Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 «Keskkonnakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamise tingimused ja kord, taotluste hindamise kriteeriumid, otsuse tegemise kord, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise kord ning aruandluse kord» muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 44, 265

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 «Keskkonnakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamise tingimused ja kord, taotluste hindamise kriteeriumid, otsuse tegemise kord, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise kord ning aruandluse kord» muutmine

Vastu võetud 08.07.2010 nr 28

Määrus kehtestatakse «Keskkonnatasude seaduse» § 59 lõike 4 alusel.

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruses nr 13 «Keskkonnakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamise tingimused ja kord, taotluste hindamise kriteeriumid, otsuse tegemise kord, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise kord ning aruandluse kord» (RTL 2006, 19, 331; 2009, 55, 810) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 3 punktis 4 asendatakse sõna «uute» sõnaga «uudsete»;

2) määruse paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Keskkonnakorralduse programmi eesmärk on toetada saaste vältimise tehniliste ja oskusteabega seotud meetmete väljatöötamist ja juurutamist, sealhulgas ulatuslikku keskkonnakahju põhjustavate hädaolukordade tarbeks, ning parandada keskkonnaseisundit loodusressursside kasutamise ja jäätme- ning heitmetekke vähendamise kaudu.»;

3) määruse paragrahvi 7 teine lõige 2 loetakse lõikeks 21;

4) määruse paragrahvi 7 lõike 8 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad «informatsiooni korrastamise ja avalikustamisega» sõnadega «teabe korrastamise ja levitamisega»;

5) määruse paragrahvi 7 lõiget 8 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

«6) geoloogiliste uuringute ja maapõue kasutamisega seotud teabe tutvustamine avalikkusele.»;

6) määruse paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

«(10) Hädaolukorraks valmistumise, hädaolukorra lahendamise ja hädaolukorrast põhjustatud tagajärgede leevendamise ja koostöö võimekuse suurendamisel toetatakse nende asutuste tegevust, kes on kindlaks määratud hädaolukorra lahendamise plaanis ja osalevad suurt keskkonnakahju põhjustavate olukordade lahendamisel.»;

7) paragrahvi 8 lõike 3 punkti 1 täiendatakse pärast sõna «toetavate» sõnaga «keskkonnahariduslike»;

8) paragrahvi 8 lõike 4 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad «teavitusürituste ja kampaaniate» sõnaga «teavitustegevuste»;

9) paragrahvi 8 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõna «teavitusürituse» sõnaga «teavitustegevuse»;

10) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Maakondlik programm koosneb teistesse valdkondlikesse programmidesse esitatud projektitaotlustest, mis on hindamise tulemusel saanud rohkem kui 60% võimalikust koondhindest, kuid mis on programmist rahastamise võimaluste piiratuse tõttu välja jäänud, ja taotlustest, mis ei ületa lõikes 3 sätestatud piirsummat. Maakondliku programmi eesmärk on tõsta maakonna keskkonnakaitse taset ning toetada väikesemahulisi projekte. Maakondliku programmi taotlusele kohaldatakse §-des 2–8 sätestatud nõudeid, mis kehtivad samas valdkondlikus programmis, millesse taotlus esitati.»;

11) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 8 asendatakse sõnad «70 000 krooni» sõnadega «100 000 krooni»;

12) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Maakondlikus programmis kehtivad taotlejatele lõigetes 2–4 ettenähtud piirangud, juhul kui toetust taotletakse §-s 4 loetletud tegevuseks, ja lõikes 5 ettenähtud piirangud, juhul kui toetust taotletakse § 3 lõigetes 2 ja 3 loetletud tegevuseks.»;

13) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Taotlusi hinnatakse skaalal 0–4. Taotluse hindamisel antud maksimaalne koondhinne moodustub hindamiskriteeriumide alusel antud hinnete kaalutud keskmisest.»;

14) paragrahvid 13–20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 13. Hindamiskriteeriumid kalanduse programmis

Taotluste hindamiskriteeriumid ja nende hindamise osakaal kalanduse programmis on järgmine:
1) projekti vajalikkus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti vajalikkust valdkonna arengu- ja tegevuskavades püstitatud eesmärkide ning valdkonda reguleerivate seaduste, määruste ja riigile võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks;
2) projekti teostatavus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti põhitegevuse sisulist sobivust kavandatud eesmärkide saavutamiseks, projekti eelarve vastavust kavandatud tegevusele, taotleja ja projekti partnerite võimekust projekti ellu viia ning projekti omafinantseeringu suurust;
3) projekti jätkusuutlikkus (10% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse, kuivõrd pärast projekti lõppemist on tagatud projekti tegevuse jätkamine ja projektist saadava lisaväärtuse kasutamine ning laiendamine;
4) projekti keskkonnakaitse mõju (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti mõju kalavarude jätkusuutlikkusele.

§ 14. Hindamiskriteeriumid veemajanduse programmis

(1) Taotluste hindamiskriteeriumid ning nende hindamise osakaal reoveekäitluse alamprogrammis on järgmine:
1) projekti vajalikkus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti vajalikkust valdkonna arengu- ja tegevuskavades, sealhulgas alamvesikonna veemajanduskavas püstitatud eesmärkide ning valdkonda reguleerivate seaduste, määruste ja riigile võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmisel;
2) projekti teostatavus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti eelarve vastavust kavandatud tegevusele, taotleja ja projekti partnerite võimekust projekti ellu viia ning projekti omafinantseeringu suurust;
3) projekti jätkusuutlikkus (10% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse kehtestatud veeteenuse hinda;
4) projekti keskkonnakaitse mõju (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti mõju reostuskoormuse vähenemisele ja põhjaveele.

(2) Taotluste hindamiskriteeriumid ning nende hindamise osakaal joogiveevarustuse alamprogrammis on järgmine:
1) projekti vajalikkus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti vajalikkust valdkonna arengu- ja tegevuskavades, sealhulgas alamvesikonna veemajanduskavas püstitatud eesmärkide ning valdkonda reguleerivate seaduste, määruste ja riigile võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmisel;
2) projekti teostatavus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti eelarve vastavust kavandatud tegevusele, taotleja ja projekti partnerite võimekust projekti ellu viia ning projekti omafinantseeringu suurust;
3) projekti jätkusuutlikkus (10% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse kehtestatud veeteenuse hinda;
4) projekti keskkonnakaitse mõju (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti mõju joogivee kvaliteedile.

(3) Taotluste hindamiskriteeriumid ning nende hindamise osakaal jääkreostuse alamprogrammis on järgmine:
1) projekti vajalikkus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti vajalikkust valdkonna arengu- ja tegevuskavades, sealhulgas alamvesikonna veemajanduskavas püstitatud eesmärkide ning valdkonda reguleerivate seaduste, määruste ja riigile võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmisel;
2) projekti teostatavus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti eelarve vastavust kavandatud tegevusele, taotleja ja projekti partnerite võimekust projekti ellu viia ning projekti omafinantseeringu suurust;
3) projekti jätkusuutlikkus (10% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse maa-ala edaspidiste kasutusvõimaluste tagamist ja projekti mõju piirkonna arengule;
4) projekti keskkonnakaitse mõju (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti mõju joogiveehaardele, veekogule ja põhjaveele.

(4) Taotluste hindamiskriteeriumid ning nende hindamise osakaal mitteehituslike tööde alamprogrammis on järgmine:
1) projekti vajalikkus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti vajalikkust valdkonna arengu- ja tegevuskavades, sealhulgas alamvesikonna veemajanduskavas püstitatud eesmärkide ning valdkonda reguleerivate seaduste, määruste ja riigile võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmisel;
2) projekti teostatavus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti põhitegevuse sisulist sobivust kavandatud eesmärkide saavutamiseks, projekti eelarve vastavust kavandatud tegevusele, taotleja ja projekti partnerite võimekust projekti ellu viia ning projekti omafinantseeringu suurust;
3) projekti jätkusuutlikkus (10% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse, kuivõrd pärast projekti lõppemist on tagatud projekti tegevuse jätkamine ja projektist saadava lisaväärtuse kasutamine ning laiendamine;
4) projekti keskkonnakaitse mõju (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti mõju veekogu hea seisundi saavutamisele ja säilitamisele.

(5) Taotluste hindamiskriteeriumid ning nende hindamise osakaal pinnaveeveekogude ja rannikuvee tervendamise ja korrashoiu alamprogrammis on järgmine:
1) projekti vajalikkus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti vajalikkust valdkonna arengu- ja tegevuskavades, sealhulgas alamvesikonna veemajanduskavas püstitatud eesmärkide ning valdkonda reguleerivate seaduste, määruste ja riigile võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmisel;
2) projekti teostatavus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti põhitegevuse sisulist sobivust kavandatud eesmärkide saavutamiseks, projekti eelarve vastavust kavandatud tegevusele, taotleja ja projekti partnerite võimekust projekti ellu viia ning projekti omafinantseeringu suurust;
3) projekti jätkusuutlikkus (10% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse vajalike uuringute olemasolu ja põhjalikkust ning veekogu avalikku kasutatavust;
4) projekti keskkonnakaitse mõju (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti mõju kalavarude taastamisele ja veekogu ökoloogilise mitmekesisuse suurendamisele, veekogu hea seisundi saavutamisele ja säilitamisele.

§ 15. Hindamiskriteeriumid jäätmekäitluse programmis

Taotluste hindamiskriteeriumid ja nende hindamise osakaal jäätmekäitluse programmis on järgmine:
1) projekti vajalikkus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti vajalikkust valdkonna arengu- ja tegevuskavades püstitatud eesmärkide ning valdkonda reguleerivate seaduste, määruste ja riigile võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmisel;
2) projekti teostatavus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti põhitegevuse sisulist sobivust kavandatud eesmärkide saavutamiseks, projekti eelarve vastavust kavandatud tegevusele ning taotleja ja projekti partnerite võimekust projekti ellu viia;
3) projekti jätkusuutlikkus (10% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse, kuivõrd pärast projekti lõppemist on tagatud projekti tegevuse jätkamine ja projektist saadava lisaväärtuse kasutamine ning laiendamine;
4) projekti keskkonnakaitse mõju (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti tegevuste mõju loodusvarade ja toorme säästlikule kasutamisele, jäätmetest tuleneva keskkonnaohu ning reostuse vältimisele ja vähendamisele.

§ 16. Hindamiskriteeriumid looduskaitse programmis

Taotluste hindamiskriteeriumid ja nende hindamise osakaal looduskaitse programmis on järgmine:
1) projekti vajalikkus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti vajalikkust valdkonna arengu- ja tegevuskavades, sealhulgas kaitsekorralduskavades püstitatud eesmärkide ning valdkonda reguleerivate seaduste, määruste ja riigile võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmisel;
2) projekti teostatavus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti põhitegevuse sisulist sobivust kavandatud eesmärkide saavutamiseks, projekti eelarve vastavust kavandatud tegevusele, taotleja ja projekti partnerite võimekust projekti ellu viia ning projekti omafinantseeringu suurust;
3) projekti jätkusuutlikkus (10% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse, kuivõrd pärast projekti lõppemist on tagatud projekti tegevuse jätkamine ja projektist saadava lisaväärtuse kasutamine ning laiendamine;
4) projekti keskkonnakaitse mõju (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti mõju liikide ja looduslike elupaikade soodsa seisundi tagamisele ja loodusliku mitmekesisuse säilimisele.

§ 17. Hindamiskriteeriumid metsanduse programmis

(1) Taotluste hindamiskriteeriumid ja nende hindamise osakaal metsanduse alamprogrammis on järgmine:
1) projekti vajalikkus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti vajalikkust valdkonna arengu- ja tegevuskavades püstitatud eesmärkide ning valdkonda reguleerivate seaduste, määruste ja riigile võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmisel;
2) projekti teostatavus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti põhitegevuse sisulist sobivust kavandatud eesmärkide saavutamiseks, projekti eelarve vastavust kavandatud tegevusele, taotleja ja projekti partnerite võimekust projekti ellu viia ning projekti omafinantseeringu suurust;
3) projekti jätkusuutlikkus (10% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse, kuivõrd pärast projekti lõppemist on tagatud projekti tegevuse jätkamine ja projektist saadava lisaväärtuse kasutamine ning laiendamine;
4) projekti keskkonnakaitse mõju (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti mõju metsanduse jätkusuutliku arengu tagamisele, metsaökosüsteemide kaitsele, metsandusalase teaduse edendamisele ja metsandusalase keskkonnateadlikkuse tõusule.

(2) Taotluste hindamiskriteeriumid ja nende hindamise osakaal jahinduse alamprogrammis on järgmine:
1) projekti vajalikkus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti vajalikkust valdkonna arengu- ja tegevuskavades püstitatud eesmärkide ning valdkonda reguleerivate seaduste, määruste ja riigile võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmisel;
2) projekti teostatavus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti põhitegevuse sisulist sobivust kavandatud eesmärkide saavutamiseks, projekti eelarve vastavust kavandatud tegevusele, taotleja ja projekti partnerite võimekust projekti ellu viia ning projekti omafinantseeringu suurust;
3) projekti jätkusuutlikkus (10% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse, kuivõrd pärast projekti lõppemist on tagatud projekti tegevuse jätkamine ja projektist saadava lisaväärtuse kasutamine ning laiendamine;
4) projekti keskkonnakaitse mõju (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti mõju jahiulukiarvu taastusvaruna säilimisele ja ulukikahjustuse ulatuse vähendamisele ning jahimeeste praktiliste oskuste taseme ja jahindusalase teadlikkuse tõusule.

§ 18. Hindamiskriteeriumid keskkonnakorralduse programmis

(1) Taotluste hindamiskriteeriumid ja nende hindamise osakaal keskkonnakorralduse alamprogrammis on järgmine:
1) projekti vajalikkus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti vajalikkust valdkonna arengu- ja tegevuskavades püstitatud eesmärkide ning valdkonda reguleerivate seaduste, määruste ja riigile võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmisel;
2) projekti teostatavus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti põhitegevuse sisulist sobivust kavandatud eesmärkide saavutamiseks, projekti eelarve vastavust kavandatud tegevusele, taotleja ja projekti partnerite võimekust projekti ellu viia ning projekti omafinantseeringu suurust;
3) projekti jätkusuutlikkus (10% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse, kuivõrd pärast projekti lõppemist on tagatud projekti tegevuse jätkamine ja projektist saadava lisaväärtuse kasutamine ning laiendamine;
4) projekti keskkonnakaitse mõju (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti mõju keskkonna saastamise ärahoidmisele, keskkonnaseisundi parandamisele ja loodusressursside säästlikule kasutamisele ning keskkonnakahju likvideerimisele ja leevendamisele.

(2) Taotluste hindamiskriteeriumid ja nende hindamise osakaal atmosfääriõhu kaitse alamprogrammis on järgmine:
1) projekti vajalikkus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti vajalikkust valdkonna arengu- ja tegevuskavades püstitatud eesmärkide ning valdkonda reguleerivate seaduste, määruste ja riigile võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmisel;
2) projekti teostatavus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti põhitegevuse sisulist sobivust kavandatud eesmärkide saavutamiseks, projekti eelarve vastavust kavandatud tegevusele, taotleja ja projekti partnerite võimekust projekti ellu viia ning projekti omafinantseeringu suurust;
3) projekti jätkusuutlikkus (10% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse, kuivõrd pärast projekti lõppemist on tagatud projekti tegevuse jätkamine ja projektist saadava lisaväärtuse kasutamine ning laiendamine;
4) projekti keskkonnakaitse mõju (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti mõju välisõhu kvaliteedi parandamisele, kliimamuutuste tagajärgede leevendamisele ja investeeringute tõhusust keskkonnakoormuse vähendamisel.

(3) Taotluste hindamiskriteeriumid ja nende hindamise osakaal maapõue alamprogrammis on järgmine:
1) projekti vajalikkus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti vajalikkust valdkonna arengu- ja tegevuskavades püstitatud eesmärkide ning valdkonda reguleerivate seaduste, määruste ja riigile võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmisel;
2) projekti teostatavus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti põhitegevuse sisulist sobivust kavandatud eesmärkide saavutamiseks, projekti eelarve vastavust kavandatud tegevusele, taotleja ja projekti partnerite võimekust projekti ellu viia ning projekti omafinantseeringu suurust;
3) projekti jätkusuutlikkus (10% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse, kuivõrd pärast projekti lõppemist on tagatud projekti tegevuse jätkamine ja projektist saadava lisaväärtuse kasutamine ning laiendamine;
4) projekti keskkonnakaitse mõju (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti mõju keskkonnaseisundi paranemisele, maapõueressursside säästlikule kasutamisele ja maastike korrastamisele ning avalikkuse maapõuealase teadlikkuse tõusule.

§ 19. Hindamiskriteeriumid keskkonnateadlikkuse programmis

Taotluste hindamiskriteeriumid ja nende hindamise osakaal keskkonnateadlikkuse programmis on järgmine:
1) projekti vajalikkus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti vajalikkust valdkonna arengu- ja tegevuskavades, sealhulgas riiklikes õppekavades ning rahvusvahelises keskkonnateadlikkuse alases koostöös püstitatud eesmärkide täitmisel ning valdkondlikes uuringutes esile toodud probleemide lahendamisel;
2) projekti teostatavus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti põhitegevuse sisulist sobivust kavandatud eesmärkide saavutamiseks, projekti eelarve vastavust kavandatud tegevusele, taotleja ja projekti partnerite võimekust projekti ellu viia, sihtrühma kaasatust ja projekti vajalikkust sihtrühmale ning projekti omafinantseeringu suurust;
3) projekti jätkusuutlikkus (10% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse, kuivõrd pärast projekti lõppemist on tagatud projekti tegevuse jätkamine ja projektist saadava lisaväärtuse kasutamine ning laiendamine;
4) projekti keskkonnakaitse mõju (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti mõju sihtrühma keskkonnateadlikkuse tõusule.

§ 20. Hindamiskriteeriumid maakondlikus programmis

Taotluste hindamiskriteeriumid ja nende hindamise osakaal maakondlikus programmis on järgmine:
1) projekti vajalikkus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti vajalikkust keskkonnaalaste ja keskkonnakaitsega seotud arengu- ja tegevuskavades püstitatud eesmärkide ning keskkonna ja keskkonnakaitse valdkonda reguleerivate seaduste ja määruste täitmiseks vajaliku maakonna või kohaliku omavalitsuse tasandil lahendatava eesmärgi või probleemi lahendamisel;
2) projekti teostatavus (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti põhitegevuse sisulist sobivust kavandatud eesmärkide saavutamiseks, projekti eelarve vastavust kavandatud tegevusele, taotleja ja projekti partnerite võimekust projekti ellu viia ning projekti omafinantseeringu suurust;
3) projekti jätkusuutlikkus (10% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse, kuivõrd pärast projekti lõppemist on tagatud projekti tegevuse jätkamine ja projektist saadava lisaväärtuse kasutamine ning laiendamine;
4) projekti keskkonnakaitse mõju (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti keskkonnakaitse mõju maakonnas.»;

15) paragrahvi 22 lõikes 3 asendatakse sõnad «hindepunktide võimalikust kogusummast» sõnadega «võimalikust koondhindest»;

16) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Rahastamisele ei kuulu taotlused, mis on saanud peatükis II nimetatud hindamiskriteeriumi «projekti vajalikkus» alusel 0 punkti.»

Minister Jaanus TAMKIVI
Asekantsleri kohusetäitja
kantsleri ülesannetes Kristina GRAU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json