Teksti suurus:

Põllumajandusministri 25. juuli 2003. a määruse nr 75 «Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded» muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 47, 289

Põllumajandusministri 25. juuli 2003. a määruse nr 75 «Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded» muutmine

Vastu võetud 12.07.2010 nr 78

Määrus kehtestatakse «Maaparandusseaduse» § 45 lõike 5 alusel.

Põllumajandusministri 25. juuli 2003. a määrust nr 75 «Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded» (RTL 2003, 90, 1336; 2009, 62, 901) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Maaparandussüsteemi hooldamine on rohttaimede ja peenvõsa niitmine; puittaimestiku raiumine; voolutakistuste eemaldamine; veejuhtme sügavuse ja põhjalaiuse taastamine kuni 10 km2 valgalaga eesvoolul keskmise sette mahuga kuni 0,5 m3/m või üle 10 km2 valgalaga eesvoolul keskmise settekihi paksusega kuni 0,3 m; drenaažisüsteemi settest puhastamine ja korrastamine; truubi ja regulaatori settest puhastamine; truubiotsakute korrastamine; hooldustööde tegemine maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatisel, maaparandussüsteemi teenindaval teel ning maaparandussüsteemi maa-alal.»;

2) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Maaparandussüsteemi uuendamine on veejuhtmel puittaimestiku raiumine; veejuhtme sügavuse ja põhjalaiuse taastamine kuni 10 km2 valgalaga eesvoolul keskmise sette mahuga 0,5 kuni 1,2 m3/m või üle 10 km2 valgalaga eesvoolul keskmise settekihi paksusega 0,3–0,6 m; drenaažisüsteemi, truubi, regulaatori, maaparandussüsteemi teenindava tee, maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatise ja muu maaparandussüsteemi ehitise taastamine, asendamine või täiendamine maaparandussüsteemi üldparameetreid oluliselt muutmata.»;

3) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Drenaažisuudmest (edaspidi suue) ja suudmetoru esisest voolurennist peab sette eemaldama.»;

4) paragrahvi 9 lõikest 4 ja § 10 lõigetest 1 ja 2 jäetakse välja sõna «drenaaži»;

5) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Suudme peab korrastama ehitusprojekti või kogumiku «Maaparandusrajatiste tüüpjoonised»1 (edaspidi kogumik) jooniste 2.9-1, 2.9-2 ja 2.10 kohaselt.»;

6) paragrahvi 10 lõiked 4 ja 5 ning § 14 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Drenaažikaev on:
1) settekaev;
2) ühenduskaev;
3) astangkaev;
4) neelukaev;
5) allikakaev;
6) kraavikaev.»;

8) paragrahvi 11 lõikes 4 asendatakse sõna «Kaevu» sõnaga «Drenaažikaevu»;

9) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Drenaažikaevu peab korrastama ehitusprojekti või kogumiku jooniste 2.1-1–2.8 kohaselt, kui tema sisse- või väljavoolutorud või kaevurõngad on paigast nihkunud või kui kaevu ümbrus on võsastunud.»;

10) paragrahvi 12 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Drenaažikaevu sisse- ja väljavoolutorude ühendused tuleb tihendada.»;

11) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Truupi peab korrastama ehitusprojekti või kogumiku jooniste 3.1–3.13 kohaselt, kui truubi otsak on lagunenud või truubi äärmise toru liidus laseb vett läbi.»;

12) paragrahvi 19 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Drenaažisüsteemi maa-alale ei tohi istutada puittaimi, sealhulgas rajada lühikese raieringiga madalmetsa.»;

13) paragrahvi 251 lõiget 6 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Tiigi nõlvadelt, kallastelt 1,5 m ulatuses ja tiigi rajatiselt tuleb kõrvaldada risu, praht ja võsa.»;

14) paragrahvi 26 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Uuendustööde käigus peab maaparandussüsteemi uuendatava osa taastama ehitusprojekti või riigi poolt korrashoitava ühiseesvoolu uuendusprojekti nõuete või kogumiku asjakohase joonise kohaselt.»;

15) paragrahvi 27 lõike 1 viimases reas asendatakse arv «0,5» arvuga «0,6»;

16) paragrahvi 27 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Veejuhtmest sette eemaldamise käigus ei tohi veejuhet süvendada ning veejuhtme põhja-, nõlvajalami- ja nõlvakindlustuse peab säilitama või taastama ehitusprojekti nõuete või kogumiku jooniste 1.1 ja 1.2 kohaselt. Kui sette eemaldamise käigus selgub, et veejuhe asub ebapüsivas pinnases, peab rajama kogumiku jooniste 1.1 ja 1.2 kohase uue kindlustuse.»;

17) paragrahvi 27 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

«(7) Eesvoolu uuendamise korral kaevemahuga üle 2000 m3 kavandatakse uuendatava eesvoolu tööpiirkonna alumisse tehniliselt soodsaimasse ossa tehnoloogiline settebassein mahuga vähemalt 1% kaevetööde arvutuslikust mahust või muu setet kinnipidav rajatis, kui:
1) uuendatakse üle 10 km2 valgalaga eesvoolu, mille valgala uuendatava osa alumises lõikes on 10–25 km2;
2) uuendatakse alla 10 km2 valgalaga eesvoolu, mille uuendatav lõik asub lähemal kui 1 km eesvoolu suubumiskohast reostustundlikku veekogusse.»;

18) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Drenaažisüsteemile tuuletõkkeriba rajamise korral peab riba kaugus drenaažitorust olema vähemalt 5 m. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita, peab drenaažitoru kaitseks rakendama meetme, mis välistab puujuurte tungimise drenaažitorusse.»;

19) paragrahvi 30 lõikes 3 asendatakse sõna «Torustiku» sõnaga «Drenaažitoru»;

20) paragrahvis 31 asendatakse läbivalt sõna «drenaažisuue» sõnaga «suue» asjakohases käändes;

21) paragrahvi 31 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Drenaažikaevu peab uuendama, kui selle rõngas või drenaažikaevu sisse- või väljavoolutoru on paigast nihkunud või purunenud.»;

22) paragrahvi 432 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Lupjamisel kasutatavad meliorandid on:
1) klinkritolm;
2) põlevkivituhk;
3) lubjakivijahu;
4) dolokivijahu;
5) puu-, õle-, põhu-, heina- ja turbatuhk.

(2) Puutuhka on lubatud kasutada meliorandina, kui see ei ole liimpuidu, kemikaaliga töödeldud, keskkonnaohtliku värviga värvitud või õli ja määrdega töödeldud või nendega määrdunud puidu põletamisel tekkinud tuhk.»;

23) paragrahvi 433 lõikes 2 asendatakse tekstiosa «(edaspidi lubja annus)» tekstiosaga «(edaspidi meliorandi annus)»;

24) paragrahvi 433 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Puu-, õle-, põhu-, heina- ja turbatuhaga lupjamise korral on meliorandi annus 2–5 t/ha.»;

25) paragrahvi 44 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Tolmjat melioranti peab hoidma:
1) sademete- ja tuulekindlas kuivas hoidlas;
2) hoidla puudumise korral maapinnast niiskuskindlalt isoleeritud, vee- ja tuulekindla katte all kuni 30 ööpäeva.

(2) Tolmjat melioranti peab vedama tsisternveokiga, mis on varustatud pneumaatilise laadimisseadmega. Puu-, õle-, põhu-, heina- ja turbatuhka võib vedada ka sademete- ja tolmukindlalt suletud konteineris, nõus või koormas.

(3) Enne laotamisseadmesse laadimist ei tohi meliorandi niiskus ületada:
1) klinkritolmu ja tolmpõlevkivituha puhul 2%;
2) lubjakivi- ja dolokivijahu ning puu-, õle-, põhu-, heina- ja turbatuha puhul 6%.

(4) Meliorandi hoidmise ja veo tehnika peavad välistama meliorandi tihenemise või suurte tükkide tekkimise, mis raskendavad tema ümberlaadimist ja laotamist.»;

26) paragrahvi 45 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

«(8) Puutuhaga lupjamise aeg ja laotamise tehnika peavad välistama puutuha vahetu kokkupuutumise idanevate seemnetega, tärganud noortaimedega või taimede juurtega.»;

27) paragrahvi 46 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahvi 46 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Lumele meliorandi laotamise tehnika peab tagama selle nõuetekohase laotamise.»;

29) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

«1 Põllumajandusministeeriumi 2008. aasta kogumik «Maaparandusrajatiste tüüpjoonised» on avalikustatud Põllumajandusameti veebilehel aadressil http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104⊂=355&sub2=412».

Minister Helir-Valdor SEEDER
Kantsler Ants NOOT