Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 46, 275

Keskkonnaministri määruste muutmine

Vastu võetud 08.07.2010 nr 26

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 324 lõike 4 punktide 1 ja 2, § 2611 lõike 6 ning § 2616 lõike 8 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 28. juuli 2009. a määruse nr 44 «Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord» (RTL 2009, 64, 941) preambulis asendatakse tekstiosa «§ 38 lõike 4 punkti 1» tekstiosaga «§ 324 lõike 4 punkti 1».

§ 2. Keskkonnaministri 29. detsembri 2009. a määruse nr 75 «Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, põhjaveekogumite seisundiklassidele vastavad keemiliste näitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavee kvaliteedi piirväärtused, põhjavee saasteainesisalduse läviväärtused ning põhjaveekogumi seisundiklassi määramise kord» (RTL 2010, 2, 22) preambulis asendatakse tekstiosa «§ 38 lõike 4 punkti 2» tekstiosaga «§ 324 lõike 4 punkti 2».

§ 3. Keskkonnaministri 16. oktoobri 2003. a määruse nr 76 «Ohtlike ainete lubatava heite piirväärtused toodanguühiku kohta» (RTL 2003, 110, 1737) preambulis asendatakse tekstiosa «§ 265 lõike 9» tekstiosaga «§ 2611 lõike 6».

§ 4. Keskkonnaministri 24. juuli 2009. a määruses nr 37 «Liigid ja liikide rühmad, millele avaldatav ebasoodne muutus loetakse vee kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele tekitatud kahjuks «Veeseaduse» § 267 tähenduses» (RTL 2009, 64, 937) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas asendatakse tekstiosa «§ 267» tekstiosaga «§ 2615»;

2) määruse preambulis asendatakse tekstiosa «§ 268 lõike 8» tekstiosaga «§ 2616 lõike 8»;

3) määruses asendatakse tekstiosa «§ 267» tekstiosaga «§ 2615».

§ 5. Määrus jõustub 17. juulil 2010. a.

Minister Jaanus TAMKIVI
Asekantsleri kohusetäitja
kantsleri ülesannetes Kristina GRAU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json