Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21 «Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded» muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 46, 273

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21 «Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded» muutmine

Vastu võetud 05.07.2010 nr 23

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 73 lõike 5 alusel.

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruses nr 21 «Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded» (RTL 2004, 49, 847; 2009, 11, 131) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 4 asendatakse sõna «lisas» tekstiosaga «lisas 1»;

2) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

«§ 41. Tavajäätmete taaskasutamise nõuded teede ehitusel, maa-alade planeerimisel, täitmisel, taastamisel ja korrastamisel

Käesoleva määruse lisas 1 nimetatud ja jäätmekoodidega 01 01 01, 01 01 02, 01 04 08, 01 04 09, 01 04 13, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 12 08, 10 13 14, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 08 02, 19 12 09 ning 20 02 02 tähistatud jäätmete taaskasutamisel teede ehitusel, maa-alade planeerimisel, täitmisel, taastamisel ja korrastamisel tuleb arvestada järgmisi nõudeid:
1) ohtlike ainete sisaldus jäätmetes ei tohi ületada «Kemikaaliseaduse» § 12 alusel pinnase kohta kehtestatud piirnorme elutsoonis või tööstustsoonis sõltuvalt territooriumi, kus jäätmeid taaskasutatakse, maakasutuse otstarbest;
2) tuhkades määratava orgaanilise süsiniku koguhulk (TOC) ei tohi ületada 30 g/kg (määratakse standardi EVS-EN 13137 kohaselt);
3) jäätmetes sisalduvate saasteainete leostuvuse piirväärused ei tohi ületada lisas 2 sätestatut;
4) jäätmete leostuvus määratakse standardi EVS-EN 12457/2:2003 kohaselt ning arvutatakse vedeliku ja tahke aine suhte (L/S) 10 l/kg juures mõõdetava aine leostuva osa koguhulga ja aine massi suhtena;
5) jäätmematerjalist proovi võtmine toimub standardi EVS-EN 14899:2006 kohaselt;
6) proovi võtmise ja analüüsi teostamise sagedus peab olema piisav, et tagada jäätmete omaduste vastavus käesoleva määruse nõuetele;
7) jäätmete omaduste parandamiseks nende segamine omavahel või muude materjalidega, nagu näiteks tsemendi või lubjaga, ei tohi suurendada saadud segu saasteainete sisaldust või nende leostuvust üle punktides 1 ja 2 sätestatu;
8) jäätmed ei tohi nende taaskasutamisel ulatuda põhjaveekihini või kokku puutuda põhjaveega «Veeseaduse» § 2 punktide 5 ja 6 mõistes;
9) jäätmeid sisaldav kiht jäätmete taaskasutamisel pinnases ei tohi ületada 150 cm, kusjuures jäätmekiht tuleb katta vähemalt 10 cm paksuse mineraalsest looduslikust materjalist või pinnasest kihiga või vettpidavast tehismaterjalist kihiga, näiteks asfaltbetooniga;
10) jäätmete ajutine ladustamine või hoidmine taaskasutuskohas enne taaskasutamise alustamist või taaskasutamise kestel ei tohi põhjustada jäätmete või neist lähtuvate saasteainete sattumist keskkonda;
11) kui ajavahemik jäätmete, v.a asfaltbetooni jäätmete tekke ja taaskasutamise vahel on pikem kui 9 kuud, peab jäätmete ladustamine toimuma selleks kohandatud laoplatsil;
12) ehitus- ja lammutusjäätmete ning maa-aladelt eemaldatud pinnase käitlemisel tuleb järgida lisaks käesoleva määruse nõuetele «Jäätmeseaduse» § 71 lõike 1 alusel kehtestatud kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja nõudeid.»;

3) paragrahvis 5 asendatakse läbivalt sõna «ettevõtja» sõnaga «isik» vastavas käändes;

4) määruse lisa asendatakse uue lisaga 1 (lisatud);

5) määrust täiendatakse lisaga 2 (lisatud).

Minister Jaanus TAMKIVI
Kantsler Rita ANNUS

 

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21
«Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded»
lisa 1
(keskkonnaministri 5. juuli 2010. a määruse nr 23 sõnastuses)

Jäätmekood1 Jäätmeliik1 Taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded, käitlustoiming2
01 01 01 Maakide kaevandamisjäätmed Taaskasutamine teede ehitusel, maa-alade planeerimisel, täitmisel, taastamisel ja korrastamisel (R5, R10).
01 01 02 Mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed
10 12 08 Keraamiliste materjalide, telliste, plaatide ja ehitustoodete jäätmed (pärast termilist töötlemist)
10 13 14 Betoonijäätmed ja betoonisete
01 04 08 Kruusajäätmed ja kivipuru, mida ei ole tähistatud koodinumbriga 01 04 07
01 04 09 Liiva- ja savijäätmed
17 01 01 Betoon
17 01 02 Tellised
17 01 03 Plaadid ja keraamikatooted
17 01 07 Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatoodetesegud, mida ei ole tähistatud koodinumbriga 17 01 06
17 08 02 Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole tähistatud koodinumbriga 17 08 01
19 12 09 Mineraaljäätmed (nt liiv, kivid)
01 04 13 Kivilõikamisel ja -saagimisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07, sh paekivi (nt lubjakivi, dolomiidi) töötlemisel tekkinud jäätmed Taaskasutamine teede ehitusel, maa-alade planeerimisel, täitmisel, taastamisel ja korrastamisel (R5, R10).

Taaskasutamine väetisena mullaviljakuse parandamiseks tingimusel, et materjali koostis vastab «Väetiseseaduse» (RT I 2003, 51, 352) § 6 lõike 2 alusel kehtestatud nõuetele (R10).

02 01 03 Taimsete kudede jäätmed Jäätmete põletamine samadel tingimustel puitkütusega, välja arvatud jäätmete avapõletamine väljaspool küttekoldeid, põletusseadmeid vms (R1).

Jäätmete tekkekohas põletamine samadel tingimustel puitkütusega, välja arvatud jäätmete avapõletamine väljaspool küttekoldeid, põletusseadmeid vms (D10).

Taaskasutamine jäätmete tekkekohas komposti valmistamisel, pinnasetöötlusel (R3, R10).

Raskmetalle ja halogeenitud orgaanilisi ühendeid sisaldavate kemikaalidega immutatud puidu ja laastplaatide põletamisel on jäätmepõletusloa omamine kohustuslik.

02 01 07 Metsamajandusjäätmed (nt oksad, risu)
02 03 04

02 06 01

02 07 04

Toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkinud taimsed tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid
03 01 01 Puukoore- ja korgijäätmed
03 01 05 Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit-, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole tähistatud koodinumbriga 03 01 04 Jäätmete põletamine samadel tingimustel puitkütusega, välja arvatud jäätmete avapõletamine väljaspool küttekoldeid, põletusseadmeid vms (R1).

Jäätmete tekkekohas põletamine samadel tingimustel puitkütusega, välja arvatud jäätmete avapõletamine väljaspool küttekoldeid, põletusseadmeid vms (D10).

Taaskasutamine jäätmete tekkekohas komposti valmistamisel, pinnasetöötlusel (R3, R10).

Taaskasutamine küttegraanulite tootmiseks (R3).

Raskmetalle ja halogeenitud orgaanilisi ühendeid sisaldavate kemikaalidega immutatud puidu ja laastplaatide põletamisel on jäätmepõletusloa omamine kohustuslik.

10 01 01 Koldetuhk, räbu ja katlatolm (välja arvatud koodinumbriga 10 01 04 tähistatud katlatolm ning koodinumbritega 10 01 96 ja 10 01 97 tähistatud jäätmed) Taaskasutamine teede ehitusel, maa-alade planeerimisel, täitmisel, taastamisel ja korrastamisel (R5, R10).

Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuha ja koldetuha taaskasutamine väetisena mullaviljakuse parandamiseks tingimusel, et materjali koostis vastab «Väetiseseaduse» (RT I 2003, 51, 352) § 6 lõike 2 alusel kehtestatud nõuetele (R10).

10 01 02 Kivisöelendtuhk
10 01 03 Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhk
16 01 03 Vanarehvid Vanarehvide mehaaniline ringlussevõtt tükeldamata kujul muul kui esialgsel otstarbel (R3m).
15 01 03 Puitpakendid Jäätmete põletamine samadel tingimustel puitkütusega, välja arvatud avapõletamine (R1), juhul kui pakendite korduskasutus või ringlussevõtt ei ole tehniliselt võimalik või majanduslikult otstarbekas.
17 02 01 Puit Jäätmete põletamine samadel tingimustel puitkütusega, välja arvatud avapõletamine (R1).

Jäätmete tekkekohas põletamine samadel tingimustel puitkütusega, välja arvatud jäätmete avapõletamine väljaspool küttekoldeid, põletusseadmeid vms (D10).

Raskmetalle ja halogeenitud orgaanilisi ühendeid sisaldavate kemikaalidega immutatud puidu põletamisel on jäätmepõletusloa omamine kohustuslik.

19 12 07 Puit, mida ei ole tähistatud koodinumbriga 19 12 06
20 01 38 Puit, mida ei ole tähistatud koodinumbriga 20 01 37
17 03 02 Bituumenitaolised segud, mida ei ole tähistatud koodinumbriga 17 03 01 Taaskasutamine teedeehitusel, maa-alade planeerimisel samadel tingimustel muude esmaste bituumenitaoliste materjalidega (R3, R5, R10).
17 05 04 Kivid ja pinnas, mida ei ole tähistatud koodinumbriga 17 05 03 Taaskasutamine teede ehitusel, maa-alade planeerimisel, täitmisel, taastamisel ja korrastamisel (R3, R5, R10).

Püdela süvenduspinnase väljakaevamine ja tahendamine peab olema kooskõlas «Veeseadusest» tulenevate nõuetega.

20 02 02 Pinnas ja kivid
17 05 06 Süvenduspinnas, mida ei ole tähistatud koodinumbriga 17 05 05
17 05 08 Teetammitäitematerjal, mida ei ole tähistatud koodinumbriga 17 05 07
19 08 12 Tööstusreovee biopuhastussetted, mida ei ole tähistatud koodinumbriga 19 08 11 Reoveesette kasutamine põllumajanduses, haljastuses ja korrastamisel kooskõlas «Veeseadusest» tulenevate nõuetega (R10).
19 08 05 Olmereovee puhastussetted
20 02 01 Biolagunevad jäätmed Taaskasutamine jäätmete tekkekohas, näiteks komposti valmistamisel, pinnastöötlusel (R3, R10).

1 Jäätmekood vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu».
2 Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute koodinumber vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 104 «Jäätmete taaskasutamistoimingute ja kõrvaldamistoimingute nimistud».

 

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21
«Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded»
lisa 2
(keskkonnaministri 5. juuli 2010. a määruse nr 23 sõnastuses)

Saasteainete leostuvuse piirväärtused

Komponent

L/S = 10 l/kg
mg/kg kuivainest
Arseen (As) 0,5
Baarium (Ba) 20
Kaadmium (Cd) 0,04
Kroomi (Cr) koguhulk 05
Vask (Cu) 2
Elavhõbe (Hg) 0,01
Molübdeen (Mo) 0,5
Nikkel (Ni) 0,4
Plii (Pb) 0,5
Antimon (Sb) 0,06
Seleen (Se) 0,1
Tsink (Zn) 4
Kloriid 800
Fluoriid 10
Sulfaat 1000
Fenooliindeks 1
DOC* 500
TDS** 4000
pH*** 2–11,5

* Lahustunud orgaaniline süsinik
** Lahustunud tahkete ainete (TDS) koguväärtus
*** Jäätmete leotis ei tohi olla tugevalt happeline (pH väärtus on 2 või madalam) või tugevalt leeliseline
(pH väärtus on 11,5 või kõrgem).

/otsingu_soovitused.json