HALDUSÕIGUSVabad elukutsed

Teksti suurus:

Notari distsiplinaarvastutuse seadus (lühend - NotDVS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Notari distsiplinaarvastutuse seadus

Vastu võetud 20.09.1995
RT I 1995, 75, 1322
jõustumine 14.10.1995

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.09.1999RT III 1999, 24, 23028.09.1999
14.11.2001RT I 2001, 93, 56501.02.2002
15.12.2005RT I 2005, 71, 54901.01.2006
10.12.2008RT I 2008, 59, 33001.01.2009
06.05.2009RT I 2009, 27, 16408.06.2009 , osaliselt 30.08.2009
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 10889/10 ECOFIN 360 UEM 209/10 (ELT L 197, 28.07.2010, lk 24–26).
17.06.2010RT I 2010, 38, 23101.07.2010

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse ülesanne

  Käesoleva seadusega sätestatakse notari, notari asendaja ja notarikandidaadi distsiplinaarvastutuse alused ning distsiplinaarmenetluse kord.

2. peatükk NOTARI DISTSIPLINAARVASTUTUS 

§ 2.  Notari distsiplinaarsüüteod

  (1) Notari distsiplinaarsüüteod on:
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 30.08.2009]
  1) ametikohustuste süüline täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine, sealhulgas eksimine selgelt sätestatud ja üheselt mõistetava õigusnormi vastu seaduse rakendamisel või notari tasumääradele mittevastava tasu võtmine;
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]
  2) vääritu tegu, s.o. süüline tegu, mis on vastuolus üldtunnustatud kõlblusnormidega või diskrediteerib notariametit, sõltumata sellest, kas niisugune tegu pandi toime ametikohustuste täitmisel või mitte.

  (2) Notari suhtes ei saa algatada distsiplinaarmenetlust seoses tema tegutsemisega vahekohtunikuna, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatud juhul.
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 30.08.2009]

§ 3.  Distsiplinaarkaristused

  Notarile määratavad distsiplinaarkaristused on:
  1) noomitus;
  2) rahatrahv;
  3) ametist tagandamine.

§ 4.  Distsiplinaarkaristuse määramise õigus

  Notarile distsiplinaarkaristuse määramise õigus on justiitsministril.

§ 5.  Distsiplinaarmenetluse alustamine

  (1) Distsiplinaarmenetluse alustamise aluseks on notari ametitegevuse järelevalve tulemused, Notarite Koja eestseisuse või aukohtu ettepanek, isiku kaebus või muu dokument või teade, mis annab alust arvata, et notar on toime pannud distsiplinaarsüüteo. Distsiplinaarmenetluse alustamise aluseks olevate asjaolude kohta nõuab justiitsminister notarilt kirjaliku seletuse.

  (2) Distsiplinaarmenetluse alustamiseks annab justiitsminister käskkirja, mis tehakse notarile, kelle suhtes distsiplinaarmenetlus alustati, ja Notarite Kojale viivitamata teatavaks.
[RT I 2001, 93, 565 - jõust. 01.02.2002]

§ 6.  Distsiplinaarsüüteo tuvastamise komisjon

  (1) Distsiplinaarmenetluse alustamise käskkirjaga moodustatakse distsiplinaarsüüteo tuvastamise komisjon (edaspidi komisjon).
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

  (2) Komisjoni kuuluvad üks kohtunik, üks notar ning üks justiitsministri määratud ametnik.
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

  (21) Komisjonis osalemiseks valib kohtunike täiskogu viieks aastaks viis kohtunikku ringkonna- või riigikohtunike hulgast ning Notarite Koja koosolek viieks aastaks viis notarit. Komisjonis ei või osaleda kohtunik ega notar, kellel on kehtiv distsiplinaarkaristus.
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

  (22) Kohtunike ja notarite komisjonis osaletakse liisuga määratud järjekorras. Liisuheitmise korraldab kohe valimise järel vastavalt kohtunike täiskogu ja Notarite Koja koosoleku juhataja, kes teatab tulemused Justiitsministeeriumile.
[RT I 2005, 71, 549 - jõust. 01.01.2006]

  (23) Kui kohtunikust komisjoni liige ei ole enam maa-, ringkonna- või riigikohtunik või kui notarist komisjoni liige ei ole enam notar, lõpevad tema volitused komisjoni liikmena. Asemele valitud uue komisjoni liikme volitused lõpevad samal ajal, mil lõppenuks selle liikme volitused, keda uus liige asendab. Uus liige võtab üle asendatava liikme komisjonis osalemise järjekorrakoha.
[RT I 2005, 71, 549 - jõust. 01.01.2006]

  (3) –(5)
[Kehtetud – RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

§ 61.  Distsiplinaarasja menetlus

  (1) Komisjon arutab distsiplinaarasja kirjalikus menetluses. Istung peetakse juhul, kui seda taotleb notar või kui seda peab vajalikuks komisjon.

  (2) Komisjon võib täiendavate selgituste saamiseks istungile kutsuda notari, kelle suhtes distsiplinaarmenetlus algatatud on. Kutse komisjoni istungile saadetakse notarile vähemalt 15 päeva enne istungit. Kui notar mõjuva põhjuseta jätab komisjoni istungile ilmumata, võib asja arutada tema osavõtuta.

  (3) Komisjon on kohustatud välja selgitama menetletavas asjas olulise tähtsusega asjaolud ja vajaduse korral koguma selleks tõendeid omal algatusel. Komisjoni nõudel on notar kohustatud esitama tema käsutuses olevad tõendid.

  (4) Komisjon võib taotleda halduskohtult abi tõendite kogumiseks või nende tagamiseks. Kohus lahendab komisjoni taotluse kirjalikus menetluses määrusega.

  (5) Komisjoni istung protokollitakse, kui istungile on selgitusi andma kutsutud notar või kolmas isik.

  (6) Notaril on õigus tutvuda asja materjalidega, esitada kuni komisjoni poolt käesoleva seaduse § 62 lõikes 1 nimetatud ettepaneku tegemiseni komisjonile täiendavaid seletusi, taotlusi ja tõendeid, samuti esitada küsimusi istungile kutsutud isikutele.

  (7) Notaril on õigus esitada komisjonile põhistatud taandus komisjoni liikme vastu 15 päeva jooksul arvates ajast, kui notar sai või pidi saama teada asjaoludest, mis tekitavad kahtlust komisjoni liikme erapooletuses. Taanduse lahendab komisjon 15 päeva jooksul kirjaliku otsusega. Taandatav liige otsustamises ei osale. Häälte võrdse jagunemise korral loetakse, et taandatav liige on taandatud.
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

§ 62.  Komisjoni ettepanek

  (1) Komisjon teeb kuue kuu jooksul arvates distsiplinaarasja algatamisest Justiitsministeeriumile põhjendatud ettepaneku distsiplinaarsüüteo tuvastamise ning määratava distsiplinaarkaristuse kohta, distsiplinaarsüüteo tuvastamise ning materjalide Notarite Kojale meetmete võtmiseks suunamise kohta või distsiplinaarsüüteo puudumise kohta.

  (2) Mõjuval põhjusel võib komisjon pikendada distsiplinaarasja arutamise kestust kuni kolme kuu võrra.

  (3) Distsiplinaarasja menetlemise tähtaja hulka ei arvestata aega, kui distsiplinaarasja ei ole võimalik arutada asjaolude tõttu, mis olenevad notarist, kelle suhtes distsiplinaarmenetlus on algatatud.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui asja arutamisest võtab osa kogu komisjoni koosseis. Komisjoni otsus ettepaneku kohta võetakse vastu lihthäälteenamusega. Kui komisjoni liikmel on komisjoni seisukohaga võrreldes eriarvamus, lisatakse see kirjalikult komisjoni seisukohale.
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

§ 7.  Justiitsministri otsus distsiplinaarasjas

  (1) Justiitsminister annab käskkirja, milles kas loeb distsiplinaarsüüteo tuvastatuks ja määrab distsiplinaarkaristuse või loeb süüteo tuvastatuks ja suunab materjali Notarite Kojale meetmete võtmiseks ja lõpetab distsiplinaarmenetluse või loeb distsiplinaarsüüteo puudumise tuvastatuks ning lõpetab distsiplinaarmenetluse.
[RT I 2005, 71, 549 - jõust. 01.01.2006]

  (2) Justiitsminister lähtub käskkirja andmisel komisjoni ettepanekust, välja arvatud juhul, kui komisjon ei esita seisukohta tähtaegselt. Justiitsminister ei ole seotud komisjoni tehtud karistuse määramata jätmise ettepanekuga.
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

§ 8.  Noomitus

  (1) Käskkiri noomituse määramise kohta antakse kolme päeva jooksul käskkirja allakirjutamise päevast notarile, kellele noomitus on määratud.

  (2) Noomituse määramine tehakse teatavaks kõikidele notaritele.

§ 9.  Rahatrahv

  (1) Rahatrahv määratakse suuruses kuni 100 000 krooni.

  (2) Rahatrahv tuleb tasuda kolme kuu jooksul selle määramise päevast arvates ja kantakse riigituludesse.

  (3) Justiitsminister võib rahatrahvi määramise käskkirjas ette näha, et trahvi tasumine toimub osade kaupa teatud tähtpäevadel kuni ühe aasta jooksul.

§ 10.  Ametist tagandamine

  (1) Notar võidakse ametist tagandada raske distsiplinaarsüüteo eest, milleks on tahtlikult toimepandud süütegu või süütegu, mille on notar toime pannud ajal, mil tal oli kustumata või kustutamata distsiplinaarkaristus, või vääritu tegu, mis teeb notarina töötamise võimatuks.

  (2) Enne notari ametist tagandamist kuulab justiitsminister ära notari selgitused ning Notarite Koja seisukoha.

§ 101.  Materjalide suunamine Notarite Kojale

  Notari distsiplinaarsüüteo tuvastamisel võib justiitsminister jätta distsiplinaarkaristuse määramata ning suunata selle asemel asja materjalid Notarite Kojale meetmete võtmiseks, kui tegemist on distsiplinaarsüüteoga, mille sisuks on eksimus, mille puhul ei ole välja kujunenud ühtset õiguspraktikat või mis on levinud paljude notarite tegevuses. Distsiplinaarkaristuse määramata jätmisel võtab justiitsminister arvesse distsiplinaarsüüteo toime pannud notari süü vormi.
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

§ 11.  Distsiplinaarsüüteo aegumine

  (1) Distsiplinaarkaristust ei või määrata, kui distsiplinaarsüütegu on aegunud.

  (2) Distsiplinaarsüütegu aegub kolme aasta möödumisel selle toimepanemisest.

  (3) Distsiplinaarsüüteo aegumine peatub distsiplinaarasja menetluse ajal, sealhulgas menetluse ajal kohtus, samuti apellatsioon- ja kassatsioonkaebuse esitamise tähtajal.

  (4) Vaatamata distsiplinaarsüüteo aegumisele on komisjonil õigus distsiplinaarasja menetleda ja teha justiitsministrile ettepanek ning justiitsministril õigus anda käskkiri distsiplinaarsüüteo tuvastamise või puudumise kohta.
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

§ 12.  Ühe süüteo eest mitme distsiplinaarkaristuse määramise keeld

  (1) Ühe süüteo eest võib määrata ainult ühe distsiplinaarkaristuse.
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

  (2) Süüteo jätkumine pärast distsiplinaarkaristuse määramist on uus süütegu ja selle eest võib notarile määrata distsiplinaarkaristuse.

§ 13.  Distsiplinaarkaristuse ühitamine haldus-, kriminaal- või materiaalse vastutusega

  Notari võtmine haldus-, kriminaal- või materiaalsele vastutusele ei takista sama teo eest distsiplinaarkaristuse määramist.

§ 14.  Distsiplinaarkaristuse kustumine

  Distsiplinaarkaristus on kustunud, kui notarile ei ole kolme aasta jooksul karistuse määramise päevast arvates määratud uut distsiplinaarkaristust.

§ 15.  Distsiplinaarkaristuse kustutamine

  Justiitsminister, kuulanud ära Notarite Koja arvamuse, võib distsiplinaarkaristuse kustutada ennetähtaegselt.

§ 151.  Vaidlustamine

  (1) Notar võib käesoleva seaduse § 7 lõikes 1 nimetatud käskkirja peale esitada kaebuse notari büroo asukoha järgsele maakohtule hagita menetluses lahendamiseks ühe kuu jooksul käskkirja saamisest arvates.

  (2) Notar ei või tugineda käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaebuses komisjoni koosseisu ebaseaduslikkusele või komisjoniliikme erapoolikusele, kui ta ei esitanud taandust käesoleva seaduse § 61 lõikes 7 sätestatud korras.
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

§ 16.  [Kehtetu – RT I 2001, 93, 565 - jõust. 01.02.2002]

§ 17.  Kaebuse kohtus läbivaatamine

  (1) Kui notarit on karistatud ebaseaduslikult või karistus ei vasta süüteo raskusele ja selle toimepanemise asjaoludele või süüteole eelnevale notari käitumisele, tühistab kohus määratud distsiplinaarkaristuse.

  (2) Kui kohus on tühistanud notari ametist tagandamise kui toimepandud distsiplinaarsüüteo raskusele mittevastava, ei ole notaril õigust nõuda hüvitist saamata jäänud sissetuleku eest.

§ 18.  Notari omal soovil ametist vabastamine

  Kui notari suhtes on alustatud distsiplinaarmenetlus, ei vabastata teda omal soovil ametist enne, kui distsiplinaarmenetlus on lõpetatud.

3. peatükk NOTARI ASENDAJA DISTSIPLINAARVASTUTUS 

§ 19.  Notari asendaja vastutus

  (1) Notariaadiseaduse § 21 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikud vastutavad asendajana toimepandud distsiplinaarsüüteo eest käesoleva seaduse §-des 2–18 sätestatud alusel ja korras.

  (2) Notariaadiseaduse § 21 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikute suhtes käesoleva seaduse § 3 punktis 3 ja §-s 10 nimetatud distsiplinaarkaristuse kohaldamisel kaotab isik õiguse olla notari asendaja.
[RT I 2010, 38, 231 - jõust. 01.07.2010]

§ 20.  Notarit asendava notarikandidaadi vastutus

  (1) Notarikandidaat, kes on nimetatud notari asendajaks, vastutab notari asendajana toimepandud distsiplinaarsüüteo eest käesoleva seaduse §-des 2, 4-7, 11-17 sätestatud alusel ja korras.

  (2) Notarit asendavale notarikandidaadile võib määrata notari asendajana toimepandud distsiplinaarsüüteo eest ühe käesoleva seaduse §-s 22 näidatud distsiplinaarkaristuse.

4. peatükk NOTARIKANDIDAADI DISTSIPLINAARVASTUTUS 

§ 21.  Notarikandidaadi distsiplinaarsüüteod

  Notarikandidaadi distsiplinaarsüüteod on:
  1) kandidaaditeenistuse kohustuste süüline täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine;
  2) vääritu tegu, s.o. süüline tegu, mis on vastuolus üldtunnustatud kõlblusnormidega või diskrediteerib notariametit, sõltumata sellest, kas niisugune tegu pandi toime kandidaaditeenistuse kohustuste täitmisel või mitte.

§ 22.  Distsiplinaarkaristused

  Notarikandidaadile määratavad distsiplinaarkaristused on:
  1) noomitus;
  2) rahatrahv mitte üle kandidaadi 10-kordse päevapalga;
  3) kandidaaditeenistuse lõpetamine.

§ 23.  [Kehtetu – RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

§ 24.  Distsiplinaarmenetluse kord

  (1) Käesoleva seaduse § 21 punktis 1 nimetatud süütegusid menetleb Notarite Koja aukohus ning punktis 2 nimetatud süütegusid käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud komisjon.

  (2) Notarite Koja aukohus menetleb notarikandidaadi distsiplinaarsüütegu avaliku teenistuja distsiplinaarmenetluse korra kohaselt, arvestades notariaadiseaduses sätestatud erisusi.

  (3) Distsiplinaarasja võib algatada, menetleda ja karistuse määrata ka ajal, kui kandidaaditeenistus on peatunud.

  (4) Kandidaaditeenistuse lõpetamise otsustab Notarite Koja ettepanekul justiitsminister, kuulanud ära notarikandidaadi selgitused.
[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 08.06.2009]

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 
[RT I 2005, 71, 549 - jõust. 01.01.2006]

§ 25.  Notari distsiplinaarsüüteo tuvastamise komisjoni liikmete valimine

  (1) Notari distsiplinaarsüüteo tuvastamise komisjonis osalevad kohtunikud valitakse esimesel, pärast 2006. aasta 1. jaanuari toimuval kohtunike täiskogul. Kuni selle ajani osalevad komisjonis kaks justiitsministri nimetatud liiget.

  (2) Enne 2006. aasta 1. jaanuari notari distsiplinaarsüüteo tuvastamise komisjonis osalemiseks valitud notarite volitused kestavad viis aastat. Hiljemalt 2006. aasta 15. jaanuaril korraldab Notarite Koja esimees liisuheitmise komisjonis notarite osalemise järjekorra määramiseks ning teatab tulemused Justiitsministeeriumile.
[RT I 2005, 71, 549 - jõust. 01.01.2006]

/otsingu_soovitused.json