Teksti suurus:

Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruse nr 49 «Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu» muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 47, 279

Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruse nr 49 «Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu» muutmine

Vastu võetud 05.07.2010 nr 25

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 261 lõike 4 alusel.

Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruses nr 49 «Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu» (RTL 2007, 57, 1017) tehakse järgmine muudatus:

määruse lisa asendatakse uue lisaga (lisatud).

Minister Jaanus TAMKIVI
Kantsler Rita ANNUS

 

Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruse nr 49 «Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu»
lisa
(keskkonnaministri 5. juuli 2010. a määruse nr 25 sõnastuses)

Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu

Kood  
16 NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA JÄÄTMED
16 01 Romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest (sealhulgas liikurmasinad) ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotistes 13 ja 14 ning alajaotises 16 06 ja 16 08 nimetatud jäätmed)
16 01 03 01 M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid
16 01 03 02 Muud vanarehvid, sealhulgas haagiste rehvid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 01 03 01, 16 01 03 03 ja 16 01 03 04
16 01 03 03 M2, M3, N2 ja N3 kategooria mootorsõidukite vanarehvid
16 01 03 04 Erisõidukite ja põllumajandusmasinate vanarehvid
16 01 04 01* M1 ja N1 kategooria romusõidukid
16 01 04 02* L2e kategooria romusõidukid
16 01 06 01 M1 ja N1 kategooria romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi
16 01 06 01 L2e kategooria romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi
16 01 21 01* Kasutatud kütusefiltrid
16 01 21 02* Ohtlikke aineid sisaldavad mootorsõidukite katalüsaatorseadmed
16 01 22 01 Mootorsõidukite katalüsaatorseadmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 01 21 02*
16 02 Elektri- ja elektroonikaseadmete ning muude seadmete ja aparaatide jäätmed
16 02 11 02* Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad
16 02 11 03* Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed
16 02 11 08* Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted)
16 02 11 09* Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed
16 02 11 10* Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud automaadid
16 02 11 11* Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad
16 02 13 02* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*
16 02 13 03* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*
16 02 13 04* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*
16 02 13 05* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*
16 02 13 06* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikatööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*
16 02 13 07* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*
16 02 13 08* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*
16 02 13 09* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*
16 02 13 10* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud automaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*
16 02 13 11* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*
16 02 14 02 Kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*
16 02 14 03 Kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*
16 02 14 04 Kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*
16 02 14 05 Kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*
16 02 14 06 Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikatööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*
16 02 14 07 Kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*
16 02 14 08 Kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*
16 02 14 09 Kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*
16 02 14 10 Kasutuselt kõrvaldatud automaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*
16 02 14 11 Kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*
16 02 15 07* Ohtlikke aineid sisaldavad plastosad
16 02 15 08* Ohtlikke aineid sisaldavad klaasosad
16 02 15 09* Elektri- ja elektroonikaseadmete trükkplaadid
16 02 15 10* Ohtlikke aineid sisaldavad elektri- ja elektroonikaseadmete välised juhtmed
16 02 15 11* Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid
16 02 15 12* Vedelkristallkuvarid (LCD, LED ja plasmakuvarid)
16 02 15 13* Kuvarid, mille taustavalgus on gaaslahenduslamp
16 02 15 14* Elektronkiiretorukuvarid (CRT-kuvarid)
16 02 16 08 Põlemist takistavaid broomitud aineid sisaldavad plastosad
16 02 16 09 Muud plastosad, mida ei ole nimetatud jäätmekoodidega 16 02 15 07* ja 16 02 16 08
16 02 16 10 Klaasosad, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 08*
16 02 16 11 Elektri- ja elektroonikaseadmete välised juhtmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 10*
16 02 16 12 Printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 11*
16 06 Patareid ja akud
16 06 05 01 Muud patareid, mida ei ole nimetatud jäätmekoodidega 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05 05 ja 16 06 05 06
16 06 05 02 Muud akud, mida ei ole nimetatud jäätmekoodidega 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 05 03 ja 16 06 05 04
16 06 05 03 Nikkelmetallhüdriidakud
16 06 05 04 Liitiumioonakud
16 06 05 05 Hõbeoksiidpatareid
16 06 05 06 Liitiumpatareid
20 OLMEJÄÄTMED (KODUMAJAPIDAMISJÄÄTMED JA SAMALAADSED KAUBANDUS-, TÖÖSTUS- JA AMETIASUTUSJÄÄTMED), SEALHULGAS LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMED
20 01 Olmejäätmete hulgast väljanopitud või liigiti kogutud jäätmed (välja arvatud alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed)
20 01 23 01* Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad
20 01 23 02* Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad
20 01 23 03* Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed
20 01 23 08* Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted)
20 01 23 09* Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed
20 01 23 10* Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud automaadid
20 01 35 01* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*
20 01 35 02* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*
20 01 35 03* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*
20 01 35 04* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*
20 01 35 05* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*
20 01 35 06* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikatööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*
20 01 35 07* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*
20 01 35 08* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*
20 01 35 09* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*
20 01 35 10* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud automaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*
20 01 36 01 Kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*
20 01 36 02 Kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*
20 01 36 03 Kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*
20 01 36 04 Kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*
20 01 36 05 Kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*
20 01 36 06 Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikatööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*
20 01 36 07 Kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*
20 01 36 08 Kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*
20 01 36 09 Kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*
20 01 36 10 Kasutuselt kõrvaldatud automaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*
Tärniga (*) on nimistus tähistatud ohtlikud jäätmed.
1 Elektri- ja elektroonikaseadmete ohtlikud osad võivad sisaldada näiteks ohtlikeks liigitatud patareisid ja akusid, elavhõbelülitusi, elektronkiiretorude klaasi, muud aktiveeritud klaasi.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json