HALDUSÕIGUSTeabeõigus, andmekogud ja statistika

KARISTUSÕIGUSKaristusõiguse üldregulatsioon

KOHTUMENETLUSÕIGUSKriminaalmenetlus

Teksti suurus:

Karistusregistri seadus

Karistusregistri seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:

Karistusregistri seadus

Vastu võetud 19.11.1997
RT I 1997, 87, 1467
jõustumine 01.01.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.12.1998RT I 1998, 111, 183003.01.1999
14.11.2001RT I 2001, 93, 56514.12.2001
20.03.2002RT I 2002, 32, 18918.04.2002
12.06.2002RT I 2002, 56, 35001.09.2002
terviktekst RT paberkandjalRT I 2002, 82, 477
12.02.2003RT I 2003, 26, 15621.03.2003
10.03.2004RT I 2004, 18, 13115.04.2004
15.06.2006RT I 2006, 29, 22408.07.2006
24.01.2007RT I 2007, 15, 7601.05.2007
25.01.2007RT I 2007, 16, 7701.01.2008
15.02.2007RT I 2007, 24, 12701.01.2008
14.06.2007RT I 2007, 45, 32020.07.2007, osaliselt 01.01.2008
11.06.2008RT I 2008, 28, 18015.07.2008
19.06.2008RT I 2008, 35, 21301.01.2009
16.10.2008RT I 2008, 47, 26201.01.2009
18.12.2008RT I 2009, 3, 1410.01.2009
26.11.2009RT I 2009, 62, 40501.01.2010
22.04.2010RT I 2010, 19, 10101.06.2010
16.06.2010RT I 2010, 44, 25819.07.2010, osaliselt 01.01.2012
17.06.2010RT I 2010, 44, 26101.01.2011, jõustumisaeg muudetud 01.07.2011
17.06.2010RT I 2010, 44, 26201.09.2010
23.12.2010RT I, 31.12.2010, 301.07.2011, osaliselt 01.01.2011

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Karistusregistri seaduse ülesanne

  (1) Karistusregistri seadus sätestab füüsilise ja juriidilise isiku (edaspidi isik) käesolevas seaduses nimetatud andmete karistusregistrisse kandmise ja nende töötlemise ning karistusregistri pidamise üldalused.

  (2) Karistusregistri vastutav töötleja on Siseministeerium ning karistusregistri volitatud töötleja Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Karistusregistri pidamise täpsema korra ja registrikaardi vormi kehtestab siseminister.

  (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
[RT I 2007, 45, 320 - jõust. 20.07.2007]

§ 2.  Karistusregistri asutamise eesmärk

  (1) Karistusregister on riigi põhiregister, kuhu kantakse andmed karistatud isiku ja tema karistuse kohta.

  (2) Karistusregistri eesmärk on:
  1) usaldusväärse teabe andmine isiku karistusandmete kohta seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega riigiasutustele pandud ülesannete täitmiseks;
  2) isiku teavitamine tema kohta registrisse kantud andmetest.

§ 3.  Karistusregistri ametlik nimi

  Karistusregistri ametlik nimi on «Karistusregister».

§ 31.  Karistusregistri andmete õiguslik tähendus

  (1) Karistusregistrisse kantud isiku karistusandmetest lähtutakse isiku karistatuse ja kuriteo või väärteo korduvuse arvestamisel. Karistusregistri karistusandmed omavad õiguslikku tähendust kuni nende kustutamiseni käesoleva seaduse §-des 25–28 sätestatud tähtaegadel.

  (2) Karistusregistrist kustutatud ja karistusregistri arhiivi kantud andmetel on käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 21 nimetatud seadustes sätestatud menetluste läbiviimisel ja käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 22 nimetatud asjaolude kontrollimisel õiguslik tähendus isiku karistatuse ja kuriteo korduvuse arvestamisel.
[RT I 2007, 16, 77 - jõust. 01.01.2008]

  (3) Karistusregistrist kustutatud ja karistusregistri arhiivi kantud andmetel on käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 23 nimetatud juhul õiguslik tähendus isiku lapsega seotud tööle või teenistusse võtmise otsustamiseks seaduses sätestatud juhtudel.
[RT I 2007, 45, 320 - jõust. 20.07.2007]

  (4) Karistusregistrist kustutatud ja karistusregistri arhiivi kantud andmetel on käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 24 nimetatud juhul õiguslik tähendus isiku politseiteenistusse võtmise otsustamiseks ning isiku Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori, peadirektori asetäitja, büroo juhi ja talituse juhi ametikohale, kui see ametikoht ei ole politseiametniku ametikoht, teenistusse võtmise otsustamiseks.
[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.  Karistusregistri sisu

  (1) Karistusregistrisse kantakse isiku karistusandmed järgmiste kohtulahendite ja ametnike otsuste alusel:
  1) jõustunud süüdimõistev kohtuotsus kriminaalasjas;
  2) kohtuvälise menetleja ja kohtu jõustunud otsus karistuse määramise või mõistmise kohta väärteoasjas, välja arvatud kohtuvälise menetleja otsus hoiatusmenetluses;
  3) kohtumäärus isikule psühhiaatrilise sundravi kohaldamise kohta;
  4) kohtumäärus nooremale kui kaheksateistaastasele isikule mõjutusvahendi kohaldamise kohta;
  5) kohtu või kohtuvälise menetleja otsus või määrus, mis põhineb käesoleva paragrahvi punktides 1–4 nimetatud määrusel või otsusel ning sisaldab käesoleva seaduse §-s 11 sätestatud andmeid;
  6) Vabariigi Presidendi otsus süüdimõistetu armuandmispalve läbivaatamise kohta.

  (2) Karistusregistrisse kantud andmete väljastamine on keelatud, välja arvatud käesolevas seaduses ettenähtud juhud.
[RT I 2006, 29, 224 - jõust. 08.07.2006]

§ 5.  Karistusregistri koosseis

  (1) Karistusregistrit peetakse elektroonilise andmekoguna.

  (2) Karistusregistri juures peetakse karistusregistri arhiivi.

§ 6.  Karistusregistri keel

  (1) Karistusregistrit peetakse eesti keeles.

  (2) Dokumendid, mis ei ole eesti keeles, esitatakse registri volitatud töötlejale koos eestikeelse tõlkega.

§ 7.  Välisriigi kohtus süüdi mõistetud isiku karistusandmete kandmine karistusregistrisse

  Välisriigi kohtus süüdi mõistetud Eesti kodaniku, Eestis elamisluba või elamisõigust omava välismaalase või Eestis registreeritud juriidilise isiku andmed kantakse karistusregistrisse Euroopa kriminaalkonventsioonide, välislepingu või riigiasutuste koostöölepinguga ettenähtud juhtudel ja korras.
[RT I 2006, 29, 224 - jõust. 08.07.2006]

2. peatükk KARISTUSREGISTRI PIDAMINE 

§ 8.  Karistusregistri ülesehitus

  (1) Karistusregister koosneb elektroonilistest registrikaartidest.

  (2) Registrikaardid on registrisse kantud tähestikujärjestuses füüsilise isiku perekonnanime ja juriidilise isiku ärinime esitähe järgi või elektroonilise registri unikaalse koodi alusel.

  (3) Karistusregistrist tehakse varukoopia, mida hoitakse kahjustumise eest kaitstud kohas. Varukoopiat kasutatakse ennetähtaegselt kustutatud või kahjustunud registriandmete taastamiseks.

§ 9.  Karistusregistri päevik

  (1) Karistusregistri päevik sisaldab andmeid elektroonilisse registrisse tehtud kannete ja päringute kohta.

  (2) Karistusregistri päevikus registreeritakse järgmised andmed:
  1) kande või päringu esitanud asutuse kood;
  2) kande või päringu esitanud asutuse nimi;
  3) kande või päringu järjenumber;
  4) kande- või päringutegija nimi;
  5) kui kanne või päring tehti arvutilt, siis arvuti nimi;
  6) kande või päringu tegemise kuupäev;
  7) kande või päringu kohta käivad selgitused või märkused;
  8) kui kanne või päring on annulleeritud, siis vastav märge;
  9) kande või päringu kontrollimise kuupäev;
  10) kannet või päringut kontrollinud registri volitatud töötleja esindaja nimi.

§ 10.  Karistusregistri kaart

  (1) Karistusregistri kaart on ühe isiku karistusandmetest moodustatud andmekogum.

  (2) Karistusregistri kaardile kantakse registrikaardi number, isikuandmed ja isiku karistusandmed.

§ 11.  Karistusregistri kaardile kantavad andmed

  (1) Füüsilise isiku andmed on:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) kodakondsus;
  4) elukoha aadress.

  (2) Kui isikuandmed on muutunud, märgitakse karistusregistri kaardile uued isikuandmed ning muutmisakti number, koostamise koht ja kuupäev.

  (3) Välismaalase ja isiku puhul, kellel ei ole isikukoodi, kantakse selle asemel registrikaardile tema sünniaeg ja -koht ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number.

  (4) Füüsilise isiku karistusandmed on:
  1) kuriteo- või väärteoasjas otsuse või määruse teinud kohtu nimetus, väärteoasjas otsuse teinud kohtuvälise menetleja nimetus, otsuse või määruse tegemise kuupäev ja kriminaal- või väärteoasja number;
  2) karistusseadustiku või muu seaduse paragrahv, lõige ja punkt, mille alusel on otsus või määrus kriminaal- või väärteoasjas tehtud;
  3) isikule kuriteo või väärteo eest mõistetud või määratud karistuse liik ja määr;
  31) otsuse või määruse jõustumise kuupäev;
  4) enne kohtuotsuse tegemist eelvangistuses viibitud aeg;
  5) andmed karistuste asendamise, liitmise või karistuse täitmisest loobumise kohta;
[RT I 2010, 44, 258 - jõust. 19.07.2010]
  6) rahalise karistuse või rahatrahvi täitmise kuupäev;
  61) üldkasuliku töö sooritamise kuupäev;
  7) vabadusekaotusliku karistuse täitmise lõppemise kuupäev;
  8) katseaja lõppemise kuupäev;
  9) tingimisi enne tähtaega karistusest vabastamise kuupäev;
  10) isikule psühhiaatrilise sundravi kohaldamise lõpetamise kuupäev;
  11) nooremale kui kaheksateistaastasele isikule mõjutusvahendi kohaldamise lõpetamise kuupäev;
  12) Vabariigi Presidendi armuandmisotsuse jõustumise kuupäev.

  (5) Juriidilise isiku andmed on:
  1) nimi;
  2) asukoha aadress;
  3) registreerimisnumber, välismaistel juriidilistel isikutel selle puudumisel registreerimisnumbriga võrdsustatud numbri- või tähekombinatsioon.

  (6) Juriidilise isiku karistusandmed on:
  1) kriminaal- või väärteoasjas otsuse või määruse teinud kohtu nimetus, väärteoasjas otsuse teinud kohtuvälise menetleja nimetus, otsuse või määruse tegemise kuupäev ja kriminaal- või väärteoasja number;
  2) karistusseadustiku või muu seaduse paragrahv, lõige ja punkt, mille alusel on otsus või määrus kriminaal- või väärteoasjas tehtud;
  3) isikule kuriteo või väärteo eest mõistetud või määratud karistuse liik ja määr;
  31) otsuse või määruse jõustumise kuupäev
  4) andmed karistuste asendamise, liitmise või karistuse täitmisest loobumise kohta;
[RT I 2010, 44, 258 - jõust. 19.07.2010]
  5) rahalise karistuse ja rahatrahvi täitmise kuupäev;
  6) sundlõpetamise otsuse täitmise kuupäev.
[RT I 2003, 26, 156 - jõust. 21.03.2003]

§ 12.  Karistusregistrile teatamise kohustus

  (1) Kohus, otsuse teinud kohtuväline menetleja või Vabariigi Presidendi Kantselei esitab käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud isiku andmed registri volitatud töötlejale käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 nimetatud otsuse või määruse jõustumisest viie tööpäeva jooksul.

  (11) Kohtutäitur, arestimaja, vangla, kohus või otsuse teinud või kohtuotsuse täitmist kontrollinud kohtuväline menetleja esitab käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud isiku andmed registri volitatud töötlejale viie tööpäeva jooksul alates sellest, kui isik on karistusena mõistetud rahatrahvi või rahalise karistuse summa täielikult tasunud, üldkasuliku töö sooritanud, aresti kandnud või vanglast vabastatud. Sama tähtaja jooksul tuleb registri volitatud töötlejat teavitada ka otsuse täitmise aegumisest vastavalt karistusseadustiku §-le 82.
[RT I 2010, 44, 258 - jõust. 19.07.2010]

  (2) Karistusregistrile isiku karistusregistri kaardile kantavate andmete esitamise vormid kinnitab Vabariigi Valitsus.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 või 11 nimetatud asutus või ametiisik võib esitada käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud isiku andmed registri volitatud töötlejale elektrooniliselt e-toimiku süsteemi kaudu. Registrile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmed e-toimiku süsteemile esitanud asutus või ametiisik.
[RT I 2008, 28, 180 - jõust. 15.07.2008]

§ 13.  Nõuded karistusregistri andmeid töötlevale isikule

  Karistusregistri andmeid töötlev või registriteateid väljastav isik on kohustatud hoidma saladuses talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid ka pärast nende töötlemisega seotud tööülesannete täitmist või teenistussuhte lõppemist ning täitma isikuandmete kaitse seaduses sätestatud isikuandmete töötlemise nõudeid.
[RT I 2007, 24, 127 - jõust. 01.01.2008]

§ 14.  Andmete ristkasutus

  (1) Karistusregistrile seadusega pandud ülesannete täitmiseks on registri volitatud töötlejal lubatud esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (2) Karistusregistrisse kantud andmete kasutamise õigus on ainult käesolevas seaduses sätestatud isikutel siseministri poolt kehtestatud korras.

§ 15.  Karistusregistri finantseerimine

  Karistusregistri pidamiseks vajalikud kulud kaetakse riigieelarvest ja nähakse eelarves ette eraldi real sihtotstarbeliste summadena.

§ 16.  Karistusregistri likvideerimine

  Karistusregister likvideeritakse andmekogude seaduses ettenähtud korras.

3. peatükk KARISTUSREGISTRI ANDMETE VÄLJASTAMINE 

§ 17.  Isikud, kellel on õigus saada karistusregistrist andmeid

  (1) Õigus saada karistusregistrist andmeid on:
  1) isikul enda kohta;
  2) kohtul menetluses oleva kohtuasja arutamiseks ja läbivaatamiseks;
  3) politseiasutusel seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega politseile pandud ülesannete täitmiseks;
  4) uurimisasutusel menetluses oleva kriminaalasjaga seotud andmete osas;
  5) väärteoasja menetlemiseks pädeval kohtuvälisel menetlejal menetluses oleva väärteoasja lahendamiseks;
  6) prokuröril seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmiseks;
  7) valitsusasutusel ja kohaliku omavalitsuse asutusel seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga sätestatud ülesannete täitmiseks;
  8) Vabariigi Presidendi Kantseleil seadustes sätestatud ülesannete täitmiseks;
[RT I 2010, 19, 101 - jõust. 01.06.2010]
  9) kohtu registriosakonnal õiguspärase registrikande tegemiseks;
  10) [kehtetu - RT I 2008, 35, 213 - jõust. 01.01.2009]
  11) tööandjal isiku tööle või teenistusse võtmisel seadusega sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks;
  12) välisriigi ametnikul Euroopa kriminaalkonventsioonide, välislepingu või riigiasutuste koostöölepingu alusel;
  13) notaril tõestamistoimingut taotleva isiku andmete kontrollimiseks;
  14) kriminaalhooldusametnikul seadusega kriminaalhooldusele pandud ülesannete täitmiseks;
  15) riigihanget korraldaval hankijal pakkuja, taotleja või pakkuja nimetatud alltöövõtja seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks;
[RT I 2007, 15, 76 - jõust. 01.05.2007]
  16) lapse seaduslikul esindajal teise isiku kohta käesoleva seaduse § 19 lõike 1 punktis 5 sätestatud korras, kui tal on selleks lapse kaitsest lähtuv õigustatud huvi. Õigustatud huvi olemasolu tuleb põhjendada taotluse esitajal;
[RT I 2007, 45, 320 - jõust. 20.07.2007]
  17) mittetulundusühingul autoveoseaduse ja ühistranspordiseaduse alusel sõlmitud halduslepinguga antud ülesannete täitmiseks § 19 lõike 1 punktides 6 ja 7 sätestatud korras.
[RT I 2009, 3, 14 - jõust. 10.01.2009]
  18) noorte püsilaagri ja noorte projektlaagri pidajal ning noorte püsilaagri tegevusloa ja noorte projektlaagri pidamise loa andmiseks õigustatud isikul seadusega pandud ülesannete täitmiseks.
[RT I 2010, 44, 262 - jõust. 01.09.2010]

  (2) Karistusregistri andmeid väljastatakse järelepärimise alusel, milles on märgitud:
  1) milliseid andmeid, mis eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel soovitakse;
  2) kellele ja kuhu tuleb registriteade saata;
  3) taotleja allkiri.Karistusregistri volitatud töötleja esindaja registreerib esitatud järelepärimise.

  (3) Karistusregistrist saadud andmeid tohib kasutada ainult registriteatel märgitud otstarbel.

§ 18.  Andmete nõudmise keeld

  Isikult on keelatud nõuda tema kohta karistusregistris või karistusregistri arhiivis hoitavaid andmeid.
[RT I 2003, 26, 156 - jõust. 21.03.2003]

§ 19.  Andmete väljastamine

  (1) Karistusregistri andmeid väljastatakse karistusregistri teatena, milleks on:
  1) karistusregistri väljavõte;
  2) teatis, et isikut ei ole karistusregistrisse kantud;
  3) [kehtetu - RT I 2003, 26, 156 - jõust. 21.03.2003]
  4) teatis tööandjale selle kohta, kas karistusregistris sisalduvad andmed välistavad isiku tööle või teenistusse võtmise;
[RT I 2007, 45, 320 - jõust. 20.07.2007]
  5) teatis lapse seaduslikule esindajale selle kohta, kas isikut on karistatud või talle on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud;
[RT I 2007, 45, 320 - jõust. 20.07.2007]
  6) karistusregistri väljavõte mittetulundusühingule selle kohta, kas autoveoseaduse alusel autoveo tegevusloa taotlejat või selle omajat on karistatud esimese astme kuriteo või üle ühe korra tahtliku teise astme kuriteo, karistusseadustiku §-s 423 sätestatud kuriteo, autoveoseaduse §-s 311, jäätmeseaduse §-des 1204, 1205 ja 123, liiklusseaduse §-des 202, 204, 208, 210, 213, 216, 220, 225, 244 252, 255 ja 256, maksukorralduse seaduse §-des 1531, 1532, 154, 1541, 1552 ja 158, teeseaduse §-des 401 ja 402, tolliseaduse §-des 73–79, vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-des 62 ja 63, vedelkütuse seaduse §-s 32 ja välismaalaste seaduse §-s 163 sätestatud väärteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud;
[RT I 2010, 44, 261 - jõust. 01.07.2011]
  7) karistusregistri väljavõte mittetulundusühingule selle kohta, kas autoveoseaduse alusel vedude eest vastutavaks isikuks määratud isikut on karistatud esimese astme kuriteo või üle ühe korra tahtliku teise astme kuriteo, karistusseadustiku §-s 423 sätestatud kuriteo, autoveoseaduse §-s 311, jäätmeseaduse §-des 1204, 1205 ja 123, liiklusseaduse §-des 202, 204, 208, 210, 213, 216, 220, 225, 244 252, 255 ja 256, teeseaduse §-s 402 ja välismaalaste seaduse §-s 163 sätestatud väärteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud.
[RT I 2010, 44, 261 - jõust. 01.07.2011]

  (2) [Kehtetu - RT I 2003, 26, 156 - jõust. 21.03.2003]

  (3) Karistusregistri teateid väljastatakse paberkandjal või elektroonilisel teel käesolevas seaduses sätestatud tingimustel ning siseministri kehtestatud korras.

  (4) Karistusregistri teates märgitakse, kellele, millal ja mis eesmärgil on see antud.

  (5) Paberkandjal väljastatud karistusregistri teated kinnitatakse karistusregistri pitseri ja registri volitatud töötleja volitatud esindaja allkirjaga.

  (6) Karistusregistri teated väljastatakse posti teel järelepärimise saamise päevast kahe tööpäeva jooksul või elektroonilisel teel ühe tööpäeva jooksul. Käesoleva seaduse § 17 lõike 1 punktis 1 nimetatud isiku järelepärimisele on registri volitatud töötleja kohustatud vastama järelepärimise saamise päevast 10 tööpäeva jooksul.

  (7) Andmeid karistusregistrisse kantud isikute kohta esitatud järelepärimiste ja karistusregistri teadete väljastamise kohta säilitatakse karistusregistris kaks aastat.

§ 20.  Karistusregistri väljavõtte sisu

  (1) Karistusregistri väljavõttes märgitakse isiku käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud andmed.

  (2) Isiku järelepärimise alusel esitatavas väljavõttes märgitakse isiku soovil ka teave, kellele ja millal on tema kohta andmeid väljastatud.

  (3) Karistusregistri teatena paberkandjal käsitletakse registrikaardi väljatrükki, mille on kinnitanud registri volitatud töötleja.

§ 21.  Karistusregistri andmete väljastamine teadusliku või statistilise töö eesmärgil

  (1) Karistusregistri andmete väljastamiseks teadusliku või statistilise töö eesmärgil tuleb registri volitatud töötlejale esitada kirjalik taotlus, milles on märgitud:
  1) töö eesmärk ja kasutatavate andmete iseloom;
  2) isiku poolt karistusregistrist taotletavad andmed;
  3) mis eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel andmeid soovitakse;
  4) kellele ja kuhu tuleb registriteade saata;
  5) taotleja allkiri.

  (2) Teadusliku või statistilise töö eesmärgil väljastatavad andmed peavad olema anonüümsed.

§ 22.  Andmete väljastamine karistusregistri arhiivist

  (1) Karistusregistri arhiivis asuvaid andmeid on õigus saada:
  1) isikul, kelle kohta säilitatakse andmeid karistusregistri arhiivis;
  2) uurimisasutusel kriminaalasjas eeluurimise teostamiseks;
  21) Vabariigi Valitsusel, Siseministeeriumil, politseiasutusel ning Kaitsepolitseiametil kodakondsuse seaduses, välismaalaste seaduses, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduses ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud menetluste läbiviimiseks;
[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]
  22) julgeolekuasutusel ja Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjonil riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 32 lõike 1 punktis 8 ning lõike 2 punktides 5 ja 8 nimetatud asjaolude kontrollimiseks;
[RT I 2008, 35, 213 - jõust. 01.01.2009]
  23) tööandjal isiku lapsega seotud tööle või teenistusse võtmisel või tegevusloa andmiseks õigustatud isikul lastele teenuse osutamiseks tegevusloa väljastamisel seadusega sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks;
[RT I 2007, 45, 320 - jõust. 20.07.2007]
  24) tööandjal käesoleva seaduse § 31 lõikes 4 nimetatud isiku teenistusse võtmisel seadusega sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks;
[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]
  3) isikul, kes vajab andmeid teadusliku või statistilise töö eesmärgil.

  (2) Karistusregistri arhiivis asuvate andmete saamiseks tuleb taotlejal registri volitatud töötlejale esitada kirjalik taotlus, milles on märgitud:
  1) käesoleva seaduse § 17 lõikes 2 nimetatud andmed, kui taotlejaks on käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2, 21 ja 22 nimetatud isik või asutus;
[RT I 2007, 16, 77 - jõust. 01.01.2008]
  2) käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 toodud andmed, kui taotlejaks on käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud isik.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 21 nimetatud asutusele võimaldatakse põhjendatud vajaduse korral käesoleva seaduse § 14 lõike 2 alusel kehtestatud korras karistusregistri elektroonilisse arhiivi kantud andmetele juurdepääs elektroonilisel teel. Karistusregistri arhiivi kantud andmetega tutvumise vajadus peab olema igakordselt põhjendatud kooskõlas käesoleva seaduse § 17 lõikega 2.

§ 23.  Karistusregistri teadete välisriiki üleandmise tingimused

  (1) Karistusregistri teateid võib välisriiki väljastada Euroopa kriminaalkonventsioonide, välislepingu või riigiasutuste koostöölepinguga ettenähtud juhtudel ja korras.

  (2) Karistusregistrile esitatud välisriigi taotlus ja selle lisad registriteadete saamiseks tuleb esitada eesti või inglise keeles.

§ 24.  Karistusregistri ja karistusregistri arhiivi andmete väljastamise eest tasumise kord

  (1) Isikul on õigus saada karistusregistrist ja karistusregistri arhiivist tema andmete kohta tasuta teavet üks kord aastas. Järgmiste järelepärimiste korral tuleb tasuda riigilõiv.

  (2) Riigilõiv tagastatakse, kui registri volitatud töötleja teeb otsuse keelduda andmete väljastamisest.

  (3) Käesoleva seaduse § 17 lõike 1 punktides 2–14 nimetatud isikud on karistusregistri ja karistusregistri arhiivi teadete väljastamise eest riigilõivu tasumisest vabastatud.
[RT I 2003, 26, 156 - jõust. 21.03.2003]

4. peatükk KARISTUSREGISTRISSE KANTUD ISIKU KARISTUSANDMETE KUSTUTAMINE 

§ 25.  Karistusregistrisse kantud isiku karistusandmete kustutamise tähtajad

  (1) Karistusandmed kustutatakse registrist ja kantakse üle arhiivi, kui:
  1) väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi tasumisest, aresti kandmisest või üldkasuliku töö sooritamisest on möödunud üks aasta;
[RT I 2010, 44, 258 - jõust. 01.01.2012]
  2) maksukorralduse seaduses või maksuseaduses sätestatud väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi või aresti täitmisest on möödunud kaks aastat;
  3) isiku suhtes psühhiaatrilise sundravi lõpetamisest või nooremale kui kaheksateistaastasele isikule mõjutusvahendi kohaldamise lõpetamisest on möödunud kaks aastat;
  4) kuriteo eest mõistetud rahalise karistuse ja sundlõpetamise otsuse täitmisest on möödunud kolm aastat;
  5) tähtajalisest vangistusest või rahalisest karistusest tingimisi vabastamise korral määratud katseaja lõppemisest on möödunud kolm aastat;
  6) üldkasuliku töö sooritamisest on möödunud kolm aastat;
  7) kuni kolmeaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud viis aastat;
  8) kolme- kuni kahekümneaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud kümme aastat;
  81) otsuse täitmine on aegunud vastavalt karistusseadustiku §-le 82;
  9) isik on surnud;
  10) juriidilise isiku tegevus on lõppenud.

  (2) Lisakaristus kustutatakse karistusregistrist pärast lisakaristuse ärakandmist.

  (21) Karistuse täitmisest loobumisel kustutatakse karistus karistusregistrist pärast käesoleva seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud andmete esitamist.
[RT I 2010, 44, 258 - jõust. 19.07.2010]

  (3) Isiku surmast teavitab registri volitatud töötlejat perekonnaseisuasutus ja juriidilise isiku tegevuse lõppemisest äriregistri volitatud töötleja.

  (4) Kui karistusregistri kaardil tuleb kustutada kõik andmed, antakse kaart üle arhiivi, kus seda säilitatakse 50 aastat.
[RT I 2003, 26, 156 - jõust. 21.03.2003]

§ 26.  Karistusandmete kustutamise tähtaja kulgemine

  (1) Karistusregistrisse kantud isiku karistusandmete kustutamise tähtaeg algab:
  1) põhi- ja lisakaristuse ärakandmisest;
  2) [kehtetu - RT I 2003, 26, 156 - jõust. 21.03.2003]
  3) armuandmisotsuse jõustumisest.

  (2) Kui isikule on mõistetud eluaegne vangistus, siis tema karistusandmeid ei kustutata, välja arvatud käesoleva seaduse § 25 lõike 1 punktis 9 ettenähtud juhul.

  (3) Kui süüdimõistetud isik on saadetud karistust kandma enne katseaja möödumist, kustutatakse tema karistusandmed, kui karistuse kandmiselt vabanemise päevast on möödunud üldkorras arvutatav kustutamistähtaeg.

  (4) Kui isik on karistusest vabastatud enne tähtaega või kui karistus on asendatud teist liiki karistusega, siis arvutatakse tema karistusandmete kustutamise tähtaega tegelikult kantud karistusest lähtudes.

  (5) Kui isik paneb enne karistusandmete kustutamise tähtaja möödumist toime uue väärteo või kuriteo, siis tähtaeg katkeb. Sel juhul arvestatakse tähtaega viimase väärteo või kuriteo eest mõistetud põhi- ja lisakaristuse ärakandmisest kõigi väärtegude või kuritegude eest.
[RT I 2002, 56, 350 - jõust. 01.09.2002]

§ 27.  Vabariigi Presidendi armuandmisotsuse alusel karistusandmete kustutamise tähtaeg

  (1) Vabariigi Presidendi armuandmisotsuse alusel karistuse kandmisest vabastamise korral algab karistusandmete kustutamise tähtaeg armuandmisotsuseni karistuse tegelikust ärakandmisest.

  (2) Vabariigi Presidendi armuandmisotsuse alusel karistuse kergendamise korral algab karistusandmete kustutamise tähtaeg karistuse tegelikust ärakandmisest.

§ 28.  Välisriigi kohtus süüdi mõistetud isiku karistusandmete kustutamine

  Välisriigi kohtus süüdi mõistetud Eesti kodaniku või Eestis elamisluba või elamisõigust omava välismaalase või Eestis registreeritud juriidilise isiku karistusandmed kustutatakse karistusregistrist vastavalt käesoleva seaduse § 25 lõikes 1 nimetatud tähtaegadele.
[RT I 2006, 29, 224 - jõust. 08.07.2006]

§ 281.  Isikuandmete avalikustamise lõpetamine

  Pärast isiku karistusandmete kustutamist karistusregistrist on isikul õigus isikuandmete kaitse seaduse § 21 lõike 2 punktis 2 ettenähtud korras nõuda avalikustatud kohtulahendites või muudes karistusregistrisse kandmise aluseks olnud ametnike avalikustatud otsustes oma nime asendamist initsiaalide või tähemärgiga. Käesolevas paragrahvis sätestatud õigust ei ole isikul, kes on süüdi mõistetud mõne karistusseadustiku §-des 89–93, 95–112 ja 114, § 133 lõikes 2, § 134 lõikes 2, §-s 135, §-des 141 ja 142, § 143 lõikes 2, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146, 175–179, 184, 185, 187, 237, 255, 256, 268, 394, 403–405, 414, 415 ja 418 sätestatud süüteo toimepanemise eest.
[RT I 2007, 45, 320 - jõust. 01.01.2008]

5. peatükk JÄRELEVALVE KARISTUSANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLE 

§ 29.  Järelevalve

  (1) Käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete järgimist kontrollib vastavalt isikuandmete kaitse seadusele loodud andmekaitse järelevalveasutus.

  (2) Isikul on õigus pöörduda andmekaitse järelevalveasutuse või kohtu poole, kui ta leiab, et karistusandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi.

§ 30.  Ebaõigete andmete parandamine ja sellest informeerimine

  (1) Ebaõiged andmed suletakse ja parandatakse registri volitatud töötleja poolt järelevalveasutuse ettekirjutuse või kohtu määruse alusel.

  (2) Registri volitatud töötleja on kohustatud andmete parandamisest viivitamatult teavitama andmekaitse järelevalveasutust ja puudutatud isikuid.

  (3) Andmekaitse järelevalveasutus on kohustatud kontrollima ebaõigete andmete parandamist.

§ 31.  [Kehtetu - RT I 2003, 26, 156 - jõust. 21.03.2003]

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 32.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 33.  Käesoleva seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 1. jaanuaril, välja arvatud käesolevas paragrahvis sätestatud juhud.

  (2) Käesolev seadus jõustub kriminaalasjades tehtud otsuste ja määruste alusel andmete registrisse kandmise osas 1999. aasta 1. jaanuaril ning haldusõiguserikkumiste asjades siseministri käskkirjaga kehtestatud tähtpäeval, kuid mitte hiljem kui 2000. aasta 1. jaanuaril.

  (3) Käesolev seadus jõustub karistusregistrist andmete väljastamise osas, mis selleks ajaks on karistusregistrisse kantud, 1999. aasta 1. aprillil.

  (4) Seni peetud kriminaalkartoteegist karistusregistri kaardile kantavate andmete sisestamine karistusregistri andmebaasi tuleb lõpetada 2000. aasta 1. jaanuariks. Kriminaalkartoteegist karistusregistrisse kantavate andmete sisestamise kord kehtestatakse siseministri määrusega.

§ 34.  Käesoleva seaduse kohaldamine

  (1) Kuni 1999. aasta 1. jaanuarini alanud karistatuse kustumise tähtajad lõpevad enne selle seaduse jõustumist kehtinud muu seadusega ettenähtud ajal.

  (2) Käesoleva seaduse jõustumiseni kehtinud andmebaaside alusel väljastatavas karistusregistri teates tehakse viide seni kehtinud andmebaasidele.

  (21) Lapse seaduslikule esindajale või tööandjale või lastele teenuse osutamiseks tegevusloa andmiseks õigustatud isikule karistusregistri teatise väljastamisel on võrdsustatud karistusseadustiku alusel kvalifitseeritud tegudega enne karistusseadustiku jõustumist toimepandud teod, mis on kvalifitseeritud kriminaalkoodeksi § 115 lõike 2 punktis 3, § 115 lõikes 3, § 1151 lõikes 2, §-des 116 ja 117, § 118 lõikes 2, §-des 200 ja 2003, §-s 202 ja § 2026 lõike 3 punktis 2, ning välisriigis toimepandud samaväärsed kuriteod.
[RT I 2007, 45, 320 - jõust. 20.07.2007]

  (3) Siseministeerium korraldab alates seaduse jõustumisest karistusregistri loomiseks vajalikke riigihankeid ning tarkvara väljatöötamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json