Teksti suurus:

Põlva Talurahvamuuseumi põhimäärus

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.07.2013
Avaldamismärge:

Põlva Talurahvamuuseumi põhimäärus

Vastu võetud 04.02.2008 nr 8
RTL 2008, 12, 159
jõustumine 11.02.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2010RT I 2010, 35, 19701.07.2010 , osaliselt 1.01.2011

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ja « Muuseumiseaduse » § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Põlva Talurahvamuuseum

  (1) Põlva Talurahvamuuseum (edaspidi muuseum) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigimuuseum ja ministeeriumi hallatav riigiasutus.

  (2) Muuseum juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, kultuuriministri määrustest ja käskkirjadest, muudest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Muuseumil on oma nimega pitsat, oma eelarve ning kehtiva seadusandlusega kooskõlas olev sümboolika.

§ 2.  Muuseumi asukoht

  Muuseum asub Kõlleste vallas. Muuseumi postiaadress on Karilatsi küla, Krootuse side 63505, Kõlleste vald, Põlva maakond.

2. peatükk TEGEVUS JA ÜLESANDED 

§ 3.  Muuseumi põhiülesanne

  (1) Muuseumi põhiülesanne on Põlva maakonnas inimese ja tema elukeskkonnaga seotud kultuuriväärtusega materjali kogumine, uurimine ja säilitamine ning selle vahendamine.

  (2) Muuseum:
  1) kogub süstemaatiliselt ja koostöös teiste asutuste, organisatsioonide ja isikutega Põlvamaa ajalooga seotud materjale ekspeditsioonide, ostude ja annetuste kaudu;
  2) korraldab ja säilitab kogutud museaale nende arvelevõtmise ja säilitamise korra kohaselt koos inventeerimise ning andmebaaside jms koostamisega;
  3) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele näituste, trükiste, ajakirjanduse, televisiooni, raadio, interneti, avalike ürituste, muuseumipedagoogika jms kaudu;
  4) teenindab asutusi, organisatsioone ja üksikuurijaid vastavalt kogude kasutamise korrale ja teenuste hinnakirjale;
  5) nõustab museoloogilistes ja kultuuripärandi alastes küsimustes muuseume, kohalikke omavalitsusüksusi, riigiasutusi ning teisi juriidilisi ja füüsilisi isikuid;
  6) teeb uurimistööd, korraldab konverentse, koostab ja kirjastab muuseumijuhte, õppematerjale ning muid muuseumi profiilile vastavaid väljaandeid;
  7) teeb koostööd teiste muuseumide, haridus-, mälu- ning teadus- ja arendusasutustega ning üksikisikutega uurimistöö, museoloogia, näituste, informatsiooni ja väljaannete vahetamise, koolituse jm vallas nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt;
  8) korraldab kontserte, etendusi ja teisi kultuuri- ja meelelahutusüritusi ning teeb sellealast koostööd kultuuri- ja haridusasutustega ning -kollektiividega, kaasates oma tegevusse erinevaid rahvusrühmi;
  9) annab konsultatsioone muuseumi profiilile vastavate materjalide kohta;
  10) täidab muid ülesandeid, mis on muuseumile pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega või kultuuriministri määruse ja käskkirjaga.

  (3) Muuseum koostab oma arengukava koos iga-aastase tegevuskavaga, teadus-, kogumis-, säilitus- ja näitusepoliitika ja muu tegevuse plaanid lähtuvalt muuseumi põhiülesannetest, kooskõlastab need enne kinnitamist Eesti Rahva Muuseumiga ning esitab Kultuuriministeeriumile teadmiseks.

  (4) Muuseumil on õigus osutada muuseumi põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid vastavalt kultuuriministri määrusega kehtestatud loetelule.

  (5) Muuseumil on õigus korraldada arheoloogilisi välitöid, teha uuringuid, ekspertiise ja konserveerida mälestisi muinsuskaitseseaduses ettenähtud korras.

  (6) Muuseum osaleb vastavalt võimalustele miljööväärtuslike alade ja kultuurmaastike seires, Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu koostamises ja kultuuripärandi inventeerimisel ning teeb Muinsuskaitseametile ettepanekuid kultuuriväärtusega asjade mälestisteks tunnistamiseks.
[RT I 2010, 35, 197 - jõust. 01.07.2010]

§ 4.  Muuseumi kogud

  (1) Muuseum komplekteerib oma kogud iseseisvalt. Museaalide arvelevõtmine ja säilitamine toimub kultuuriministri kehtestatud korras.

  (2) Museaalid moodustavad puutumatu muuseumikogu. Museaalide väljaarvamine ja üleandmine toimub vastavalt «Muuseumiseadusele».

  (3) Muuseumikogu täiendamise ja museaalide säilitamisega seotud küsimused otsustab peavarahoidja koos kuraatori ning muuseumipedagoogiga ning kinnitab direktor. Muuseumikogude täiendamine lähtub kogumispoliitkast.

  (4) Muuseumikogu täiendamine ostu teel toimub ostukomisjoni otsusega. Ostukomisjon moodustatakse direktori käskkirjaga.

3. peatükk JUHTIMINE JA STRUKTUUR 

§ 5.  Direktor

  Muuseumi juhib direktor, kes valitakse ametisse avalikul konkursil kuni viieks aastaks. Töölepingu direktoriga sõlmib kultuuriminister.

§ 6.  Direktori ülesanded

  (1) Direktor:
1) juhib muuseumi tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab muuseumile pandud ülesannete ning muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
2) esitab kultuuriministrile kinnitamiseks muuseumi koosseisu ja ametikohtade arvu;
3) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud muuseumi töötajatega ning võib ametikohtade täitmiseks välja kuulutada konkursi;
4) määrab töötajate tööjaotuse, töötasud, lisatasud ja preemiad ning kinnitab ametijuhendid;
5) esindab muuseumi, sealhulgas sõlmib lepinguid ja teostab muid tehinguid ning volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
6) käsutab kooskõlas õigusaktidega muuseumi valduses olevat riigivara ja rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase kasutamise;
7) annab välja käskkirju ja volikirju;
8) kinnitab õigusaktidega kehtestatud korras muuseumi töökorralduse reeglid, asjaajamiskorra ning teised muuseumi sisesed eeskirjad, kinnitab piletite ning muuseumi poolt osutatavate teenuste hinnad;
9) kinnitab muuseumi lahtiolekuajad kooskõlastatult Eesti Rahva Muuseumiga;
10) hoiab muuseumi pitsatit ja määrab kindlaks selle kasutamise korra;
11) esitab muuseumi finants- ja tegevusanalüüsi teostamiseks Eesti Rahva Muuseumile vajalikke andmeid eelarvevahendite kasutamise, palgafondi, personali töötasumäärade, investeeringute, varade jm näitajate kohta;
12) täidab teisi seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega ning kultuuriministri määruse ja käskkirjaga talle pandud ülesandeid.
[RT I 2010, 35, 197 - jõust. 01.07.2010]

  (2) Direktorit asendab tema äraolekul direktori poolt määratud muuseumitöötaja.

§ 7.  Peavarahoidja

  Peavarahoidja:
  1) juhib muuseumi kogude alast tööd;
  2) vormistab vastavalt eeskirjadele kogude ülddokumentatsiooni;
  3) viib muuseumi kogudes läbi regulaarseid inventuure;
  4) korraldab museaalide andmete sisestamist elektroonilisse andmebaasi;
  5) tagab muuseumis nõuetekohased säilitamistingimused.

§ 8.  Muuseumi struktuur

  Muuseum on allüksusteta ja osakondadeta terviklik organisatsioon.

§ 9.  Muuseumi nõukogu

  (1) Muuseumi põhisuundade kavandamiseks ning töö hindamiseks moodustatakse muuseumi nõukogu (edaspidi nõukogu).

  (2) Nõukogul on 5–7 liiget.
[RT I 2010, 35, 197 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Nõukogusse kuuluvad Kultuuriministeeriumi, Muinsuskaitseameti, kohaliku omavalitsusüksuse ja kultuuri- ning majandusvaldkonna esindajad.
[RT I 2010, 35, 197 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Nõukogu koosseisu ja pädevuse kinnitab kultuuriminister direktori ettepanekul.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL 

§ 10.  Vara ja finantseerimine

  (1) Muuseumi valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseaduses» või selle alusel kehtestatud korras.

  (2) Muuseumi tegevust finantseeritakse riigieelarvest, oma tegevusest saadud sissetulekutest, toetustest, annetustest ning muudest laekumistest.

  (3) Muuseumi eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 11.  Aruandlus ja kontroll

  (1) Muuseum peab raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid seadusega kehtestatud korras.

  (2) Muuseumi finantsmajanduslikku, tulemus- ja vastavusauditeid viivad läbi Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 12.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Muuseumi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

/otsingu_soovitused.json