Teksti suurus:

Riigi- ja tugietalonide nimistu

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.05.2018
Avaldamismärge:RT I 2010, 47, 285

Riigi- ja tugietalonide nimistu

Vastu võetud 09.07.2010 nr 48

Määrus kehtestatakse «Mõõteseaduse» § 4 lõike 6 punkti 3 alusel.

§ 1. Riigietalonid

 (1) Mõõtetulemuste jälgitavuse ja rahvusvahelise seostatuse tagamiseks kinnitatakse riigietalonid järgmiste füüsikaliste suuruste valdkonnas:
 1) mass, ühik kilogramm – sekundaartaseme etalon;
 2) pikkus, ühik meeter – sekundaartaseme etalon;
 3) temperatuur, ühik kelvin – sekundaartaseme etalon;
 4) pinge, ühik volt – sekundaartaseme etalon;
 5) elektriline takistus, ühik oom – sekundaartaseme etalon.

 (2) Riigietalonide metroloogilised omadused on sätestatud käesoleva määruse lisas 1.

§ 2. Tugietalonid

 (1) Mõõtetulemuste jälgitavuse ja rahvusvahelise seostatuse tagamiseks kinnitatakse tugietalonid järgmiste füüsikaliste suuruste valdkonnas:
 1) õhu liikumise kiirus, ühik meeter sekundis;
 2) suhteline õhuniiskus, ühik protsent.

 (2) Tugietalonide metroloogilised omadused on sätestatud käesoleva määruse lisas 2.

§ 3. Rakendussätted

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määrus nr 111 «Riigietalonide nimistu» (RTL 2004, 47, 821; 2006, 39, 670) tunnistatakse kehtetuks.

Juhan PARTS
Minister

Marika PRISKE
Kantsler

Lisa 1 Riigietalonide metroloogilised omadused

Lisa 2 Tugietalonide metroloogilised omadused

/otsingu_soovitused.json