Teksti suurus:

Karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja vangistusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 44, 258

Karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja vangistusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 30. juuni 2010. a otsusega nr 712

§ 1. Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364; 2010, 29, 151) tehakse järgmised muudatused:

1) seadustiku 4. peatüki 2. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Vangistuse või aresti asendamine üldkasuliku tööga»;

2) paragrahvi 69 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kohus võib aresti või kuni kaheaastast vangistust mõistes või käesoleva seadustiku §-s 73 või 74 sätestatud korras tingimisi kohaldatud vangistust täitmisele pöörates asendada selle üldkasuliku tööga. Ühele päevale arestile või vangistusele vastab kaks tundi üldkasulikku tööd. Arest või vangistus asendatakse üldkasuliku tööga üksnes süüdlase või süüdimõistetu nõusolekul.

(2) Üldkasuliku töö kestus ei tohi ületada kaheksat tundi päevas. Kui süüdlane või süüdimõistetu teeb üldkasulikku tööd muust tööst ja õpingutest vabal ajal, ei tohi üldkasuliku töö kestus ületada nelja tundi päevas. Selle eest süüdlasele või süüdimõistetule tasu ei maksta.

(3) Üldkasuliku töö mõistmisel määrab kohus selle tegemise tähtaja, mis ei või ületada kuritegude puhul kahtekümmend nelja kuud ning väärtegude puhul kahtteist kuud. Kohus võib politseiasutuse taotluse või kriminaalhooldusametniku ettekande alusel tähtaja kulgemise peatada süüdlase või süüdimõistetu haiguse või perekondliku olukorra tõttu või ajaks, mil süüdlane või süüdimõistetu täidab ajateenistuskohustust või osaleb õppekogunemisel. Tähtaja kulgemise peatamisel ning uue tähtaja määramisel tuleb kohtul arvestada vastava süüteo eest ettenähtud üldkasuliku töö tähtaja üldist piirangut.

(4) Üldkasuliku töö tegemisel peab süüdimõistetu järgima kontrollnõudeid ning täitma talle pandud kohustusi vastavalt käesoleva seadustiku §-s 75 sätestatule.

(5) Üldkasulikule tööle rakendatud süüdlasele või süüdimõistetule laienevad töö- ja tervisekaitset reguleerivad õigusaktid. Vajaduse korral määrab kohus enne aresti või vangistuse asendamist süüdlasele või süüdimõistetule tervisekontrolli eesmärgiga selgitada, kas süüdlase või süüdimõistetu terviseseisund võimaldab tal teha üldkasulikku tööd.

(6) Kui süüdlane või süüdimõistetu hoiab üldkasulikust tööst kõrvale, süüdimõistetu ei järgi kontrollnõudeid või ei täida talle pandud kohustusi, võib kohus politseiasutuse taotluse või kriminaalhooldusametniku ettekande alusel pöörata süüdlasele või süüdimõistetule mõistetud aresti või vangistuse täitmisele. Aresti või vangistuse täitmisele pööramisel arvestatakse karistusest kantuks süüdlase või süüdimõistetu tehtud üldkasulik töö, mille kaks tundi võrdub ühe päeva aresti või vangistusega.

(7) Kui süüdimõistetu paneb üldkasuliku töö tegemise ajal toime uue kuriteo, mille eest teda karistatakse vangistusega, asendatakse talle mõistetud üldkasuliku töö tegemata osa käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud vahekorras. Liitkaristus mõistetakse vastavalt käesoleva seadustiku § 65 lõikes 2 sätestatule.»;

3) seadustiku 4. peatükki täiendatakse 21. jaoga järgmises sõnastuses:

«21. jagu
Vangistuse asendamine elektroonilise valvega

§ 691. Vangistuse asendamine elektroonilise valvega

(1) Mõistes kuni kuuekuulise vangistuse, võib kohus asendada selle elektroonilise valvega. Ühele päevale vangistusele vastab üks päev elektroonilist valvet. Vangistus asendatakse elektroonilise valvega üksnes süüdimõistetu nõusolekul.

(2) Kui süüdimõistetu ei allu elektroonilisele valvele või võtab enne karistusaja lõppemist elektroonilise valve kohaldamise nõusoleku tagasi, pöörab kohus asendatud vangistuse täitmisele kriminaalhooldusametniku ettekande alusel.

(3) Kui süüdimõistetu paneb pärast kohtuotsuse kuulutamist, kuid enne karistuse täielikku ärakandmist toime uue kuriteo, suurendatakse uue kuriteo eest mõistetud karistust eelmise kohtuotsuse järgi mõistetud karistuse ärakandmata osa võrra vastavalt käesoleva seadustiku § 65 lõikele 2, kusjuures elektroonilise valve all oldud aega ei arvestata kantud karistuseks.»;

4) paragrahvi 72 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 72. Rahatrahvi asendamine arestiga või üldkasuliku tööga»;

5) paragrahvi 72 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kui süüdlane ei tasu talle määratud või mõistetud rahatrahvi, asendab kohus selle tasumata osas arestiga või süüdlase nõusolekul üldkasuliku tööga käesoleva seadustiku §-s 69 sätestatud korras.

(2) Rahatrahvi kümnele trahviühikule vastab üks päev aresti. Kui süüdlasele määratud või mõistetud rahatrahv on kolm kuni üheksa trahviühikut, arvestatakse rahatrahv üldkasuliku tööga asendamisel vastavaks ühele päevale arestile.»;

6) paragrahvi 74 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Käesoleva seadustiku § 75 lõike 2 punktis 9 sätestatud elektroonilise valve kohustust võib süüdimõistetule kohaldada käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud juhul.»;

7) paragrahvi 75 lõike 2 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«9) alluma elektroonilisele valvele, kui ta on selleks eelnevalt nõusoleku andnud.»

§ 2. Väärteomenetluse seadustikus (RT I 2002, 50, 313; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 45 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

«4) vanglaametnik karistusseadustiku § 325 lõikes 1 ettenähtud väärteo puhul.»;

2) paragrahvi 52 lõikes 10 asendatakse sõnad «politseiasutus ja Justiitsministeerium» sõnadega «politseiasutus, Justiitsministeerium ja vangla»;

3) paragrahvi 70 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

«(31) Kui menetlusalune isik on 14- kuni 18-aastane, teavitab kohtuväline menetleja väärteoprotokolli koostamisest menetlusaluse isiku valikul viivitamata kas vanemat või muud seadusjärgset esindajat või eestkostjat.»;

4) seadustikku täiendatakse §-ga 2071 järgmises sõnastuses:

«§ 2071. Üldkasuliku töö täitmisele pööramine ja täitmine

(1) Üldkasuliku töö täitmisele pööramiseks saadetakse jõustunud kohtulahend süüdlase elukoha järgsele prefektuurile.

(2) Kohtulahendi saanud prefekt määrab ametniku, kelle ülesanne on kontrollida süüdlase üldkasuliku töö tegemist.

(3) Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve korra kehtestab siseminister määrusega.»;

5) seadustikku täiendatakse §-dega 2101–2104 järgmises sõnastuses:

«§ 2101. Üldkasuliku töö täitmisel tekkivate küsimuste lahendamine

(1) Kui süüdlane hoiab üldkasuliku töö tegemisest kõrvale, teeb politseiasutus kohtule taotluse pöörata süüdlasele mõistetud arest täitmisele.

(2) Üldkasuliku töö kohaldamise tühistamise ja süüdlasele kohtuotsusega mõistetud aresti täitmisele pööramise karistusseadustiku § 69 lõike 6 järgi otsustab süüdlase elukoha järgse maakohtu täitmiskohtunik oma määrusega politseiasutuse taotluse kohtusse saabumisest alates kümne päeva jooksul.

§ 2102. Teavitamine üldkasuliku töö sooritamisest

Kui süüdlasele mõistetud või määratud üldkasuliku töö tunnid on tehtud, edastab politseiasutus sellekohase teabe karistusregistrile karistusregistri seaduses sätestatud tähtajal ja korras.

§ 2103. Taotlus üldkasuliku töö katkestamise või peatamise kohta

(1) Kui süüdlane hoiab talle määratud või mõistetud üldkasuliku töö tegemisest kõrvale, esitab selle rikkumise tuvastanud politseiasutus kohtule taotluse, mis sisaldab andmeid rikkumise asjaolude kohta, tehtud üldkasuliku töö tundide arvu, süüdlase seletuse kokkuvõtet ning üldkasuliku töö katkestamise ja aresti täitmisele pööramise ettepanekut.

(2) Kui süüdlane ei saa talle mõistetud või määratud üldkasulikku tööd teha haiguse või perekondliku olukorra tõttu või seetõttu, et ta täidab ajateenistuskohustust või osaleb õppekogunemisel, esitab politseiasutus kohtule taotluse üldkasuliku töö tähtaja kulgemise peatamiseks. Taotlus peab sisaldama andmeid peatamise aluste ning ettepanekut peatamise aja kohta. Tähtaja kulgemise peatamisel ning uue tähtaja määramisel tuleb kohtul arvestada vastava süüteo eest ettenähtud üldkasuliku töö tähtaja üldist piirangut.

§ 2104. Üldkasuliku töö täitmise üleandmine

(1) Siseminister võib halduskoostöö seaduses sätestatud korras ja halduslepingu alusel anda prefektuuri tööpiirkonnas üldkasuliku töö täitmise osaliselt üle selleks sobivale ja sellekohast soovi avaldanud kohalikule omavalitsusele või mittetulundusühingule. Üle ei tohi anda käesoleva seadustiku §-s 2103 sätestatud üldkasuliku töö katkestamise taotluse esitamise õigust.

(2) Kohaliku omavalitsuse või mittetulundusühingu tegevuse järele üldkasuliku töö täitmisel valvavad sama piirkonna prefekt ja siseminister.

(3) Prefekt ja siseminister võivad anda kohalikule omavalitsusele või mittetulundusühingule üldkasuliku töö täitmisel kohustuslikke juhiseid. Siseminister võib üldkasuliku töö mittenõuetekohase täitmise või kohustuslike juhiste järgimata jätmise korral halduslepingu lõpetada selles sätestatud korras.»;

6) paragrahvi 211 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 211. Väärteo eest karistusena kohaldatud rahatrahvi asendamine arestiga või üldkasuliku tööga ja karistuse täitmisele pööramine»;

7) paragrahvi 211 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «rahatrahvi asendamise kohta arestiga» sõnadega «või üldkasuliku tööga»;

8) paragrahvi 211 lõiget 11 täiendatakse pärast sõnu «rahatrahvi asendamise arestiga» sõnadega «või üldkasuliku tööga» ja sõna «süüdimõistetu» asendatakse läbivalt sõnaga «süüdlane»;

9) paragrahvi 211 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «asendusaresti» sõnadega «või üldkasuliku töö»;

10) paragrahvi 211 lõiget 3 täiendatakse läbivalt pärast sõna «arestiga» sõnadega «või üldkasuliku tööga» ning sõna «asendusaresti» asendatakse sõnadega «asendusaresti või üldkasuliku töö».

§ 3. Kriminaalmenetluse seadustikus (RT I 2003, 27, 166; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) seadustikku täiendatakse §-ga 1371 järgmises sõnastuses:

Ǥ 1371. Vahistamise asendamine elektroonilise valvega

(1) Kahtlustatava või süüdistatava taotlusel võib eeluurimiskohtunik või kohus asendada vahistamise kohustusega alluda karistusseadustiku § 751 lõikes 1 sätestatud elektroonilisele valvele. Elektroonilise valve all olemise aega ei loeta eelvangistuseks või kinnipidamiseks ning seda ei arvestata karistusaja hulka.

(2) Elektroonilist valvet ei kohaldata käesoleva seadustiku § 135 lõikes 2 nimetatud kuritegudes kahtlustatavale või süüdistatavale.

(3) Kui eeluurimiskohtunik või kohus saab vahistamise asendamise taotluse, teeb ta kahtlustatava või süüdistatava elukoha järgsele kriminaalhooldusametnikule ülesandeks esitada viie tööpäeva jooksul arvamus elektroonilise valve kohaldamise võimalikkuse kohta.

(4) Elektroonilist valvet kohaldatakse kohtumäärusega. Elektroonilise valve kohaldamise taotluse lahendamiseks toimetatakse eeluurimiskohtuniku juurde või kohtusse vahistatu, kutsutakse prokurör ja vahistatu taotlusel ka kaitsja ning kuulatakse ära nende arvamus.

(5) Eeluurimiskohtunik või kohus võib korraldada käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud isikute osavõtu elektroonilise valve kohaldamise taotluse lahendamisest tehnilise lahenduse abil, mis vastab käesoleva seadustiku § 69 lõike 2 punktis 1 nimetatud nõuetele.

(6) Enne elektroonilise valve kohaldamise üle otsustamist tutvustab eeluurimiskohtunik või kohus kriminaalhooldaja arvamust kahtlustatava või süüdistatava elukohas elektroonilise valve kohaldamise võimalikkuse kohta.

(7) Kahtlustatav või süüdistatav vabastatakse vahi alt ning talle kohaldatakse elektroonilist valvet pärast määruskaebuse esitamise tähtaja möödumist või kõrgema astme kohtus tehtud kohtumääruse jõustumist.

(8) Kui kahtlustatav või süüdistatav ei allu elektroonilisele valvele, asendab eeluurimiskohtunik või kohus oma määrusega kriminaalhooldusametniku ettekande alusel elektroonilise valve vahistamisega.

(9) Elektroonilise valve kohaldamise tähtajale, samuti elektroonilise valve kohaldamisele või kohaldamisest keeldumisele, elektroonilise valve tähtaja pikendamise või sellest keeldumise vaidlustamisele ning valve kohaldamise põhjendatuse kontrollile kohaldatakse käesolevas seadustikus vahistamisele kehtestatud nõudeid.»;

2) paragrahvi 4191 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «kohtumäärus» sõnaga «kohtulahend» vastavas käändes.

§ 4. Karistusregistri seaduses (RT I 1997, 87, 1467; 2010, 19, 101) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 4 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5) andmed karistuste asendamise, liitmise või karistuse täitmisest loobumise kohta;»;

2) paragrahvi 11 lõike 6 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) andmed karistuste asendamise, liitmise või karistuse täitmisest loobumise kohta;»;

3) paragrahvi 12 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(11) Kohtutäitur, arestimaja, vangla, kohus või otsuse teinud või kohtuotsuse täitmist kontrollinud kohtuväline menetleja esitab käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud isiku andmed registri volitatud töötlejale viie tööpäeva jooksul alates sellest, kui isik on karistusena mõistetud rahatrahvi või rahalise karistuse summa täielikult tasunud, üldkasuliku töö sooritanud, aresti kandnud või vanglast vabastatud. Sama tähtaja jooksul tuleb registri volitatud töötlejat teavitada ka otsuse täitmise aegumisest vastavalt karistusseadustiku §-le 82.»;

4) paragrahvi 25 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi tasumisest, aresti kandmisest või üldkasuliku töö sooritamisest on möödunud üks aasta;»;

5) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Karistuse täitmisest loobumisel kustutatakse karistus karistusregistrist pärast käesoleva seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud andmete esitamist.»

§ 5. Kriminaalhooldusseaduses (RT I 1998, 4, 62; 2010, 17, 93) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) süüdimõistetu, kelle vangistus on asendatud elektroonilise valvega või üldkasuliku tööga;»;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

«4) kahtlustatav või süüdistatav, kellel tõkendina kohaldatud vahistamine on asendatud elektroonilisele valvele allumise kohustusega.»;

3) paragrahvi 301 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kui kriminaalhooldus lõpeb või üldkasulik töö on tehtud, koostab kriminaalhooldusametnik ettekande, mis sisaldab ülevaadet kogu katseajast või üldkasuliku töö kohustuse täitmisest ning kontrollnõuete ja kohustuste täitmisest katseajal.

(2) Ettekanne esitatakse ja kinnitatakse vastavalt käesoleva seaduse § 30 lõikele 3.

(3) Ettekanne esitatakse kohtule või prokuratuurile selle nõudmisel.»;

4) paragrahvi 31 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «karistusseadustikus» sõnadega «või kriminaalmenetluse seadustikus»;

5) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Erakorraline ettekanne kahtlustatava, süüdistatava või süüdimõistetu poolt elektroonilisele valvele allumise kohustuse rikkumise kohta sisaldab andmeid tuvastatud rikkumise asjaolude kohta, kriminaalhooldusaluse seletuse kokkuvõtet ning kriminaalhooldusametniku ettepanekut elektroonilise valve kohaldamise lõpetamiseks ning vahistamise kohaldamiseks või elektroonilise valve kohaldamise lõpetamiseks ning vangistuse kohaldamiseks. Vangistuse kohaldamise ettepanekule lisatakse ka elektroonilise valve all viibitud päevade arv.»

§ 6. Vangistusseaduse (RT I 2000, 58, 376; 2009, 62, 405) § 111 lõikes 1 asendatakse sõnad «kohtueelse menetluse toimetamine vanglas toimepandud kuritegudes» sõnadega «kohtueelse menetluse või kohtuvälise menetluse toimetamine vanglas toimepandud süütegudes,».

§ 7. Seaduse jõustumine

(1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 3, 6 ja 7, § 3, § 5 punktid 1, 2, 4 ja 5 jõustuvad 2011. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 2, 4 ja 5, § 2 punktid 4–10 ja § 4 punkt 4 jõustuvad 2012. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json