihtasutuse kohta samas registriosakonnas avatud registrikaardid nummerdatakse. Ettevõtja ja filiaali registrikaartide numeratsioon hõlmab ka kommertspandiregistri registrikaarte.

§ 92.  Äriregistri A- ja B-osa registrikaardid

  (1) Äriregistri registrikartoteek jaguneb A-osa ja B-osa registrikaartideks.

  (2) Äriregistri registrikartoteegi A-ossa kuuluvad füüsilisest isikust ettevõtjate, täisühingute ja usaldusühingute ning Euroopa majandushuviühingute kohta avatud registrikaardid.

  (3) Äriregistri registrikartoteegi B-ossa kuuluvad osaühingute, aktsiaseltside, Euroopa äriühingute,Euroopa ühistute, Euroopa territoriaalse koostöörühmituste ja tulundusühistute kohta avatud registrikaardid.
[RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]

§ 93.  Välismaa äriühingu filiaali registrikaart

  (1) Välismaa äriühingu filiaali kohta avatakse äriregistri A-osa või B-osa registrikaart vastavalt sellele, millisele Eesti äriühingu liigile on välismaa äriühing kõige sarnasem.

  (2) Kaarditüübi valik tehakse kandemäärusega.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 94.  Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrikaardid

  Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrikartoteek jaguneb mittetulundusühingute registrikaartideks ja sihtasutuste registrikaartideks.

§ 95.  Registrikaardi jaotus veergudeks

  Registrikaardile kantavad andmed jagunevad vastavalt käesolevale kodukorrale veergudeks.

§ 951.  Tähestikuline kartoteek

  „Äriseadustiku“ §-s 41 sätestatud tähestikulist kartoteeki ei peeta
[RTL 2007, 10, 163 - jõust. 02.02.2007]

2. jagu Registrikood 

§ 96.  Registrikoodi määramine

  Igale füüsilisest isikust ettevõtja ettevõttele, äriühingule, filiaalile, mittetulundusühingule ja sihtasutusele annab infosüsteem esmakordsel registrisse kandmisel kordumatu registrikoodi Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kehtestatud korras.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 97.  Registrikoodi säilimine

  Registrikood ei muutu:
  1) registripiirkonna vahetumisel;
  2) äriühingu ümberkujundamisel;
  3) ühinemises osaleval ühendaval ühingul või sihtasutusel;
  4) eraldumises osaleval jaguneval ühingul või sihtasutusel;
  5) füüsilisest isikust ettevõtjal, kes «Äriseadustiku» § 8 lõike 3 või 4 alusel omandab teise registrissekantud füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte koos ärinimega ning kantakse käesoleva kodukorra § 238 lõike 1 alusel samale registrikaardile.

3. jagu Äriregistri A-osa registrikaart 

§ 98.    A-osa 1. veeru andmed

  A-osa registrikaardi esimesse veergu päismikuga « kande number» kantakse kande järjekorranumber.

§ 99.    A-osa 2. veeru andmed

  A-osa registrikaardi teise veergu päismikuga « a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala» kantakse:
  1) « a»-ga tähistatult – ettevõtja ärinimi;
  2) « b»-ga tähistatult – füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte asukohaks või täis- või äriühingu asukohaks olev vald või linn, millele võib lisada vastava maakonna; aadress koos postisihtnumbriga;
  3) [Kehtetu – RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]
  4) eeltoodu muutmine.

§ 100.    A-osa 2. veeru andmete erisused filiaali korral

  Välismaa äriühingu filiaali puhul on A-osa registrikaardi teises veerus järgmised erisused:
  1) esimesel kohal – alapealkirjaga « Välismaa äriühing» – on välismaa äriühingu ärinimi ja asukoht koos aadressiga. Välismaa äriühingu asukohana märgitakse linn või muu kohalik omavalitsusüksus ning asukohariik; omavalitsusüksuse ja riigi vahele võib märkida osariigi, provintsi, maakonna või mõne muu suurema haldusüksuse;
  2) teisel kohal – alapealkirjaga « Filiaal» – on filiaali ärinimi, asukoht koos aadressiga.
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

§ 101.    A-osa 3. veeru andmed

  (1) A-osa registrikaardi kolmandasse veergu päismikuga « ettevõtja, täisosanik, pankrotihaldur, likvideerija» kantakse:
  1) füüsilisest isikust ettevõtja kaardile tema isikuandmed;
  2) täisühingu kaardile täisosaniku andmed;
  3) usaldusühingu kaardile täisosaniku ja esindama volitatud usaldusosaniku isikuandmed;
  4) täis- ja usaldusühingu kaardile esindama volitatud isiku isikuandmed;
  41) Euroopa majandushuviühingu kaardile liikmete ja juhatuse liikmete isikuandmed;
  5) pankrotihalduri ja ajutise halduri isikuandmed koos «Äriseadustiku» § 58 lõikes 1 ettenähtud märkega esindusõiguse kohta;
  6) äriühingu lõpetamise korral samaaegselt viiendasse veergu tehtava lõpetamiskandega – likvideerija isikuandmed (seda ka siis, kui likvideerijaks on täisosanik, esindama volitatud usaldusosanik või esindama volitatud isik);
  7) välismaa äriühingu filiaali kaardile äriühingu seadusjärgsete esindajate isikuandmed , samuti esindusõiguse tekkimise ja lõppemise aeg ning filiaali juhataja isikuandmed;
  8) reeglid selle kohta, kuidas punktides 2-4¹ ja 6 nimetatud isikud esindavad ühingut või punktis 7 nimetatud juhatajad esindavad filiaali;
  9) eeltoodu muutmine.

  (2) A-osa registrikaardi andmete vaatamisel arvutivõrgu kaudu, samuti väljatrükil peab olema alati lisatud 3. veergu kantud isikute (välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja, pankrotihalduri ja ajutise halduri) seadusest tulenev esindusõiguse üldkord koos märkusega, et see kehtib, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 102.    A-osa 4. veeru andmed

  (1) A-osa registrikaardi neljandasse veergu päismikuga « prokurist» kantakse:
  1) prokuristi isikuandmed;
  2) prokuristide ühise esindusõiguse reeglid (ühisprokuura) , samuti reeglid, kuidas prokurist võib ettevõtjat esindada koos füüsilisest isikust ettevõtjaga või osanikuga või esindama volitatud isikuga või filiaali juhatajaga (selle puudumisel kehtib prokuristi eraldi esindusõigus, mida kandes ei märgita);
  3) prokuristi õigus ettevõtja kinnisasju võõrandada ja koormata (selle õiguse puudumist kandes ei märgita);
  4) eeltoodu muutmine.

  (2) A-osa registrikaardi andmete vaatamisel arvutivõrgu kaudu, samuti väljatrükil peab olema alati lisatud prokuristi seadusest tulenev esindusõiguse üldkord koos märkusega, et see kehtib, kui registrisse ei ole kantud teisiti.

§ 103.    A-osa 5. veeru andmed

  A-osa registrikaardi viiendasse veergu päismikuga « õiguslik seisund» kantakse:
  1) ettevõtja õiguslik vorm (füüsilisest isikust ettevõtja, täisühing usaldusühing või Euroopa majandushuviühing)
[RTL 2004, 89, 1403 - jõust. 05.07.2004]
  2) usaldusühingu registrikaardile usaldusosaniku isikuandmed, samuti tema sissemakse suurus Eesti kroonides (seda ka siis, kui sama isik on juba kantud 2. veergu esindama volitatud usaldusosanikuna);
  3) majandusaasta alguse ja lõpu aeg;
  31) Euroopa majandushuviühingu tegutsemistähtaeg, kui ühing on tähtajaline;
[RTL 2004, 89, 1403 - jõust. 05.07.2004]
  32) andmed füüsilisest isikust ettevõtja ajutise ja hooajalise tegevuse ning tegevuse peatamine kohta;
[RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]
  33) ettevõtja või filiaali menetlusdokumentide kättesaamiseks pädeva isiku andmed ja aadress;
[RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]
  4) äriühingu lõpetamise päev, kuu ja aasta ning lõpetamise alus ja muud võimalikud asjaolud;
  5) äriühingu lõpetamist tühistav äriühingu tegevuse jätkamine ning selle alus ja muud võimalikud asjaolud;
  6) pankrotiandmed, mis ei ole kantud 3. veergu, sealhulgas viide aluseks olevale kohtulahendile;
  7) äriühingu ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine, selle alus ja muud võimalikud asjaolud;
[RTL 2004, 89, 1403 - jõust. 05.07.2004]
  8) ettevõtja või filiaali registrist kustutamine ning selle alus;
  9) eeltoodu muutmine.

§ 104.    A-osa 5. veeru andmete erisused filiaali korral

  Välismaa äriühingu filiaali puhul on A-osa registrikaardi viiendas veerus järgmised erisused:
  1) õigusliku vormina märgitakse, et tegemist on välismaa äriühingu Eesti filiaaliga ning millisele Eestis äriregistri A-ossa kantavale äriühingule on antud äriühing õiguslikult kõige sarnasem;
  2) märgitakse, millise iseseisva õigussüsteemiga territooriumi (maa) seaduste alusel äriühing tegutseb;
  3) kui ühingu asukohamaal on ette nähtud registrisse kandmine, siis märgitakse register, kus äriühing on registrisse kantud, ning registrikood;
  4) märgitakse, kas välismaa äriühing peab või ei pea asukohamaal majandusaasta aruande avaldama;
  5) eeltoodu muutmine.

§ 105.    A-osa 6. veeru andmed

  A-osa registrikaardi kuuendasse veergu päismikuga « a) kande kuupäev, b) märkused» kantakse:
  1) «a»-ga tähistatult kande tegemise päev, kuu ja aasta;
  2) «b»-ga tähistatult:
– likvideeritud äriühingu dokumentide hoidja isikuandmed või märkus dokumentide arhiivi hoiuleandmise kohta;
– viited teistele registrikaartidele tehtud või ülekantud kannetele;
– kandeavalduseta tehtud kande korral viide kande tegemise õiguslikule alusele, kui see ei ilmne vastava kande tekstist;
– viide ettevõtja registreerituse ja registreerimisnumbri kohta ettevõtteregistris;
– viide ettevõtteregistrisse kantud nimele ja õiguslikule vormile, kui see erines äriregistris olevast ärinimest või õiguslikust vormist;
– muud märkused;
– märkus selle kohta, et Euroopa majandushuviühingu liige on vabastatud Euroopa Liidu Nõukogu 1985.a 25. juuli määruse (EMÜ) nr 2137/85 „Euroopa majandushuviühingu kohta“ artikli 26 lõike 2 järgi vastutusest ühingu nende kohustuste eest, mis on tekkinud enne tema ühingusse astumist;
– ümberregistreeritud füüsilisest isikust ettevõtja maksukohustuslaste registris registreerimise alguskuupäev.
[RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]
  3) käesoleva kodukorra § 243 lõikes 1 nimetatud jõustamisandmed.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

4. jagu Äriregistri B-osa registrikaart 

§ 106.    B-osa 1. veeru andmed

  B-osa registrikaardi esimesse veergu päismikuga « kande number» märgitakse kande järjekorranumber.

§ 107.    B-osa 2. veeru andmed

  B-osa registrikaardi teise veergu päismikuga « a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala» kantakse:
  1) «a»-ga tähistatult ettevõtja ärinimi;
  2) «b »-ga tähistatult ettevõtja asukohaks olev vald või linn, millele võib lisada maakonna; aadress koos postisihtnumbriga;
  3) [Kehtetu – RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]
  4) eeltoodu muutmine.

§ 108.    B-osa 2. veeru andmete erisused filiaali korral

  Välismaa äriühingu filiaali puhul on B-osa registrikaardi teises veerus järgmised erisused:
  1) esimesel kohal – alapealkirjaga « Välismaa äriühing» – on välismaa äriühingu ärinimi ja asukoht koos aadressiga. Välismaa äriühingu asukohana märgitakse linn või muu kohalik omavalitsusüksus ning asukohariik; omavalitsusüksuse ja riigi vahele võib märkida osariigi, provintsi, maakonna või mõne muu suurema haldusüksuse;
  2) teisel kohal – alapealkirjaga « Filiaal» – on filiaali ärinimi, asukoht koos aadressiga.
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

§ 109.    B-osa 3. veeru andmed

  (1) B-osa registrikaardi kolmandasse veergu päismikuga « osa- või aktsiakapital» kantakse osaühingu osakapitali või aktsiaseltsi või Euroopa äriühingu aktsiakapitali suurus Eesti kroonides ning selle muutmine.

  (2) Kui seadus näeb ette, märgitakse osakapitali suurus ja selle muutmine ka tulundusühistu registrikaardile.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 110.    B-osa 3. veeru andmete erisused filiaali puhul

  Välismaa äriühingu filiaali puhul kantakse B-osa registrikaardi kolmandasse veergu välismaa osaühingu, aktsiaseltsi või muu neile sarnase äriühingu osa- või aktsiakapitali suurus asukohamaa valuutas ning selle muutmine.

§ 111.    B-osa 4. veeru andmed

  (1) B-osa registrikaardi neljandasse veergu päismikuga « juhatus, pankrotihaldur, likvideerija» kantakse:
  1) juhatuse liikme või kui Euroopa äriühingul on haldusnõukogu liikme isikuandmed;
  2) pankrotihalduri ja ajutise halduri isikuandmed koos «Äriseadustiku» § 58 lõikes 1 ettenähtud märkega esindusõiguse kohta;
  3) äriühingu lõpetamise korral samaaegselt kuuendasse veergu tehtava lõpetamiskandega – likvideerija isikuandmed (seda ka siis, kui likvideerijaks on juhatuse või Euroopa äriühingu puhul ka haldusnõukogu liige);
  4) krediidiasutuse moratooriumi korral samaaegselt kuuendasse veergu tehtava moratooriumikandega – moratooriumihalduri isikuandmed;
  5) kindlustusandja erirežiimi korral samaaegselt kuuendasse veergu tehtava erirežiimikandega – erirežiimihalduri isikuandmed;
  6) välismaa äriühingu filiaali kaardile äriühingu seadusjärgse esindaja isikuandmed, samuti esindusõiguse tekkimise ja lõppemise aeg ning filiaali juhataja isikuandmed;
  7) juhatuse liikmete, haldusnõukogu liikmete, filiaali juhatajate ja likvideerijate esindusõiguse reeglid;
  8) eeltoodu muutmine.

  (2) B-osa registrikaardi andmete vaatamisel arvutivõrgu kaudu, samuti väljatrükil peab olema alati lisatud 4. veergu kantud isikute (välja arvatud pankrotihalduri, ajutise halduri ja moratooriumihalduri) seadusest tulenev esindusõiguse üldkord koos märkusega, et see kehtib, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 112.    B-osa 5. veeru andmed

  (1) B-osa registrikaardi viiendasse veergu päismikuga « prokurist» kantakse:
  1) prokuristi isikuandmed;
  2) prokuristide ühise esindusõiguse reeglid (ühisprokuura) , samuti reeglid selle kohta, kuidas prokurist võib ettevõtjat esindada koos juhatuse liikmega, haldusnõukogu liikme või filiaali juhatajaga (selle puudumisel kehtib iga prokuristi eraldi esindusõigus, mida kandes ei märgita);
  3) prokuristi õigus ettevõtja kinnisasju võõrandada ja koormata (selle õiguse puudumist kandes ei märgita);
  4) eeltoodu muutmine.

  (2) B-osa registrikaardi andmete vaatamisel arvutivõrgu kaudu, samuti väljatrükil peab olema alati lisatud prokuristi seadusest tulenev esindusõiguse üldkord koos märkusega, et see kehtib, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 113.    B-osa 6. veeru andmed

  B-osa registrikaardi kuuendasse veergu päismikuga « õiguslik seisund» kantakse:
  1) ettevõtja õiguslik vorm (osaühing, aktsiaselts, Euroopa äriühing (SocietasEuropaea), Euroopa ühistu (SocietasCooperativaEuropaea), Euroopa territoriaalne koostöörühmitus, tulundusühistu);
[RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]
  2) ühingu põhikirja kinnitamise aeg, samuti põhikirja muudatuse tegemise aeg ning vajadusel muudatuste kirjeldus;
  3) osade või aktsiate registreeritus Eesti Väärtpaberite Keskregistris;
  4) majandusaasta algus- ja lõppkuupäev;
  5) äriühingu lõpetamise päev, kuu ja aasta ning lõpetamise alus ja muud võimalikud asjaolud;
  6) äriühingu lõpetamist tühistav äriühingu tegevuse jätkamine ning selle alus ja muud võimalikud asjaolud;
  7) pankrotiandmed, mis ei ole kantud 4. veergu, sealhulgas viide aluseks olevale kohtulahendile;
  8) pankrotimenetluse lõppemise päev, kuu ja aasta ning kohus, kes lahendi tegi;
  9) viide Eesti Panga presidendi määrusele krediidiasutuse moratooriumi kehtestamise kohta ning selle jõustumise ajale;
  10) äriühingu ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine, selle alus ja muud võimalikud asjaolud;
  11) ettevõtja või filiaali registrist kustutamine ning selle alus;
  12) kui seadus näeb ette, siis märge selle kohta, et tulundusühistu liikmete vastutust on vähendatud või see on välistatud;
  13) tulundusühistu eesmärk ning kui ühistu põhikiri näeb ette liikmete lisavastutuse või isikliku vastutuse, siis ka ühistu liikmete isikuandmed;
  131) Euroopa territoriaalse koostöörühmituse liikmete isikuandmed;
[RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]
  132) ettevõtja või filiaali menetlusdokumentide kättesaamiseks pädeva isiku andmed ja aadress;
[RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]
  14) osa- või aktsiakapitali suuruse üheaegsel vähendamisel ja suurendamisel sellekohane märkus koos viitega selle aluseks olevale otsusele (3. veergu kantakse osa- või aktsiakapitali lõplik summa);
  141) aktsiakapitali tingimuslik suurendamine koos viitega selle aluseks olevale otsusele (3. veergu kantakse majandusaasta jooksul aktsiakapitali tingimusliku suurendamise otsuse alusel suurenenud aktsiakapitali suurus);
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]
  142) «Äriseadustiku» § 520 lõikes 52 nimetatud märge;
[RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]
  15) eeltoodu muutmine.

§ 114.    B-osa 6. veeru erisused filiaali puhul

  Välismaa äriühingu filiaali puhul on B-osa registrikaardi kuuendas veerus järgmised erisused:
  1) õigusliku vormina märgitakse, et tegemist on välismaa äriühingu Eesti filiaaliga ning millisele Eestis äriregistri B-ossa kantavale äriühingule on antud äriühing õiguslikult kõige sarnasem;
  2) märgitakse, millise iseseisva õigussüsteemiga territooriumi (maa) seaduste alusel äriühing tegutseb;
  3) kui ühingu asukohamaal on ette nähtud registrisse kandmine, siis märgitakse register, kus äriühing on registrisse kantud, ning registrikood;
  4) ühingu põhikirja kinnitamise aeg ning põhikirja muudatuse tegemise aeg ja muudatuste kirjeldus kantakse registrikaardile vaid siis, kui selline kanne tehakse äriühingu asukohamaa registrisse;
  5) märgitakse, kas välismaa äriühing peab või ei pea asukohamaal majandusaasta aruande avaldama.

§ 115.    B-osa 7. veeru andmed

  B-osa registrikaardi seitsmendasse veergu päismikuga « a) kande kuupäev, b) märkused» kantakse:
  1) «a»-ga tähistatult kande tegemise päev, kuu ja aasta;
  2) «b»-ga tähistatult:
– likvideeritud äriühingu dokumentide hoidja isikuandmed või märkus dokumentide arhiivi hoiuleandmise kohta;
– viited teistele registrikaartidele tehtud või ülekantud kannetele;
– kandeavalduseta tehtud kande korral viide kande tegemise õiguslikule alusele, kui see ei ilmne vastava kande tekstist;
– tulundusühistu alaliik (piiratud vastutusega, liikmete lisavastutusega või liikmete isikliku vastutusega);
– viide ettevõtja registreerituse ja registreerimisnumbri kohta ettevõtteregistris ja viide ettevõtteregistrisse kantud nimele ja õiguslikule vormile, kui see erines äriregistris olevast ärinimest või õiguslikust vormist;
– viide aktsiaseltsi esmaselt taotletud ärinimele, kui see erineb esmakande tulemusena äriregistrisse kantud ärinimest;
– muud märkused;
  3) käesoleva kodukorra § 243 lõikes 1 nimetatud jõustamisandmed.

5. jagu Mittetulundusühingu registrikaart 

§ 116.    Mittetulundusühingu registrikaardi 1. veeru andmed

  Mittetulundusühingu registrikaardi esimesse veergu päismikuga « kande number» märgitakse kande järjekorranumber.

§ 117.    Mittetulundusühingu registrikaardi 2. veeru andmed

  Mittetulundusühingu registrikaardi teise veergu päismikuga « a) nimi, b) asukoht» kantakse:
  1) «a»-ga tähistatult – ühingu nimi;
  2) « b»-ga tähistatult – ühingu asukohaks olev vald või linn, millele võib lisada maakonna; aadress koos postisihtnumbriga;
  21) hooneühistu puhul hooneühistule kuuluva kinnisasja registriosa number, kinnistusjaoskonna kood ja kinnisasja aadress;
  3) eeltoodu muutmine.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 118.    Mittetulundusühingu registrikaardi 3. veeru andmed

  (1) Mittetulundusühingu registrikaardi kolmandasse veergu päismikuga «juhatus, pankrotihaldur, likvideerija» kantakse:
  1) juhatuse liikme isikuandmed;
  2) pankrotihalduri ja ajutise halduri isikuandmed koos «Äriseadustiku» § 58 lõikes 1 ettenähtud märkega esindusõiguse kohta;
  3) ühingu lõpetamise korral samaaegselt neljandasse veergu tehtava lõpetamiskandega – likvideerija isikuandmed (seda ka siis, kui likvideerijad on juhatuse liikmed);
  4) juhatuse liikmete ühise esindusõiguse reeglid (selle puudumisel kehtib igaühe eraldi esindusõigus, mida kandes ei märgita);
  5) asjaolu, et juhatus võib ühingu kinnisasju ja registrisse kantud vallasasju võõrandada ja koormata üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel («Mittetulundusühingute seaduse» § 27 lõige 4);
  6) likvideerija eraldi esindusõiguse reeglid (selle puudumisel kehtib likvideerijate ühine esindusõigus, mida kandes ei märgita);
  7) eeltoodu muutmine.

  (2) Mittetulundusühingu registrikaardi andmete vaatamisel arvutivõrgu kaudu, samuti väljatrükil peab olema alati lisatud 3. veergu kantud isikute (välja arvatud pankrotihalduri ja ajutise halduri) seadusest tulenev esindusõiguse üldkord koos märkusega, et see kehtib, kui registrisse ei ole kantud teisiti.

§ 119.    Mittetulundusühingu registrikaardi 4. veeru andmed

  Mittetulundusühingu registrikaardi neljandasse veergu päismikuga « õiguslik seisund» kantakse:
  1) põhikirja kinnitamise aeg;
  2) põhikirja muutmise aeg ja muudatuste üldine kirjeldus;
  21) hooneühistu eesmärk;
  22) hooneühistu majandusaasta algus- ja lõppkuupäev;
  23) hooneühistu osakapitali suurus;
[RTL 2008, 9, 113 - jõust. 01.02.2008]
  3) ühingu tegutsemistähtaeg, kui mittetulundusühing on tähtajaline;
  4) ühingu lõpetamise päev, kuu ja aasta ning lõpetamise alus ja muud võimalikud asjaolud;
  5) ühingu lõpetamist tühistav ühingu tegevuse jätkamine ning selle alus ja muud võimalikud asjaolud;
  6) ühingu ühinemine ja jagunemine, selle alus ja muud võimalikud asjaolud;
  7) pankrotiandmed, mis ei ole kantud 3. veergu, sealhulgas viide aluseks olevale kohtulahendile;
  8) ühingu registrist kustutamine ning selle alus;
  81) mittetulundusühingu menetlusdokumentide kättesaamiseks pädeva isiku andmed ja aadress;
[RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]
  9) eeltoodu muutmine.

§ 120.    Mittetulundusühingu registrikaardi 5. veeru andmed

  Mittetulundusühingu registrikaardi viiendasse veergu päismikuga « a) kande kuupäev, b) märkused » kantakse:
  1) «a »-ga tähistatult – kande tegemise päev, kuu ja aasta;
  2) «b»-ga tähistatult:
– likvideeritud ühingu dokumentide hoidja isikuandmed või märkus dokumentide arhiivi hoiuleandmise kohta;
– viited teistele registrikaartidele tehtud või üle kantud kannetele;
– kandeavalduseta tehtud kande korral viide kande tegemise õiguslikule alusele, kui see ei ilmne vastava kande tekstist;
– viide mittetulundusühingu alaliigi kohta (eriseaduse alusel tegutseva ühingu liik);
– viide ühingu registreerituse ja registreerimisnumbri kohta ettevõtteregistris;
– viide ühingu ettevõtteregistrisse kantud nimele, kui see erines mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud nimest;
– muud märkused;
  3) käesoleva kodukorra § 243 lõikes 1 nimetatud jõustamisandmed.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

6. jagu Sihtasutuse registrikaart 

§ 121.    Sihtasutuse registrikaardi 1. veerg

  Sihtasutuse registrikaardi esimesse veergu päismikuga « kande number» märgitakse kande järjekorranumber.

§ 122.    Sihtasutuse registrikaardi 2. veeru andmed

  Sihtasutuse registrikaardi teise veergu päismikuga « a) nimi, b) asukoht» kantakse:
  1) «a»-ga tähistatult – sihtasutuse nimi;
  2) «b»-ga tähistatult – sihtasutuse asukohaks olev vald või linn, millele võib lisada maakonna; aadress koos postisihtnumbriga;
  3) eeltoodu muutmine.

§ 123.    Sihtasutuse registrikaardi 3. veeru andmed

  Sihtasutuse registrikaardi kolmandasse veergu päismikuga « eesmärk» kantakse sihtasutuse eesmärk ning selle muutmine.

§ 124.    Sihtasutuse registrikaardi 4. veeru andmed

  (1) Sihtasutuse registrikaardi neljandasse veergu päismikuga « juhatus, pankrotihaldur, likvideerija » kantakse:
  1) juhatuse liikme isikuandmed;
  2) pankrotihalduri ja ajutise halduri isikuandmed koos «Äriseadustiku» § 58 lõikes 1 ettenähtud märkega esindusõiguse kohta;
  3) lõpetamise korral samaaegselt viiendasse veergu tehtava lõpetamiskandega – likvideerija isikuandmed (seda ka siis, kui likvideerijad on juhatuse liikmed);
  4) juhatuse liikmete ühise esindusõiguse reeglid (selle puudumisel kehtib igaühe eraldi esindusõigus, mida kandes ei märgita);
  5) likvideerijate eraldi esindusõiguse reeglid (selle puudumisel kehtib ühine esindusõigus, mida kandes ei märgita);
  6) eeltoodu muutmine.

  (2) Sihtasutuse registrikaardi andmete vaatamisel arvutivõrgu kaudu, samuti väljatrükil peab olema alati lisatud 4. veergu kantud isikute (välja arvatud pankrotihalduri ja ajutise halduri) seadusest tulenev esindusõiguse üldkord koos märkusega, et see kehtib, kui registrisse ei ole kantud teisiti.

§ 125.    Sihtasutuse registrikaardi 5. veeru andmed

  Sihtasutuse registrikaardi viiendasse veergu päismikuga « õiguslik seisund» kantakse:
  1) asutamisotsuse tegemise aeg;
  2) põhikirja muutmise aeg ja muudatuste sisu üldine kirjeldus;
  3) tegutsemistähtaeg, kui sihtasutus on asutatud tähtajaliselt;
  4) lõpetamise päev, kuu ja aasta ning alus ja muud võimalikud asjaolud;
  5) lõpetamist tühistav sihtasutuse tegevuse jätkamise päev, kuu ja aasta, alus ning muud võimalikud asjaolud;
  6) ühinemine ja jagunemine, selle alus ning muud võimalikud asjaolud;
  7) pankrotiandmed, mis ei ole kantud 4. veergu, sealhulgas viide aluseks olevale kohtulahendile;
  8) registrist kustutamine ning selle alus;
  81) sihtasutuse menetlusdokumentide kättesaamiseks pädeva isiku andmed ja aadress;
[RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]
  9) eeltoodu muutmine.

§ 126.    Sihtasutuse registrikaardi 6. veeru andmed

  Sihtasutuse registrikaardi kuuendasse veergu päismikuga « a) kande kuupäev, b) märkused» kantakse:
  1) « a »-ga tähistatult – kande tegemise päev, kuu ja aasta;
  2) «b»-ga tähistatult:
– likvideeritud sihtasutuse dokumentide hoidja isikuandmed või märkus dokumentide arhiivi hoiuleandmise kohta;
– viited teistele registrikaartidele tehtud või üle kantud kannetele;
– kandeavalduseta tehtud kande korral viide kande tegemise õiguslikule alusele, kui see ei ilmne vastava kande tekstist;
– viide registreeritusele ja registreerimisnumbrile ettevõtteregistris;
– viide sihtasutuse ettevõtteregistrisse kantud nimele, kui see erineb mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud nimest;
– muud märkused;
  3) käesoleva kodukorra § 243 lõikes 1 nimetatud jõustamisandmed.

7. jagu Kommertspandiregistri registrikaart 

§ 127.  Kommertspandi registrikaardi andmete järjestus

  (1) Andmed kommertspantide kohta on registrikaardil rühmitatud pantide kaupa, ühe pandi lõikes veergude kaupa.

  (2) Pandi andmete ees näidatakse pandi infosüsteemi-sisene järjekorranumber koos märkusega, et sellel ei ole õiguslikku tähendust.

§ 128.    Kommertspandi registrikaardi 1. veeru andmed

  Kommertspandiregistri registrikaardi esimesse veergu päismikuga « kande number» märgitakse kande järjekorranumber.

§ 129.    Kommertspandi registrikaardi 2. veeru andmed

  Kommertspandiregistri registrikaardi teise veergu päismikuga « pantija» kantakse:
  1) kommertspandiga koormatud ettevõtja või filiaali ärinimi;
  2) ettevõtja või filiaali elu- või asukohaks olev vald või linn, millele võib lisada vastava maakonna;
  3) eeltoodu muutmine, millele lisatakse selle kande number, mida muudatus puudutab.

§ 130.    Kommertspandi registrikaardi 3. veeru andmed

  Kommertspandiregistri registrikaardi kolmandasse veergu päismikuga « pandisumma» kantakse:
  1) kommertspandi rahaline suurus Eesti kroonides;
  2) eeltoodu muutmine, millele lisatakse selle kande number, mida muudatus puudutab.

§ 131.    Kommertspandi registrikaardi 4. veeru andmed

  Kommertspandiregistri registrikaardi neljandasse veergu päismikuga « järjekoht» kantakse:
  1) kommertspandi järjekoht sõnaga (näiteks « esimene», «teine» jne);
  2) eeltoodu muutmine, millele lisatakse selle kande number, mida muudatus puudutab.

§ 132.    Kommertspandi registrikaardi 5. veeru andmed

  Kommertspandiregistri registrikaardi viiendasse veergu päismikuga « pandipidaja» kantakse:
  1) pandipidaja isikuandmed;
  2) kui ühe pandi kohta on mitu pandipidajat, siis pandisumma murdosaline jaotus nende vahel;
  3) eeltoodu muutmine. Kandele lisatakse selle kande number, mida muudatus puudutab.

§ 133.    Kommertspandi registrikaardi 6. veeru andmed

  Kommertspandiregistri registrikaardi kuuendasse veergu päismikuga « kustutamine» kantakse kommertspandi kustutamine, millele lisatakse selle kande number, mida see muudatus puudutab.

§ 134.    Kommertspandi registrikaardi 7. veeru andmed

  Kommertspandiregistri registrikaardi seitsmendasse veergu päismikuga « a) kande kuupäev, b) märkused » kantakse:
  1) «a »-ga tähistatult kande tegemise päev, kuu ja aasta;
  2) « b»-ga tähistatult:
– viited teistele registrikaartidele tehtud või üle kantud kannetele;
– kandeavalduseta tehtud kande korral viide kande tegemise õiguslikule alusele, kui see ei ilmne vastava kande tekstist;
– kui füüsilisest isikust ettevõtja on kantud äriregistrisse rohkem kui ühe ärinime all, siis viited tema teistele ärinimedele ja registrikoodidele;
– märge selle kohta, et registripidaja on avastanud pärast kandele allakirjutamist kande kandemäärusele mittevastavuse ning on sellest puudutatud isikutele teatanud;
– muud märkused;
  3) käesoleva kodukorra § 243 lõikes 1 nimetatud jõustamisandmed.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

3. peatükk LAEVAKINNISTUSREGISTER 

1. jagu Laevakinnistusraamatu ülesehitus ja laeva registrinumber 

§ 135.  Laevakinnistusraamatu koosseis

  (1) Laevakinnistusraamat jaguneb kaheks allandmekoguks: laevaregistriks ja ehitatavate laevade registriks.

  (2) Laevakinnistusraamatu (nii laevaregistri kui ehitatavate laevade registri) andmeid hoitakse laevakinnistusregistris, laevatoimikutes ja laevakinnistuspäevikus.

§ 136.  Registrissekantavad üksused

  (1) Laevaregistrisse kantakse merelaevad ja siseveelaevad.

  (2) Ehitatavate laevade registrisse kantakse:
  1) ehitatavad merelaevad;
  2) ehitatavad siseveelaevad;
  3) ehitatavad teisaldatavad ujuvvahendid ehk ehitatavad teisaldatavad laevad;
  4) teisaldatavad ujuvvahendid ehk teisaldatavad laevad.

§ 137.  Laevakinnistusregistriosa

  (1) Merelaeva, siseveelaeva, ehitatava merelaeva, ehitatava siseveelaeva, ehitatava teisaldatava ujuvvahendi ja teisaldatava ujuvvahendi (edaspidi üldnimetusega laev ) kinnistamisel avatakse laevakinnistusregistris tema kohta laevakinnistusregistriosa ( registriosa).

  (2) Registriosasid peetakse elektroonilisel kujul.

  (3) Registriosa jaguneb andmete paigutuse poolest kolmeks jaoks.

  (4) Registriosale märgitakse lisaks registriosa andmetele viide laevakinnistuspäevikusse kantud avaldusele (plomm). Plomm peab olema nähtav nii laevakinnistusraamatuga tutvumisel kui ka registriosa väljatrükil. Plomm kustub pärast kande või eitava kandemääruse tegemist.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 138.  [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 139.  Registriosa jaod, lahtrid, all-lahtrid ja kanded
[RTL 2005, 81, 1169– jõust. 2005]

  (1) [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

  (2) Laevaregistri registriosa 1. jao pealkirjaks on « ……kohtu laevakinnistusregistriosa 1. jagu «LAEV»» , 2. jao pealkirjaks «……kohtu laevakinnistusregistriosa 2. jagu «LAEVA OMANIK»» ning 3. jao pealkirjaks « ……kohtu laevakinnistusregistriosa 3. jagu «LAEVA KOORMATISED »». Pealkirja kohal paikneb sõna «Laevaregister».

  (3) Ehitatavate laevade registriosa 1. jao pealkirjaks on « ……kohtu laevakinnistusregistriosa 1. jagu «EHITATAV LAEV» », 2. jao pealkirjaks «……kohtu laevakinnistusregistriosa 2. jagu «EHITATAVA LAEVA OMANIK» » ning 3. jao pealkirjaks «……kohtu laevakinnistusregistriosa 3. jagu «LAEVA KOORMATISED» ». Pealkirja kohal paiknevad sõnad « Ehitatavate laevade register ».

  (4) [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

  (5) Registriosa jaod jagunevad lahtriteks. Registriosa lahtri ülaosas asub lahtri päismik lahtri nimetusega ja järjekorranumbriga, mis on allpool olevast lahtri sisust eraldatud horisontaaljoonega.

  (6) Laevaregistri registriosa 1. jao 6. lahter jaguneb all-lahtriteks, mille päismikus asub all-lahtri nimetus ja järjekorda näitav täht.

  (7) Kanded jaotatakse vastavalt sisule jagudesse, lahtritesse ja all-lahtritesse.

  (8) [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 140. – § 141.
[Kehtetud – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 142.  Laeva registrinumber

  (1) Iga laevakinnistusraamatusse kantud laev saab majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud korras kordumatu registrinumbri, mis on ühtlasi tema kohta avatud registriosa numbriks. Laeva registrinumbri määrab laevakinnistusraamatu infosüsteem automaatselt.

  (2) Registrinumber ei muutu laeva nime muutumisel ega ehitatavate laevade registrist laevaregistrisse üleminekul ega registripiirkonna vahetumisel.

  (3) Registrinumber kantakse iga jao iga lehekülje vasakusse ülanurka vastavasse lahtrikesse päismikuga « Laeva registrinumber ».

  (4) Kui laeva registrinumbri märkimisel on tehtud viga või kui laeva registrinumber peab muutuma ilma, et kaasneks üleminek ehitatavate laevade registrist laevaregistrisse, siis kirjutatakse registriosa ümber. Veeteede Ametile tuleb teatada laeva uus registrinumber.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

2. jagu Merelaeva andmed registriosa 1. jaos «Laev» 

§ 143.    Merelaeva andmed registriosa 1. jao 1. lahtris

  Esimesse lahtrisse päismikuga «Nimi» kantakse laeva nimi.

§ 144.    Merelaeva andmed registriosa 1. jao 2. lahtris

  Teise lahtrisse päismikuga «a) kutsung, b) IMO number, c) kalalaeva pardanumber» kantakse:
  1) «a»-ga tähistatult Sideameti poolt antud laeva kutsungsignaal;
  2) «b»-ga tähistatult Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) registrinumber ehk Lloydi laevaregistri number;
  3) «c»-ga tähistatult kalalaeva pardanumber, kui see on olemas.

§ 145.    Merelaeva andmed registriosa 1. jao 3. lahtris

  Kolmandasse lahtrisse päismikuga «a) liik (merelaev või siseveelaev), b) tüüp kasutusala järgi, c) laevakere põhimaterjal » kantakse:
  1) «a»-ga tähistatult sõna «merelaev»;
  2) «b»-ga tähistatult laeva tüüp kasutusala järgi (näiteks: segalastilaev, kalapüügilaev, reisilaev, reisiparvlaev, veeremilaev jne);
  3) «c»-ga tähistatult laevakere põhimaterjal (näiteks: teras, puit, klaasplastik jne).

§ 146.    Merelaeva andmed registriosa 1. jao 4. lahtris

  Neljandasse lahtrisse päismikuga «a) ehitusaasta, b) ehitaja, c) ehituskoht» kantakse:
  1) «a»-ga tähistatult laeva ehitusaasta;
  2) «b»-ga tähistatult laeva ehitaja identifitseerimiseks vajalikud andmed;
  3) «c»-ga tähistatult laeva ehituskoht ja riik.

§ 147.    Merelaeva andmed registriosa 1. jao 5. lahtris

  Viiendasse lahtrisse päismikuga «Kodusadam » kantakse laeva kodusadam.

§ 148.    Merelaeva andmed registriosa 1. jao 6. lahtris

  (1) Kuuendasse lahtrisse päismikuga « Tehnilised andmed » kantakse:
  1) all-lahtrisse « a» üldpikkus (meetrites);
  2) all-lahtrisse «b» pikkus (meetrites);
  3) all-lahtrisse « c» laius (meetrites);
  4) all-lahtrisse «d» parda kõrgus (meetrites);
  5) all-lahtrisse «e» süvis (meetrites);
  6) all-lahtrisse «f» kogumahutavus ehk brutotonnaaž;
  7) all-lahtrisse «g» puhasmahutavus ehk netotonnaaž;
  8) all-lahtrisse « h» viide mõõtmistulemuste aluseks olevale dokumendile, selle väljaandjale ja väljaandmisajale;
  9) all-lahtrisse «i» kandejõud tonnides;
  10) all-lahtrisse «j» peajõuseadme tüüp, mark, arv ja võimsus (kilovattides).

  (2) Kui laev pole mõõdetud vastavalt 1969. aasta laevade mõõtmise rahvusvahelisele konventsioonile, märgitakse kogumahutavuse ja puhasmahutavuse ühikuna bruto- ja netoregistertonnid.

§ 149.    Merelaeva andmed registriosa 1. jao 7. lahtris

  Seitsmendasse lahtrisse päismikuga « Kinnistamine, sulgemine (kustutamine)» kantakse:
  1) esmakinnistamise aeg, esmakinnistamise teostanud registriosakonna nimi ja viide esmakinnistamise alusdokumendile. Kui laeval oli enne esmakinnistamist nimi, mis erines laevakinnistusraamatusse kantud nimest, siis näidatakse ära ka eelmine nimi. Kui laev oli esmakinnistatud ehitatavate laevade registris, siis osutatakse sellele asjaolule;
  2) laeva laevakinnistusraamatust kustutamise ja registriosa sulgemise aeg ning viide selle põhjusele ja alusdokumendile. Kui laev laevakinnistusraamatust kustutatakse ja registriosa suletakse seetõttu, et laev kantakse välisriigi registrisse, siis viidatakse ka välisriigile, mille registrisse laev kantakse. Kui laev laevakinnistusraamatust kustutatakse ja registriosa suletakse ametiülesande korras, siis viidatakse alusdokumendi asemel seadusesättele.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 150.    Merelaeva andmed registriosa 1. jao 8. ja 9. lahtris

[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

  (1) Kaheksandasse ja üheksandasse lahtrisse kantakse:
  1) kaheksandasse lahtrisse päismikuga «Muudetav lahter» lahtri number, mida üheksandasse lahtrisse kantav muudatus puudutab;
  2) üheksandasse lahtrisse päismikuga «Muudatused» kohakuti eelmisesse lahtrisse kantud numbriga selgitavad viited lahtrites 1–6 tehtud muudatustele.

  (2) [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 151.    Merelaeva andmed registriosa 1. jao 10. lahtris

  Kümnendasse lahtrisse päismikuga « Lipuõiguslikud märkused» kantakse:
  1) viide seaduse sättele, mille järgi laeval on lubatud kanda Eesti lippu;
  2) teated muudatuste kohta Eesti lipu kandmist lubavates asjaoludes;
  3) märkus selle kohta, et laeval on lubatud kanda teise riigi lippu ning samal ajal keelatud kanda Eesti lippu;
  4) märkus selle kohta, et laeval on taas lubatud kanda Eesti lippu ning viide selle aluseks olevale seaduse sättele;
  5) märkus selle kohta, et laev on kaotanud õiguse kanda Eesti lippu koos selgitusega, et sellega loetakse laev registrist kustutatuks, kuid laeval lasuvad koormatised jäävad kehtima. Märkusele lisatakse viide selle aluseks olevale seadusesättele.

§ 152.  [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

3. jagu Siseveelaeva andmed registriosa 1. jaos «Laev» 

§ 153.    Siseveelaeva andmed registriosa 1. jao 1. lahtris

  Esimesse lahtrisse päismikuga «Nimi» kantakse laeva nimi.

§ 154.    Siseveelaeva andmed registriosa 1. jao 2. lahtris

  Teises lahtris päismikuga «a) kutsung, b) IMO number, c) kalalaeva pardanumber» märgitakse « c»-ga tähistatult kalalaeva pardanumber.

§ 155.    Siseveelaeva andmed registriosa 1. jao 3. lahtris

  Kolmandasse lahtrisse päismikuga «a) liik (merelaev või siseveelaev), b) tüüp kasutusala järgi, c) laevakere põhimaterjal » kantakse:
  1) « a»-ga tähistatult sõna «siseveelaev»;
  2) « c»-ga tähistatult laevakere põhimaterjal.

§ 156.    Siseveelaeva andmed registriosa 1. jao 4. lahtris

  Neljandasse lahtrisse päismikuga «a) ehitusaasta, b) ehitaja, c) ehituskoht» kantakse:
  1) «a»-ga tähistatult laeva ehitusaasta;
  2) «b»-ga tähistatult laeva ehitaja identifitseerimiseks vajalikud andmed;
  3) «c »-ga tähistatult laeva ehituskoht ja riik.

§ 157.    Siseveelaeva andmed registriosa 1. jao 5. lahtris

  Viiendasse lahtrisse päismikuga «Kodusadam » kantakse laeva kodusadam.

§ 158.    Siseveelaeva andmed registriosa 1. jao 6. lahtris

  Kuuendasse lahtrisse päismikuga «Tehnilised andmed» kantakse:
  1) all-lahtrisse «a» üldpikkus (meetrites);
  2) all-lahter «b» jääb tühjaks;
  3) all-lahter «c» jääb tühjaks;
  4) all-lahter «d» jääb tühjaks;
  5) all-lahter «e» jääb tühjaks;
  6) all-lahter «f» jääb tühjaks;
  7) all-lahter «g» jääb tühjaks;
  8) all-lahter «h» jääb tühjaks;
  9) all-lahtrisse «i» laeva kandejõud tonnides;
  10) all-lahter «j» peajõuseadme tüüp, mark, arv ja võimsus (kilovattides).

§ 159.    Siseveelaeva andmed registriosa 1. jao 7. lahtris

  Seitsmendasse lahtrisse päismikuga « Kinnistamine, sulgemine (kustutamine)» kantakse:
  1) esmakinnistamise aeg ja viide esmakinnistamise alusdokumendile. Kui laeval oli enne esmakinnistamist nimi, mis erines laevakinnistusraamatusse kantud nimest, siis näidatakse ära ka eelmine nimi. Kui laev oli esmakinnistatud ehitatavate laevade registris, siis osutatakse sellele asjaolule;
  2) laeva laevakinnistusraamatust kustutamise ja registriosa sulgemise aeg ning viide selle põhjusele ja alusdokumendile. Kui laev laevakinnistusraamatust kustutatakse ja registriosa suletakse seetõttu, et laev kantakse välisriigi registrisse, siis viidatakse ka välisriigile, mille registrisse laev kantakse. Kui laev laevakinnistusraamatust kustutatakse ja registriosa suletakse ametiülesande korras, siis viidatakse alusdokumendi asemel seadusesättele.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 160.    Siseveelaeva andmed registriosa 1. jao 8. ja 9. lahtris

[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

  (1) Kaheksandasse ja üheksandasse lahtrisse kantakse:
  1) kaheksandasse lahtrisse päismikuga «Muudetav lahter» lahtri number, mida üheksandasse lahtrisse kantav muudatus puudutab;
  2) üheksandasse lahtrisse päismikuga «Muudatused» kohakuti eelmisesse lahtrisse kantud numbriga selgitavad viited lahtrites 1–6 tehtud muudatustele.

  (2) [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 161.    Siseveelaeva andmed registriosa 1. jao 10. lahtris

  Kümnendasse lahtrisse päismikuga « Lipuõiguslikud märkused» kantakse laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse §-s 6 nimetatud tingimuste korral viide sama seaduse sättele, mille järgi laeval on lubatud kanda Eesti lippu.

§ 162.  [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

4. jagu Ehitatavate laevade registri registriosa 1. jagu «Ehitatav laev» 

§ 163.    Ehitatavate laevade registri registriosa 1. jao 1. lahter

  Esimesse lahtrisse päismikuga «a) nimi, b) ehitusnumber vm tähis, c) liik» kantakse:
  1) «a»-ga tähistatult laeva nimi;
  2) «b»-ga tähistatult laeva ehitusnumber või muu laeva eristav tähis, teisaldatava ujuvvahendi korral ka kutsungsignaal;
  3) «c»-ga tähistatult asjaolu, kas tegemist on ehitatava merelaevaga, ehitatava siseveelaevaga, ehitatava teisaldatava ujuvvahendiga või teisaldatava ujuvvahendiga. Teisaldatava ujuvvahendi puhul võib märkida selle täpsema liigi (näiteks: ujuvdokk, ujuvkraana, ujuvtöökoda, puurplatvorm jne).

§ 164.    Ehitatavate laevade registri registriosa 1. jao 2. lahter

  Teise lahtrisse päismikuga «a) ehitaja, b) ehituskoht » kantakse:
  1) ehitaja;
  2) ehituskoht ja riik; teisaldataval ujuvvahendil lisaks ka asukoht (täienditega « ehituskoht » ja « asukoht»).

§ 165.    Ehitatavate laevade registri registriosa 1. jao 3. lahter

  (1) Kolmandasse lahtrisse päismikuga «Tõend ehitatava laeva püsiva tähistatuse ning valmimise järel laevaregistrisse kandmiseks kõlblikkuse kohta» märgitakse viide «Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse» § 32 lõike 4 alusel väljaantud dokumendile, selle väljaandjale ja väljaandmisajale.

  (2) Teisaldatava ujuvvahendi kinnistamisel jäetakse lahter tühjaks.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 166.    Ehitatavate laevade registri registriosa 1. jao 4. lahter

  Neljandasse lahtrisse päismikuga « Kinnistamine. Muudatused » kantakse:
  1) esmakinnistamise päev, kuu ja aasta ning viide alusdokumendile. Kui laeval oli enne esmakinnistamist nimi, mis erines laevakinnistusraamatusse kantud nimest, siis näidatakse ära ka eelmine nimi;
  2) selgitav viide lahtrites 1–3 tehtud muudatustele, vajadusel viidatakse alusdokumendile või seadusesättele.

§ 167.    Ehitatavate laevade registri registriosa 1. jao 5. lahter

  Viiendasse lahtrisse päismikuga «Sulgemine (kustutamine) » kantakse registriosa sulgemise päev, kuu ja aasta ning viide selle põhjusele (laeva kustutamine laevakinnistusraamatust, üleminek ehitatavate laevade registrist laevaregistrisse jm).
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 168.  [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

5. jagu Laevaregistri registriosa 2. jagu «Omanik» 

§ 169.    Laevaregistri registriosa 2. jao 1. lahter

  (1) Esimesse lahtrisse päismikuga «Kande number» märgitakse teise lahtrisse tehtava kande järjekorranumber – kandega kohakuti.

  (2) Kui järgmise lahtri kanne sisaldab mitut kaasomanikku, siis eristatakse nad 1. lahtrisse kantavale kande numbrile järjekorranumbri lisamisega (näiteks kantakse 1. kandega 2. lahtrisse 3 kaasomanikku, kes eristatakse 1. lahtris vastavalt kandenumbritega „1.1.“, „1.2.“ ja „1.3.“).
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 170.    Laevaregistri registriosa 2. jao 2. lahter

  (1) Teise lahtrisse päismikuga «Omanik, disponent» kantakse laeva ainuomaniku, ühisomanike, kaasomanike ning välismaise laevaomaniku esindaja ja laevaühingu disponendi (korrespondentreederi) nimi.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatule märgitakse:
  1) füüsilise isiku ees- ja perekonnanime järele isikukood, selle puudumisel sünniaeg; samuti elukoht;
  2) juriidilise isiku nime järele tema registrikood (kui see on olemas); samuti asukoht;
  3) ühisomaniku andmete järele, et tegemist on ühisomandiga;
  4) kaasomaniku andmete järele, et tegemist on kaasomandiga ning talle kuuluva murdosa suurus sõnadega;
  5) disponendi andmete järele rasvases kirjas sõna: «Disponent».
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 171.    Laevaregistri registriosa 2. jao 3. lahter

  Kolmandasse lahtrisse päismikuga «Osa» kantakse kohakuti 2. lahtri vastavate andmetega kaasomanikule kuuluva laevaosa suurus murdarvuna ja ühisomaniku puhul sõna „Ühisomand“. Ainuomaniku puhul jääb lahter tühjaks.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 172.    Laevaregistri registriosa 2. jao 4. lahter

  Neljandasse lahtrisse päismikuga «Kande nr 1. lahtris» märgitakse selle 2. ja 3. lahtrisse tehtud kande järjekorranumber, mille juurde 5. lahtrisse tehtav kanne kuulub.

§ 173.    Laevaregistri registriosa 2. jao 5. lahter

[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

  (1) Viiendasse lahtrisse päismikuga «Omandi alus. Muudatused. Piirangud» kantakse:
  1) viide laeva esmakinnistamisel omandamise, kinnistatud laeva omandi ülemineku ning mõttelise osa ülemineku alusele;
  2) selgitav viide teise ja kolmandasse lahtrisse tehtud muudatuste ja täienduste kohta. Viites osundatakse asjaõiguslike muudatuse aluseks olevale tehingule (asjaõiguskokkulepe, pärimistunnistus, testament jne). Isikut identifitseerivate andmete (nimi, ärinimi) muutumisel ei ole vaja sellele osundada;
  3) laevaomandist loobumine ja viide vastavale alusdokumendile;
  4) eelmärge (registriossa tulevikus kantava õiguse tagamiseks), vastuväide (registriosa kande muutmise tagamiseks), märkus (informatsioonilise iseloomuga andmed eelpärija jms kohta) ning keelumärge (käsutuspiirang kohtu otsuse või määruse, pankrotihalduri või täituri avalduse alusel) ja muud omandiõiguse kitsendused ning viide selle alusdokumendile või seadusesättele;
  5) eelmärke, vastuväite, märkuse ning keelumärke kustutamine.

  (2) – (3)
[Kehtetud – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 174.  [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

6. jagu Ehitatavate laevade registri registriosa 

2. jagu «Ehitatava laeva omanik» 

§ 175.    Ehitatavate laevade registri registriosa 2. jao 1. lahter

  (1) Esimesse lahtrisse päismikuga «Kande number» märgitakse teise lahtrisse tehtava kande järjekorranumber – kandega kohakuti.

  (2) Kui järgmise lahtri kanne sisaldab mitut kaasomanikku, siis eristatakse nad 1. lahtrisse kantavale kande numbrile järjekorranumbri lisamisega (näiteks kantakse 1. kandega 2. lahtrisse 3 kaasomanikku, kes eristatakse 1. lahtris vastavalt kandenumbritega „1.1.“, „1.2.“ ja „1.3.“).
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 176.    Ehitatavate laevade registri registriosa 2. jao 2. lahter

  (1) Teise lahtrisse päismikuga «Omanik, disponent» kantakse laeva ainuomaniku, ühisomanike, kaasomanike ning välismaise laevaomaniku esindaja ja laevaühingu disponendi (korrespondentreederi) nimi.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatule märgitakse:
  1) füüsilise isiku ees- ja perekonnanime järele Eesti isikukood, selle puudumisel sünniaeg; samuti elukoht;
  2) Eestis registreeritud juriidilise isiku nime järele tema registrikood (kui see on olemas); samuti asukoht;
  3) ühisomaniku andmete järele, et tegemist on ühisomandiga;
  4) kaasomaniku andmete järele, et tegemist on kaasomandiga ning talle kuuluva murdosa suurus sõnadega;
  5) disponendi andmete järele rasvases kirjas sõna «Disponent».
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 177.    Ehitatavate laevade registri registriosa 2. jao 3. lahter

[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

  (1) Kolmandasse lahtrisse päismikuga «Omandi alus. Piirangud. Muudatused» kantakse:
  1) laeva kandmisel laevakinnistusraamatusse laeva omandiõiguse tekkimise alus;
  2) kui ehitaja ei ole omanikuks, siis viide sellele ning «Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse» § 44 lõikes 2 nimetatud kinnitusele;
  3) selgitav viide teise ja kolmandasse lahtrisse tehtud muudatuste ja täienduste kohta. Viites osundatakse muudatuse õiguslikule alusele (asjaõiguskokkulepe, pärimistunnistus, testament jne). Isikut identifitseerivate andmete (nimi, ärinimi) muutumisel ei ole vaja sellele osundada;
  4) laevaomandist loobumine ja viide vastavale alusdokumendile;
  5) eelmärge (registriossa tulevikus kantava õiguse tagamiseks), vastuväide (registriosa kande muutmise tagamiseks), märkus (informatsioonilise iseloomuga andmed eelpärija jms kohta) ning keelumärge (käsutuspiirang kohtu otsuse või määruse, pankrotihalduri või täituri avalduse alusel) ning viide selle alusdokumendile või seadusesättele;
  6) eelmärke, vastuväite, märkuse ja keelumärke kustutamine.

  (2) – (3)
[Kehtetud – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 178.  [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

7. jagu Registriosa 

3. jagu «Laeva koormatised» 

§ 179.  Laevaregistri ja ehitatavate laevade registri
registriosa 3. jao 1. lahter

  (1) Esimesse lahtrisse päismikuga «Kande number» märgitakse 2. ja 3. lahtrisse tehtavate kannete järjekorranumbrid vastavate kannetega kohakuti.

  (2) Hüpoteegi osadeks jagamise korral lisatakse osahüpoteegi järjekorranumbrile osa tähistav järjekorranumber (näiteks 2.1., 2.2.).
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 180.  Laevaregistri ja ehitatavate laevade registri
registriosa 3. jao 2. lahter

  Teise lahtrisse päismikuga «Hüpoteegisumma» märgitakse kohakuti 3. lahtris oleva asjaomase kandeosaga kolmandas lahtris nimetatud hüpoteegisumma numbrina. Kasutusvalduse korral jääb lahter tühjaks.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 181.  Laevaregistri ja ehitatavate laevade registri
registriosa 3. jao 3. lahter

  Kolmandasse lahtrisse päismikuga «Hüpoteek, kasutusvaldus » kantakse:
  1) viide sellele, kas tegemist hüpoteegi või kasutusvaldusega;
  2) hüpoteegipidaja või kasutusvaldaja nimi ning isikukood (selle puudumisel sünniaeg) või registrikood (kui see on olemas) ning elu- või asukoht;
  3) kui laev kuulub Eesti Vabariigile, siis viide riigivara kasutaja kohta;
  4) hüpoteegi korral märgitakse hüpoteegi rahaline suurus (hüpoteegisumma) ning vastav rahaühik;
  5) [Kehtetu – RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]
  6) mitme hüpoteegipidaja olemasolul igale kuuluv murdosa;
  7) hüpoteegi liik, kui tegemist on ühis- või osahüpoteegiga;
  8) ühishüpoteegi korral teiste koormatud laevade registrinumbrid;
  9) kui hüpoteegiga on koormatud kaasomanikule kuuluv laevaosa, siis viide vastavale kaasomanikule ja talle kuuluva laevaosa suurusele murdosana;
  91) kui avalduses on taotletud või kui menetleja on määranud, siis hüpoteegi järjekoht;
  10) kui avalduses on taotletud, siis kasutusvaldust piirav mõne kasutusviisi välistamine;
  11) kui avalduses on taotletud, siis viide kasutusvalduse kestusele;
  12) viide kande alusdokumendile või kui kanne on tehtud ametikohustuste korras, siis viide seadusesättele.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 182.  Laevaregistri ja ehitatavate laevade registri
registriosa 3. jao 4. ja 5. lahter

  (1) Neljandasse lahtrisse päismikuga «Kande nr 1. lahtris » kantakse selle 1. lahtrisse kantud kande järjekorranumber, mida 5. lahtrisse kantav muutmiskanne puudutab – kohakuti 5. lahtrisse tehtava kandega.

  (2) Viiendasse lahtrisse päismikuga « Muudatused» kantakse 2. ja 3. lahtris olevate kannete muudatused, täiendused ja kitsendused, sealhulgas:
  1) hüpoteegi loovutamine uuele hüpoteegipidajale ning viide selle alusdokumendile;
  2) hüpoteegi jagamine osahüpoteekideks ning viide selle alusdokumendile;
  3) järjekohtade kokkuleppeline muutmine ning viide selle alusdokumendile;
  4) [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

  (3) Vajadusel võidakse eelmärge teha 3. lahtrisse.

  (4) Eelmärke tegemisel juhindutakse käesoleva kodukorra § 251 lõikest 1.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 183.  Laevaregistri ja ehitatavate laevade registri
registriosa 3. jao 6. ja 7. lahter

  (1) Kuuendasse lahtrisse päismikuga «Kande nr 1. lahtris » kantakse selle 1. lahtrisse kantud kande järjekorranumber, mida 7. lahtrisse kantav kustutamiskanne puudutab – kohakuti 7. lahtrisse tehtava kandega.

  (2) Seitsmendasse lahtrisse päismikuga «Kustutamine» kantakse kolmandasse ja viiendasse lahtrisse kantud õiguse laevakinnistusraamatust kustutamine. Samuti kantakse seitsmendasse lahtrisse eelmärke, vastuväite, märkuse ja keelumärke kustutamine. Vajadusel viidatakse kande alusdokumendile või kui kanne on tehtud ametikohustuste korras, siis seadusesättele.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 184.  [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

4. peatükk REGISTRIASJA LAHENDAMINE 

1. jagu Kohtunikuabide tööjaotusplaan 
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 185.  Kohtunikuabide tööjaotusplaani kehtestamine ja sisu

  (1) Kohtunikuabide tööjaotusplaani kehtestab registriosakonna juhataja osas, mida ei ole käesoleva kodukorra § 188 alusel automatiseeritud ega kindlaks määratud kohtunike tööjaotusplaaniga.

  (2) Kohtunikuabide tööjaotusplaaniga määratakse kindlaks registriasjade registrikohtunike, kohtunikuabide ja registrisekretäride (edaspidi menetlejad) vahel jaotamise reeglid.

  (3) Samuti määratakse kohtunikuabide tööjaotusplaaniga kindlaks:
  1) kande aluseks mitteolevate, kuid sisulist läbivaatamist vajavate dokumentide (majandusaasta aruanded, nõukogu liikmete nimekiri jne) kohtunikuabide ja registrisekretäride vahel jaotamise reeglid;
  2) sunni- ja karistustoimingute (§ 190 lõige 1) menetlejate vahel jagamise reeglid;
  3) menetlejate üksteise asendamise reeglid;
  4) kompensatsioonireeglid samal ametikohal töötajate võimalikult ühtlase töökoormuse tagamiseks.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 186.  Kohtunikuabide tööjaotusplaanipõhimõtted
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

  (1) Kohtunikuabide tööjaotusplaan peab tagama, et kohtunikuabid ja registrisekretärid saaksid menetleda võimalikult kõiki pädevusekohaseid kandeliike ning et ühesugusel ametikohal teenistujate töökoormus oleks võimalikult ühtlane.

  (2) – (3)
[Kehtetud – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 187.  Pooleliolevate asjade ümberjaotamine menetleja eemalviibimisel

  Kui menetleja eemalviibimine teenistusest tooks kaasa seadusega sätestatud menetlustähtaja ületamise, siis peab registriosakonna juhataja selle menetleja pooleliolevad asjad teistele menetlejatele ümber jaotama.

§ 188.  Registriasjade automatiseeritud jaotamine

  (1) Registriasju võib menetlejate vahel jaotada automatiseeritult tingimusel, et:
  1) jaotamine toimub juhuslikkuse põhimõttel ega ole ette prognoositav;
  2) käesoleva kodukorra § 186 lõikes 1 nimetatud tingimused on täidetud.

  (2) Registriosakonna infosüsteemis jagatud registriasja saab ümber jagada registriosakonna juhataja salasõnaga korraldusega, mis peab jääma registripäevikus nähtavaks.

§ 189.  Menetleja taandamine

  Menetleja taandamise korral läheb registriasi kohtunikuabide tööjaotusplaanis ettenähtud asendusreeglite kohaselt järgmisele menetlejale. Registripäevikus tehakse muudatus käesoleva kodukorra § 188 lõikes 2 sätestatud korras. Menetleja taandamisega seotud dokumendid köidetakse registri- või laevatoimikusse.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 190.  Sunni- ja karistustoimingute algatamine

  (1) Registriosakonna teenistuja on kohustatud teatama registriosakonna juhatajale või vahetult antud registriasja menetlejale asjaoludest, mis võivad olla aluseks:
  1) rahatrahvi määramisele;
  2) ametiülesande korras kande tegemisele;
  3) registripidaja poolt sundlõpetamise otsustamisele või registrist kustutamisele;
  4) tsiviil- või kriminaalprotsessi korras sundlõpetamise algatamisele.

  (2) Kui registriosakonna juhatajale on saanud teatavaks asjaolusid, mis võivad olla lõikes 1 nimetatud toimingute aluseks, siis peab ta tagama, et alustataks menetlust.

2. jagu Registriasja number 

§ 191.  Registriasjade numeratsiooni sisu

  (1) Registriasjade numeratsioon hõlmab kõiki registriosakonnas tehtud lahendeid ja hoiatusi.

  (2) Laevakinnistusraamatu asjade puhul registriasjade numeratsiooni ei kasutata, asjaajamises asendab seda laeva registrinumber.

§ 192.  Registriasja numbri andmine

  (1) Infosüsteem annab füüsilisest isikust ettevõtja ettevõttele, äriühingule, filiaalile, mittetulundusühingule ja sihtasutusele kõige esimese lahendi tegemisel registriasja numbri.

  (2) Kommertspandi puhul antakse registriasja number ettevõtja või filiaali kohta käiva esimese kommertspandiregistri lahendi tegemisel ning see jätkub ka sama ettevõtja või filiaali järgmiste pantide suhtes.

§ 193.  Hilisemate kandemääruste nummerdamine

  Järgnevate kandemääruste tegemisel lisatakse registriasja numbrile kaldkriipsuga eraldatult hilisemate kandemääruste järjekorranumber (2, 3, 4 jne).
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 194.  Kandemääruseta tehtavate kannete nummerdamine

  Kui kanne tehakse ilma kandemääruseta, siis tekib ja täieneb registriasja number nii, nagu oleks tehtud määrus.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 195.  Kohtumääruste ja hoiatuste nummerdamine

  Kohtumääruse tegemisel ja hoiatuse väljasaatmisel lisatakse registriasja numbri lõppu vastavalt tähis « M1» või « H1», järgmiste määruste ja hoiatuste puhul « M2 » või «H2», « M3» ja « H3 » jne.

§ 196.  Registrile osundav täht

  Ettevõtja ja filiaali registriasja numbri ette lisatakse täht « Ä», mittetulundusühingu puhul täht « M», sihtasutuse puhul täht «S», kommertspandi puhul täht « K».

3. jagu Registriasjade menetlusjärjekord 

§ 197.  [Kehtetu – RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

§ 198.  [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

4. jagu Registriasja menetlusega kaasnevad toimingud 

§ 199.  Ärinime või nime kontrollimine
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

  (1) Enne ärinime või mittetulundusühingu või sihtasutuse nime registrisse kandmise otsustamist kontrollib menetleja ärinime või nime piisavat eristatavust teistest ärinimedest või nimedest ning ärinime vastavust «Äriseadustiku» § 12 lõikele 3 Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kaudu, täiendava vajaduse korral ka Patendiameti elektroonilise andmebaasi kaudu.

  (2) [Kehtetu – RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

  (3) Enne talunime sisaldava füüsilisest isikust ettevõtja ärinime registrisse kandmise otsustamist kontrollib menetleja Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kaudu kinnistusraamatu infosüsteemist, kas seda nime kandev kinnistu või katastriüksus on olemas ja kas avaldaja võib seda nime talu pidamiseks kasutada. Päringu tegemisel tuleb märkida avalduses esitatud ettevõtte aadress.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 200.  Laeva nime kontrollimine

  Enne laevanime laevakinnistusraamatusse kandmise otsustamist kontrollib menetleja selle piisavat eristatavust teiste Eesti laevade nimedest Veeteede Ameti väljastatud dokumendi põhjal.

§ 201.  Puudutatud isikute nõusoleku kontrollimine

  Kui kande või märke muutmine või kustutamine kahjustaks registriossa või kommertspandiregistrisse kantud isiku õigust, siis peab registriasja menetleja enne kande või kandemääruse tegemist kontrollima, et oleks esitatud puudutatud isiku vormikohane nõusolek kande või märke muutmiseks või kustutamiseks.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 202.  Äriregistriasjaga kaasnevad kommertspandiregistri toimingud

  (1) Menetleja peab ettevõtja või filiaali ärinime või asukoha muutmise või ümberkujundamise otsustamise järel tegema «Äriseadustiku» § 33 lõikest 71 tulenevad toimingud.

  (2) Äriühingute ühinemise ja jagunemise otsustamisel peab menetleja juhul, kui enam kui ühe ühinemises või jagunemises osaleva ühingu varale on seatud kommertspant, kontrollima pandipidajate notariaalselt tõestatud kokkuleppe olemasolu pandikannete järjestamise kohta.

  (3) Ettevõtja äriregistrist kustutamise otsustamisel peab menetleja kontrollima, et ettevõtja kohta seatud kommertspandid oleksid kustutatud.

§ 203.  Ärikeelu ja ettevõtluskeelu kohaldamise kontrollimine
[RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]

  Äriseadustiku“ § 58 lõikes 3 nimetatud asjaolude puudumist kontrollib infosüsteem enne kande tegemist automatiseeritud korras.
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

§ 204.  Laevakinnistusraamatu lahendi suhtes asjaosaliste määramine

  Laevakinnistusraamatu lahendit tehes teatab menetleja kandemääruse täitjale isikute nimed, kes on antud lahendi, kande ja märke suhtes asjaosalisteks ning kellele neist tuleb väljastada lipudokument.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 2041.  Kinnistusraamatu ja vallasvararegistrite andmete kontrollimine

  (1) Kui registripidajal on ligipääs kinnistusraamatu ja vallasvararegistrite andmetele, kontrollib menetleja osa- või aktsiakapitali mitterahalise sissemakse puhul sissemakse eseme omandiõigust elektrooniliselt vastavast andmekogust.

  (2) Väljatrükk päringu tulemusest köidetakse registritoimikusse või tehakse päringu tulemusest elektrooniline dokument, mis lisatakse registripäevikusse.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

5. jagu Registriasja erisused registripiirkonna vahetumisel 

§ 205.  Avalduse esitamine

  (1) Kui taotletakse registrikaardi 2. veergu kantud asukoha või registriosa 1. jakku kantud kodusadama, asukoha või ehituskoha muutmise kohta kande tegemist ning uus asukoht, kodusadam või ehituskoht asub teises registripiirkonnas, siis võtab avalduse vastu senine registriosakond.

  (2) [Kehtetu – RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 206.  Asukoha muutmise menetlus

  (1) Käesoleva kodukorra § 205 lõikes 1 nimetatud avaldust menetleb ja asukoha muutmise kande teeb senine registriosakond.

  (2) Asukoha muutmisel ei avata uut registrikaarti.

  (3) Registrikaardi viimasesse veergu teeb senine registriosakond «Äriseadustiku» § 57 lõikes 2 nimetatud märke, millega teavitatakse asukoha muutmisest.

  (4) Asukoha muutmise kande tegemise järel läheb registripäeviku või majandusaasta aruannete päeviku pooleliolevate menetluste menetlemise kohustus üle uuele registriosakonnale. Pabertoimiku olemasolu korral saadab senine registriosakond selle uuele registriosakonnale.
[RTL 2010, 2, 20 - jõust. 18.01.2010]

§ 207.  Muudatused kommertspandiregistris

  Kui asukohta vahetanud ettevõtja või filiaali kohta oli avatud kommertspandiregistri registrikaart, tehakse asukoha muutmisest tulenevad muudatused kommertspandiregistri registrikaardile automatiseeritud korras «Äriseadustiku» § 33 lõike 71 alusel. Uut kommertspandiregistri registrikaarti ei avata.
[RTL 2010, 2, 20 - jõust. 18.01.2010]

§ 208.  [Kehtetu – RTL 2010, 2, 20 - jõust. 18.01.2010]

§ 2081.  Toimingud laevakinnistusregistriosaga

  (1) Laeva siirdumisel teise registripiirkonda senist registriosa ei suleta ning uut registriosa ei avata.

  (2) Laeva kodusadama, ehituskoha või asukoha muutmise kande teeb uus registriosakond.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

  (3) Senine registriosakond saadab avalduse koos lisatud dokumentide ja oma saatekirjaga viivitamata uuele registriosakonnale ning lisab neile asjaomastesse toimikutesse köidetud dokumendid.
[RTL 2010, 2, 20 - jõust. 18.01.2010]

  (4) Senisesse registriosakonda peavad jääma uude registriosakonda saadetud toimikudokumentide, sealhulgas käesoleva kodukorra § 205 lõikes 1 nimetatud avalduse kinnitatud ärakirjad.
[RTL 2010, 2, 20 - jõust. 18.01.2010]

6. jagu Ühinemismenetluse erisused 

§ 209.  [Kehtetu – RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

§ 210.  Ühinemiseks vajalikud kommertspandiregistri kandedokumendid

  Kui äriühingute ühinemise korral on enam kui ühe ühinemises osaleva ühingu varale seatud kommertspant, võib ühinemise kanda äriregistrisse ainult siis, kui kommertspandiga koormatud ühingud esitavad pandipidajate notariaalselt tõestatud kokkulepped pandikannete järjestamise kohta.

§ 211.  Esimene (deklaratiivne) ühinemiskanne

  (1) Kõigepealt tehakse ühinemise käigus kustutatava ühingu või sihtasutuse registrikaardile deklaratiivne ühinemiskanne.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kandes märgitakse:
  1) millised ühingud või sihtasutused ühinemises osalevad – näidatakse ära nende ärinimed või nimed, asukohad ja aadressid ning registrikoodid;
  2) kuidas ühingud või sihtasutused ühinemisest osa võtavad (ühendatavana, ühendavana või ühinevana ja ühinemise käigus asutatavana);
  3) asjaolu, et ühinemine loetakse toimunuks alles ühendava ühingu või sihtasutuse või ühinemise käigus asutatava ühingu või sihtasutuse registrikaardile ühinemiskande tegemisega;
  4) viide ühinemislepingule ja -otsusele.

  (21) Piiriülese ühinemise puhul märgitakse kandes lisaks lõikes 2 nimetatud andmetele ka see, millise liikmesriigi õigusele vastavalt ühinemine toimunuks loetakse.
[RTL 2008, 9, 113 - jõust. 01.02.2008]

  (3) Lõike 2 punktis 1 ettenähtud kandeosas ei näidata selle ühingu või sihtasutuse asukohta, aadressi ja registrikoodi, mille registrikaardile kannet tehakse.

§ 2111.  Tõendi väljastamine piiriülesel ühinemisel

  (1) Pärast deklaratiivse ühinemiskande tegemist väljastatakse piiriüleses ühinemises osalevale ühendatavale äriühingule „Äriseadustiku“ § 4339 lõikes 2 nimetatud tõend (käesoleva kodukorra lisa nr 5).

  (2) Tõend väljastatakse ühes eksemplaris. See prinditakse käesoleva kodukorra § 41 lõikes 8 nimetatud blanketile. Tõendi väljastamine märgitakse tutvumise ja ärakirjade raamatusse.
[RTL 2008, 9, 113 - jõust. 01.02.2008]

§ 212.  [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 213.  Teine (konstitutiivne) ühinemiskanne

  (1) Alles pärast käesoleva kodukorra §-s 211 nimetatud deklaratiivse ühinemiskande tegemist saab teha konstitutiivse ühinemiskande ühendava või ühinemise käigus asutatava ühingu või sihtasutuse registrikaardile.

  (11) Kui ühinemine puudutab rohkem kui ühe registriosakonna tööpiirkonda, kontrollitakse käesoleva kodukorra §-s 211 nimetatud kande tegemist infosüsteemi kaudu.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kandes näidatakse ära ühinemise käigus kustutatavate ühingute või sihtasutuste ärinimed või nimed, asukohad ja aadressid ning registrikoodid ning viidatakse ühinemise aluseks olevale ühinemislepingule ja -otsusele. Kui tegemist on ühinemise käigus asutatud ühingu või sihtasutusega, siis peab kanne sisaldama ka muid asutamiseks vajalikke andmeid.

  (3) Lõikes 2 nimetatud andmetena ei näidata selle ühingu või sihtasutuse asukohta, aadressi ja registrikoodi, mille registrikaardile kannet tehakse.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 2131.  Ühinemiskande tegemisest teavitamine piiriülesel ühinemisel

  (1) Piiriülese ühinemise puhul saadetakse teade ühinemiskande tegemisest viivitamata selle liikmesriigi kohtu, notari või muu pädeva asutuse, mille õigusele ühendatav ühing allub, kontaktaadressile. Teade koostatakse eesti ja inglise keeles ja see peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) teate väljastanud kohtu nimi;
  2) ühendava äriühingu nimi, registrikood ning ühinemiskande tegemise kuupäev;
  3) teate väljastamise päev, kuu ja aasta;
  4) teate koostanud kohtunikuabi või registrisekretäri nimi, ametikoht ja allkiri.

  (2) Teate edastamisel elektrooniliselt kinnitatakse teade digitaalallkirjaga. Teate edastamisel paberkandjal prinditakse see käesoleva kodukorra § 41 lõikes 8 nimetatud blanketile. Teatele lisatakse registriosakonna värvipitsati jäljend. Teate saatmine märgitakse tutvumise ja ärakirjade raamatusse.
[RTL 2008, 9, 113 - jõust. 01.02.2008]

§ 214.  [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 215.  Ühinemise käigus kustutamiskande tegemine

  (1) Pärast käesoleva kodukorra §-s 213 nimetatud konstitutiivse ühinemiskande tegemist märgitakse ühinemise käigus kustutatava ühingu või sihtasutuse registrikaardile viivitamatult konstitutiivse ühinemiskande tegemise aeg ning tehakse kustutamiskanne.

  (11) Kui ühinemine puudutab rohkem kui ühe registriosakonna tööpiirkonda, kontrollitakse käesoleva kodukorra §-s 213 nimetatud kande tegemist infosüsteemi kaudu.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kustutamiskandes ei märgita dokumentide hoidja andmeid.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 216.  Ühinemiskandega seotud kanded kommertspandiregistris

  (1) Samaaegselt käesoleva kodukorra §-s 213 nimetatud konstitutiivse ühinemiskande tegemisega kantakse ühinemise käigus kustutatava ühingu kommertspandid üle ühendava või ühinemise käigus asutatud äriühingu kohta avatud või avatavale kommertspandiregistri registrikaardile.

  (2) Samaaegselt käesoleva kodukorra §-s 215 nimetatud kustutamiskande tegemisega suletakse kustutatud äriühingu kommertspandiregistri registrikaart, märkuste veergu kantakse märkus pantide ülemineku kohta ühendava või ühinemise käigus asutatud äriühingule.

§ 217.  Toimikudokumentide edastamine

  (1) Kui ühinemine puudutab rohkem kui ühe registriosakonna tööpiirkonda või on tegemist piiriülese ühinemisega, saadab registriasja menetleja registrist kustutatud ühingu või sihtasutuse toimikudokumendid koos saatekirjaga ühendava või ühinemise käigus asutatud ühingu või sihtasutuse asukoha järgsele registriosakonnale või teise liikmesriigi kohtule, notarile või muule pädevale asutusele.

  (2) Kui dokumendid saadetakse elektrooniliselt, edastatakse need koos digitaalallkirjastatud saatekirjaga.
[RTL 2008, 9, 113 - jõust. 01.02.2008]

7. jagu Jagunemismenetluse erisused 

§ 218.  [Kehtetu – RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

§ 219.  Jagunemiseks vajalikud kommertspandiregistri kandedokumendid

  Kui äriühingute jagunemise korral on enam kui ühe osaleva ühingu varale seatud kommertspant, võib jagunemise kanda äriregistrisse ainult juhul, kui kommertspandiga koormatud ühingud esitavad pandipidajate notariaalselt tõestatud kokkulepped pandikannete järjestamise kohta.

§ 220.  Esimene (deklaratiivne) jagunemiskanne

  (1) Kõigepealt tehakse jagunemise käigus omandava või asutatava ühingu või sihtasutuse kaardile deklaratiivne jagunemiskanne.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kandes märgitakse:
  1) millised ühingud või sihtasutused jagunemises osalevad – nende ärinimed või nimed, asukohad, aadressid ning registrikoodid ning nende seisund jagunemises (jagunev, omandav, jagunemise käigus asutatav);
  2) kas tegemist on jaotumise või eraldumisega;
  3) asjaolu, et jagunemine loetakse toimunuks alles jaguneva ühingu või sihtasutuse kaardile jagunemiskande tegemisega;
  4) jagunemise käigus asutatava ühingu või sihtasutuse korral ka muud asutamiseks ettenähtud andmed;
  5) viide jagunemislepingule ja -otsusele või jagunemiskavale.

  (3) Lõike 2 punktis 1 nimetatud kandeosas ei pea märkima selle ühingu või sihtasutuse asukohta, aadressi ja registrikoodi, mille registrikaardile kannet tehakse.

§ 221.  [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 222.  Teine (konstitutiivne) jagunemiskanne ja kustutamine

  (1) Alles pärast käesoleva kodukorra §-s 220 nimetatud deklaratiivse jagunemiskande tegemist saab teha konstitutiivse jagunemiskande jaguneva ühingu või sihtasutuse registrikaardile.

  (11) Kui jagunemine puudutab rohkem kui ühe registriosakonna tööpiirkonda, kontrollitakse käesoleva kodukorra §-s 220 nimetatud kande tegemist infosüsteemi kaudu.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kandes märgitakse:
  1) asjaolu, et jagunev ühing või sihtasutus annab jaotumise käigus oma vara või eraldumise käigus osa oma varast üle omandavale ühingule või sihtasutusele;
  2) omandavate ühingute või sihtasutuste ärinimed või nimed, asukohad, aadressid ja registrikoodid;
  3) viide jagunemislepingule ja -otsusele või jagunemiskavale.

  (3) Jaotumise korral lisatakse lõikes 2 nimetatud andmetele, et ühing või sihtasutus on registrist kustutatud. Dokumentide hoidja kohta kannet ei tehta.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 223.  [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 224.  Kolmas (informatiivne) jagunemiskanne

  (1) Pärast käesoleva kodukorra §-s 222 nimetatud konstitutiivse jagunemiskande tegemist märgitakse selle tegemise aeg viivitamatult informatiivse kandena omandava ühingu või sihtasutuse registrikaardi eelviimasesse veergu.

  (2) Kui jagunemine puudutab rohkem kui ühe registriosakonna tööpiirkonda, kontrollitakse käesoleva kodukorra §-s 222 nimetatud kande tegemist infosüsteemi kaudu.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 225.  Jagunemisega seotud kanded kommertspandiregistris

  (1) Jaotumise korral kantakse pärast käesoleva kodukorra §-s 222 nimetatud konstitutiivse jagunemiskande tegemist kustutatud äriühingute kommertspandid üle omandava või jagunemise käigus asutatud äriühingu kohta avatud või avatavale kommertspandiregistri registrikaardile.

  (2) Pärast lõikes 1 nimetatud kommertspandiregistri registrikannete tegemist suletakse kustutatud äriühingu kommertspandiregistri registrikaart. Märkuste veergu kantakse märkus pantide ülemineku kohta omandavale või jagunemise käigus asutatud äriühingule.

§ 226.  Toimikudokumentide edastamine

  Kui jaotumine puudutab rohkem kui ühte registripiirkonda, siis saadab registriasja menetleja registrist kustutatud ühingu või sihtasutuse toimikudokumendid koos saatekirjaga omandava või jagunemise käigus asutatud ühingu või sihtasutuse asukoha järgsele registriosakonnale.

8. jagu Ümberkujundamismenetluse erisused 

§ 227.  Esimene (deklaratiivne) ümberkujundamiskanne

  (1) Äriühingu ümberkujundamisel, kui sellega kaasneb registrikaardi liigi muutumine (A-osa asemel B-osa kaart või vastupidi) ja registripiirkonna vahetus, tehakse kõigepealt senisele registrikaardile deklaratiivne ümberkujundamiskanne.
[RTL 2010, 2, 20 - jõust. 18.01.2010]

  (2) Kandes märgitakse:
  1) milliseks äriühingu liigiks antud äriühing ümber kujundatakse;
  2) asjaolu, et ümberkujundamine jõustub alles uue registrikaardi avamisega;
  3) ümberkujundamise järgne ärinimi, asukoht ja aadress, kui need erinevad senisest;
  4) viide ümberkujundamisotsusele.

  (3) [Kehtetu – RTL 2010, 2, 20 - jõust. 18.01.2010]

§ 2271.  Registripiirkonna vahetus ümberkujundamisel

  (1) Kui ümberkujundamisega kaasneb registripiirkonna vahetus, kuid registrikaardi liik ei muutu, juhindutakse käesoleva peatüki 5. jao sätetest.

  (2) Lõikes 1 nimetatud ümberkujundamise registrisse kandmiseks märgitakse registrikaardi eelviimasesse veergu, milliseks äriühingu liigiks ühing on ümber kujundatud ning viide ümberkujundamise aluseks olevale otsusele; samuti kantakse registrikaardile uus ärinimi ning muud muutunud andmed.
[RTL 2010, 2, 20 - jõust. 18.01.2010]

§ 228.  [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 229.  Teine (konstitutiivne) ümberkujundamiskanne

  (1) Kui käesoleva kodukorra §-s 227 nimetatud deklaratiivne ümberkujundamiskanne on tehtud, siis avatakse uus registrikaart ning kantakse sellele vajalikud esmakande andmed.

  (11) [Kehtetu – RTL 2010, 2, 20 - jõust. 18.01.2010]

  (2) Registrikaardi eelviimasesse veergu märgitakse asjaolu, et tegemist on ümberkujundamisega ning viidatakse ümberkujundamiseelsele ärinimele. Samuti viidatakse ümberkujundamiseelsele asukohale ja aadressile, kui need olid erinevad ümberkujundamisjärgsest asukohast ja aadressist.

  (3) Kannete numeratsioon algab «ühest».
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 230.  [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 231.  Senise registrikaardi sulgemine

  Pärast käesoleva kodukorra §-s 229 nimetatud konstitutiivse ümberkujundamiskande tegemist märgitakse selle tegemise aeg senisele registrikaardile ning kaart suletakse tehniliste võimaluste olemasolu korral automatiseeritud korras.
[RTL 2010, 2, 20 - jõust. 18.01.2010]

§ 232.  Ümberkujundamisest tulenevad kanded kommertspandiregistris

  Kommertspandiregistri registrikaardil muudetakse koos ümberkujundamise äriregistrisse kandmisega pantija ärinimi. See ja muud ümberkujundamisest tulenevad muudatused tehakse «Äriseadustiku» § 33 lõike 71 alusel tehniliste võimaluste olemasolu korral automatiseeritud korras.
[RTL 2010, 2, 20 - jõust. 18.01.2010]

§ 233.  Ümberkujundamine senist kaarti sulgemata

  (1) Kui ümberkujundamise registrisse kandmisel ei muutu registrikaardi liik, siis uut registrikaarti ei avata ja senist ei suleta.

  (2) Lõikes 1 nimetatud ümberkujundamise registrisse kandmisel juhindutakse käesoleva kodukorra § 2271 lõikes 2 sätestatust.
[RTL 2010, 2, 20 - jõust. 18.01.2010]

§ 234.  Isikuühingu ümberkujundamise erisused

  (1) Kui täisühingu registrikaardile kantakse usaldusosanik, loetakse ühing ümberkujundatuks usaldusühinguks.

  (2) Kui usaldusühingu registrikaardilt kustutatakse kõik usaldusosanikud ning alles jääb vähemalt 2 täisosanikku, loetakse ühing ümberkujundatuks täisühinguks.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhtudel on registripidaja õigustatud muutma ilma sellekohase avalduseta registrikaardi viiendasse veergu kantud õiguslikku vormi, samuti muutma teise veergu kantud ärinime ühinguliiki näitava täiendi või lühendi osas .

9. jagu Laevakinnistusraamatu asendusregistriosa avamine 

§ 235.  Asendusregistriosa avamine

  (1) Registriosa hävimise korral algatatakse registrikohtuniku, kohtunikuabi või puudutatud isiku avalduse alusel asendusregistriosa avamise menetlus.

  (2) Kohtuniku või kohtunikuabi avaldus on lihtkirjalik, kuid peab olema varustatud registriosakonna pitseriga ning selle esitamine tuleb märkida laevakinnistuspäevikusse.

  (3) Avalduses näidatakse ära asendusregistriosa avamise vajadus ning asendusregistriossa kavandatud kande sisu ning laeva registrinumber.

  (4) Lõikes 3 nimetatud avalduse sisu avaldab registriosakond vähemalt kolm kuud enne asendusregistriosa avamise otsustamist ametlikus väljaandes «Ametlikud Teadaanded».

  (5) Lõikes 3 nimetatud avalduse kinnitatud väljatrükk saadetakse viivitamatult pärast esitamist kõigile laevakinnistusraamatusse kantud isikutele.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

10. jagu Muutmiskannete menetluserisused 

§ 236.  Varasema kande või märke kehtetuks märkimine

  (1) Kui kanne või märge kaotab hilisema kande tõttu tähenduse, siis näidatakse hilisemas kandemääruses, et tähenduse kaotanud varasem kanne või märge märgitakse kehtetuks.

  (2) Registrikaardi 1. ja viimasesse veergu kantud andmeid ei märgita ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu või sihtasutuse registrist kustutamisel kehtetuks.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 237.  Iseseisva tähenduseta muutmiskande kehtetuks märkimine

  Kui hilisemal kandel või selle osal ei ole iseseisvat tähendust ning tema sisuks on üksnes varasema kande või märke kehtetuks tunnistamine, siis sätestatakse kandemääruses, et kehtetuks tuleb märkida ka hilisem kanne või selle osa ise.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 238.  Üksikettevõtja vahetumine registrikaardil

  (1) Kui füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte omandaja soovib end «Äriseadustiku» § 8 lõike 3 või 4 alusel kanda äriregistrisse ärinime all, mis sisaldab senise ettevõtja ärinime ning see toimub üheaegselt senise füüsilisest isikust ettevõtja kustutamisega, siis ei avata uut registrikaarti, vaid jätkatakse senise ettevõtja registrikaardile kannete tegemist.

  (2) Registrikaardi 5. veergu märgitakse ärinime edasikasutamise õiguslik alus.

  (3) Lõiget 1 ei kohaldata, kui senise ettevõtja registrikaart on juba suletud. Lõikes 2 nimetatud märkus tehakse sel juhul uuele registrikaardile.

§ 239.  Kommertspandi järjekohtade muutmine ilma kandeavalduseta

  (1) Eesmise järjekohaga kommertspandi kustutamisel, kui pandipidajate kokkuleppel ei ole teisiti otsustatud ja avaldatud, teeb registriasja menetleja ilma avalduseta kande, milles vähendab järgmiste pantide järjekohti ühe arvu võrra.

  (2) Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui korraga registriosakonnas menetluses olnud mitmest kommertspandi registrisse kandmise avaldusest on rahuldatud tagumise järjekohaga avaldus ning eesmise järjekohaga kandeavaldusele on järjekoht reserveeritud, kuid jäetakse rahuldamata või võetakse enne kande tegemist tagasi.

§ 2391.  Elu- või asukoha või aadressiandmete parandamine

  (1) Kui ettevõtja, sihtasutuse, mittetulundusühingu ja filiaali elu- või asukoha või aadressiandmed muutuvad ettevõtjast, sihtasutusest, mittetulundusühingust ja filiaalist sõltumatult (näiteks muutub kohanimi või kohaliku omavalitsuse üksused ühinevad), tehakse vastav parandus registrikaardile automatiseeritud korras.

  (2) Parandusest teatamiseks loetakse registriandmete kättesaadavaks tegemist Internetis Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kodulehel rubriigis „Lihtpäring ja menetlusteave“.
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

11. jagu Muu kohtulahendi alusel kande tegemine 

§ 240.  Muu kohtulahendi alusel tehtav kanne

  (1) Tsiviil-, kriminaal- või halduskohtumenetluse käigus tehtud kohtulahendi alusel tehakse kanne või märge kohtunikuabi või registrisekretäri poolt ilma kandemääruseta. Infosüsteemi-siseselt tehakse siiski õigusliku tähenduseta määrus, mida välja ei trükita.

  (2) Kui kohtulahendis ei sisaldu kande või märke konkreetset teksti, sõnastab selle kohtunikuabi või registrisekretär.

  (3) Kui kohtulahend muudab kande või märke kehtetuks, märgitakse see kehtetuks.

  (4) Kohtulahendi alusel tehtavas kandes või märkes tuleb näidata lahendi teinud kohtu nimi, lahendi tegemise aeg ning kohtuasja number, samuti kande või märke teinud kohtunikuabi või registrisekretäri nimi.

  (5) Kohtulahendi muutmise või tühistamise kohta tehakse märge samasse veergu, kus asub selle alusel tehtud kanne või märge.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 241.  Kohtulahendi alusel kande tegemise aeg

  Kui kohtulahend on jõustunud või kuulub kohesele täitmisele, tehakse selle alusel viivitamatult kanne või märge, kommertspandiregistri ja laevakinnistusraamatu puhul juhinduvalt seadusega sätestatud järjekorrast.

5. peatükk KANDEMÄÄRUSE TÄITMINE 
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

1. jagu Kandemääruse täitmine ja kande jõustamine 
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 242.  Kandemääruse täitmise sisu ja vastutus

  (1) Kandemääruse täitmine hõlmab:
  1) kande jõustamist;
  2) registrikaardi väljatrüki kontrolleksemplari paigutamist toimikute vahele ning senise väljatrüki hävitamist;
  3) kande aluseks olnud dokumentide toimikusse köitmist ja toimiku sisukorra täiendamist;
  4) toimikus säilitatavatesse dokumentidesse vajalike märkuste ja läbijoonimiste tegemist;
  5) Ametlikes Teadaannetes avaldatavate tekstide avaldamiseks saatmist;
  6) asjaosalistele ja vajadusel teistele registriosakondadele lahendi ja kande tegemisest teatamist;
  7) toimikute arhiivipidajale andmist või tagastamist;
  8) registri- või kaebuste päevikusse vajalike sissekannete tegemist;
  9) muid seadusest või käesolevast kodukorrast tulenevaid toiminguid.

  (2) Registriasja menetleja peab hoolitsema, et kandemääruse täitmises osalevad teenistujad teeksid nende ülesandeks jäetud toimingud õigeaegselt ja nõuetekohaselt.

  (3) Kande jõustanud isikud vastutavad selle eest, et kannete tegemisel peetaks kinni käesoleva kodukorra §-s 198 ettenähtud järjekorrast.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 243.  Registrikande jõustamine

  (1) Registrikande kinnitavad oma salasõnaga kande otsustamiseks pädev isik ja kandemääruse täitjana registrikaardi kontrolleksemplari välja trükkinud teenistuja.

  (2) Kande otsustamiseks pädev isik võib samaaegselt olla kandemääruse täitjaks.

  (3) Kande otsustamiseks pädeva isikuna võib kande kinnitada iga registrikohtunik või kohtunikuabi.

  (4) Registrisekretär võib registrikande kinnitada nii registrikohtuniku kui ka kohtunikuabi asemel, sõltumata sellest, kas ta ise osales registriasja menetlemises. Registrisekretär võib samaaegselt olla kandemääruse täitjaks.

  (5) Vajalike salasõnadega kinnitatud kande edastab infosüsteem Registrite ja Infosüsteemide Keskuses hoitavasse «Äriseadustiku» § 68 lõikes 1 nimetatud andmebaasi.

  (6) Registrikanne on jõustunud, kui ta on salvestatud «Äriseadustiku» § 68 lõikes 1 nimetatud andmebaasis.

  (7) Registrikandel on kolmandate isikute suhtes «Äriseadustiku» § 34 lõigetes 2 ja 3 ning «Mittetulundusühingute seaduse» § 80 lõigetes 2 ja 3 ettenähtud avalik usaldatavus hetkest, mil Registrite ja Infosüsteemide Keskus on Internetis oma koduleheküljel rubriigis «Menetlusteave» teinud kättesaadavaks andmed avalduse esitamise aja ning kande liigi ja kande tegemise aja kohta («Äriseadustiku» § 68 lõige 2).

  (8) Arvutivõrgu kaudu registrikaardi andmete vaatamisel, väljatrükil ning kohtumääruse avalikul kättetoimetamisel või registripidaja poolt teate avaldamisel „Ametlikes Teadaannetes“ ei näidata registrikande kinnitanud või kohtumääruse teinud isikute andmeid.
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

§ 244.  Registrikaardi väljatrüki kontrolleksemplarid

  (1) Registrikande jõustumise järel trükitakse välja kõik registrikaardi andmed väljatrüki kontrolleksemplarina.

  (2) Väljatrüki teinud teenistuja paigutab uue kontrolleksemplari äri- või avaliku toimiku vahele ning hävitab senise kontrolleksemplari.

  (3) Registriosakonna juhataja võib määrata, et väljatrükk tehakse kahes eksemplaris ning teine kontrolleksemplar paigutatakse registritoimiku vahele.

§ 245. – § 246.
[Kehtetud – RTL 2003, 66, 949 - jõust. 01.06.2003]

2. jagu Laevakinnistusraamatu kandemääruse täitmine 
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 247.  Kandemääruse täitmise sisu ja vastutus

  (1) Kandemääruse täitmine hõlmab järgmisi toiminguid:
  1) kande või märke jõustamine;
  2) kande aluseks olnud dokumentide laevatoimikusse köitmine ja toimiku sisukorra täiendamine;
  3) laevatoimiku dokumentidesse vajalike märkuste ja läbijoonimiste tegemine;
  4) laevatoimiku arhiivipidajale andmine või tagastamine;
  5) asjaosalistele kande või märke tegemisest teatamine ja selle kohta laevakinnistuspäevikusse märke tegemine;
  6) vajadusel teistele registriosakondadele dokumentide edastamine;
  7) muud seadusest või käesolevast kodukorrast tulenevad toimingud.

  (2) Registriasja menetleja peab hoolitsema, et kandemääruse täitmises osalevad teenistujad teeksid kõik nende ülesandeks jäetud toimingud õigeaegselt ja nõuetekohaselt.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 2471.  Kande jõustamine

  (1) Kande jõustab oma digitaalallkirjaga kande otsustamiseks pädev isik.

  (2) Kanne on jõustunud, kui see on pärast digitaalallkirjastamist salvestatud laevakinnistusraamatu andmebaasi.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 248.  Järjekohad

  (1) Kui registriosa ühte jakku tehakse mitu kannet, siis saavad need järjekoha, mis vastab avalduste esitamise ajalisele järjekorrale laevakinnistuspäevikus. Kui avaldused on esitatud samal ajal, saavad kanded sama järjekoha.

  (2) Kui registriosa eri jagudesse tehakse samal päeval mitu kannet, mille avaldused polnud esitatud ühel ajal, tuleb kandes märkida avalduse esitamise ajast tulenev järjekoht teiste samal päeval tehtavate kannete suhtes.

  (3) Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui sissekantavatel õigustel ei ole järjekohasuhet või kui avaldajad on määranud kannete järjekohad, mis kajastuvad kande tekstis.

  (4) Kandele allakirjutanud isik ja kandemääruse täitja vastutavad käesoleva kodukorra § 198 lõikes 2 ning käesolevas §-s ettenähtud kannete tegemise korrast kinnipidamise eest.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 249. – § 250.
[Kehtetud – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 251.  Märgete tegemine ja kustutamine

  (1) [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

  (2) Kui eelmärge, vastuväide, märkus või keelumärge kaotab kande tegemise tõttu tähenduse, tuleb ta kehtetuks märkida.

  (3) Kui eelmärke, vastuväite, märkuse või keelumärkega tagatud asjaõiguse kandeavalduses pole märke kustutamist taotletud, kustutatakse see pärast kande tegemist ametikohustuste korras.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 252. – § 253.
[Kehtetud – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

3. jagu  

4. jagu  
[Kehtetud – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

   

6. peatükk MAJANDUSAASTA ARUANNETE LÄBIVAATAMINE 

§ 259.  [Kehtetu – RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]

§ 260.  [Kehtetu – RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

§ 261.  Majandusaasta aruannete läbivaatamine

  (1) Majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid, filiaali tegevusaruande või nende eraldiesitatud osa vaatab kohtunikuabide tööjaotusplaani kohaselt läbi kohtunikuabi või registrisekretär.
[RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Lõikes 1 nimetatud dokumentide läbivaatamisel peab läbivaataja kontrollima aruande vastavust seaduse nõuetele, sealhulgas:
  1) aruande esitamistähtajast kinnipidamist ning aruandes ettenähtud andmete olemasolu;
  2) aruande allakirjutamise nõuetest kinnipidamist;
  3) asjaolu, et aruandes oleks kajastatud ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu või sihtasutuse ärinimi või nimi, registrikood ja asukoht;
[RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]
  4) asjaolu, et osaühingu, aktsiaseltsi ja tulundusühistu netovara (bilansi aktiva miinus passivas näidatud kohustused) ei oleks langenud alla seadusega lubatud alampiiri;
  5) et bilansis ei oleks nullväärtusega kirjeid (välja arvatud juhul, kui eelneval majandusaastal oli sellel kirjel nullist erinev summa);
  6) [Kehtetu – RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]
  7) et majandusaasta aruandega oleks esitatud äriühingu müügitulu kuni kümne suurema tegevusala kaupa Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) kohaselt;
[RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]
  71) et majandusaasta aruandega oleks esitatud mittetulundusühingu ja sihtasutuse aruandeaasta põhitegevusala Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) kohaselt;
[RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]
  8) asjaolu, et vandeaudiitori aruanne on registriosakonnale esitatud ja vandeaudiitori aruande avaldanud audiitoril oli «Audiitortegevuse seaduse» § 81 lõike 1 kohaselt audiitorteenuse osutamise õigus, kui registriosakonnale esitatud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli kohustus on ette nähtud;
[RTL 2010, 9, 160 - jõust. 15.03.2010]
  9) asjaolu, et kui registriosakonnale on esitatud muudetud või parandatud aruanne, siis ka vandeaudiitori aruanne oleks antud muudetud või parandatud aruande kohta;
[RTL 2010, 9, 160 - jõust. 08.03.2010]
  10) aruandeandmete kokkulangevust registriandmetega (aadress, osa- või aktsiakapitali suurus, juhatuse ja nõukogu koosseis jne). Kui aruandes märgitud sidevahendite numbrid ei lange kokku registriosakonnale varem esitatud sidevahendite numbritega või kui vandeaudiitori aruande avaldanud audiitori andmed ei lange kokku varem teatatud audiitori andmetega, siis loetakse seda sidevahendite numbrite või audiitori andmete muutmisest teatamiseks. Esitatud andmete põhjal tehakse vajalikud muudatused ka infosüsteemis
[RTL 2010, 9, 160 - jõust. 08.03.2010]

  (21) Aruandluskeskkonnas koostatud ja aruandluskeskkonnas kõigi raamatupidamiskohustuslase esindusõiguslike isikute poolt digitaalallkirjastatud majandusaasta aruandes kontrollib läbivaataja käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 nimetatud asjaolu.
[RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid vaadatakse läbi viie kuu jooksul nende esitamisest.
[RTL 2010, 9, 160 - jõust. 08.03.2010]

§ 262.  Hoiatused, järelepärimised ja sunnivahendid

  (1) Kui aruande esitamisega hilinetakse või kui aruanne ei sisalda seadusega nõutavaid andmeid, kohaldatakse sunnivahendina «Äriseadustiku» §-s 71 rahatrahvi määramist. Enne trahvimist võib isikuid hoiatada ja anda andmete esitamiseks või parandamiseks tähtaeg. Samuti talitatakse aruande- ja registriandmete lahknevuse korral, vajadusel kohaldatakse «Äriseadustiku» § 61.

  (2) Majandusaasta aruannete läbivaatamiseks pädev kohtunikuabi või registrisekretär teeb ettevõtjale, kelle aruanne kuulub kohtunikuabide tööjaotusplaani alusel tema menetlusse, registrist kustutamise hoiatuse, kui ettevõtja ei ole registriosakonnale 6 kuu jooksul seaduses sätestatud tähtaja möödumisest esitanud nõutavat majandusaasta aruannet. Kui ettevõtja ei ole hoiatuses sätestatud tähtaja jooksul nõutavat majandusaasta aruannet esitanud, kohaldatakse «Äriseadustiku» §-des 60 ja 71 ettenähtud abinõusid.

  (3) Kui osaühing, aktsiaselts või tulundusühistu on varatu või kui tema netovara on langenud alla seadusega lubatud alampiiri, rakendatakse sobivaid sunnivahendeid, mida seadus võimaldab.

  (31) Kui käesoleva kodukorra § 261 lõike 2 punktis 7 sätestatud andmed vajavad enne Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt põhitegevusala määramist täpsustamist, teeb esitatud andmete täpsustamiseks vastava hoiatuse või järelepärimise registriosakond.
[RTL 2008, 9, 113 - jõust. 01.02.2008]

  (4) Kui isikut ei ole trahvi maksmisest hilisema kohtumääruse alusel vabastatud, tuleb «Äriseadustiku» § 71 alusel tehtud trahvimääruse täitmist kontrollida, kontrollimise tulemuste arvestust pidada ning infosüsteemi-sisesed trahvi olekud infosüsteemi sisestada.

7. peatükk TOIMIKUD 

§ 263.  Äritoimik

  Ettevõtja ja filiaali äritoimikusse köidetakse dokumendid, mille esitamine registriosakonnale on seaduses ette nähtud, sealhulgas:
  1) avaldus, samuti avalduse muutmise või tagasivõtmise avaldus ning kommertspandiregistri avaldusele lisatud pantija või pandipidaja nõusolek kande tegemiseks;
  2) avaldusele lisatud koosoleku protokoll või hääletusprotokoll, mis on avalduse aluseks;
  3) asutamisleping või asutamisotsus, samuti selle muutmise kokkulepe või otsus;
  4) põhikiri;
  5) juhatuse liikmete, nõukogu liikmete, audiitori ja revidentide ning pankrotitoimkonna liikmete andmed;
  6) allkirjanäidised;
  7) panga teatis osa- või aktsiakapitali sissemakse kohta;
  8) mitterahalise sissemakse tegemisel – sissemakse üleandmise leping ja sissemakse väärtust tõendavad dokumendid;
  9) audiitori arvamus mitterahalise sissemakse hindamise kohta;
  10) [Kehtetu – RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]
  11) majandusaasta aruanne;
  12) avaldusele allakirjutamiseks antud volikiri;
  13) [Kehtetu – RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]
  14) kommertspandileping ning selle muutmise kokkulepped;
  15) muud seaduse alusel esitatud dokumendid;
  16) dokumendid, mida registriosakond on välja nõudnud «Äriseadustiku» § 32 alusel.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 264.  Mittetulundusühingu avalik toimik

  Mittetulundusühingu avalikku toimikusse köidetakse dokumendid, mille esitamine registriosakonnale on seaduses ette nähtud, sealhulgas:
  1) kandeavaldus, samuti avalduse muutmise avaldus;
  2) asutamisleping, samuti selle muutmise kokkulepe;
  3) põhikiri;
  4) andmed juhatuse ja pankrotitoimkonna liikmete kohta;
  5) kandeavaldusele allakirjutamiseks antud volikiri;
  6) registriosakonna nõudmisel esitatud andmed mittetulundusühingu liikmeskonna kohta;
  7) dokumendid, mida registriosakond on välja nõudnud «Äriseadustiku» § 32 alusel.

§ 265.  Sihtasutuse avalik toimik

  Sihtasutuse avalikku toimikusse köidetakse dokumendid, mille esitamine registriosakonnale on seaduses ette nähtud, sealhulgas:
  1) kandeavaldus, samuti avalduse muutmise avaldus;
  2) asutamisotsus, samuti selle muutmise otsus; asutamisotsust asendav notariaalselt tõestatud testament;
  3) põhikiri;
  4) panga teatis sihtasutusele üleantud raha kohta;
  5) sihtasutusele üleantud kinnisasja või registrisse kantava vallasasja puhul – väljavõte kinnistusraamatust või vastavast registrist;
  6) juhatuse, nõukogu ja pankrotitoimkonna liikmete ja audiitori andmed;
  7) notariaalselt kinnitatud allkirjanäidised;
  8) kandeavaldusele allakirjutamiseks antud volikiri;
  9) dokumendid, mida registriosakond on välja nõudnud «Äriseadustiku» § 32 alusel.

§ 266.  Registritoimik

  (1) Ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu ja sihtasutuse registritoimikusse köidetakse dokumendid, mis ei kuulu äri- või avalikus toimikus säilitamisele, sealhulgas:
  1) tõend riigilõivu tasumise kohta;
  2) kirjavahetus (postiümbrikut säilitatakse toimikus, kui ainult sellel on vajalikku teavet aadressi või postitamiskuupäeva kohta);
  3) aadressiandmed.

  (2) Kandemäärused ja registripidaja poolt omal algatusel tehtud kohtumäärused on elektroonilised ja neid toimikusse ei köideta.

  (3) Registritoimiku sisukord peab sisaldama märkust kande- ja kohtumääruse teatavakstegemise viisi kohta.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 267.  Laevatoimik

  (1) Laevatoimikusse köidetakse kinnistatud laeva kohta säilitatavad dokumendid.

  (2) Lipudokumendi, samuti laevakinnistusraamatust kustutamise tõendi väljastamisel köidetakse laevatoimikusse selle kinnitamata ärakiri. Kui väljastatakse uus lipudokument seoses registriandmete muutumisega (§ 52 lõige 2), siis kriipsutatakse eelmise lipudokumendi ärakiri kahe punase diagonaaljoonega läbi.

  (3) Kui väljastatakse uus lipudokument seoses eelmise kadumise, hävimise või kasutuskõlbmatuks muutumisega (§ 52 lõige 3), siis kriipsutatakse eelmise ärakiri kahe punase diagonaaljoonega läbi ning tehakse sellele märkus originaali kadumise, hävimise või kasutuskõlbmatuks muutumise kohta. Samamoodi talitatakse kasutamiskõlbmatuks muutunud lipudokumendi originaaliga, kui see on registriosakonnale tagastatud.

§ 268.  Toimiku väliskaane tähistus

  Toimiku väliskaanele märgitakse:
  1) registriosakonna nimetus;
  2) toimiku liik;
  3) ettevõtja või filiaali ärinimi või mittetulundusühingu, sihtasutuse või laeva nimi;
  4) registrikood, laeval registrinumber;
  5) registriasja number;
  6) käesoleva kodukorra § 272 lõikes 3, §-s 276, § 277 lõigetes 1–3, §-s 279 nimetatud märkused ja joonimised.

§ 269.  Toimiku sisukord

  (1) Toimikus säilitatavate dokumentide kohta peetakse toimikus sisukorda.

  (2) Kandemääruse täitmisel tõmmatakse otsuse tegemise aluseks olnud dokumentide kohta sisukorda tehtud sissekande lõppu vahejoon, et eristada neid hiljem esitatud dokumentidest.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 270.  Väljatrüki kontrolleksemplari säilitamine toimikus

  (1) Äri- ja avaliku toimiku vahel säilitatakse registrikaardi väljatrüki kontrolleksemplari; registriosakonna juhataja määramisel võib täiendavat kontrolleksemplari säilitada ka registritoimiku vahel.

  (2) Kui ettevõtja või filiaali kohta on avatud kommertspandiregistri registrikaart, siis tuleb säilitada ka selle väljatrüki kontrolleksemplari.

  (3) [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

  (4) Kandemääruse täitnud teenistuja teeb kande jõustumise järel uue väljatrüki, paigutab selle toimikusse ning samaaegselt hävitab senise väljatrüki.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 271.  Lehtede nummerdamine

  (1) Dokumendid köidetakse toimikusse esitamise järjekorras ning nummerdatakse lehtede kaupa.

  (2) Numeratsioon läbib ühe ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu, sihtasutuse ja laeva kohta avatud kõiki samaliigilisi toimikuid.

  (3) Toimiku sisukorda (§ 269) ning registrikaardi või registriosa väljatrükke (§ 270) ei nummerdata.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 272.  Uue toimiku avamine sama objekti kohta

  (1) Kui toimikusse on köidetud 200 lehte, avatakse uus toimik.

  (2) [Kehtetu – RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

  (3) Kui ühe ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu, sihtasutuse või laeva kohta on rohkem kui üks samaliigiline toimik, siis tuleb nad nummerdada ja säilitada koos. Toimiku järjekorranumber märgitakse väliskaanele.

  (4) Kui on avatud uus toimik, märgitakse eelmise toimiku väliskaanele piirdaatumid: esimese ja viimase toimikus säilitatava dokumendi registriosakonda saabumise päev, kuu ja aasta.

  (5) Eelmise toimiku tagumisele sisekaanele märgib uue toimiku avanud teenistuja, mitu nummerdatud lehte milliste järjekorranumbritega antud toimikus asub. (Näide: « Käesolevas toimikus on 50 (viiskümmend) nummerdatud lehte järjekorranumbritega 32–81 .»)
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 273.  Mitut toimikut puudutava dokumendi säilitamine

  (1) Kui üks ja sama registriosakonnas säilitatav dokument puudutab mitut ettevõtjat, filiaali, mittetulundusühingut, sihtasutust või laeva, säilitatakse ühes toimikus dokumendi originaal, teistes kinnitatud ärakirjad koos viitega, millises toimikus on originaaldokument.

  (2) Ärakirjad kinnitab toimikut köitev teenistuja, varustades nad oma allkirja ja nime ning pitseri ja kuupäevaga. Kinnitamist ei kanta tutvumise ja ärakirjade raamatusse.

§ 274.  Dokumentide säilitamine elektroonilisel kujul

  (1) Elektrooniliselt esitatud dokumendid salvestatakse registripäevikusse või laevakinnistuspäevikusse (elektroonilisse toimikusse). Registripäevikus märgitakse elektroonilise dokumendi juurde dokumendi liik, tunnus tema kuuluvuse kohta äri- (avalikku) või registritoimikusse ning tema kehtetuse korral vastavasisuline märge.

  (2) Kui kõik dokumendid on esitatud elektrooniliselt, siis pabertoimikut eraldi ei peeta. Arhiivipäevikusse tehakse märge, mille kaudu on tuvastatav, et avatud on ainult elektrooniline toimik.

  (3) Paberkandjal esitatud dokumendi lihtärakirja võib hävitada ja seda ei pea toimikusse köitma, kui:
[RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]
  1) see on korrektselt skaneeritud;
  2) sellest on võimalik tellida väljatrükki;
  3) sellega kohapeal tutvumine on võimalik arvutiekraanil esitamise või väljatrüki vaatlemisega.

  (4) Kui osa dokumentidest on elektroonilised ja osa paberkandjal, peab pabertoimiku sisukord sisaldama viidet selle kohta, et toimikut peetakse osaliselt elektrooniliselt.
[RTL 2008, 9, 113 - jõust. 01.02.2008]

§ 275.  Üksnes registritoimiku avamine

  Kui esmakandeavaldus jäetakse rahuldamata või võetakse enne kande või kandemääruse tegemist tagasi, siis säilitatakse kõiki selle ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu või sihtasutuse dokumente tema kohta avatud registritoimikus.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 276.  Ärinime ja nime parandamine toimiku kaanel

  Kui toimiku väliskaanele kantud ärinimi või nimi muutus (sh ettevõtja ümberkujundamise käigus), siis tõmbab toimiku köitja toimikukaanel vana ärinime või nime maha ja kirjutab uue.

§ 277.  Kustutamiskande järgne toimiku tähistamine

  (1) Kui ettevõtja, filiaal, mittetulundusühing, sihtasutus või laev kustutati registrist, siis kriipsutab toimiku köitja toimiku esimese väliskaane kahe diagonaaljoonega läbi ja märgib kaanele, et ettevõtja, filiaal, mittetulundusühing, sihtasutus või laev on registrist kustutatud.

  (2) Kui kustutamiskanne tehti seoses ühinemise või jagunemisega, siis märgitakse ära ka ühendava või ühinemise käigus tekkinud või omandava ühingu või sihtasutuse ärinimi või nimi ja registrikood.

  (3) Kustutamiskande tegemise järel märgitakse vastava toimiku väliskaanele piirdaatumid: esimese ja viimase toimikus säilitatava dokumendi registriosakonda saabumise kuupäev ja aasta.

  (4) Toimiku tagumisele sisekaanele märgib vastav teenistuja, mitu nummerdatud lehte milliste järjekorranumbritega antud toimikus asub. (Näide: «Käesolevas toimikus on 50 (viiskümmend) nummerdatud lehte järjekorranumbritega 47–96 .»)

§ 278.  Kustutatud toimikute teistest eraldamine

  Kustutatud toimikuid hoitakse kehtivatest toimikutest eraldatuna.

§ 279.  Ühinemise ja jagunemise käigus kustutatud toimikute hoidmine

  Ühinemise, jagunemise käigus kustutatud ühingute ja sihtasutuste toimikud hoitakse koos ühendava, ühinemise käigus asutatud, omandava või jagunemise käigus asutatud ühingu või sihtasutuse toimikutega, tehes nende väliskaanele selgitavad märkused.

§ 280.  Kande teistsuguse sõnastuse märkimine

  Kui kandeavalduses, põhikirjas, asutamislepingus või muus lisatud dokumendis toodud andmed ei vasta registrikandele kandemääruse teistsuguse sõnastuse tõttu ja nendest ärakirjade väljastamine oleks eksitav, siis peab registriasja menetleja vastava dokumendi juurde tegema sellekohase märkuse.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 281.  Tähenduse kaotanud dokumendi läbijoonimine

  (1) Kui toimikusse köidetakse uus dokument, mille tõttu varem toimikusse köidetud dokument kaotab tähenduse ning sellest ärakirjade väljastamine oleks eksitav (põhikiri, nõukogu liikmete nimekiri, audiitorite nimekiri, sidevahendite numbrid jms), siis joonitakse tähenduse kaotanud dokument kahe diagonaaljoonega läbi.

  (2) Lisaks tähenduse kaotanud dokumendi läbijoonimisele märgitakse sellele uue dokumendi asukoht toimikus. (Näide: « Uus põhikirja tekst asub 45.–49. lehel.»)

§ 282.  Avalduse rahuldamata jätmise kandemääruse aluseks olnud dokumentide läbijoonimine

  Kandemääruse korral, millega avaldus jäetakse rahuldamata, tehakse vastavale kandeavaldusele ja sellele lisatud dokumentidele märkus selle kohta, et nende alusel ei ole kannet või märget tehtud.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 283.  Märkuse allakirjutamine

  Käesolevas peatükis nimetatud märkusele, mis tehakse toimikudokumenti, lisab märkuse tegija oma allkirja, ameti ning märkuse tegemise päeva, kuu ja aasta.

§ 284.  [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

8. peatükk TEHNILISED ABIREGISTRID 

1. jagu Üldsätted 

§ 285.  Tehniliste abiregistrite pidamine

  Registripäevikut, laevakinnistuspäevikut, majandusaasta aruannete päevikut, tutvumise ja ärakirjade raamatut ning arhiivipäevikut ja kaebuste päevikut peetakse elektroonilise infosüsteemi osana.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 286.  [Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

2. jagu Registripäevik 

§ 287.  Dokumentide registripäevikusse kandmise järjekord

  (1) Kandeavalduste ning muude toimikusse köidetavate dokumentide esitamine märgitakse registripäevikusse esitamise järjekorras.

  (2) Posti teel saabunud kommertspandiregistri dokumendid loetakse üheaegselt esitatuks ning kantakse registripäevikusse sel päeval saabunud dokumentidest kõige viimasena.

§ 288.  Registripäeviku sisu

  Registripäevik kajastab andmeid registriasjade menetlemise kohta. Vastutav teenistuja märgib registripäevikusse, kui infosüsteem ise neid ei genereeri, infosüsteemis ettenähtud andmed, sealhulgas:
  1) dokumendi vastuvõtmise kuupäev ning kommertspandiregistri avalduse puhul ka kellaaeg (see peab kattuma vastuvõtupealdise andmetega);
  11) märge, et kandeavaldus on esitatud kiirmenetluse korras;
  2) ettevõtja või filiaali ärinimi, mittetulundusühingu või sihtasutuse nimi, kelle kohta dokumendid esitati; registripiirkonna vahetuse korral ka registrikood ning korduva registripiirkonna vahetuse korral ka senine registriasja number;
  21) notariaalse asutamise puhul asutamistehingu tõestamise toimingu number (nimetatud kood koosneb järgmistest komponentidest: aastaarv – kaks viimast numbrit; notari identifikaator – kaks tähte; notariaalaktis või -märkes märgitud ametitoimingu number – kuni kümme numbrit. Näide: 04/AB/123456) või Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehe kaudu esitatud kandeavaldusele äriregistri internetipõhises teabesüsteemis antud asutamisnumber (nimetatud kood koosneb järgmisest komponentidest: kandeavaldusele infosüsteemi poolt antud unikaalne number ja kontrollnumber. Näide: 1014);
  3) dokumendi esitaja andmed või kui dokument on saabunud posti teel, siis sellekohane märge;
  4) tasutud riigilõivu suurus;
  5) kandeavaldusele lisatud dokumentide loetelu, sealhulgas elektrooniliselt esitatud dokumendi link;
[RTL 2008, 9, 113 - jõust. 01.02.2008]
  6) enne kandemääruse tegemist täiendavalt toodud dokumentide loetelu ja nende esitamise kuupäev;
  7) lahendi, kande ja hoiatuse tegemise, sh määruse ja hoiatusega antud tähtajad;
  8) dokumentide vastuvõtja ja registriasja menetleja isikuandmed;
  9) andmed lahendist, kandest ja hoiatusest asjaosalistele teatamise kohta ning teatamise nurjumise kohta (postitatud teate tagastamine);
  10)
[Kehtetu – RTL 2010, 2, 20 - jõust. 18.01.2010]

3. jagu Laevakinnistuspäevik 

§ 289.  Dokumentide laevakinnistuspäevikusse kandmise järjekord

  (1) Laevakinnistusraamatu avalduste esitamine märgitakse laevakinnistuspäevikusse esitamise järjekorras.

  (2) Kui sama isik esitab korraga mitu avaldust, loetakse nad üheaegselt esitatuks ning kantakse laevakinnistuspäevikusse sama kellaajaga.

  (3) Posti teel saabunud dokumendid loetakse üheaegselt esitatuks ning kantakse laevakinnistuspäevikusse sel päeval saabunud dokumentidest kõige viimasena.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 290.  Laevakinnistuspäeviku sisu

  Laevakinnistuspäevik kajastab andmeid laevakinnistusasjade menetlemise kohta. Vastav teenistuja märgib laevakinnistuspäevikusse, kui infosüsteem ise neid ei genereeri, infosüsteemis ettenähtud andmed, sealhulgas:
  1) dokumendi laevakinnistuspäevikusse sisestamise kuupäeva ja kellaaja;
  2) avalduse liigi;
  3) avalduse ja kaebuse esitamise viisi;
  4) kaebuse sisu ja menetlemise käigu;
  5) registriasja menetleja ja alammenetleja;
  6) avalduse ja kaebuse esitaja;
  7) esitatud dokumendid, sealhulgas dokumendi tõestanud notari nime ja tema ametitoimingute raamatu registri numbri või dokumendi esitanud kohtutäituri nime, dokumendi allkirjastamise päeva, kuu ja aasta;
  8) laevaga seotud isikud (omanik, hüpoteegipidaja jne);
  9) laeva või ehitatava laeva andmed;
  10) tasutud riigilõivu summa;
  11) määruse liigi;
  12) märke määruse teatavakstegemise kohta.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

4. jagu Majandusaasta aruannete päevik 

§ 291.  Majandusaasta aruannete päeviku pidamine

  Majandusaasta aruannete päevikusse märgitakse infosüsteemis ettenähtud andmed majandusaasta aruannete ja nendega koos esitatavate dokumentide esitamise ja läbivaatamise kohta, sealhulgas:
  1) andmed aruande esitanud ettevõtja kohta;
  2) majandusaasta algus- ja lõppkuupäevad;
  3) esitatud aruannete osad koos esitamise kuupäevaga;
  4) vandeaudiitori aruande avaldanud audiitori ja vandeaudiitorite ühingut esindava vandeaudiitori nimi ning aruande allkirjastamise kuupäev;
  5) andmed aruande vastuvõtja ja kontrollija kohta.
[RTL 2010, 9, 160 - jõust. 08.03.2010]

5. jagu Tutvumise ja ärakirjade raamat 

§ 292.  Tutvumise ja ärakirjade raamatu pidamine

  Tutvumise ja ärakirjade raamatusse märgitakse infosüsteemis ettenähtud andmed:
  1) registri- ja laevatoimikuga, tehnilise abiregistriga tutvumise kohta;
  2) kinnitatud väljatrüki ja ärakirja väljastamise kohta;
  3) kinnitamata ärakirja või väljatrüki väljastamisel registri- ja laevatoimikust ning tehnilisest abiregistrist;
  4) registrikande puudumise või muutmatuse tõendi väljastamise kohta.
  5) käesoleva kodukorra §-s 2111 nimetatud tõendi väljastamise kohta;
[RTL 2008, 9, 113 - jõust. 01.02.2008]
  6) piiriülese ühinemise käigus ühinemiskande tegemise kohta väljastatud teate kohta.
[RTL 2008, 9, 113 - jõust. 01.02.2008]

§ 293.  Registriga tutvumise ja ärakirjade raamatu andmed

  Tutvumist võimaldanud, ärakirja, väljatrüki või tõendi väljastanud teenistuja kannab tutvumise ja ärakirjade raamatusse infosüsteemis ettenähtud andmed, sealhulgas:
  1) tutvumise või väljastamise päev, kuu ja aasta;
  2) objekt, mille dokumentidega tutvuti või mille kohta ärakiri, väljatrükk või tõend väljastati;
  3) tutvuja või tellija nimi;
  4) viide isikut või ametit tõendavale dokumendile, mille punktis 3 nimetatud isik esitas;
  5) märge ärakirja või väljatrüki õigsuse kinnitamise kohta;
  6) tasutud riigilõivu summa;
  7) sissekande tegija nimi.

§ 294.  Ärakirjade ja väljatrükkide eest riigilõivu tasumise tõendite säilitamine

  Ärakirjade ja väljatrükkide eest riigilõivu tasumise tõenditele märgitakse tutvumise ja ärakirjade raamatu sissekande järjekorranumber ning neid säilitatakse järjekorranumbrite järgi arhiivis või asjaomase registri- või laevatoimiku vahel.

6. jagu  
[Kehtetu – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

 

9. peatükk INFOSÜSTEEM 

1. jagu Üldsätted 

§ 296.  Infosüsteemi koosseis

  (1) Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri keskandmebaas Registrite ja Infosüsteemide Keskuses ja laevakinnistusraamatu andmebaas Registrite ja Infosüsteemide Keskuses moodustavad ühtse infosüsteemi.
[RTL 2010, 2, 20 - jõust. 18.01.2010]

  (2) Kohtu registriosakondade keskandmebaasi ja laevakinnistusraamatu andmebaasi haldamist Registrite ja Infosüsteemide Keskuses reguleeritakse eraldi määrusega.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 297.  Infosüsteemi töö tagamine

  (1) Infosüsteemi halduri, spetsiaaltarkvara tugiisiku, keskserveri andmehalduri ja hooldaja ülesandeid täidab Registrite ja Infosüsteemide Keskus, tagades muuhulgas infosüsteemi kasutajate andmete lisamise, muutmise ja tühistamise ning infosüsteemi uuenduste tegemise.

  (2) Üldise kasutajatoe, keskserverite varukoopiate tegemise ning registriosakondade ja keskandmebaasi vahelise digitaalse andmeside tagab Registrite ja Infosüsteemide Keskus.
[RTL 2010, 2, 20 - jõust. 18.01.2010]

2. jagu Andmekaitse 

§ 298.  Andmekaitsenõuded

  Registriosakonna infosüsteemi kasutaja on kohustatud:
  1) infosüsteemi sisenemiseks sisestama oma kasutajatunnuse ja salasõna;
  2) töökohalt lahkudes, sh ka lühiajalise lahkumise korral, sulgema infosüsteemile ligipääsu selliselt, et avamiseks tuleb uuesti sisestada kasutajanimi ja salasõna;
  3) tagama oma salasõnade salastatuse;
  4) järgima infosüsteemi ning riist- ja tarkvara kasutamisjuhendi nõudeid;
  5) vältima pädevusevälist andmete infosüsteemi sisestamist ning sisestatud andmete rikkumist, hävimist ning pädevusevälist muutmist ja kustutamist;
  6) vältima kõrvaliste isikute juurdepääsu infosüsteemile ja registriosakonna riistvarale;
  7) takistama infosüsteemi sisestatud andmetega pädevusevälist tutvumist, kopeerimist ning ülekandmist;
  8) võtma tarvitusele abinõud, et andmete edasiandmisel andmesidevahenditega, samuti andmekandjate transportimisel ei toimuks registriandmetega tutvumist, nende kopeerimist, muutmist ja kustutamist;
  9) kui õigesti sisestatud salasõna ei võimalda infosüsteemi kasutada, teatama sellest viivitamatult Registrite ja Infosüsteemide Keskusele;
  10) mitte paigaldama (installeerima) arvutisse iseseisvalt uut tarkvara.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 299.  Teenistuslikul otstarbel kasutamise nõue

  Registriosakonna infosüsteemi salvestatud andmeid, registriosakonnas paigaldatud riist- ja tarkvara ning ametialast ligipääsu teistele andmekogudele (Eesti väärtpaberite keskregistrile, rahvastikuregistrile, karistusregistrile jne) võib kasutada üksnes teenistuslikul otstarbel.

§ 300.  Programmioperatsioonide vastavus ametipädevusele

  Kasutajanime ning salasõna sisestamine peab võimaldama teha selle sisestajal infosüsteemis üksnes tema ametipädevusele vastavaid tööoperatsioone.

§ 301.  Salasõna andmine

  (1) Registriosakonna uue teenistuja tööleasumisel teeb Registrite ja Infosüsteemide Keskus talle teatavaks isiklikud salasõnad infosüsteemi sisenemiseks ning lahendite ja kannete kinnitamiseks.

  (2) Salasõna saanud teenistuja on kohustatud esialgse salasõna viivitamatult välja vahetama.

  (3) Salasõna teisele isikule teatavakstegemine ning teise isiku poolt kasutamine on keelatud ning seda loetakse raskeks distsiplinaarsüüteoks.

  (4) Laevakinnistusraamatu infosüsteemi sisenemine toimub teenistuja isikutunnistuse abil infosüsteemi kasutajajuhendi kohaselt.

  (5) Laevakinnistusraamatu infosüsteemi kasutajad määrab ja kustutab Registrite ja Infosüsteemide Keskus või Registrite ja Infosüsteemide Keskuse loal registriosakonna juhataja, lähtudes infosüsteemi kasutajajuhendist.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 302.  Salasõna muutmine

  (1) Registriosakonna infosüsteemi kasutaja võib oma salasõna ise muuta ning kord kvartalis on ta kohustatud oma salasõna muutma.

  (2) Salasõna peab koosnema 6 kuni 8 märgist, vähemalt 2 neist peavad olema numbrid. Salasõnaks ei või olla sama teenistuja kasutajanimi, tema nimi või sünniaeg.

§ 303.  Andmekaitsenõuete rikkumise avastamine

  (1) Kui salasõna on teistele isikutele teatavaks saanud või on tekkinud sellekohane kahtlus, määrab registriosakonna juhataja salasõna muutmise. Registrite ja Infosüsteemide Keskus võib sellisel juhul ette hoiatamata teenistuja kasutajaõigused peatada.

  (2) Iga teenistuja on kohustatud viivitamatult teatama registriosakonna juhatajale, kui isikud, kellel puudub selleks vastav luba, kasutavad või üritavad kasutada registriosakonna riistvara.

  (3) Eksimused andmekaitsenõuete vastu peab registriosakonna juhataja dokumenteerima ja rakendama asjakohaseid meetmeid.

  (4) Raskete rikkumiste korral, näiteks arvutivõrku sissemurdmisel, andmete hävimisel või hävitamisel, tuleb viivitamatult informeerida Registrite ja Infosüsteemide Keskust, et kõrvaldada oht ja rakendada vastumeetmeid.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 304.  Andmete arhiveerimine

  Iga tööpäeva lõpul tuleb infosüsteemi salvestatud andmestik salvestada arhiveerimisseadmele ja hoida vähemalt ülejärgmise tööpäeva lõpuni selleks määratud seifis.

§ 305.  Täiendavad andmekaitsenõuded

  Vajaduse korral kehtestab registriosakonna juhataja arvutiandmete kaitse täiendavad organisatsioonilised nõuded ning informeerib nendest asjassepuutuvaid teenistujaid allkirja vastu.

3. jagu Andmetöötluse lisatoimingud 

§ 306.  Infosüsteemi sisesed märked

  Kui infosüsteem ei loo märkeid automatiseeritud korras, kannab registriosakonna tööjaotuskorra alusel määratud teenistuja ise infosüsteemi järgmised märked:
  1) kandeliik kandedokumentide vastuvõtmisel, registripäeviku või laevakinnistuspäeviku täitmisel või hiljemalt kandemääruse koostamisel;
  2) lahendiliik;
  3) lahendi ja kande jõustumise olek;
  4) tulundusühistu alaliik;
  5) mittetulundusühingu alaliik, kui tegemist on eriseaduse alusel tegutseva ühingu liigiga;
  6) kohtumäärusega määratud rahatrahvi olek;
  7) võõrkeelse dokumendi keeletunnus;
  8) muud nõutud infosüsteemi sisesed märked.
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

§ 307.  Seisundi määratlemine

  Kandeliigi alusel määratleb infosüsteem kandeobjekti menetlusliku seisundi (registrisse kantud, pankrotis, kustutatud jne).

§ 308.  [Kehtetu – RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

§ 309.  [Kehtetu – RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

§ 310.  Kohakoodi sisestamine

  (1) Elu- või asukoha ja aadressi sisestamisel ei tohi piirduda üksnes tekstilise sisestusega. Tingimata sisestatakse Eesti ametliku haldus- ja asustusüksuste klassifikaatori kõige madalama taseme kood, mida on võimalik valida. (Näide: registrikande tegemisel piisaks valla tasemest, aga kui on teada asula, siis valitakse asulataseme kood.)

  (2) Eriti hoolikalt tuleb koodi õigsust kontrollida siis, kui kohanimi on klassifikaatoris kasutusel rohkem kui üks kord (näiteks nii asula kui ka valla või maakonna nimena).

  (3) Kui elu- või asukoht on välismaal, valitakse välisriigi kood, muud andmed sisestatakse tekstina.

§ 311.  Registrikaardiväliste andmete sisestamine

  (1) Infosüsteemi sisestatakse:
  1) osaühingu, aktsiaseltsi, Euroopa äriühingu ja sihtasutuse asutajad – asutamislepingu või -otsuse alusel;
  2) tulundusühistu asutajad, kui ühistu liikmeid ei kanta registrikaardile – asutamislepingu alusel;
  3) osaühingu osanikud, kui osad ei ole registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris – osa võõrandamisteate, osakapitali suurendamise ja vähendamise otsuse alusel. Kui osanike andmed infosüsteemis puuduvad, sisestatakse need majandusaasta aruandele lisatud osanike nimekirja alusel;
  4) äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikmed – äriühingu või sihtasutuse esitatud dokumendi alusel;
  5) pankrotitoimkonna liikmed – pankrotihalduri esitatud nimekirja alusel;
  6) tulundusühistu revisjonikomisjoni liikmed või revidendid – ühistu esitatud dokumendi alusel;
  7) äriühingu ja sihtasutuse audiitorid – äriühingu või sihtasutuse esitatud dokumendi alusel;
  8) usulise ühenduse liikmeskogudused – ühenduse esitatud dokumendi alusel;
  9) kohaliku omavalitsuse üksuste liitude liikmed – liidu esitatud nimekirja või teate alusel;
  10) hooneühistu liikmed ja andmed nende liikmesuse kohta vastavalt „Hooneühistuseaduse“ § 6 lõigetes 2 ja 3 sätestatule – hooneühistu või notari esitatud andmete alusel;
  11) hooneühistule kuuluvad hooned kui vallasasjad – hooneühistu või notari esitatud dokumendi ja ehitisregistri andmete alusel;
  12) andmed osa pantimise kohta – osa pantimise teate alusel.
  13) juhatuse ja nõukogu liikmete volituste kestvus – juhatuse ja nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks pädeva organi otsuse alusel, esmakande puhul asutamislepingu või -otsuse alusel.
  14) ettevõtja tegevusala andmed Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorina (EMTAK) – registripidaja sisestab ettevõtja tegevusalad kandeavalduse ja vastava teate alusel, Registrite ja Infosüsteemide Keskus määrab põhitegevusala majandusaasta aruandega esitatud andmete alusel;
[RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]
  15) mitterahalise sissemakse hindamist kontrollinud audiitor – audiitori arvamuse alusel.
  16) füüsilisest isikust ettevõtja, äriühingu juhatuse liikme ja nõukogu esimehe, täis- ja usaldusühingu osaniku ning välismaa äriühingu filiaali juhataja aadress, kui isikul puudub Eesti rahvastikuregistris registreeritud elukoht – isiku poolt esitatud andmete alusel.
[RTL 2008, 9, 113 - jõust. 01.02.2008]

  (2) Osaühingu ja aktsiaseltsi asutaja andmete sisestamisel toimub selle isiku osanikuks või aktsionäriks märkimine automaatselt.

  (3) Isikuandmetena sisestatakse:
  1) ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi, isikukood (selle puudumisel sünniaeg) või registrikood ning elu- või asukoht;
  2) lõike 1 punktides 1–3 nimetatud isikute puhul ka sissemakse suurus;
  3) lõikes 1 punktides 3–10 nimetatud rolli tekkimise ja lõppemise aeg.

§ 3111.  Isikukoodi avaldamine

  Infosüsteemi sisestatud isikukoodi võib registriosakond avaldada:
  1) Ametlikele Teadaannetele avaldamiseks saadetud teate tekstis, kui teade sisaldab informatsiooni isiku kohta, kelle andmed on kantud registrikaardile;
  2) muudel seaduse või määrusega ettenähtud juhtudel.
[RTL 2004, 89, 1403 - jõust. 05.07.2004]

§ 312.  Vastuvõetud dokumentide skaneerimine

  (1) Järgmised paberdokumendid skaneeritakse ja edastatakse digitaalselt Registrite ja Infosüsteemide Keskusele:
  1) [Kehtetu - RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]
  2) põhikirjad;
  3) erakondade programmid;
  4) [Kehtetu – RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]
  41) äriühingute vahebilansid, lõppbilansid ja vara jaotusplaanid;
  42) [Kehtetu - RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]
  5) muud dokumendid registriosakonna juhataja määramisel.

  (2) Skaneerimisel ja digitaalsel edastamisel lähtutakse Registrite ja Infosüsteemide Keskuse antud tehnilisest juhendist.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 3121.  Jõustumismärke tegemine kohtumäärusele

  (1) Jõustumismärge tehakse jõustunud määruse teksti lõppu automatiseeritud korras.

  (2) Jõustumismärge sisaldab andmeid määruse jõustumise kuu, päeva ja aasta kohta ning võib sisaldada andmeid lahendi kinnitamise, edasikaebamise ja edasikaebamise tulemusena tehtud lahendi kuu, päeva ja aasta kohta.
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

§ 313.  [Kehtetu – RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

§ 3131.  Ingliskeelsete väljade täitmine laevakinnistusraamatu infosüsteemis

  Registriosakonna teenistuja täidab laevakinnistusraamatu infosüsteemis lisaks andmete põhiväljadele ka ingliskeelsed väljad, kui nende täitmine on ette nähtud.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 314.  Andmesisestuse korrektsuse kontroll

  (1) Registrite ja Infosüsteemide Keskus jälgib registriosakondade andmesisestuse korrektsust ning teatab avastatud puudustest registriosakonnale.

  (2) Registriosakonna juhataja määratud teenistujad parandavad andmesisestuse puudused, mida on võimalik ilma lahendi ja kande sisu muutmata parandada.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

4. jagu Andmevahetus ja -kasutus 

§ 315.  Infosüsteemi väliskasutajad

  Teiste andmekogude pidajad, muud asutused ja kolmandad isikud kasutavad arvutivõrgu kaudu äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste ning kommertspandiregistri andmeid Registrite ja Infosüsteemide Keskuse teabesüsteemi kaudu.
[RTL 2010, 2, 20 - jõust. 18.01.2010]

§ 316.  Rahvastikuregistri andmete kasutamine

  Registriosakond kontrollib, kui see on tehniliselt võimalik, arvutivõrgu kaudu rahvastikuregistri andmeid:
  1) kui tekib kahtlus registriosakonnale esitatud isikuandmete õigsuses;
  2) pankrotihalduri ja ajutise halduri isikukoodi ja elukoha väljaselgitamiseks, kui seda pole kohtulahendis märgitud;
  3) registrikande-väliste isikute puuduvate isikukoodide ja elukohtade väljaselgitamiseks;
  4) laevakinnistusraamatusse kantavate isikute isikukoodide ja elukohtade kontrollimiseks.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 317.  Karistusregistri andmete kasutamine

  Registriosakond kontrollib, kui see on tehniliselt võimalik, arvutivõrgu kaudu karistusregistri andmeid, kui tekib kahtlus esitatud andmete õigsuses, sealhulgas asjaolus, kas füüsiliselt isikult on võetud kohtuotsusega õigus tegelda ettevõtlusega.

§ 318.  Koostöö Eesti väärtpaberite keskregistri pidajaga

  (1) Märge aktsiate või osade registreerituse kohta Eesti väärtpaberite keskregistris tehakse registrikaardile automatiseeritud korras Eesti väärtpaberite keskregistrist saadud andmete alusel.
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

  (11) Lõikes 1 nimetatud märkest teatamiseks loetakse registriandmete kättesaadavaks tegemist Internetis Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kodulehel rubriigis „Lihtpäring ja menetlusteave“
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

  (2) Registriosakond kontrollib arvutivõrgu kaudu Eesti väärtpaberite keskregistri andmeid juhul, kui «Äriseadustik» kohustab äriühingut esitama äriregistri pidajale Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja teatise või kinnituse. Äriühingult sel juhul teatise või kinnituse esitamist ei nõuta.

  (3) Registriosakond kontrollib äriühingu puhul, kelle aktsiad või osad on Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud, aktsionäride või osanike andmete vastavust äriregistri kande tegemiseks esitatud dokumendil märgitud andmetele.

  (31) Kui registriosakond avastab kontrolli käigus, et Eesti väärtpaberite keskregistri andmed ei vasta kande tegemiseks esitatud dokumendil märgitud andmetele, teavitab ta sellest Eesti väärtpaberite keskregistri pidajat.

  (4) Justiitsministeeriumi ning Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja kokkuleppel võib kehtestada korra, mille kohaselt kohtu registriosakond võtab äriühingult vastu ja edastab Eesti väärtpaberite keskregistri pidajale dokumente, mida äriühing peab seaduse järgi äriühingu asutamisel, ühinemisel, aktsiate või osade registreerimisel või aktsia- või osakapitali suuruse muutmisel Eesti väärtpaberite keskregistri pidajale esitama.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

5. jagu Paberil peetav asendusregister 
[RT I 2010, 36, 215 - jõust. 01.07.2010]

§ 3181.  Paberil peetavasse asendusregistrisse kannete tegemine infosüsteemi tehnilise rikke tõttu

  (1) Kui kannete tegemine arvutis peetavas äriregistris, mittetulundusühingute ja sihtasustuste registris, kommertspandiregistris või laevakinnistusraamatus ei ole ajutiselt võimalik infosüsteemi tehnilise rikke tõttu, võib registriosakonna juhataja otsusel teha kandeid paberil peetavasse asendusregistrisse.

  (2) Kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti, kohaldatakse paberil peetavasse asendusregistrisse kannete tegemisel käesolevas kodukorras sätestatut niivõrd kuivõrd see on asjaolusid arvestades võimalik.

  (3) Paberil peetakse ka tehnilisi abiregistreid.

  (4) Paberil peetavasse asendusregistrisse kannete tegemine hõlmab muuhulgas:
  1) kande tegemist asendusregistrisse ja selle allkirjastamist;
  2) kehtetule kandele punase joone allatõmbamist;
  3) suletud registrikaardi läbikriipsutamist;
  4) asendusregistri arhiivi andmist;
  5) asjaosalistele kande tegemisest teatamist.

  (5) Kanded trükitakse, kasutades kirjatüüpi Times New Roman ja tähesuurust 12 punkti.

  (6) Kui kannete tegemine arvutis peetavasse äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasustuste registrisse, kommertspandiregistrisse või laevakinnistusraamatusse on taas võimalik, salvestatakse paberil peetud asendusregistrisse tehtud kanded viivitamata käesolevas lõikes nimetatud registritesse.
[RT I 2010, 36, 215 - jõust. 01.07.2010]

91. peatükk  
[Kehtetu – RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

92. peatükk RAKENDUSSÄTTED 
[RTL 2007, 10, 163 - jõust. 02.02.2007]

1. jagu REGISTRIANDMETE ÜLEKANDMINE REGISTRIOSAKONDADE TÖÖPIIRKONDADE MUUTUMISEL 
[RTL 2007, 10, 163 - jõust. 02.02.2007]

§ 31826.  Registrikaardi andmete ülekandmine

  (1) Registrikaardi andmete ülekandmist ühest registriosakonna tööpiirkonnast teise teostab automatiseeritud korras Justiitsministeeriumi Registrikeskus.

  (2) Registrikaardi andmete ülekandmine automatiseeritud korras hõlmab järgmisi toiminguid:
  1) uue registrikaardi avamine ja senise sulgemine;
  2) seniselt registrikaardilt kehtivate kannete ülekandmine uuele registrikaardile;
  3) märkuse tegemine registrikaardi viimasesse veergu selle kohta, et registriandmed on teise registriosakonna tööpiirkonda üle kantud automatiseeritud korras;
  4) asjaosaliste teavitamine registriosakonna tööpiirkonna muutmisest elektronposti teel;
  5) senises registriosakonnas pooleliolevate registrimenetluste ülekandmine uue registriosakonna registripäevikusse;
  6) senise registriosakonna majandusaasta aruannete päeviku sissekannete ülekandmine uue registriosakonna majandusaasta aruannete päevikusse;
  7) senises registriosakonnas pooleliolevate trahvimenetluste ülekandmine uue registriosakonna andmebaasi.
  8) kehtivate registrikaardiväliste andmete ülekandmine uue registriosakonna andmebaasi.
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

§ 31827.  Laevakinnistusregistriosa andmete ülekandmine

  (1) Registriosa andmete ülekandmiseks ühest registriosakonna tööpiirkonnast teise senist registriosa ei suleta ja uut ei avata.

  (2) Registriosa andmete ülekandmiseks edastab senine registriosakond vastavad laevatoimikud uuele registriosakonnale.

  (3) Pärast lõikes 2 nimetatud toimikute saabumist teeb uus registriosakond registriosa 1. jao 9. lahtrisse laevakinnistusraamatu infosüsteemi kasutajajuhendi kohaselt märkuse selle kohta, et laev on ametiülesande korras kantud teise registriosakonna tööpiirkonda.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 31828.  Dokumentide vastuvõtmine ja edasisaatmine

  (1) Hiljemalt viiendal tööpäeval enne registriosakondade tööpiirkondade muutumise jõustumist võib kandeavaldusi ja hiljemalt kolmandal tööpäeval enne registriosakondade tööpiirkondade muutumise jõustumist võib kinnistamisavaldusi vastu võtta ja neid menetleda senine registriosakond. Senine registriosakond peab tagama, et vastuvõetud avalduste menetlemine lõpetatakse enne registriosakondade tööpiirkondade muutumise jõustumist.

  (2) Kui dokumendid esitatakse registriosakonnale pärast lõikes 1 nimetatud päeva, tehakse senises registriosakonnas dokumentidele vastuvõtupealdis käesoleva kodukorra § 28 lõikes 1 sätestatud korras ja need edastatakse uuele registriosakonnale senises registriosakonnas registri- või laevapäeviku sissekannet tegemata.

  (3) Senisest registriosakonnast saadetud dokumendid kantakse registri- või laevakinnistuspäevikusse ja neid menetletakse uues registriosakonnas.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 31829.  Registridokumentide transportimine

  (1) Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri dokumendid transporditakse senisest registriosakonnast uude registriosakonda Registrite ja Infosüsteemide Keskusega kooskõlastatud ajagraafiku alusel.

  (2) Registridokumentide transportimisele kohaldatakse käesoleva kodukorra §-s 41 sätestatut.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

§ 31830.  Registrikaardi ja registriosa andmete ülekandmisest teatamine

  (1) Kuni 2005.aasta 23. detsembrini võib kandeavaldusi ja kuni 28. detsembrini võib kinnistamisavaldusi vastu võtta ning neid menetleda senine registriosakond. Senine registriosakond peab tagama, et nimetatud avalduste menetlemine lõpetatakse enne 2006.aasta 1. jaanuari.

  (2) Registriandmete ülekandmisest teatatakse ettevõtjale, filiaalile, mittetulundusühingule ja sihtasutusele, kelle andmed ühest registriosakonna tööpiirkonnast teise üle kanti.

  (3) Kui registrikaardile on kantud pankrotihaldur või ajutine haldur, teatatakse registriandmete ülekandmisest ka talle.

  (4) Kui ettevõtja kohta on avatud kommertspandiregistrikaart, teatatakse registriandmete ülekandmisest kõikidele registrikaardile kantud pandipidajatele.

  (5) [Kehtetu – RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

  (6) Registriosa andmete ülekandmisest teatatakse kõikidele laevakinnistusraamatusse kantud isikutele ja kohtutäiturile ning pankrotihaldurile, kui laevakinnistusraamatus on nende avalduse alusel tehtud kehtivaid kandeid või märkeid, väljastades registriosa kinnitamata väljatrüki.
[RTL 2006, 3, 38 - jõust. 09.01.2006]

2. jagu TEGEVUSALA ANDMETE UUENDAMINE 
[RTL 2007, 10, 163 - jõust. 02.02.2007]

§ 31831.  Tegevusala andmete kustutamine registrikaardilt

  (1) Tegevusala andmed kustutab registripidaja „Äriseadustiku“ § 5211 lõike 1 alusel ametiülesande korras.

  (2) Lõikes 1 nimetatud korras tehtava määruse projekti võib Registrite ja Infosüsteemide Keskus infosüsteemis registripidajale ette valmistada.
[RTL 2007, 10, 163 - jõust. 02.02.2007]

3. jagu MAJANDUSAASTA PABERARUANNE 
[RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]

§ 31832.  Paberkandjal esitatud majandusaasta aruande läbivaatamine

  (1) Aruandeperioodi kohta, mis algas enne 2009. aasta 1. jaanuari, võib raamatupidamiskohustuslane esitada majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid registriosakonnale paberkandjal või saata postiga. Käesoleva kodukorra §-s 34 sätestatut ei kohaldata.

  (2) Kui majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid esitatakse registriosakonnas kohapeal, väljastatakse aruande esitajale käesoleva kodukorra §-s 30 sätestatud tõend.

  (3) Paberkandjal esitatud majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid tuleb registriosakonnas pärast aruande päevikus arvelevõtmist ühe tööpäeva jooksul skaneerida.

  (4) Aruanded tuleb skaneerida loetavalt. Aruanne, mis on skaneeritud, märgistatakse registriosakonna juhataja poolt kehtestatud korras. Skaneeritud aruanne edastatakse digitaalselt Registrite ja Infosüsteemide Keskusele.
[RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]

10. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 319.  Üleminekusätted

  (1) Kuni 2006.aasta 1. jaanuarini täidab kohtudirektori ülesandeid haldusdirektor.

  (2) Käesoleva kodukorra § 312 rakendamisel ei skaneerita kehtetuid dokumente. Varemesitatud dokumentide skaneerimisel on 1. prioriteediks tulundusühistute põhikirjad, 2. prioriteediks aktsiaseltside põhikirjad, 3. prioriteediks osaühingute põhikirjad. Registriosakonna juhataja kehtestab skaneerimise tööjaotus- ja ajagraafiku. Enne 2001. aastat esitatud majandusaasta aruandeid skaneerima ei pea.

  (3) – (4)
[Kehtetud – RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

  (5) Kuni 2006.aasta 1. jaanuarini täidab Harju Maakohtu registriosakonna ülesandeid Tallinna Linnakohtu registriosakond.

  (6) Käesoleva kodukorra §-d 1 ja 2 loetakse alates 2006.aasta 1. jaanuarist kehtetuks.

  (7) Käesoleva kodukorra § 259 lõike 2 ja § 261 lõike 3 sätteid kohaldatakse Harju Maakohtu registriosakonna suhtes alates 2006.aasta 1. jaanuarist. Kuni selle kuupäevani skaneerib Tallinna Linnakohtu registriosakond majandusaasta aruande viie kuu jooksul selle esitamisest ja vaatab aruande läbi kaheksa kuu jooksul selle esitamisest.
[RTL 2005, 81, 1169 - jõust. 24.07.2005]

§ 320.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

/otsingu_soovitused.json