Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 46, 276

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 05.07.2010 nr 45

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 48 lõike 4, § 63 lõigete 1, 2 ja 3 ning § 65 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruses nr 145 «Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord» (RTL 2002, 144, 2116; 2009, 1, 11) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) koondarve;»;

3) paragrahvi 8 lõike 2 punktidesse 2, 3 ja 7 lisatakse pärast sõna «arsti» sõnad «või ämmaemanda»;

4) paragrahv 12 tunnistatakse kehtetuks;

5) määrust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

Ǥ 121. Koondarve

Koondarve vormistab hambaraviteenuse osutaja. Koondarve sisaldab «Raamatupidamise seaduse» §-s 7 nimetatud andmeid.»;

6) paragrahvi 14 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) hambaraviteenuse osutaja esitab pärast isiku hambaproteeside valmimist läbi infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee (edaspidi X-tee) haigekassale päringu, mis sisaldab lisaks määruse § 10 lõike 2 punktides 1, 2, 5 ja 51 nimetatud andmetele hüvitist taotleva isiku isikukoodi;»;

7) paragrahvi 14 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) hambaraviteenuse osutaja päring salvestatakse ravikindlustuse andmekogus ning hambaraviteenuse osutaja saab läbi X-tee vastuseks haigekassa hüvitatava summa suuruse, mille hambaraviteenuse osutaja arvestab maha hambaraviteenuse eest tasutavast summast;»;

8) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

«(41) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 1 nimetatud avaldust säilitab hambaraviteenuse osutaja 3 aastat.»;

9) paragrahvi 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Paragrahvi 3 lõikes 5 nimetatud hüvitise maksmise kohustuse ülevõtmiseks haigekassa poolt edastab hambaraviteenuse osutaja koondarve läbi X-tee haigekassale hambaraviteenuse osutamisele järgneva kalendrikuu 10. päevaks.»;

10) paragrahvi 17 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Sotsiaalministri 9. jaanuari 2009. a määruse nr 5 «Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord» (RTL 2009, 4, 56; 2010, 10, 183) § 12 lõikes 1 esitatud tabelis asendatakse sõnad «Reservuaar MMT-326/A 3 ml» sõnadega «Reservuaar MMT-326/A 1,5 ml» ning sõnad «Reservuaar MMT-332/A 1,5 ml» sõnadega «Reservuaar MMT-332/A 3 ml».

§ 3. Määruse jõustumine

Määruse § 1 punktid 1–2 ja 4–10 jõustuvad 2011. aasta 1. jaanuaril.

Minister Hanno PEVKUR
Kantsler Marelle ERLENHEIM

/otsingu_soovitused.json