Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruse nr 184 «Võrgueeskiri» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 48, 295

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruse nr 184 «Võrgueeskiri» muutmine

Vastu võetud 01.07.2010 nr 90

Määrus kehtestatakse «Elektrituruseaduse» § 42 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruses nr 184 «Võrgueeskiri» (RT I 2003, 49, 347; 2010, 16, 89) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 201 järgmises sõnastuses:

«(201) Euroopa tootesertifikaat käesoleva määruse tähenduses on dokument, mis kinnitab tootmisseadme vastavust Euroopa asjakohastele sertifitseerimisnõuetele.»;

2) paragrahvi 15 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

«(8) Kui elektrijaama nimiaktiivvõimsus on üle 200 kW, edastab võrguettevõtja oma teeninduspiirkonna juhtimiskeskusesse võrku antava (neto) aktiiv- ja reaktiivvõimsuse ning pinge mõõtmise tulemused reaalajas. Selleks paigaldab võrguettevõtja liitumislepingukohased mõõtmisseadmed. Elektrituuliku puhul edastab võrguettevõtja need andmed ka süsteemihaldurile.»;

3) paragrahvi 18 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Elektrituuliku automaatikaseadmed peavad tagama tuuliku väljalülitumise, kui tuulikut süsteemiga ühendav tupikliin releekaitsest välja lülitub.»;

4) paragrahvi 18 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

«(8) Põhivõrguga ühendatava elektrituuliku ja tuulepargi võimsuse muutumise kiirust peab olema tuule kiiruse muutumise korral võimalik reguleerida. Reguleerimistingimustes lepivad kokku võrguettevõtja ja tootja.»;

5) paragrahvi 18 lõike 9 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

«4) aktiivvõimsust peab selle kiire piiramise korral olema võimalik kahe sekundi jooksul vähendada nimiaktiivvõimsusest kuni 20%-ni alates signaali jõudmisest tuulepargi juhtimissüsteemi. Aktiivvõimsuse kiireks piiramiseks võib välja lülitada ühe tuuliku või tuulikurühma.»;

6) paragrahvi 18 lõiget 10 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

«6) kui reaktiivvõimsust reguleerib süsteemihaldur, maksab ta tootjale võrku antud või võrgust võetud reaktiivenergia eest kehtiva hinnakirja kohaselt.»;

7) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:

«(14) Kui tuuleparki ehitatakse etapiti, võib tuulepargi nõuetekohasust kontrollida samuti etapiviisi, kui see on tehniliselt võimalik.»;

8) paragrahvi 19 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

«1) 200 kW kuni 1 MW nimiaktiivvõimsusega elektrijaamade võrku antud aktiiv- ja reaktiivvõimsuste summa reaalajas. Elektrituulikute kohta esitatakse andmed eraldi;»;

9) paragrahvi 23 lõike 6 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

«1) pinge järsk alanemine liitumispunktis 25%-ni nimipingest kuni 0,25 sekundiks;»;

10) paragrahvi 23 lõike 61 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

«1) pinge järsk alanemine liitumispunktis 0%-ni nimipingest kuni 0,25 sekundiks;»;

11) paragrahvi 25 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Tootmisseadme kasutusele võtmiseks ja tema nõuetekohasuse kontrollimiseks korraldatakse elektrivõrguga seotud katsetusi ja tootmisseadmega seotud katsetusi. Tootmisseadmega seotud katsetuste mõõtetulemused peavad olema tõendatult jälgitavad. Võrgukatsetused lepitakse kokku süsteemihalduriga. Kokkuleppel süsteemihalduriga võib katsetusi osaliselt imiteerida arvutusmudelil. Katsetused kestavad kuni 12 kuud, kui tootja ja süsteemihaldur ei lepi kokku teisiti. Perioodi võib pikendada, kui katsetused on jäänud korraldamata kokkuleppeosalistest olenemata põhjustel.»;

12) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Elektrisüsteemi avarii- või häiringuolukorras peab tootmisseadme reguleerimisvõime järgima reguleerimiskarakteristikuid.»;

13) paragrahvi 26 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Koormuse reguleerimises osalevate elektrijaamade tootmisseadmete käivitamise aega määrates tuleb arvestada, et käivitusaeg seadme seisakust kuni täiskoormuseni oleks võimalikult lühike. Seadme seisakust alates on käivitusajad järgmised:
1) soojuselektrijaama tootmisseadmel külmast olekust kuni 12 tundi;
2) gaasiturbiinseadmetel maksimaalselt kuni 10 minutit;
3) elektrituulikutel ja tuuleparkidel kuni 15 minutit käivitamist võimaldavate tuuletingimuste korral.»;

14) paragrahvi 261 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kui elektrijaama kasutatakse aktiivvõimsuse primaar- ja sekundaarreguleerimiseks, sõlmib süsteemihaldur tootjaga sellekohase lepingu. Lepingu tehniliste tingimuste määramisel juhindutakse käesoleva paragrahvi lõigetest 2–9.»;

15) paragrahvi 261 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

«(8) Häireolukorras reguleeritakse võimsust järgmiselt:
1) primaarreguleerimises peavad osalema kõik üle 1 MW tootmisseadmed. Primaarreguleerimise funktsioon rakendub sagedusrelee või muu sagedustundliku seadme abil automaatselt;
2) primaarreserv peab olema vähemalt ±12,5% nimivõimsusest; elektrituuliku puhul on primaarreserv vähemalt –12,5% nimivõimsusest.»;

16) paragrahv 32 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 32. Liitumistaotluse esitamine ja liitumislepingu sõlmimine

(1) Võrguga ühendamiseks esitab liituja võrguettevõtjale liitumistaotluse ning järgmised andmed ja dokumendid:
1) käesoleva määruse lisas 2 nimetatud andmed;
2) detailplaneeringu otsuse koopia või projekteerimistingimused, mille kohaselt on liituja elektripaigaldis kooskõlas planeeringu maakasutus- ja ehitustingimustega või projekteerimistingimustega. Dokumentides esitatakse enne liitumispunkti asuvate kõigi elektripaigaldiste andmed. Avalikku veekogusse rajatava tuuleelektrijaama liitumistaotlusega esitatakse käesolevas punktis nimetatud dokumentide asemel hoonestusluba;
3) «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses» nimetatud otsustaja tehtud otsuse koopia, mis tõendab, et keskkonnamõju on hinnatud, või mille kohaselt ei ole vaja keskkonnamõju hinnata;
4) dokumendid, mis kinnitavad, et tarbijal, kes soovib liituda jaotusvõrguga, on õiguslik alus kasutada kinnistut või ehitist, kus asub tema elektripaigaldis.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud andmeid ja dokumente ei esitata, kui madalpingevõrguga liitumine või tarbimis- või tootmistingimuste muutmine ei eelda uue liitumispunkti ehitamist või lisatootmisseadme paigaldamist.

(3) Elektripaigaldise ühendamiseks võrguga või toimiva võrguühenduse tarbimis- või tootmistingimuste muutmiseks väljastab võrguettevõtja liitumistaotluse alusel lepingupakkumise, mis sisaldab «Elektrituruseaduse» §-s 87 sätestatud tingimusi, eelkõige:
1) liitumis- ja mõõtepunkti asukoht;
2) liitumistasu või liitumistingimuste muutmise tasu suurus ja tasu maksmise tingimused;
3) võrguga ühendamise või tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tähtaeg ja muud tingimused;
4) liitumislepingu muutmise ja lõpetamise tingimused;
5) muud tingimused, mis on kooskõlas käesoleva määrusega.

(4) Põhivõrguga saab liituda nimipingel 110 kV või 330 kV.

(5) Võrguga ühendamise või tarbimis- või tootmistingimuste muutmise korral määrab võrgu konfiguratsiooni ja tehnilised parameetrid võrguettevõtja. Kui võrguga ühendatakse korterelamu või kui muudetakse selle tarbimistingimusi, määrab võrguettevõtja tehnilised tingimused mõõteseadmete paigaldamise võimaldamiseks.

(6) Korteri tarbimistingimuste muutmise kooskõlastab korterivaldaja elamu omaniku või valdajaga, kes vajaduse korral esitab võrguettevõtjale liitumistaotluse elamu tarbimistingimuste muutmiseks.

(7) Jaotusvõrguettevõtja väljastab liitumislepingu pakkumise liitumistaotluse saamisest alates 30 päeva jooksul ja põhivõrguettevõtja 90 päeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui jaotusvõrguettevõtja pakkumise tegemine sõltub põhivõrguettevõtja toimingust, väljastab jaotusvõrguettevõtja lepingupakkumise toimingu tegemisest alates 30 päeva jooksul.

(8) Liitumislepingu pakkumine kehtib selle väljastamisest alates 60 päeva, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

(9) Liitumisleping on sõlmitud, kui võrguettevõtja saab hiljemalt liitumislepingu pakkumise kehtivuse viimasel päeval kätte pakkumisega nõustumuse ning kui liituja on võrguettevõtjale koos liitumistaotlusega esitanud käesolevas paragrahvis nimetatud andmed ja dokumendid.

(10) Põhivõrguettevõtjaga sõlmitud liitumislepingu tähtajad on järgmised:
1) liitumislepingu esimene osamakse tehakse lepingu sõlmimisest alates 60 päeva jooksul. Esimene osamakse on 20% lepingus ettenähtud esialgsest liitumistasust;
2) teine osamakse on 50% liitumislepingus ettenähtud esialgsest liitumistasust ja makse tasutakse liitumispunkti ehituse hanke võitja väljakuulutamisest alates 20 päeva jooksul. Võrguettevõtja esitab kliendile arve hanke võitja väljakuulutamisest alates viie tööpäeva jooksul;
3) kolmas osamakse moodustab ülejäänud osa tegelikest kuludest, millest on maha arvatud käesoleva lõike punktide 1 ja 2 kohaselt tasutud summad. Osamakse tasutakse liitumispunkti valmimisest alates 45 päeva jooksul ning võrguettevõtja esitab kliendile arve liitumispunkti valmimisest alates 30 päeva jooksul.

(11) Liitumislepingu ja võrgulepingu võib sõlmida samal ajal.

(12) Kui tootja ei ole liitumispunkti valmimisest alates kolme aasta jooksul oma elektripaigaldist võrguga ühendanud, on liitumisleping lõppenud. Liitujale tagastatakse liitumismaksed, millest arvatakse maha võrguettevõtjal liitumisega tekkinud kulutused, ning võrgu vabanenud läbilaskevõime võõrandatakse põhivõrguettevõtja korraldataval avalikul enampakkumisel. Pakkumistuludest kaetakse võrguettevõtja liitumispunkti väljaehitamise kulud ja ülejäänud summa saab liituja, kellele kuulus liitumisõigus. Tagastatavast summast arvatakse maha liitumispunkti võõrandamise kulu, mis on 5% esialgsest liitumistasust. Kui avaliku enampakkumise tulemusi ei kinnitata, võivad turuosalised esitada võrgu vabanenud läbilaskevõime kohta võrguettevõtjale liitumistaotlusi.

(13) Liituja soovil väljastab võrguettevõtja talle liitumise tehnilised tingimused, kus on andmed eeldatava liitumistasu, elektrisüsteemiga ühendatud elektrijaamade ja elektrivõrgu läbilaskevõime kohta ning elektrisüsteemi olukorda käsitlevad muud andmed.

(14) Võrguettevõtja esitab tootja liitumise kohta oma veebilehel järgmised andmed:
1) liitumispakkumise väljastamise kuupäev ja pakkumise kehtimise aeg;
2) liitumislepingu sõlmimise kuupäev ja lepingu kehtimise aeg;
3) liitumispunkti asukoht ja liitumispinge;
4) elektrijaama nimi;
5) elektrijaama tüüp;
6) liitumisvõimsus;
7) võrku lülitamise aeg.»;

17) määrust täiendatakse §-dega 321 ja 322 järgmises sõnastuses:

«§ 321. Kuni 5 MWel võimsusega koostootmisseadme võrguga ühendamise erisused

(1) Kui liitumistingimused väljastatakse tootjale, kes kasutab tootmiseks kuni 5 MWel võimsusega koostootmisseadet (edaspidi väikekoostootja), ei arvesta põhivõrguettevõtja liitumispakkumist koostades või jaotusvõrguettevõtja liitumispakkumist kooskõlastades teistele tootjatele väljastatud liitumispakkumisi ega tootmisvõimsusi, mille kohta on sõlmitud liitumisleping, kuid mille lepingujärgne või põhivõrguettevõtjale teada olev elektrivõrku lülitamine on kavandatud hilisemaks ajaks, kui on märgitud väikekoostootja tootmisseadmel.

(2) Kui väikekoostootja tootmisseadme elektrivõrguga ühendamine mõjutab liitumislepingu sõlminud tootja liitumisvõimsust, loob põhivõrguettevõtja väikekoostootjale liitumiseks lisavõimsuse. Sel juhul arvatakse liitumiskulude hulka ka need kulud, mis tekivad juhul, kui võrgu arenduskohustus täidetakse liitumisest tingituna enne tähtaega. Arenduskohustuse täitmise kulusid ei arvata liitumistasu hulka, kui võrguettevõtja on asunud arenduskohustust täitma enne liitumistaotluse esitamist. Lõplik liitumistasu määratakse liitumispakkumises.

§ 322. Kuni 200 kWel võimsusega elektrijaama võrguga ühendamise erisused

(1) Kui liitumistingimused väljastatakse tootjale, kes kasutab kuni 200 kWel võimsusega elektrijaama (edaspidi pisitootja), ei arvesta põhivõrguettevõtja liitumispakkumist koostades või jaotusvõrguettevõtja liitumispakkumist kooskõlastades teistele tootjatele väljastatud liitumispakkumisi ega tootmisvõimsusi, mille kohta on sõlmitud liitumisleping, kuid mille lepingujärgne või põhivõrguettevõtjale teada olev elektrivõrku lülitamine on kavandatud hilisemaks ajaks, kui on märgitud pisitootja tootmisseadmel.

(2) Kui pisitootja tootmisseadme elektrivõrguga ühendamine mõjutab liitumislepingu sõlminud tootja liitumisvõimsust, loob põhivõrguettevõtja pisitootjale liitumiseks lisavõimsuse. Sel juhul arvatakse liitumiskulude hulka ka need kulud, mis tekivad juhul, kui võrgu arenduskohustus täidetakse liitumisest tingituna enne tähtaega. Arenduskohustuse täitmise kulusid ei arvata liitumistasu hulka, kui võrguettevõtja on asunud arenduskohustust täitma enne liitumistaotluse esitamist. Lõplik liitumistasu määratakse liitumispakkumises.

(3) Kui võrguga ühendatakse tootmiseks taastuvat energiaallikat kasutav seade, mille võimsus on alla 15 kW, ei pea seda põhivõrguettevõtjaga kooskõlastama.»;

18) paragrahvi 35 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvid 39 ja 40 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 39. Alla 1000 V pingel elektri tarbimise korral mõõteseadme suhtes kohaldatavad nõuded

(1) Võrguettevõtja mõõdab alla 1000 V pingel tarbijale elektrit järgmiselt:
1) kui tarbija liitumispunkti kaitse on kuni 63 A, peab mõõtesüsteem võimaldama mõõta aktiivenergiat kilovatt-tundides. Alates 1. jaanuarist 2017. a peab mõõtesüsteem võimaldama aktiivenergiat mõõta kauglugemisseadmega;
2) kui tarbija liitumispunkti kaitse on suurem kui 63 A, peab mõõtesüsteem võimaldama aktiivenergiat (kWh) mõõta ühesuunaliselt. Vajaduse korral võib mõõta reaktiivenergiat (kvarh) kahesuunaliselt. Alates 1. jaanuarist 2013. a peab mõõtesüsteem võimaldama mõõta aktiivenergiat ja reaktiivenergiat kauglugemisseadmega. Reaktiivenergia mõõtmise nõue ei kehti korterelamu ega korteriühistu kohta, kus lõpptarbija on koduklient;
3) kui võrguga on ühendatud tootmisseade, peab mõõtesüsteem võimaldama kauglugemisseadmega kahesuunaliselt mõõta nii aktiivenergiat kui ka reaktiivenergiat.

(2) Mõõtesüsteem peab alates 1. jaanuarist 2017. a võimaldama korteris mõõta aktiivenergiat kauglugemisseadmega.

§ 40. Üle 1000 V pingel elektri tarbimise korral mõõteseadme suhtes kohaldatavad nõuded

(1) Võrguettevõtja paigaldab üle 1000 V pingel elektrienergia tarbijale mõõtesüsteemi, mis võimaldab kahesuunaliselt mõõta aktiivenergiat (kWh) ja reaktiivenergiat (kvarh).

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud mõõtesüsteem peab võimaldama alates 1. jaanuarist 2013. a mõõta energiat kauglugemisseadmega.»;

20) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

«(7) Alates 1. jaanuarist 2013. a peab kauglugemisseade võimaldama järgmist:
1) andmesidevõrgu kaudu edastada võrguettevõtjale vähemalt üks kord ööpäevas igal kauplemisperioodil registreeritud mõõteandmeid;
2) tagada turuosalise ja võrguettevõtja kokkulepitud isiku juurdepääs võrguettevõtja salvestatud mõõteandmetele, mis on nimetatud käesoleva lõike punktis 1.»;

21) paragrahvi 627 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Võrguettevõtja esitab süsteemihaldurile oma võrguga ühendatud vabatarbijate nimekirja. Süsteemihaldur avaldab kõigi vabatarbijate nimekirja oma veebilehel.»;

22) paragrahvi 63 lõikes 2 asendatakse tekstiosa «1. jaanuarist 2010. a.» tekstiosaga «1. jaanuarist 2016. a.»;

23) paragrahvi 63 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

«(3) Pärast 1. juulit 2003. a tööd alustanud või renoveeritud elektrijaamale kohaldatakse käesoleva määrusega sätestatud lisanõudeid võrreldes liitumislepingu sõlmimise hetkel kehtinud võrgueeskirja redaktsiooniga kokkuleppel tootjaga.

(4) Käesoleva määruse § 32 lõikes 12 nimetatud aegumisperiood ei kehti enne käesoleva määruse jõustumist valminud liitumispunktide kohta.»

Peaminister Andrus ANSIP
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan PARTS
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json