Teksti suurus:

Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.11.2012
Avaldamismärge:RT I 2010, 42, 248

Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad1

Vastu võetud 17.06.2010 nr 79

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 26 lõigete 3 ja 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrust kohaldatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 3 nimetatud jäätmeteks muutunud mootorsõidukitele (edaspidi romusõidukid) ja mootorsõidukite osadele (edaspidi kasutatud osad), mis kuuluvad teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» lisa 1 lisanduse B «Sõidukite jaotus kategooriatesse ja klassidesse» kohaselt määratud mootorsõidukite kategooriatesse M1, N1 ja L2e.

  (2) Määrust ei kohaldata vanarehvidele, välja arvatud romusõiduki üleandmisel romusõiduki küljes olevatele vanarehvidele.

  (3) Määrust ei kohaldata keskkonnasõbralikul viisil hoitavatele vanasõidukitele ja nende osadele, mille all mõeldakse ajaloolisi, kollektsionääridele huvi pakkuvaid või kultuuriväärtust omavaid sõidukeid, mis on kasutusel, kasutusvalmis või osadeks lahti võetud.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) ringlussevõtt on jäätmematerjali ümbertöötamine tootmisprotsessis algeesmärgil või muudel eesmärkidel, kuid mitte energia saamiseks. Energia tootmine on põlevjäätmete kasutamine energia saamiseks otsese põletamise teel koos muude jäätmetega või eraldi, mille puhul eraldub soojusenergia;
  2) töötlemine on tegevus pärast romusõiduki üleandmist jäätmekäitlejale reostusohu kõrvaldamiseks, demonteerimiseks, lõike- ja purustustöödeks, taaskasutamiseks või purustusjäätmete kõrvaldamise ettevalmistamiseks või mis tahes muudeks töödeks romusõidukite ja nende osade taaskasutusele võtmise või kõrvaldamise jaoks.

§ 3.  Mootorsõidukite ja nende osade kasutajatele esitatav teave

  (1) Tootja teeb hiljemalt 1. septembriks 2010. a müügikohtade kaudu mootorsõidukite ja nende osade kasutajatele kättesaadavaks teabe romusõidukite tagastamiskohtade kohta (asukohad ja telefoninumbrid, kust on võimalik saada asjaomast teavet), sealhulgas § 5 lõikes 3 nimetatud võimaluse kohta tagastada kasutatud osad müügikohta.

  (2) Teave tagastamiskohtade kohta peab olema mootorsõidukite osade müügikohas nähtaval kohal piisavalt suures kirjas vähemalt A4 formaadis. Mootorsõidukite müüjad võivad teha lõikes 1 nimetatud teabe teatavaks muul viisil.

  (3) Tootja on kohustatud tegema kasutajale kättesaadavaks järgmise teabe tagastatavate romusõidukite ja nende osade kohta:
  1) mootorsõidukite ja nende osade konstruktsioon, võttes arvesse nende taaskasutamist ja ringlussevõttu;
  2) romusõidukite keskkonnaohutu käitlemine, eelkõige kõigi vedelike eemaldamine ja demonteerimine;
  3) romusõidukite ja nende osade ringlussevõtu, korduskasutamise ja taaskasutamise viiside arendamine ja võimalikult tulemuslikuks muutmine;
  4) taaskasutamise ja ringlussevõtu abil saavutatud edu ladestatavate jäätmete vähendamisel ning taaskasutamise ja ringlussevõtu määrade suurendamisel.

  (4) Tootja peab lõikes 3 nimetatud teabe mootorsõidukite võimalikele ostjatele kättesaadavaks tegema reklaamiväljaannetes, mida kasutatakse uute mootorsõidukite turustamisel.

  (5) Mootorsõidukite ja nende osade tootja on kohustatud tegema üleriigilise teabekampaania kaudu mootorsõidukite ja nende osade kasutajatele kättesaadavaks vähemalt järgmise teabe:
  1) mootorsõidukites ja nende osades sisalduvate ohtlike ainete ja valmististe võimalik mõju keskkonnale ja inimese tervisele;
  2) keeld kõrvaldada kasutatud osi sortimata olmejäätmetena;
  3) romusõidukite ja kasutatud osade tagastamiskohad;
  4) mootorsõidukite ja nende osade kasutajate võimalused kaasa aidata romusõidukite ja kasutatud osade taaskasutamisele ja ringlussevõtule.

  (6) Üleriigilist teabekampaaniat tuleb korraldada vähemalt üks kord aastas meediakanalite, üleriigilise levikuga ajalehtede, ajakirjade või muude sarnaste üldsusele kättesaadavate võimaluste kaudu.

  (7) Tootjad võivad korraldada ühiseid teabekampaaniaid.

§ 4.  Romusõidukite käitluskohtadele esitatav teave

  (1) Tootja peab tegema romusõidukite käitluskohtadele kättesaadavaks romusõidukite demonteerimise, korduskasutamise ja taaskasutamisega seotud teabe iga turule lastud uut tüüpi mootorsõiduki kohta hiljemalt kuue kuu möödumisel sõiduki turule laskmisest, nimetades osad ja materjalid ning ohtlike ainete ja valmististe asukohad sõidukis.

  (2) Mootorsõidukiosade tootja peab tegema käitluskohtadele kättesaadavaks teabe, mis on vajalik korduvkasutuseks sobivate osade demonteerimiseks, ladustamiseks ja katsetamiseks.

  (3) Tootjad peavad tegema lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed kättesaadavaks juhendi vormis paberil või elektroonilistel vahenditel (näiteks CD-l, DVD-l, veebilehel).

§ 5.  Romusõidukite ja kasutatud osade kogumisele, vedamisele ja tootjale tagastamisele esitatavad nõuded

  (1) Tootja peab korraldama vastavalt «Jäätmeseaduse» § 26 lõikele 1 romusõidukite ja mootorsõidukite hooldamisel tekkinud kasutatud osade, sealhulgas romusõiduki üleandmisel romusõiduki küljes olevate vanarehvide kogumise ja edasise käitlemise oma toodetest tekkinud jäätmete korral.

  (2) Romusõidukite kogumine ja tootjale tagastamine tuleb tootjal korraldada selliselt, et romusõiduki omanikule oleks romusõidukist loobumine võimalikult mugav ning romusõiduki kogumiskohta üleandmine võimalik vähemalt tema elukohajärgse maakonna piires.

  (3) Kasutatud osade kogumine tuleb tootjal korraldada nii, et neid oleks võimalik tagastada mootorsõidukite osi müüvasse müügikohta.

  (4) Romusõidukite või kasutatud osade vedamisel tuleb vältida nende purunemist, mis takistaks osade hilisemat korduskasutamist ja materjalide taaskasutamist või tekitaks ohtu keskkonnale.

  (5) Romusõiduki või kasutatud osad annab kogumiskohta või käitluskohta selle omanik või tema volitatud isik, nende isikute puudumisel rakendatakse «Jäätmeseaduse» § 128 sätteid.

§ 6.  Romusõidukite ja kasutatud osade tagasivõtmine

  (1) Tootja on kohustatud tasuta vastu võtma Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001. a määruse nr 329 «Riikliku liiklusregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» §-ga 1 asutatud «Liiklusregistris» registreeritud mootorsõidukid, millel on majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. augusti 2004. a määruse nr 175 «Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri» lisa 1 kohane registreerimistunnistus.

  (2) Romusõiduki vastuvõtmisel on tootja kohustatud tasuta vastu võtma kuni neli sõiduki küljes olevat rehvi. Tootja peab lisaks vastu võtma ühe rehvi, mis on sõidukiga kaasas tagavararehvina.

  (3) Turustaja on kohustatud kasutajalt turustatava osaga sama liiki osast tekkinud osa (kasutatud osa) tasuta tagasi võtma sõltumata sellest, kas kasutaja kavatseb osta uue osa või mitte.

  (4) Turustajaks ei loeta romusõidukite käitlejat, kes müüb demonteeritud romusõiduki kasutatud osi korduskasutusse, kui ta ei tegutse turustajana «Jäätmeseaduse» § 23 lõike 5 mõistes.

  (5) Romusõiduki käitluskoht peab esitama majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. augusti 2004. a määruse nr 175 «Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri» lisas 2 nimetatud lammutustõendi elektrooniliselt Maanteeametile mootorsõiduki liiklusregistrist kustutamiseks. Lammutustõendi andmed esitatakse vahetult liiklusregistri veebipõhisesse andmebaasi.

  (6) Lammutustõendi võib esitada Maanteeametile ka tootja, kes on registreeritud «Jäätmeseaduse» § 261 lõike 2 alusel asutatud probleemtooteregistris (edaspidi probleemtooteregister) ning kes tagab, et romusõiduk viiakse ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba omavasse käitluskohta. Tootja esitab käitluskohaga sõlmitud lepingu koopia ja muud kokkulepet tõendavad dokumendid probleemtooteregistrile.

  (7) Romusõiduki käitluskoht ja tootja, kes vastab lõikes 6 sätestatud tingimustele, väljastab romusõiduki üleandnud isikule tema nõudmisel majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. augusti 2004. a määruse nr 175 «Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri» lisas 2 nimetatud lammutustõendi.

  (8) Tootja on kohustatud mootorsõiduki osade turustajalt, mootorsõidukite hooldustöökodadelt, kohalikult omavalitsuselt ning kohaliku omavalitsuse jäätmejaama lepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejatelt kasutatud osad tasuta vastu võtma.

§ 7.  Erinõue saastunud või lekkiva kasutatud osa tagasivõtmise korral

  (1) Tootja on kohustatud saastunud või lekkiva kasutatud osa tagasi võtma.

  (2) Tootja või turustaja ei ole kohustatud saastunud või lekkivat kasutatud osa tagasi võtma turustaja müügikoha kaudu. Tootja või turustaja võib saastunud või lekkiva kasutatud osa valdaja suunata lähimasse jäätmekäitluskohta (jäätmejaama, lammutuskotta).

  (3) Saastunud või lekkiva kasutatud osa valdaja peab saastunud või lekkiva kasutatud osa üle andma kasutatud osade kogumispunkti, mis asub mõne jäätmekäitluskoha (näiteks jäätmejaama, lammutuskoja) territooriumil.

  (4) Kasutatud osa, mis on saastunud või lekib ja võib seetõttu takistada edasist käitlemist, tuleb tagasivõtmisel eraldada teistest kasutatud osadest, et vältida teiste kasutatud osade saastumist.

  (5) Saastunud kasutatud osa tuleb esmalt puhastada saastest vastavat sellist liiki ohtlike või tavajäätmete käitlusnõuetele. Lekkival kasutatud osal tuleb esmalt lekkimisoht kõrvaldada või eemaldada vedelikud. Pärast kasutatud osa saastest puhastamist või lekkimisohu kõrvaldamist või vedelike eemaldamist tuleb kasutatud osa käidelda nagu teisi sama liiki kasutatud osi.

§ 8.  Romusõidukites sisalduvate materjalide taaskasutamine ja ringlussevõtt

  (1) Tootja on kohustatud romusõidukitest taaskasutama vähemalt 85% romusõidukite aastasest keskmisest massist. Korduskasutusse ja ringlusse võetavate komponentide, materjalide ja ainete mass peab olema vähemalt 80% romusõidukite aastasest keskmisest massist.

  (2) Alates 1. jaanuarist 2015. a on tootja kohustatud romusõidukitest taaskasutama vähemalt 95% romusõidukite aastasest keskmisest massist. Korduskasutusse ja ringlusse võetavate komponentide, materjalide ja ainete kogus peab olema vähemalt 85% romusõidukite aastasest keskmisest massist.

  (3) Taaskasutamise ja ringlussevõtu sihtarvude arvutamisel võetakse arvesse ka romusõiduki küljes romusõiduki lammutamise ajal olnud rehvid ning patarei või aku.

  (4) Lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustust ei kohaldata teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» lisa 1 lisanduse B «Sõidukite jaotus kategooriatesse ja klassidesse» punktis C nimetatud eriotstarbelistele mootorsõidukitele, L2e kategooria mootorsõidukitele ning kaitseväes ja Kaitseliidus kasutatavatele mootorsõidukitele.

  (5) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud sihtarve võetakse arvesse juhul, kui romusõidukite taaskasutamise ja ringlussevõtu arvutamise jaoks on tehtud romusõidukite katsepurustamisi. Katsepurustamisi tuleb teha vähemalt üks kord kolme aasta jooksul. Katsepurustamised tuleb teha ka siis, kui muudetakse oluliselt romusõidukite töötlemise tehnikat. Metoodika kirjeldus ja katsepurustamiste tulemused tuleb esitada probleemtooteregistrile.

  (6) Väljapoole Euroopa Majandusühendust ja OECD riike väljaveetud romusõidukite taaskasutamist ja ringlussevõttu võetakse arvesse lõigetes 1 ja 2 nimetatud sihtarvude arvutamisel ainult siis, kui tootja või jäätmekäitleja tõendab, et romusõidukid on töödeldud vähemalt vastavalt «Jäätmeseaduse» § 29 lõike 4 punktis 7 sätestatud nõuetele.

§ 9.  Romusõiduki keskmise massi arvutamine

  (1) Romusõiduki mass arvutatakse, lahutades § 6 lõikes 1 nimetatud registreerimistunnistusel märgitud tühimassist 115 kg.

  (2) Romusõiduki keskmine mass arvutatakse lõikes 1 esitatud viisil saadud romusõidukite masside summa ja romusõidukite arvu jagatisena.

  (3) Tootja peab esitama romusõidukite keskmise massi arvutamise algandmed probleemtooteregistrile.

§ 10.  Romusõiduki kõrvaldamine

  Romusõiduki ja selle osadest tekkinud mittetaaskasutatavad jäätmed kõrvaldatakse «Jäätmeseaduse» kohaselt.

§ 11.  Määruse rakendamine

  (1) Paragrahvi 8 lõikes 5 nimetatud katsepurustamised tuleb läbi viia 1 aasta jooksul määruse jõustumisest arvates.

  (2) Paragrahvi 9 lõikes 3 nimetatud andmed peab tootja esitama probleemtooteregistrile esimest korda 2011. aastal 2010. aasta kohta.

§ 12.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2004. a määrus nr 352 «Mootorsõidukite ja nende osade kogumise, tootjale tagastamise, taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded, kord ja sihtarvud ning rakendamise tähtajad» (RT I 2004, 85, 579; 2005, 43, 361) tunnistatakse kehtetuks.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS


Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI


Riigisekretär Heiki LOOT


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34–43), komisjoni otsus 2005/293/EÜ, milles sätestatakse kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2000/53/EÜ seoses korduvkasutusega/taaskasutusega ja korduvkasutusega/ringlussevõtuga ettenähtud eesmärkide järelevalve üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 94, 13.04.2005, lk 30–33).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json