Teksti suurus:

Aktsiisi tagatissumma määramise alused ja tagatissumma minimaalsed määrad

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.02.2023
Avaldamismärge:RT I 2010, 47, 291

Aktsiisi tagatissumma määramise alused ja tagatissumma minimaalsed määrad

Vastu võetud 12.07.2010 nr 42

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 31 lõike 9 alusel.

§ 1.  Tagatissumma määramine

  Aktsiisi maksmise tagatissumma määramisel võtab maksuhaldur arvesse järgmist:
  1) tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurus ja selle arvutamise aluseks olevad andmed;
  2) aktsiisikauba liik, millelt tagatissumma määratakse;
  3) eksporditava aktsiisikauba ning õhusõiduki ja laeva pardale toimetatava aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba osatähtsus aktsiisilaos ladustatava aktsiisikauba koguses 12 kalendrikuu jooksul;
  4) aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba säilimise turvalisus tagatise esitaja tegevuskohas, kus ladustatakse ja kasutatakse aktsiisiga maksustamata aktsiisikaupa;
  5) maksevõimelisus ja maksude tasumise tähtajast kinnipidamine;
  6) maksuseaduste ja tollieeskirjade rikkumise juhtumid;
  7) varasem aktsiisikauba tootmise ja ladustamise kogemus või aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba kasutamise kogemus;
  8) äripartnerid ja aktsiisikaupa vedavad ettevõtjad.

§ 2.  Suurim ja väikseim võimalik tagatissumma

  (1) Tagatissumma määramisel tekkida võivast või tekkinud maksukohustuse suurusest väiksemana arvestatakse aktsiisi maksmata jätmise riski käesoleva määruse §-s 1 nimetatud andmete alusel.

  (2) Tagatissumma peab moodustama vähemalt ühe protsendi tekkida võivast või tekkinud maksukohustuse suurusest.

  (3) Registreeritud kaubasaatja, juhuti aktsiisikaupa vastu võtva registreeritud kaubasaaja ja «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» §-s 211 nimetatud aktsiisimaksja puhul määrab maksuhaldur tagatissummaks summa, mis on tekkida võiva maksukohustuse suurusega võrdne.

§ 3.  Tagatissumma suurendamine

  (1) Maksuhaldur võib määrata tagatissummast, mis määrati tekkida võivast või tekkinud maksukohustuse suurusest väiksemana, suurema tagatissumma, kui:
  1) tagatise esitaja on rikkunud «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust», mille tulemusena jäi aktsiis osaliselt või täies ulatuses tähtaegselt maksmata, või kui ta kasutas aktsiisivabastuses olevat aktsiisikaupa mitte-eesmärgipäraselt;
  2) tegelike andmete alusel on tekkida võiv või tekkinud maksukohustuse suurus olnud kolme järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt kümme protsenti suurem tagatissumma määramiseks maksuhaldurile esitatud tekkida võivast või tekkinud maksukohustuse suurusest;
  3) aktsiisi maksmata jätmise risk on suurenenud;
  4) andmed ladustatava aktsiisikauba koguse suurendamise kohta on esitatud või muudel «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses» sätestatud juhtudel.

  (2) Tagatissumma suurendamise korral võib maksuhaldur nõuda uue tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suuruse arvutuse esitamist.

§ 4.  Tagatissumma vähendamine kirjaliku taotluse alusel

  Tagatise esitaja kirjaliku taotluse alusel võib maksuhaldur määrata varem määratud tagatissummast väiksema tagatissumma, arvestades käesoleva määruse §-s 2 nimetatud nõudeid, kui tagatise esitajal ei ole olnud «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» rikkumisi taotluse esitamisele eelnenud 360 päeva jooksul.

§ 5.  Tagatissumma vähendamine uue tagatissumma arvutamisel

  Tagatise esitaja taotluses esitatud mõjuvatel põhjustel võib maksuhaldur määrata väiksema tagatissumma tagatise esitaja esitatud tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suuruse uue arvutuse alusel, arvestades käesoleva määruse §-des 1 ja 2 sätestatut. Tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suuruse arvutamise aluseks olevate tegelike andmete alusel saadud tulemust võib tagatise esitaja korrigeerida andmetega, mis tulenevad tagatissumma muutmise taotluses esitatud põhjustest.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määrus nr 50 «Aktsiisi tagatissumma määramise alused ja tagatissumma minimaalsed määrad» (RTL 2004, 44, 733; 2009, 24, 300) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Jürgen LIGI


Arenduse, EL ja välissuhete asekantsleri kt
kantsleri ülesannetes Tanel ROSS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json