Teksti suurus:

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade kinnitamine

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade kinnitamine

Vastu võetud 30.11.1998 nr 55
RTL 1998, 354, 1493
jõustumine 10.12.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.03.1999RTL 1999, 58, 73512.04.1999
14.02.2002RTL 2002, 31, 45003.03.2002
01.07.2003RTL 2003, 82, 121419.07.2003
13.04.2004RTL 2004, 45, 76230.04.2004
28.12.2006RTL 2006, 93, 172201.01.2007
20.03.2008RTL 2008, 26, 38105.04.2008
20.03.2008RTL 2008, 26, 38101.05.2008
22.06.2010RT I 2010, 36, 21501.07.2010

Äriseadustiku paragrahvi 70 alusel ning arvestades Mittetulundusühingute seaduse paragrahvi 76, Kommertspandiseaduse paragrahvi 15 määran:
[RTL 2008, 26, 381 - jõust. 05.04.2008]

1. Kinnitada "Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärad" (juurde lisatud).
2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

Kinnitatud
justiitsministri 30. novembri 1998. a
määrusega nr 55Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärad

I. jagu Üldsätted 

1. Rakendusala

(1) Käesolevaid tasumäärasid rakendatakse teenustasu võtmisel äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete (edaspidi arvutiandmed) kasutamise eest.

(2) Käesolevaid tasumäärasid ei rakendata, kui arvutiandmeid kasutab täidesaatva riigivõimu haldusorgan, kohus, valla- või linnavalitsus, samuti riigiasutusest või avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutus seadusest tuleneva ülesande täitmiseks. Arvutiandmeid haldavale Registrite ja Infosüsteemide Keskusele tuleb sel juhul eelnevalt teatada, kes on päringuid tegevad isikud ning millise seadusesätte alusel milliseid andmeid millisel hulgal nad vajavad. Tasumäärasid rakendatakse, kui tasuta saadud arvutiandmeid antakse edasi ning edasiandmine ei ole seadusest tulenev kohustus.

[RTL 2008, 26, 381 − jõust. 5.04.2008]

(3) [Kehtetu – RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

(4) Teabenõudja saab teha juriidilise isiku nime või registrikoodi alusel tasuta üksikpäringuid Internetis avaldatavale järgmisele teabele:

1) menetlusteave kohtu registriosakonnale esitatud kandeavalduste kohta (esitamise kuupäev, kohtumääruse ning kande tegemise kuupäev, lahendi ja kande liik, jõustumise aeg), samuti kohtu registriosakonnas tehtud trahvi- ja hoiatusmääruste kohta;

2) registrikaardi väljatrüki teave (äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrikaardi kehtivad ja kehtetud kanded);

3) sundlõpetamisteave (sundlõpetamise käik kuni registrist kustutamiseni);

4) teave kehtivate ärikeeldude kohta;

5) erakondade teave (sealhulgas liikmete nimekirjad).

(5) Igaüks saab avalikus kodanikuportaalis enda isikut identifitseerides tasuta kogu registriinfo endaga seotud ühingu, sihtasutuse või filiaali kohta.

2. Üldandmed

(1) Üldandmed on käesolevate tasumäärade tähenduses äriseadustiku paragrahvis 63, paragrahvi 64 punktides 1-3, 7, 10-11, 13-14 ja 16-17, paragrahvi 65 punktides 1-4, 7-8, 10-111, 13-14 ja 16-17, paragrahvi 387 punktides 1-8, 12-13, mittetulundusühingute seaduse paragrahvi 8 lõike 1 punktis 4, paragrahvi 89 punktides 1-3, 9-13, 15-16 ning sihtasutuste seaduse paragrahvi 11 lõike 1 punktis 6 ja paragrahvi 14 lõike 1 punktides 1-4, 9-18 nimetatud andmed.

 (2) Üldandmeteks loetakse ka äriregistri keskandmebaasis märgitud registriasja menetlust ja pankrotimenetlust kajastavaid andmeid (välja arvatud andmed halduri ja tema esindusõiguse kohta) ning tegevusala andmeid.
[RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

3. Kommertspandiandmed

Kommertspandiandmed on käesolevate tasumäärade tähenduses kommertspandiseaduse paragrahvis 14 nimetatud andmed.

4. Isikuandmed

(1) Isikuandmed on käesolevate tasumäärade tähenduses äriseadustiku paragrahvi 64 punktides 4-6, 8-9 ja 15, paragrahvi 65 punktides 5-6, 9 ja 15, paragrahvi 387 punktides 10-111, mittetulundusühingute seaduse paragrahvi 89 punktides 4-7 ja 14, sihtasutuste seaduse paragrahvi 14 lõike 1 punktides 5-8 ja 16 nimetatud isiku andmed.

 (2) Isikuandmeteks loetakse lisaks lõikes 1 nimetatule ka teisi äriregistri keskandmebaasis märgitud andmeid juriidilise isikuga seotud isikute kohta (äriühingu asutajad ja sissemaksete jaotus, sihtasutuse asutajad, äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikmed ja audiitorid, osaühingu osanikud ja nendevaheline osakapitali jaotus, andmed osa pantimise kohta, pankrotihaldur ja tema esindusõigus, pankrotitoimkonna liikmed, tulundusühistu revidendid jt).
[RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

41. Esindusõiguse kontroll

(1) Esindusõiguse kontrolli on võimalik teostada ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu ja sihtasutuse esindusõiguslike isikute ja nende registrisse kantud esindusõiguse reeglite kohta äriregistri keskandmebaasist väljastatava infosüsteemiga liidestatava päringu kaudu, mille tulemusel saab kontrollida esindusõiguslike isikute ainuesindusõiguse olemasolu ja esindusõiguse registrisse kantud piiranguid.

 (2) Ainuesindusõiguse all mõeldakse isiku õigust esindada ettevõtjat, filiaali, mittetulundusühingut ja sihtasutust üksinda.


[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

5.Aruandlusandmed

(1) Aruandlusandmed on käesolevate tasumäärade tähenduses ühe raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded ja lisad.


[RT I 2010, 36, 215 - jõust. 01.07.2010]

(2) Aruandlusandmete kirje on ühe raamatupidamise aastaaruande põhiaruannete või lisade üks rida.


[RT I 2010, 36, 215 - jõust. 01.07.2010]

51. PDF-dokument

PDF-dokument on käesolevate tasumäärade tähenduses dokument, mis on tehtud kättesaadavaks PDF-vormingus (majandusaasta aruanded, põhikirjad jne).
[RT I 2010, 36, 215 - jõust. 01.07.2010]

52. Digidoc-dokument

Digidoc-dokument (edaspidi DDOC-dokument) on käesolevate tasumäärade tähenduses dokument, mis on tehtud kättesaadavaks DDOC-vormingus.
[RT I 2010, 36, 215 - jõust. 01.07.2010]

6. [Kehtetu – RTL 2004, 45, 762 – jõust. 30.04.2004]

7. Päringu objekt

Päringu objekt on käesolevate tasumäärade tähenduses äriregistrisse kantud ettevõtja või välismaa äriühingu filiaal, samuti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud mittetulundusühing või sihtasutus.

8. Teenustasu tasumise aeg

Teenustasu tasutakse enne arvutiandmete väljastamist, välja arvatud juhul, kui käesolevate tasumäärade punkti 17 alusel sõlmitud abonendilepingus on sätestatud teisiti.
24.01.2014 11:40
Veaparandus - Parandatud täheviga sõnas "teisiti" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

II. jagu Päringu teenustasud 
[RTL 2003, 82, 1214 - jõust. 19.07.2003]

9.Päringu teenustasu määrad


(1) Käesolevate tasumäärade punktides 2–5 nimetatud andmete ja punktides 51–52 nimetatud dokumentide väljastamisel, sealhulgas XML- või XBRL-vormingus mahalaadimisel võetakse ühe päringuobjekti eest teenustasu kroonides vastavalt järgmisele tabelile:Päringu
objektide arv
ühes tellimuses
või abonendi-
lepingu puhul
ühes
lepingukuus

Üld-
andmed

Üld- ja
isiku-
andmed

Kommerts-
pandi-
andmed

Üld- ja
kommerts-
pandi-
andmed

Üld-,
isiku- ja
kommerts-
pandi-
andmed

Aruandlus-
andmed

PDF-/
DDOC-
dokument

1 kuni 1000

10

20

10

20

30

25

25

1001 kuni 50 000

  9

18

  9

18

27

23

23

alates 50 001

  8

16

  8

16

25

20

   20


[RT I 2010, 36, 215 - jõust. 01.07.2010]

(2) [Kehtetu – RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

(3) [Kehtetu – RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

(4) Teenustasu käesoleva määruse punkti 5 lõikes 2 sätestatud ühe aruandlusandmete kirje eest on 1 kroon.


(5) Käesoleva määruse punktis 41 sätestatud esindusõiguse päringu teenustasu on 8 krooni ühe päringuobjekti eest.

[RTL 2008, 26, 381 − jõust. 1.05.2008]


10.
[Kehtetu – RTL 2004, 45, 762 – jõust. 30.04.2004]

11. [Kehtetu – RTL 2002, 31, 450 – jõust. 3.03.2002]

12. Masintunnihinnaga päringud

Lisatöötlust vajavate andmete väljastamisel arvestatakse päringutasu vastuse koostamiseks kulunud tegeliku aja põhjal minutilise täpsusega, lähtudes 310-kroonisest masintunni hinnast.
[RTL 2003, 82, 1214 - jõust. 19.07.2003]

13. [Kehtetu – RTL 2002, 31, 450 – jõust. 03.03.2002]

14. [Kehtetu – RTL 2004, 45, 762 – jõust. 30.04.2004]

III. jagu Päringu teenustasule liidetavad tasud 
[RTL 2003, 82, 1214 - jõust. 19.07.2003]

15. Postikulud

Kui päringu esitaja soovil väljastatakse talle arvutiandmete väljatrükk postiga, siis liidetakse käesolevate tasumäärade punktides 9 ja 12 nimetatud teenustasule postikulud.
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

16. Magnetkandja hind

Kui päringu esitaja soovil väljastatakse talle vastuseks arvutiandmed magnetkandjal, siis liidetakse käesolevate tasumäärade punktides 9 ja 12 nimetatud teenustasule magnetkandja maksumus.
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

17. Abonenditasu

(1) Isik, kes soovib arvutiandmeid arvutivõrgu kaudu kasutada, sõlmib Registrite ja Infosüsteemide Keskusega abonendilepingu, millega ta saab vajalikud salasõnad lepingujärgseks kasutamiseks ning millega talle tagatakse päringute tegemiseks vajalikud tugiteenused.


[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

(2) Abonendilepingu eest tuleb tasuda abonenditasu 150 krooni iga algava lepingukuu eest. Antud abonenditasu hõlmab ka kinnistusraamatu arvutiandmete kasutamise abonenditasu.

(3) Abonenditasule liidetakse käesolevate tasumäärade punktidest 9 ja 12 tulenevad teenustasud vastavalt tegelikult tehtud päringutele.


[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

18. Käibemaks

Käesolevate tasumääradega ettenähtud teenustasule lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.

/otsingu_soovitused.json