HALDUSÕIGUSTeabeõigus, andmekogud ja statistika

ERAÕIGUSPerekonnaõigus

Teksti suurus:

Abieluvararegistri seadus (lühend - AVRS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.12.2012
Avaldamismärge:

Abieluvararegistri seadus

Vastu võetud 09.11.1995
RT I 1995, 87, 1540
jõustumine 01.09.1996

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.1996RT I 1996, 51, 96729.07.1996
20.01.1999RT I 1999, 10, 15501.01.2000
06.06.2001RT I 2001, 56, 33607.07.2001
14.11.2001RT I 2001, 93, 56501.02.2002
05.06.2002RT I 2002, 53, 33601.07.2002
22.02.2005RT I 2005, 15, 8501.01.2006
15.06.2005RT I 2005, 39, 30801.01.2006
12.10.2005RT I 2005, 57, 45001.01.2006
26.01.2006RT I 2006, 7, 4204.02.2006
24.01.2007RT I 2007, 12, 6601.01.2008
21.11.2007RT I 2007, 67, 41328.12.2007
18.11.2009RT I 2009, 60, 39501.07.2010
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
17.06.2010RT I 2010, 38, 23101.07.2010

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Abieluvararegister

  (1) Abieluvararegister on riiklik register, kuhu kantakse abikaasade abieluvaralepingus toodud ning seaduses sätestatud juhtudel teised varalised õigused.

  (2) Abieluvararegistri (edaspidi register) pidamise töökorra ja registrikartoteegi vormi kehtestab justiitsminister.

  (21) Justiitsminister võib määrusega kehtestada arvutiandmetöötluseks vajalikud nõuded registripidajale esitatavate dokumentide vormi ja esitamise tehniliste tingimuste kohta.

  (3) Abieluvararegistrile ja selle pidamisele kohaldatakse avaliku teabe seaduses andmekogude kohta sätestatut käesolevas seaduses sätestatud erisustega.
[RT I 2007, 12, 66 - jõust. 01.01.2008]

§ 2.  Registripidaja

  (1) Abieluvararegistrit peavad kohtute kinnistusosakonnad.
[RT I 2005, 15, 85 - jõust. 01.01.2006]

  (2) Kanded registrisse tehakse kinnistusosakonnas, kelle tööpiirkonnas on abikaasa elukoht. Kui abikaasad elavad erinevate kinnistusosakondade tööpiirkonnas, tehakse kanded mõlemas kinnistusosakonnas. Kinnistusjaoskondade olemasolu korral peetakse registrit vastavas jaoskonnas.

  (21) Kui kummagi abikaasa elukoht ei ole Eestis, kuid nende varalistele suhetele kohaldatakse Eesti õigust, tehakse kanded Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonnas peetavasse abieluvararegistrisse.
[RT I 2010, 38, 231 - jõust. 01.07.2010]

  (3) [Kehtetu - RT I 2005, 15, 85 - jõust. 01.01.2006]

  (4) [Kehtetu - RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

§ 3.  Kohtunikuabi pädevus

  (1) Kandemääruseid teevad kohtunikuabid.

  (2) Kohtu esimees võib kinnistusosakonna juhataja ettepanekul ajutiselt määrata kandemääruste tegijaks kinnistamist teostava kohtuniku.
[RT I 2005, 15, 85 - jõust. 01.01.2006]

  (3) Kohtunikuabi ei või teha kandemäärust, kui ta on poolte sugulane või hõimlane või kui muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses.

  (4) Registripidamise teisi toiminguid teeb kohtunikuabi või tema ülesandel tehniline töötaja. Tehniline töötaja ei või teha toiminguid, mida seadusest tulenevalt peab tegema kohtunikuabi.

§ 4.  Registri tööpiirkonna muutumine

  (1) Registri tööpiirkonna muutumisel läheb registripidamine üle registripidajale, kelle tööpiirkonda jääb abikaasa elukoht.

  (2) [Kehtetu - RT I 2005, 15, 85 - jõust. 01.01.2006]

  (3) Üleantud registrikaardi ja registritoimiku pealkirjas muudetakse registripiirkond, kinnistusosakonna nimetus ja kaardi number.
[RT I 2005, 15, 85 - jõust. 01.01.2006]

§ 5.  [Kehtetu - RT I 2005, 15, 85 - jõust. 01.01.2006]

§ 6.  Registri avalikkus

  (1) Registrikartoteegi kanded on avalikud. Igaüks võib registrikartoteegiga tasuta tutvuda ja saada tasu eest registrikartoteegi ärakirju.

  (2) Registritoimikuga võib tutvuda ning selles olevaid dokumentide ärakirju võib anda kandealuse isiku nõusolekul või õigustatud huvi olemasolul. Õigustatud huvi olemasolu eeldatakse abikaasal, tema esindajal, seadusega sätestatud riigiasutuse ja kohtu esindajal, isikul, kes on pooleks kohtulikus vaidluses, milles kasutatakse registritoimiku andmeid, ja muul õigustatud huvi omaval isikul. Pärast tutvuda sooviva isiku või ameti ning õigustatud huvi olemasolu tuvastamist annab kinnistusraamatuga tutvumiseks loa kohtunikuabi või kinnistussekretär.
[RT I 2005, 15, 85 - jõust. 01.01.2006]

§ 7.  Kande õiguslik tähendus

  (1) Kanne jõustub sellele allakirjutamise päevast.

  (2) [Kehtetu - RT I 2009, 60, 395 - jõust. 01.07.2010]

  (3) Ebapädeva registripidaja juures tehtud kanne ei ole kehtetu. Nimetatud kande parandab registripidaja.

  (4) Kandega ei ole seotud seadusest tulenevate varaliste õiguste tekkimine, muutumine ja lõppemine abikaasade endi vahelistes suhetes.

§ 8.  Töökeel

  (1) Registrit peetakse eesti keeles.

  (2) Dokumendid, mis ei ole eesti keeles, esitatakse registripidajale koos notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlkega.

§ 9.  Registri pitsat

  Registris kasutatakse kinnistusosakonna pitsatit.
[RT I 2005, 15, 85 - jõust. 01.01.2006]

2. peatükk REGISTRI SISU 

§ 10.  Registri koosseis

  Registri koosseisu kuuluvad:
  1) registrikartoteek;
  2) registritoimik;
  3) registripäevik.

§ 11.  Registrikartoteek

  (1) Registrikartoteek koosneb registrikaartidest.

  (2) Ühes kinnistuspiirkonnas on registrikaartidel ühtne numeratsioon. Iga kaart saab jooksva numbri vastavalt kaardi avamise ajalisele järjekorrale.

  (3) Abikaasade jaoks võib ühe registripidaja juures avada ainult ühe registrikaardi.

  (4) Registrikaardid järjestatakse kartoteegis jooksvate numbrite järgi.

§ 12.  Registritoimik

  (1) Registritoimikus hoitakse kande tegemise aluseks olevaid dokumente (abieluvaralepingud, kohtuotsused, kande tegemise avaldused jt).

  (2) Registritoimikus asuvad registrikaardi kohta käivad dokumendid tähistatakse registrikaardi numbriga.

§ 13.  Registripäevik

  (1) Registripäevikus registreeritakse kande tegemise avaldused, milles on väljendatud soov kande tegemiseks.

  (2) Registripäevikusse kantakse avalduse vastuvõtmise kuupäev, puudutatud registrikaardi number, määruse tegemise aeg, kestus, täiendavate dokumentide saabumise aeg, kandemääruse tegemise, kande tegemise ja teatavakstegemise aeg, kandemenetlust teostava isiku, tehinguväärtuse ning riigilõivu suurus.

  (3) Registripäevikuna võib kasutada kinnistuspäeviku vormi.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

§ 14.  Asenduskaart

  (1) Kui registrikaart on hävinud, kadunud või rikutud, seab kohus sisse asenduskaardi.

  (2) Menetlus algatatakse kandemääruseid tegeva või puudutatud isiku avalduse alusel. Vähemalt kaks kuud enne asenduskaardi sisseseadmist avaldab kinnistusosakond ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teate asenduskaardi sisseseadmise ja selle põhjuse kohta.

  (3) Asenduskaardi sisseseadmise ja kannete tegemise otsuse teeb maa- või linnakohtu esimehe nimetatud kohtunik.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

§ 15.  Tähestikuline kartoteek

  (1) Registri kohta peetakse tähestikulist kartoteeki abikaasa perekonnanime järgi. Kui abikaasadel on erinevad perekonnanimed, peetakse iseseisvat tähestikulise kartoteegi kaarti mõlema abikaasa perekonnanime järgi.

  (2) Tähestikulise kartoteegi kaardile kantakse abikaasade perekonnanimed, sünninimed, eesnimed ja registrikaardi number.

§ 16.  Registri hoidmine

  (1) Registrit hoitakse alaliselt kinnistusosakonna arhiivis ning seda säilitatakse õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Registritoimikut tuleb hoida registrikaartidest eraldi.
[RT I 2005, 15, 85 - jõust. 01.01.2006]

3. peatükk REGISTRIKANDED 

§ 17.  Registrikaardi kanded

  (1) Registrikaart on kahe poolega ning koosneb pealdisest ja kolmest veerust.

  (2) Registrikaardile kantakse seaduses sätestatud andmed.

  (3) Registrikaardi pealdisesse kantakse registrikaardi number, kinnistusosakonna nimetus ning abikaasade isikuandmed.

  (4) Registrikaardi veergudesse tehakse järgmised kanded:
  1) esimesse veergu kande jooksev number;
  2) teise veergu abikaasade seadusest tulenevate varaliste õiguste muutmine ning tehtud kannete tühistamine või muutmine;
  3) teise veergu abikaasade varaliste õiguste suhtes välismaa seaduse kohaldamine;
  4) kolmandasse veergu kande alus, kande kuupäev ja kande teinud isiku allkiri ning märked.
[RT I 2005, 15, 85 - jõust. 01.01.2006]

§ 18.  Abikaasa andmed registrikaardil

  (1) Abikaasa isikuandmed on tema ees-, perekonna- ja sünninimi ning elukoht ja isikukood. Kui isikul ei ole isikukoodi, kantakse selle asemel registrisse tema sünnikuupäev, -kuu ja -aasta.

  (2) Isiku elukohana märgitakse omavalitsusüksus, kus ta elab.

§ 19.  Avaldus kande tegemiseks

  (1) Kanne tehakse abikaasade notariaalselt kinnitatud avalduse või seaduses sätestatud juhtudel perekonnaseisuasutuse või notari digitaalallkirjastatud avalduse alusel. Abikaasade poolt tehtud avaldus võib sisalduda abieluvaralepingus.
[RT I 2009, 60, 395 - jõust. 01.07.2010]

  (11) Kanne kustutatakse ja muudetakse abikaasade notariaalselt kinnitatud avalduse alusel. Abikaasade poolt tehtud avaldus võib sisalduda abieluvaralepingus.
[RT I 2009, 60, 395 - jõust. 01.07.2010]

  (2) Ühe abikaasa avalduse alusel tehakse kanne, kui:
  1) kande aluseks on abieluvaraleping või jõustunud kohtuotsus;
  2) abieluvaraleping on lõppenud abielu lõppemise tõttu;
  3) kanne tehakse käesoleva seaduse §-s 5 sätestatud juhul;
  4) parandatakse ebaõiget kannet.

  (3) Avalduses peab olema väljendatud soov kande tegemiseks, andmed puudutatud isikute kohta ning millise dokumendi alusel kannet teha soovitakse. Avalduses peab olema näidatud selle registrikaardi number, millele kande tegemist taotletakse, kui registrikaart on avatud.

  (31) Kui kinnistusosakonnal on elektrooniline juurdepääs registrile, kuhu andmed käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud puudutatud isikute kohta on kantud põhiandmetena avaliku teabe seaduse tähenduses, piisab, kui kandeavaldusse märgitakse abikaasa kohta nimi ja isikukood.
[RT I 2010, 38, 231 - jõust. 01.07.2010]

  (4) [Kehtetu - RT I 2001, 93, 565 - jõust. 01.02.2002]

  (5) Avaldust, mille täitmine on seotud tingimusega, ei rahuldata. Kui avalduses soovitakse mitut kannet, võib avaldaja seada tingimuseks, et ühte kannet ei tehta teist kannet tegemata või et üks kanne tehakse enne teist.

§ 20.  Avalduse esitamine ja tagasivõtmine

  (1) Avalduse võib esitada abikaasa ise või tema esindaja. Avalduse esitamiseks ja tagasivõtmiseks antud volikiri peab olema notariaalselt tõestatud. Avalduse kinnitanud notar loetakse volitatuks avaldust esitama ja tagasi võtma.

  (11) Seaduses sätestatud juhtudel võib avalduse esitada perekonnaseisuasutus või notar.
[RT I 2009, 60, 395 - jõust. 01.07.2010]

  (2) Kuni kandemääruse tegemiseni võib avalduse esitaja selle osaliselt või täielikult tagasi võtta. Tagasivõtmise avaldus peab olema notariaalselt kinnitatud. Notar, kes avalduse registripidajale esitas, on õigustatud seda ka tagasi võtma.

  (3) Notariaalselt kinnitatud avaldus ja avalduse esitamiseks või tagasivõtmiseks antud volikiri loetakse võrdseks digitaalallkirjastatud avalduse või volikirjaga.
[RT I 2005, 57, 450 - jõust. 01.01.2006]

§ 21.  Kande tegemiseks vajalikud dokumendid

  (1) Kande aluseks on järgmised dokumendid:
  1) abieluvaraleping või seaduses sätestatud juhtudel perekonnaseisuasutuse või notari avaldus koos abikaasade poolt esitatud abiellumisavalduse koopiaga;
[RT I 2009, 60, 395 - jõust. 01.07.2010]
  2) jõustunud kohtulahendi ärakiri, kui kande tegemist taotletakse kohtulahendi alusel;
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]
  3) [kehtetu - RT I 2009, 60, 395 - jõust. 01.07.2010]
  4) tunnistus või otsus abikaasa surma või abielu lahutamise kohta, kui kanne kustutatakse abielu lõppemise tõttu;
  5) tõend riigilõivu tasumise kohta;
[RT I 2009, 60, 395 - jõust. 01.07.2010]
  6) muud seadusest tulenevad dokumendid;
  61) perekonnaseaduse § 212 lõikes 1 nimetatud abikaasade notariaalselt tõestatud teade, kui kande tegemist taotletakse perekonnaseaduse § 212 alusel.
[RT I 2009, 60, 395 - jõust. 01.07.2010]

  (2) [Kehtetu - RT I 2009, 60, 395 - jõust. 01.07.2010]

  (21) Kui kinnistusosakonnal on elektrooniline juurdepääs registrile, millest kontrollida käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud tunnistuse olemasolu, ei pea tunnistust kandeavaldusele lisama.
[RT I 2010, 38, 231 - jõust. 01.07.2010]

  (3) Abikaasade varalistele õigustele välisriigi õiguse kohaldamise kandmisel registrisse on kande aluseks dokumendid, millest nähtub välisriigi õiguse kohaldamise lubatavus rahvusvahelise eraõiguse seaduse § 58 lõike 1 järgi. Kandes tuleb märkida, millise riigi õigust abikaasade varalistele õigustele kohaldatakse.

  (4) Registripidaja nõudmisel tuleb esitada tõendeid abikaasa elukoha kohta.

  (5) Kande parandamine toimub käesoleva seaduse §-s 37 sätestatud korras.

§ 22.  Dokumentide vastuvõtmine

  (1) Avalduse esitaja on kohustatud esitama kande aluseks olevad dokumendid.

  (2) Registripidajale esitatakse dokumendi originaal või notariaalselt kinnitatud ärakiri.

  (3) Avalduse esitamisel teeb registripidaja sellele pealdise avalduse vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja, avaldusele esitatud dokumentide loetelu ja iga dokumendi lehekülgede arvu kohta. Pealdisele kirjutab alla avalduse vastuvõtja.

  (4) Kui avaldus ei vasta vorminõuetele, ei võeta seda vastu.

  (5) Avaldus registreeritakse kohe registripäevikus ja nummerdatakse vastavalt avalduse saabumise ajale.

  (6) Samal päeval posti või e-posti teel saabunud avaldused loetakse üheaegselt registripidajale esitatuiks ja registreeritakse registripäevikus sellel päeval saabunud avaldustest viimastena. Vastuvõtmise kellaajaks märgitakse avalduste vastuvõtu lõpetamise kellaaeg.
[RT I 2007, 67, 413 - jõust. 28.12.2007]

  (61) Kui digitaalallkirjastatud avalduse saab esitada otse elektroonilise abieluvararegistri infosüsteemi, registreeritakse avaldus ning selle laekumise aeg registripäevikus automatiseeritult ning nummerdatakse käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel.
[RT I 2007, 67, 413 - jõust. 28.12.2007]

  (62) Kui digitaalallkirjastatud avalduse saab esitada otse elektroonilise abieluvararegistri infosüsteemi, ei või avaldust esitada e-posti teel. Sellisel juhul tagastab registripidaja e-postiga esitatud avalduse seda registripäevikusse kandmata, märkides ära tagastamise põhjuse.
[RT I 2007, 67, 413 - jõust. 28.12.2007]

  (7) Avalduse vastuvõtmisel väljastab registripidaja avaldaja soovil tõendi, mis kinnitab avalduse vastuvõtmist.

  (8) Kuni kandemääruse tegemiseni võib avalduse esitanud isik esitada registripidajale täiendavaid dokumente.

§ 23.  [Kehtetu - RT I 2006, 7, 42 - jõust. 04.02.2006]

§ 24.  Kandemääruse tegemine
[RT I 2006, 7, 42 - jõust. 04.02.2006]

  (1) Vaadanud avalduse läbi, teeb kandemääruse tegemiseks pädev isik ühe kuu jooksul avalduse vastuvõtmise päevast arvates kandemääruse.

  (2) Avaldus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) abikaasa elukoht ei ole registri tööpiirkonnas;
  2) isik ei ole õigustatud nõudma kande tegemist;
  3) ei ole esitatud nõutavaid dokumente või need ei ole nõutavas vormis;
  4) abieluvaralepingu sõlminud isikud ei ole abielus;
  5) kande tegemise takistust ei ole kõrvaldatud kohtuniku poolt määratud tähtaja jooksul;
  6) esitatud dokumentidest ei selgu avaldaja soov või soovitava kande õiguslik alus;
  7) kande tegemine on keelatud seadusega või on vastuolus heade kommetega;
  8) esineb muu takistus, mille tõttu ei ole võimalik kannet teha.

  (3) [Kehtetu - RT I 2006, 7, 42 - jõust. 04.02.2006]

§ 25.  [Kehtetu - RT I 2006, 7, 42 - jõust. 04.02.2006]

§ 26.  Kande tekst

  Kande tekst sisaldab:
  1) registrikaardi avamisel kinnistusosakonna nimetuse ja registrikaardi jooksva numbri;
  2) registrikaardi avamisel abikaasade nimed ja isikuandmed;
  3) abikaasade seadusest või lepingust tulenevates varalistes õigustes tehtud muudatused;
  4) käesoleva paragrahvi punktis 3 sätestatud muudatuste suure mahu korral viite kande aluseks olevale dokumendile;
  5) lahusvara liikide kirjelduse, nimistu või viite kande aluseks olevale dokumendile;
  6) viite avaldusele ning kande alusdokumendile.
[RT I 2005, 15, 85 - jõust. 01.01.2006]

§ 27.  Kande tegemine

  (1) Kandemääruse alusel tehakse samal päeval kanne registrikaardile.

  (2) Kanded registrikaardil nummerdatakse nende tegemise järjekorras. Kui kaardile tehakse mitu kannet, siis tehakse need avalduste esitamise ajalises järjekorras.

  (3) Kanded tuleb kirjutada loetavalt. Kandes võib kasutada üksnes üldtuntud lühendeid.

  (4) Kandele kirjutab alla kande teinud isik. Kandel on allakirjutamise kuupäev.

  (5) Kande tegemise kohta tehakse märge kandemäärusele ja registripäevikusse.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

§ 28.  Mitme avalduse lahendamine

  Kui kande tegemiseks on esitatud mitu avaldust, siis rahuldatakse need vastavalt registreerimise järjekorrale registripäevikus, kui avaldused esitanud isikud ei lepi kokku teisiti.

§ 29.  Kandest teatamine

  (1) Pärast kande tegemist teatatakse sellest viivitamata mõlemale abikaasale käesoleva seaduse § 1 lõike 2 alusel kehtestatud määruses ettenähtud korras.
[RT I 2007, 67, 413 - jõust. 28.12.2007]

  (2) Kandemäärus, millega kandeavaldus jäetakse rahuldamata või millega määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, toimetatakse kätte mõlemale abikaasale ja neid registriasjas esindanud notarile, samuti avalduse esitanud perekonnaseisuasutusele või notarile tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
[RT I 2009, 60, 395 - jõust. 01.07.2010]

  (3) Määruse edastamine või kättetoimetamine märgitakse registripäevikusse.
[RT I 2007, 67, 413 - jõust. 28.12.2007]

  (4) Kandemääruse ärakirjas märgitakse registrikaardile kande tegemise kuupäev.
[RT I 2007, 67, 413 - jõust. 28.12.2007]

  (5) Kandemääruse või registrikartoteegi ärakiri on kinnistusraamatu kande parandamise aluseks olev dokument.
[RT I 2007, 67, 413 - jõust. 28.12.2007]

§ 30.  [Kehtetu - RT I 2009, 60, 395 - jõust. 01.07.2010]

§ 31.  Abiregistrikaart

  Kui kanneteks ei piisa registrikaardi esi- ja tagaküljest, avatakse uus registrikaart. Esimese registrikaardi tagakülje kolmandasse veergu tehakse märge «Jätkub abiregistrikaardil» ning abikaardi numbri juurde märge «Abiregistrikaart» ning kolmandasse veergu märge «Esimese registrikaardi järg». Abiregistrikaart saab jätkatava registrikaardi numbri.

§ 32.  Kande muutmine ja kustutamine

  (1) Kande muutmisel tehakse uus kanne registrikaardile uue järjekorranumbriga. Hilisema kande tõttu tähenduse kaotanud kandele tõmmatakse punane joon alla.

  (2) Kande kustutamisel tõmmatakse kandele punane joon alla.

§ 33.  Dokumentide ja lõivu tagastamine

  (1) Kui avaldus jäetakse rahuldamata, tagastatakse avaldajale avaldus ning koos sellega esitatud dokumendid.

  (2) Avalduse täielikul või osalisel rahuldamata jätmisel tagastatakse tasutud lõiv ja avaldamise kulud registripidaja määruse alusel. Tagastatavast lõivust arvatakse maha menetluse tegelikud kulud, mis on 1/4 tasutud lõivust, kuid mitte üle 5 euro.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 34.  Registrikaardi sulgemine

  (1) Kui registrikaardil ei ole kehtivaid kandeid, kriipsutatakse kaart diagonaalse punase joonega läbi ning kolmandasse veergu tehakse märge sulgemise kohta. Sulgemise märkes näidatakse sulgemise alus ja kuupäev ning märkele kirjutab alla sekretär.

  (2) Suletud registrikaart tuleb registrikartoteegist eraldada ning säilitada arhiivkartoteegis.

§ 35.  Ärakirjade tegemine

  (1) Registri ärakirju tehakse vastavalt käesoleva seaduse §-le 6. Pädev kohtuteenistuja kinnitab ärakirja õigsust.

  (2) Ärakiri peab sisaldama kaardi kõiki kehtivaid kandeid. Ärakiri peab sisaldama kustutatud kandeid, kui seda on taotletud või kui seda on vaja teiste kannete mõistmiseks.

  (3) Kui registripidajale on esitatud avaldus, mille kohta ei ole kandemäärust veel tehtud, peab ärakiri sisaldama viidet avaldusele, mis on kantud registripäevikusse.

  (4) Isiku nõudel annab registripidaja tõendi, et kannet ei ole muudetud või et kannet või järgmisi kandeid registris ei ole.

  (5) Isiku nõudel antakse talle kinnitamata ärakiri.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

§ 36.  Menetluse kulud

  Avaldus võetakse menetlusse ning ärakirju tehakse pärast seda, kui on tasutud riigilõiv.
[RT I 2009, 60, 395 - jõust. 01.07.2010]

4. peatükk KANNETE PARANDAMINE JA KAEBUSTE ESITAMINE 

§ 37.  Kande parandamine

  (1) Kui kanne ei vasta kandemääruse teinud isiku otsusele, parandab kande selle teinud isik.

  (2) Kui kanne on ebaõige, parandab selle registripidaja enda algatusel või huvitatud isiku avalduse alusel, kui ta põhjendab kande ebaõigsust.

  (3) Registripidaja teatab puudutatud isikutele kande eelseisvast parandamisest ning annab vastuväidete esitamise tähtaja. Vastuväidete üle otsustab kandemäärust tegev isik.

  (4) Vastuväite rahuldamata jätmise korral on selle esitajal õigus pöörduda kohtusse kaebusega vastavalt käesoleva seaduse §-le 39.

  (5) Kanne parandatakse, kui ei ole esitatud vastuväiteid või kui ei ole vaidlustatud nende rahuldamata jätmist.

  (6) Kui kande parandamist põhjustavad asjaolud kõrvaldatakse, kannet ei parandata.

  (7) Kande parandamisest teatatakse viivitamatult isikule, kelle avalduse alusel on kanne tehtud.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

§ 38.  Kande parandamise teostamine

  (1) Parandatavale kandele tõmmatakse osaliselt või täielikult punane joon alla ning tehakse uus kanne või märge kande parandamise kohta registrikaardi kolmandas veerus. Uues kandes märgitakse, et see asendab eelmist.

  (2) Kui kande tekstile on ekslikult punane joon alla tõmmatud, kriipsutatakse punane joon läbi mustade ristjoontega ning tehakse märge kande parandamise kohta.

  (3) Mahatõmbamised ja juurdekirjutused kande tekstis, teksti kustutamine või muul viisil loetamatuks muutmine ei ole lubatud, välja arvatud õiguslikku tähendust mitteomavate kirjavigade parandamine.

  (4) Õiguslikku tähendust mitteomavate kirjavigade parandamise otsustab kannet teostav isik puudutatud isikutele teatamata. Parandamise kohta tehakse märge registrikaardi kolmandas veerus. Valesti kirjutatud sõnad, tähed ja numbrid peavad jääma loetavaks.

§ 381. – § 40. [Kehtetud - RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 41.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 1996. aasta 1. septembril.

§ 411.  Kandemääruse tegemise erisus

  Kandemääruse eelnõusid võivad ette valmistada kinnistussekretärid.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

§ 42.  Registripidamine arvutis

  (1) Justiitsministri määramisel võib registrit pidada arvutis.

  (2) Kui registrit peetakse arvutis, tuleb kehtivad kanded säilitada väljatrükkidena.

  (3) Arvutis peetava registri kanne on tehtud, kui see on salvestatud registri kannetele määratud andmebaasis.

§ 43.  [Kehtetu - RT I 1996, 51, 967 - jõust. 29.07.1996]

§ 44. – § 45. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json