Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004. a määruse nr 141 «Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri» muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 47, 281

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004. a määruse nr 141 «Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri» muutmine

Vastu võetud 07.07.2010 nr 44

Määrus kehtestatakse «Ühistranspordiseaduse» § 48 lõike 6 ja § 52 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004. a määruses nr 141 «Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri» (RTL 2004, 71, 1176; 2009, 3, 43) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

«(71) Taksotunnuse või seda matkiva tunnuse kasutamiseks käesoleva määruse tähenduses loetakse kui:
1) sõidukile on paigaldatud plafoon, mis sarnaneb lõike 6 punktis 1 nimetatud plafoonile või millega luuakse sõitjale ebaõige ettekujutus, et tegemist on taksoga, või
2) sõidukisse on paigaldatud taksomeeter või
3) nähtavale kohale sõidukile või sõidukisse on paigaldatud hinnakiri, mis sisaldab tasulise sõitjateveo teenuseid.»;

3) paragrahvi 16 lõike 3 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«9) vallata või kasutada taksomeetri tööd häirivat ja sellega sõitjat petta võimaldavat seadet.»

Minister Juhan PARTS
Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json