Teksti suurus:

Märgistamise täpsemad nõuded kanamunade turustamise korral

Märgistamise täpsemad nõuded kanamunade turustamise korral - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.04.2015
Avaldamismärge:RT I 2010, 47, 287

Märgistamise täpsemad nõuded kanamunade turustamise korral

Vastu võetud 12.07.2010 nr 76

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 68 lõike 3 alusel ja kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1–149), XIV lisa A-osa III punkti alapunktidega 1, 2 ja 3.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 589/2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormide kohta, artikli 2 lõigetes 1-4 sätestatud nõuete kohaste A- ja B-klassi kuuluvate kanamunade märgistamise täpsemad nõuded nende müügi eesmärgil hoidmise, sealhulgas nende müügiks pakkumise, ladustamise, pakkimise, tarnimise või muul viisil tasuta või tasu eest üleandmise korral (edaspidi turustamine).

§ 2.  Kanamunade märgistamine

  (1) Kanamunad märgistatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisa A-osa III punkti alapunktis 1 nimetatud tootjakoodiga, mis koosneb Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määruse nr 184 «Põllumajandusloomade registri asutamine» § 8 lõike 4 punkti 2 kohasest munakanade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise registreerimise numbrist ja sama määruse sama paragrahvi lõikes 41 viidatud Euroopa Komisjoni direktiivi 2002/4/EÜ, nõukogu direktiiviga 1999/74/EÜ hõlmatud munakanasid pidavate ettevõtete registreerimise kohta (EÜT L 30, 31.01.2002, lk 44–45), lisa punkti 2 alapunkti 2.1 kohasest tootmisviisi koodist.

  (2) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisa A-osa III punkti alapunktis 3 nimetatud märgistamise nõuet ei kohaldata isiku suhtes, kellel on kuni 50 munakana, kui kanamune turustatakse otse lõpptarbijale sama määruse lisa A-osa I punkti alapunktis 2 nimetatud viisil.

  (3) Turustamine nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisa A-osa I punkti alapunktis 2b nimetatud kohalikul turul võib toimuda tänava- või turukaubanduse korras ja avalikul üritusel müügipileti alusel või lõikes 2 nimetatud isiku munakanade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise asukoha vallas või linnas asuvas jaekaubandusettevõttes, kus kanamunad turustatakse otse lõpptarbijale. Müügikohas peab olema esitatud teave lõikes 2 nimetatud isiku nime ning aadressi kohta.

  (4) Turustamine nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisa A-osa I punkti alapunktis 2b nimetatud lävemüügina võib toimuda tarbija eluruumis või töökohas või nende vahetus läheduses.

  (5) Lõikes 1 nimetatud märgistamise nõuet ei kohaldata B-klassi kuuluvate kanamunade Eestis turustamise korral.

§ 3.  Rakendussäte

  Põllumajandusministri 23. veebruari 2007. a määrus nr 16 «Märgistamise täpsemad nõuded kanamunade turustamise korral» (RTL 2007, 19, 300) tunnistatakse kehtetuks.

Helir-Valdor SEEDER
Minister

Ants NOOT
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json