Teksti suurus:

«Välismaalaste seaduse» rakendamiseks vajalike Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 45, 272

«Välismaalaste seaduse» rakendamiseks vajalike Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 17.06.2010 nr 87

Määrus kehtestatakse «Kodakondsuse seaduse» § 35 lõike 10, «Välismaalaste seaduse» § 224 lõike 1 punkti 1 ja § 250 lõike 1 punktide 1 ja 3, «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse» § 47 lõike 2 ja § 77 lõike 2, «Euroopa Liidu kodaniku seaduse» § 52 lõike 1 ja «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 15 lõigete 1 ja 7 alusel ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2007. a määruse nr 247 «Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja «Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord» (RT I 2007, 68, 422; 2008, 33, 204) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Kodakondsuse seaduse» § 35 lõike 10 ning «Välismaalaste seaduse» § 250 lõike 1 punkti 3 alusel.»

§ 2. Vabariigi Valitsuse 22. septembri 2006. a määruses nr 209 «Dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded ja nendega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine» (RT I 2006, 41, 316; 2009, 41, 277) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded»;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 15 lõike 7 alusel.»

§ 3. Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruses nr 162 «Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise ja pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord, elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete isikutunnistusele kandmise kord» (RT I 2006, 34, 263; 2009, 65, 448) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Määruses sätestatud toiminguid sooritab varjupaigataotleja, pagulase staatuse või täiendava kaitse pikendamise taotleja ning nende ja pagulase ja täiendava kaitse saaja perekonnaliige (edaspidi taotleja) isiklikult või seadusliku esindaja kaudu. Neid määruses sätestatud toiminguid, mida nende olemusest tulenevalt tuleb sooritada isiklikult, sooritab taotleja isiklikult.»;

2) paragrahvi 12 lõikeid 4 ja 5 täiendatakse pärast sõnu «või täiendava kaitse» sõnadega «või perekonnaliikme elamisloa»;

3) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

«(41) Pagulase staatuse või täiendava kaitse saanud välismaalase perekonnaliige esitab varjupaigataotluses järgmised andmed:
1) lõikes 1, lõike 2 punktides 1, 2, 6 ja 7 ning lõikes 3 loetletud andmed;
2) andmed Eestisse saabumise aja ja õigusliku aluse ning Eestisse tuleku eesmärgi kohta;
3) perekonnaliikme abikaasa isikuandmed (eesnimed, perekonnanimed, sugu, sünniaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, Eesti isikukood, kui on olemas, sünniriik, kodakondsus, abielu sõlmimise aeg) või teise perekonnaliikme isikuandmed (seos taotlejaga, eesnimed, perekonnanimed, sugu, sünniaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, sünniriik, kodakondsus).»;

4) paragrahvi 13 lõikes 5 asendatakse tekstiosa «lõigetes 1–4» tekstiosaga «lõigetes 1–41»;

5) paragrahvi 13 lõike 5 punkti 2 täiendatakse sõnadega «, välja arvatud pagulase staatuse või täiendava kaitse saanud välismaalase perekonnaliikme puhul»;

6) paragrahvi 14 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Elamisloa pikendamise taotluses esitab pagulase staatuse või täiendava kaitse saanud välismaalase perekonnaliige järgmised andmed:
1) lõike 1 punktides 1–3, 6 ja 7 loetletud andmed;
2) andmed elamisloa pikendamisega seotud asjaolude kohta (päritoluriiki tagasipöördumine, mõnelt riigilt elamisloa taotlemine);
3) andmed perekonnaliikme abielu kohta (abikaasa ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, abielu sõlmimise aeg).»;

7) paragrahvi 20 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «täiendava kaitse saanud välismaalasele» sõnadega «või nende perekonnaliikmele».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 3. augusti 2006. a määruses nr 180 «Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2006, 37, 281; 2009, 65, 448) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registri vastutav töötleja on Siseministeerium (edaspidi vastutav töötleja) ning volitatud töötlejad on Politsei- ja Piirivalveamet, prefektuur ning Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (edaspidi volitatud töötleja).»;

2) määrust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

«§ 81. Pagulase staatuse või täiendava kaitse saanud välismaalase perekonnaliikme andmed

(1) Pagulase staatuse või täiendava kaitse saanud välismaalase perekonnaliikme kohta kantakse registrisse § 7 punktides 1–6, 8–15 ja 17–28 loetletud andmed.

(2) Lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele kantakse registrisse perekonnaliikme abikaasa isikuandmed (eesnimed, perekonnanimed, sugu, sünniaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, Eesti isikukood, kui on olemas, sünniriik, kodakondsus, abielu sõlmimise aeg) või teise perekonnaliikme isikuandmed (seos taotlejaga, eesnimed, perekonnanimed, sugu, sünniaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, sünniriik, kodakondsus).»;

3) paragrahvi 12 pealkirja ja lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «elamisloa pikendamise taotleja» sõnadega «ja perekonnaliikme elamisloa pikendamise taotleja»;

4) paragrahvi 12 lõike 1 punkti 6 täiendatakse pärast sõnu «rahvusvahelise kaitse» sõnadega «või perekonnaliikme elamisloa»;

5) paragrahvi 16 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

«1) vormikohane varjupaiga ja elamisloa taotlus, elamisloa taotlus ajutise kaitse alusel, elamisloa pikendamise taotlus ja rahvusvahelise kaitse alusel antud või perekonnaliikme elamisloa kehtetuks tunnistamise taotlus, varjupaigataotleja tööloa taotlus ning neile lisatud dokumendid;»;

6) paragrahvi 16 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

«12) Politsei- ja Piirivalveameti haldusakt elamisloa taotluse menetlemise peatamise või lõpetamise, taotluse tagasilükkamise, elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise ja elamisloa kehtetuks tunnistamise ning elamisloa pikendamise ja pikendamisest keeldumise kohta;»;

7) paragrahv 20 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 20. Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

(1) Andmekogus sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmeteks.

(2) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on vastutava ja volitatud töötleja ametnikel neile teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses ning järelevalveasutusel seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

(3) Juurdepääs andmekogule on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse töötajatel neile tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses.

(4) Andmekogule juurdepääsu õigus on andmekogu arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

(5) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääsu andmise selleks seadusest tuleneva aluse olemasolul ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» ja «Isikuandmete kaitse seadusega». Vajaduse korral sõlmitakse andmesaajaga leping, kus sätestatakse nende andmete koosseis, millele võimaldatakse juurdepääs, ning andmetele juurdepääsu andmise õiguslik alus, eesmärk, tingimused, kord ja viis.

(6) Kolmandatele isikutele võimaldatakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääs tehniliste võimaluste piires mahus, mis ei takista vastutavale ja volitatud töötlejale pandud ülesannete täitmist.»;

8) paragrahvi 25 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Andmekogu hooldustöid ja pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale ning Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusele selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

(2) Andmekogu arendustöid rahastatakse riigieelarvest vastutavale ja volitatud töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.»

§ 5. Määrus jõustub 1. oktoobril 2010. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS
Siseminister Marko POMERANTS
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json