Teksti suurus:

Ohtlike ainete lubatava heite piirväärtused toodanguühiku kohta

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.11.2015
Avaldamismärge:

Ohtlike ainete lubatava heite piirväärtused toodanguühiku kohta1

Vastu võetud 16.10.2003 nr 76
RTL 2003, 110, 1737
jõustumine 01.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.07.2010RT I 2010, 46, 27517.07.2010

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 2611 lõike 6 alusel.


[RT I 2010, 46, 275 - jõust. 17.07.2010]

§ 1.  Elavhõbeda heite piirväärtused toodanguühiku kohta

  (1) Elavhõbeda (Hg) heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta on järgmised:
  1) keemiatööstuses, mis kasutab kloroeteeni (vinüülkloriidi) tootmisel Hg-katalüsaatorit 0,1 g Hg 1 t kloroeteeni (vinüülkloriidi) tootmisvõimsuse kohta;
  2) keemiatööstuses, mis kasutab kloroeteeni (vinüülkloriidi) tootmisel Hg-katalüsaatorit 5 g Hg 1 kg töödeldud Hg kohta muudes protsessides;
  3) Hg katalüsaatorite valmistamisel, mida kasutatakse kloroeteeni (vinüülkloriidi) tootmisel 0,7 g Hg kg töödeldud Hg kohta;
  4) orgaaniliste või anorgaaniliste Hg-ühendite tootmisel 0,05 g Hg 1 kg töödeldud Hg kohta;
  5) Hg-sisaldavate patareide tootmisel 0,03 g Hg 1 kg töödeldud Hg kohta.

  (2) Elavhõbeda heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta kloorleelis-elektrolüüsitööstuses on järgmised:
  1) klooritootmiskäitise reovees 0,5 g Hg 1 t kloori tootmisvõimsuse kohta;
  2) Hg kogus kogu käitise reovee, kui tegemist korduvkasutusega veega 1 g Hg 1 t kloori tootmisvõimsuse kohta;
  3) Hg kogus kogu käitise reovees 5 g Hg 1 t kloori tootmisvõimsuse kohta.

  (3) Elavhõbeda ööpäevane keskmine heide kloorleelis-elektrolüüsi tööstuses ei tohi ületada kuu keskmist heite piirväärtust üle 4 korra ning muude tööstuste korral üle 2 korra.

§ 2.  Kaadmiumi heite piirväärtused toodanguühiku kohta

  (1) Kaadmiumi (Cd) heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta on järgmised:
  1) Cd-ühendite ja stabilisaatorite tootmisel 0,5 g Cd 1 kg kasutatud Cd kohta;
  2) pigmentide tootmisel, galvaanikas 0,3 g Cd 1 kg kasutatud Cd kohta;
  3) patareide tootmisel 1,5 g Cd 1 kg kasutatud Cd kohta.

  (2) Kui kaadmiumiheite kuu keskmine piirväärtus on täidetud, ei tohi ööpäevane keskmine heide ületada kuu keskmist heite piirväärtust üle 2 korra.

§ 3.  Pentaklorofenooli heite piirväärtused toodanguühiku kohta

  (1) Pentaklorofenooli (PCP, C6HCl5O; CAS2 nr 87-86-5) heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta on Na-pentaklorofenolaadi tootmisel heksaklorobenseeni hüdrolüüsil 25 g PCP 1 t tootmis- või utiliseerimisvõimsuse kohta.

  (2) Kui pentaklorofenooli heite kuu keskmine piirväärtus on täidetud, ei tohi ööpäevane keskmine heide ületada kuu keskmist heite piirväärtust üle 2 korra.

§ 4.  Heksaklorobutadieeni heite piirväärtused toodanguühiku kohta

  (1) Heksaklorobutadieeni (HCBD, C4Cl6, CAS nr 87-68-3) heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta on perkloroetüleeni ja tetraklorometaani (süsiniktetrakloriidi) tootmisel perkloreerimise teel 1,5 g HCBD 1 t perkloroetüleeni ja süsiniktetrakloriidi tootmisvõimsuse kohta.

  (2) Kui heksaklorobutadieeni heite kuu keskmine piirväärtus on täidetud, ei tohi ööpäevane keskmine heide ületada kuu keskmist heite piirväärtust üle 2 korra.

§ 5.  Triklorometaani heite piirväärtused toodanguühiku kohta

  (1) Triklorometaani (kloroform, CHCl3, CAS nr 67-66-3) heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta on järgmised:
  1) klorometaanide tootmisel metanoolist või metanoolist ja metaanist (metanooli hüdrokloreerimine ning metüülkloriidi kloorimine) 10 g CHCl3 1 t klorometaanide tootmisvõimsuse kohta;
  2) klorometaanide tootmisel metaani kloorimisel 7,5 g CHCl3 1 t klorometaanide tootmisvõimsuse kohta.

  (2) Kui triklorometaani heite kuu keskmine piirväärtus on täidetud, ei tohi ööpäevane keskmine heide ületada kuu keskmist heite piirväärtust üle 2 korra.

§ 6.  Trikloroeteeni heite piirväärtused toodanguühiku kohta

  (1) Trikloroeteeni (trikloroetüleen TRI, C2HCl3 , CAS nr 79-01-6) heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta kehtib TRI ja tetrakloroeteeni tootmisel 2,5 g TRI 1 t TRI ja tetrakloroeteeni summaarse tootmisvõimsuse kohta.

  (2) Kui trikloroeteeni heite kuu keskmine piirväärtus on täidetud, ei tohi ööpäevane keskmine heide ületada kuu keskmist heite piirväärtust üle 2 korra.

§ 7.  Tetrakloroeteeni heite piirväärtused toodanguühiku kohta

  (1) Tetrakloroeteeni (tetrakloroetüleen, perkloroetüleen, PER, C2Cl4, CAS nr 127-18-4) heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta on järgmised:
  1) kehtib summaarse TRI ja PER tootmisvõimsuse või summaarse TETRA ja PER tootmisvõimsuse kohta 2,5 g PER 1 t TRI ja PER tootmisvõimsuse kohta (TRI-PER protsessil);
  2) kehtib summaarse TRI ja PER tootmisvõimsuse või summaarse TETRA ja PER tootmisvõimsuse kohta 2,5 g PER 1 t süsiniktetrakloriidi ja PER-i tootmisvõimsuse kohta (TETRA-PER protsessil).

  (2) Kui tetrakloroeteeni heite kuu keskmine piirväärtus on täidetud, ei tohi ööpäevane keskmine heide ületada kuu keskmist heite piirväärtust üle 2 korra.

§ 8.  Triklorobenseeni heite piirväärtused toodanguühiku kohta

  (1) Triklorobenseeni (TCB, C6H3Cl3) heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta on järgmised:
  1) TCB tootmisel heksaklorotsükloheksaani dekloorimisega või ümbertöötlemisel TCB-st 10 g TCB 1 t TCB kogutootmisvõimsuse kohta;
  2) arvestades mono- ja diklorobenseenide kogu tootmis- või töötlemisvõimsust 0,5 g TCB 1 t klorobenseeni tootmis- või töötlemisvõimsuse kohta benseeni kloorimisel.

  (2) Kui triklorobenseeni heite kuu keskmine piirväärtus on täidetud, ei tohi ööpäevane keskmine heide ületada kuu keskmist heite piirväärtust üle 2 korra.

§ 9.  Heksaklorobenseeni heite piirväärtused toodanguühiku kohta

  (1) Heksaklorobenseeni (HCB, C6Cl6, CAS nr 118-74-1) heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta on järgmised:
  1) HCB tootmisel ja töötlemisel 10 g HCB 1 t HCB tootmisvõimsuse kohta;
  2) PER ja CCl4 tootmisel perkloorimisega 1,5 g HCB 1 t PER ja tetraklorometaani (süsiniktetrakloriidi) summaarse tootmisvõimsuse kohta.

  (2) Kui heksaklorobenseeni heite kuu keskmine piirväärtus on täidetud, ei tohi ööpäevane keskmine heide ületada kuu keskmist heite piirväärtust üle 2 korra.

§ 10.  1,2-dikloroetaani heite piirväärtused toodanguühiku kohta

  (1) 1,2-dikloroetaani (EDC, C2H4Cl2, CAS nr 107-06-2) heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta on järgmised:
  1) piirväärtus kehtib ainult EDC tootmisele, mitte selle töötlemisele või kasutamisele samas kohas (käitises) 2,5 g EDC 1 t EDC tootmise kohta;
  2) arvestades käitise kõiki potentsiaalseid EDC hajureostusallikaid; piirväärtus ei kehti EDC kasutamisel ioonvahetite tootmiseks 5 g EDC 1 t EDC tootmise, töötlemise või kasutamise kohta;
  3) kehtib etüleendiamiini, etüleenpolüamiini, 1,1,1-trikloroetaani, trikloroeteeni ja perkloroeteeni tootmisel 2,5 g EDC 1t EDC töötlemisel muude ainete (v.a kloroeteen (vinüülkloriid)) tootmiseks.

  (2) Kui 1,2-dikloroetaani heite kuu keskmine piirväärtus on täidetud, ei tohi ööpäevane keskmine heide ületada kuu keskmist heite piirväärtust üle 2 korra.

§ 11.  Heksaklorotsükloheksaani heite piirväärtused toodanguühiku kohta

  (1) Heksaklorotsükloheksaani (HCH, C6H6Cl 6, CAS nr 608-73-1) heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta on järgmised:
  1) HCH tootmistehastele 2 g HCH 1 t toodetud HCH kohta (sh lindaan, CAS nr 58-89-9);
  2) lindaani eraldamistehastele 4 g HCH 1 t töödeldud HCH kohta;
  3) HCH tootmis- ja lindaani eraldamistehastele 5 g HCH 1 t toodetud HCH kohta.

  (2) Kui heksaklorotsükloheksaani heite kuu keskmine piirväärtus on täidetud, ei tohi ööpäevane keskmine heide ületada kuu keskmist heite piirväärtust üle 2 korra.

§ 12.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

1 76/464/EMÜ (EÜT L 194, 25.07.1976, lk 26); 82/176/EMÜ (EÜT L 81, 27.03.1982, lk 29); 84/156/EMÜ (EÜT L 74, 17.03.1984, lk 49); 83/513/EMÜ (EÜT L 291, 24.10.1983, lk 1); 86/280/EMÜ (EÜT L 181, 04.07.1986, lk 16); 88/347/EMÜ (EÜT L 158, 25.06.1988, lk 35); 90/415/EMÜ (EÜT L 219, 14.08.1990, lk 49); 84/491/EMÜ (EÜT L 274, 17.10.1984, lk 11); 2000/60/EÜ (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 2) lisa 10 (otsus 2455/2001/EÜ) (EÜT L 331, 15.12.2001, lk 1).
2 CAS nr – siin ja edaspidi Chemical Abstracts Service’i kemikaali registreerimisnumber.

/otsingu_soovitused.json