Teksti suurus:

Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.10.2013
Avaldamismärge:RT I 2010, 42, 249

Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord

Vastu võetud 17.06.2010 nr 80

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 26 lõike 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrust kohaldatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 5 nimetatud rehvidest tekkinud jäätmetele (edaspidi vanarehvid).

  (2) Määrust ei kohaldata Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 79 «Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad» § 1 lõikes 1 nimetatud romusõiduki üleandmisel romusõiduki küljes olevatele vanarehvidele.

§ 2.  Rehvide kasutaja

  Rehvide kasutaja on füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab rehve.

§ 3.  Rehvide kasutajale esitatav teave

  (1) Tootja teeb hiljemalt 1. septembriks 2010. a turustaja müügikohtade kaudu rehvide kasutajale kättesaadavaks teabe, et vanarehve saab tagastada tasuta vanarehvide kogumispunktides (asukohad ja telefoninumbrid, kust on võimalik saada asjakohast teavet).

  (2) Teave tagastamiskohtade kohta peab olema müügikohas nähtaval kohal piisavalt suures kirjas vähemalt A4 formaadis.

  (3) Tootja peab korraldama vähemalt üks kord aastas meediakanalite, üleriigilise levikuga ajalehtede, ajakirjade või muude sarnaste üldsusele kättesaadavate võimaluste kaudu üleriigilise teabekampaania, millega teeb rehvide kasutajale kättesaadavaks vähemalt järgmise teabe:
  1) keeld kõrvaldada vanarehve sortimata olmejäätmetena;
  2) vanarehvide tagastamise võimalused.

  (4) Tootjad võivad korraldada ühiseid teabekampaaniaid.

  (5) Tootjad, kes lasevad turule täisrehve või kaevanduskallurite rehve, ei pea teabekampaaniaid korraldama.

§ 4.  Vanarehvide kogumisele, vedamisele ja tootjale tagastamisele esitatavad nõuded

  (1) Rehvide kasutaja peab koguma vanarehvid lahus muudest jäätmetest.

  (2) Vanarehvide vedamisel kogumispunkti tuleb vältida nende segunemist ja saastumist teiste jäätmetega, mis takistaks hilisemat vanarehvide korduskasutamist või materjalide taaskasutamist või tekitaks ohtu keskkonnale.

  (3) Tootja peab rajama vanarehvide kogumispunktid igasse Eesti maakonda, võttes arvesse rahvastiku tihedust ning seda, et vanarehvide üleandmine oleks kasutajale võimalikult mugav. Tootja peab rajama vanarehvide kogumispunktid vähemalt igasse Eesti linna, alevisse ning üle 1500 elanikuga alevikku.

  (4) Tootjad, kes lasevad turule täisrehve või kaevanduskallurite rehve või rehve üksnes koos mootorsõidukitega või haagistega, ei pea rajama lõikes 3 nimetatud vanarehvide kogumispunkte, vaid peavad tagama vanarehvide kogumise muul viisil (näiteks kogumise müügikoha kaudu).

§ 5.  Vanarehvide tagasivõtmine

  Tootja on kohustatud vanarehvid tasuta tagasi võtma piiramata koguses:
  1) rehvide kasutajalt;
  2) mootorsõidukite ja rehvide hooldustöökojalt, välja arvatud hooldustöökojalt, kes tegeleb ka romusõidukite töötlemisega;
  3) kohalikult omavalitsuselt;
  4) kohaliku omavalitsuse jäätmejaama lepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt.

§ 6.  Vanarehvide taaskasutamine

  (1) Vanarehvide taaskasutamisel tuleb välja sortida rehvid, mida on võimalik protekteerida või korduskasutusse suunata.

  (2) Selliste vanarehvide käitlemisel, mida «Jäätmeseaduse» § 351 lõike 2 alusel on lubatud ladestada prügilasse, tuleb eelistada sobiva tehnoloogia olemasolul nende taaskasutamist.

§ 7.  Vanarehvide kõrvaldamine

  Rehvidest tekkinud mittetaaskasutatavad jäätmed kõrvaldatakse «Jäätmeseaduse» kohaselt.

§ 8.  Määruse rakendamine

  Tootjad peavad kogumispunktide asukohad viima kooskõlla § 4 lõikes 3 sätestatuga hiljemalt 10 kuu jooksul määruse jõustumisest arvates.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS


Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI


Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json