Teksti suurus:

Relvaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 43, 256

Relvaseaduse muutmise seadus1

Vastu võetud 17.06.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 30. juuni 2010. a otsusega nr 719

§ 1. Relvaseaduses (RT I 2001, 65, 377; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade, nende laskemoona ja tulirelva osade käitlemise ja üleandmise korra kehtestab siseminister määrusega.»;

2) paragrahvi 3 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(7) Sõjaväerelvi ja teenistusrelvi ning nende laskemoona ja tulirelva osi võib üle anda vastavalt käesoleva paragrahvi lõigete 2 ja 4 alusel kehtestatud korrale.»;

3) seaduse 2. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2. peatükk
RELVADE JA LASKEMOONA LIIGITAMINE JA TSIVIILKÄIVE. TULIRELVA OSAD»;

4) paragrahvi 11 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) tulirelv – relv, mis on ette nähtud objekti tabamiseks või kahjustamiseks lendkehaga, mille suunatud väljalaskmiseks kasutatakse püssirohtu;»;

5) paragrahvi 19 lõigetes 2 ja 3 ning § 32 lõikes 1 asendatakse tekstiosa «§ 66 lõike 1 punktides 1 ja 2» tekstiosaga «§ 66 lõike 1 punktides 1, 11 ja 2» ning paragrahvi 60 lõikes 1 asendatakse tekstiosa «§ 66 lõike 1 punktis 1 või 2» tekstiosaga «§ 66 lõike 1 punktis 1, 11 või 2»;

6) seadust täiendatakse §-ga 201 järgmises sõnastuses:

Ǥ 201. Tulirelva osad

(1) Tulirelva osad on relvaraud, relvaraam, relva lukukoda, püstolikelk, trummel, lukk, padrunipesa, kaitseriiv, adapter, helisummuti, lasersihik, öösihik ning muu tulirelva osa või varuosa, mis on spetsiaalselt tulirelva jaoks konstrueeritud ja vajalik tulirelva kasutamiseks.

(2) Helisummuti on tulirelvaga tulistamisel tekkiva heli summutamiseks ettenähtud seadis. Helisummuti omandamise õiguse annab relvaluba, millele on kantud sporditulirelv. Helisummutit on lubatud omada ja vallata sporditulirelva kasutamise eesmärgil lasketiirus. Helisummuti on lubatud kinnitada sporditulirelvale vaid lasketiirus.

(3) Lasersihik on tulirelvale sihtimiseks ettenähtud seadis, kus sihtimiseks kasutatakse laserikiirt. Lasersihikut võib soetada, omada ja vallata vaid vastava spordialaga tegelemise eesmärgil.

(4) Öösihik on puudulikus valguses sihtimiseks ettenähtud seadis, millel on kujutise muundur või elektrooniline võimendus. Öösihik on tsiviilkäibes keelatud.»;

7) paragrahvi 21 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Tulirelva olulised osad on relvaraud, lukk, padrunipesa, trummel ja adapter.»;

8) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Adapter on tulirelva relvarauda paigutatav relvaraud või vahetatav mehhanism, mis võimaldab kasutada väiksema kaliibriga laskemoona.»;

9) paragrahv 22 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 25 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kollektsioneerida on lubatud kõiki, sealhulgas sõjaväerelvade hulka arvatud ja muid tsiviilkäibes keelatud tulirelvi, külmrelvi ja padruneid, samuti tulirelva olulisi osi, helisummutit, lasersihikut ja öösihikut, välja arvatud:»;

11) paragrahvi 32 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ning adapteri»;

12) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«11) on väärteomenetluse korras karistatud mootorsõiduki või trammi juhtimise eest lubatud alkoholipiirmäära ületades või õhusõiduki, veesõiduki või raudteeveeremi juhtimise eest alkoholijoobes;»;

13) paragrahvi 36 lõiget 1 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

«111) on väärteomenetluse korras karistatud narkootilise või psühhotroopse aine ebaseadusliku tarvitamise, valdamise või omandamise eest;»;

14) paragrahvi 36 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 6, 7, 11, 111 ja 14 sätestatud keeld ei laiene isikule, kelle karistusandmed on kustutatud karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt.»;

15) paragrahvi 43 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) loa omajat on väärteomenetluse korras karistatud mootorsõiduki või trammi juhtimise eest lubatud alkoholipiirmäära ületades või õhusõiduki, veesõiduki või raudteeveeremi juhtimise eest alkoholijoobes;»;

16) paragrahvi 43 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

«11) loa omajat on väärteomenetluse korras karistatud narkootilise või psühhotroopse aine ebaseadusliku tarvitamise, valdamise või omandamise eest;»;

17) paragrahvi 43 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) loa omaja on kriminaalmenetlusest tulenevatel asjaoludel kahtlustatav või süüdistatav mootorsõiduki või trammi joobeseisundis juhtimises, isikuvastases kuriteos, tulirelva ja laskemoonaga seotud kuriteos või kuriteos, mis on toime pandud relva või relvana kasutatava muu esemega või sellega ähvardades;»;

18) paragrahvi 43 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

«21) loa omaja suhtes esineb põhjendatud kahtlus, et ta võib oma eluviisi või käitumisega ohustada enda või teise isiku turvalisust;»;

19) paragrahvi 621 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Isik, kellele on väljastatud Euroopa tulirelvapass, ei pea omama teise liikmesriigi pädeva asutuse luba, kui ta kutse või muu tõendusmaterjaliga tõendab, et soovib külastatavas liikmesriigis tegeleda jahinduse või laskespordiga.»;

20) paragrahvi 622 lõike 3 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõnad «(edaspidi relvakaupmees)»;

21) paragrahvi 622 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) käesoleva seadusega kehtestatud korras antud tegevusluba relvade, tulirelva osade või laskemoona valmistamiseks, müügiks, relvade ümbertegemiseks või parandamiseks;»;

22) paragrahvi 622 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõna «relvakaupmehele» sõnaga «isikule» ning punktis 3 asendatakse sõna «relvakaupmees» sõnaga «isik»;

23) paragrahvi 66 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) relvade, tulirelva osade või laskemoona valmistamine;»;

24) paragrahvi 66 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

«11) relvade, tulirelva osade või laskemoona müük;»;

25) paragrahvi 66 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) relvade ja tulirelva osade ümbertegemine ja parandamine teenusena;»;

26) seaduse 11. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«11. peatükk
RELVADE JA LASKEMOONA VALMISTAMINE, MARKEERIMINE, MÜÜK, PARANDAMINE, ÜMBERTEGEMINE, LASKEKÕLBMATUKS MUUTMINE, LAMMUTAMINE JA HÄVITAMINE»;

27) paragrahv 73 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 73. Relvade ja laskemoona valmistamine

(1) Relva, tulirelva osa ja laskemoona valmistamine toimub vastavalt tegevusloal näidatule.

(2) Lõhkeainet või pürotehnilist ainet sisaldava laskemoona tööstuslikule valmistamisele kohaldatakse lõhkematerjaliseadust ning käesoleva seaduse § 731 lõikeid 2 ja 4.

(3) Relvade või tulirelva osade valmistamisega tegelev isik on kohustatud:
1) hoidma toodangu valmistamiseks kasutatavat toorainet ja materjale, lõpetamata ja valmistoodangut kohas ja tingimustes, mis tagavad nende säilimise ja ohutuse ümbrusele;
2) tagama toodangu nõuetekohase kvaliteedi ja ohutuse.

(4) Käesoleva paragrahvi ja käesoleva seaduse § 731 nõuded ei laiene füüsilise isiku poolt kodusel teel jahipidamise ja sportimise eesmärgil padruni valmistamisele padrunikomponentidest. Kodusel teel valmistatud padruneid ei tohi võõrandada.»;

28) seadust täiendatakse §-ga 731 järgmises sõnastuses:

Ǥ 731. Relvade ja laskemoona markeerimine

(1) Relvade või tulirelva osade valmistamisega tegelev isik on kohustatud kandma tulirelvale ja tulirelva olulisele osale nõuetekohase markeeringu sellisel moel, et selle eemaldamine oleks tehniliselt raske või võimatu.

(2) Laskemoona valmistamisega tegelev isik on kohustatud nõuetekohaselt markeerima laskemoona iga väikseima üksikpakendi.

(3) Sõjaväe- või teenistusrelva võõrandamisel tsiviilkäibesse kantakse tulirelvale nõuetekohane markeering.

(4) Tulirelva, tulirelva olulise osa ja laskemoona markeerimise nõuded kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.»;

29) paragrahvi 75 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Tegevusloa alusel relvi, tulirelva osi ja laskemoona valmistav või müüv isik on kohustatud pidama eraldi arvestust relvade, tulirelva oluliste osade, helisummutite, lasersihikute ja laskemoona kohta.»;

30) paragrahvi 75 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Relvaraamatu ja laskemoonaraamatu ühele poolele märgitakse valmistatud või müügiks soetatud, teisele poolele realiseeritud relvad, tulirelva olulised osad, helisummutid, lasersihikud või laskemoon.

(4) Relvaraamatut ja laskemoonaraamatut säilitatakse kuni tegevusloa kehtivuse lõppemiseni või kehtetuks tunnistamiseni. Tegevusloa lõppemisel või kehtetuks tunnistamisel on relvi, tulirelva olulisi osi, helisummuteid, lasersihikuid ja laskemoona valmistav või müüv isik kohustatud relvaraamatu ja laskemoonaraamatu üle andma asukohajärgsele politseiasutusele hiljemalt tegevusloa kehtivuse viimasel päeval.»;

31) paragrahvi 78 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Relva laskekõlbmatuks muutmise tehnilistele nõuetele vastavuse kontrollimiseks esitab taotluse tüübikinnituse tegemiseks relva laskekõlbmatuks muutnud isik.»;

32) paragrahvi 82 täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

«(3) Relvaraamatut säilitatakse kuni tegevusloa kehtivuse lõppemiseni või kehtetuks tunnistamiseni.

(4) Relvaraamatusse ja laskemoonaraamatusse kantud andmetest on lubatud teavitada ainult vastavat kontrollimise õigust omavat isikut ning isikut, kellele dokumentidele juurdepääsu õigus on antud muu seadusega.

(5) Tegevusloa lõppemisel või kehtetuks tunnistamisel on relvade parandamise, ümbertegemise ja laskekõlbmatuks muutmisega tegelev isik kohustatud relvaraamatu üle andma asukohajärgsele politseiasutusele hiljemalt tegevusloa kehtivuse viimasel päeval.»;

33) paragrahvi 88 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «relvade» sõnadega «, tulirelva osade»;

34) paragrahvi 89 punkti 1 täiendatakse pärast sõna «relvade» sõnadega «, tulirelva osade»;

35) paragrahvi 896 tekstis asendatakse sõnad «tulirelva olulise osa» sõnadega «tulirelva osa»;

36) paragrahvi 90 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Käesoleva seaduse § 66 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel väljastatud tegevusload kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni. Relvade, tulirelva oluliste osade, tulirelva lisaseadiste või laskemoona valmistamise ja müügi ning relvade ümbertegemise ja parandamise tegevusluba omaval isikul on õigus kuni tegevusloa kehtivusaja lõpuni tulirelva osasid vastavalt valmistada, müüa, ümber teha või parandada.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 28. juulil.

______________________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/51/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (ELT L 179, 8.7.2008, lk 5–11).

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json