Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 95 «Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 48, 296

Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 95 «Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid» muutmine

Vastu võetud 01.07.2010 nr 91

Määrus kehtestatakse «Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse» § 7 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 95 «Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid» (RT I 2004, 21, 147; 2005, 19, 115) § 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 4. Noore spetsialisti sihtgrupp

(1) Noor spetsialist käesoleva määruse tähenduses on kõrghariduse, keskerihariduse või kutsekeskhariduse (põhihariduse või keskhariduse baasil) omandanud või kutseõppe põhihariduse baasil või kutseõppe keskhariduse baasil lõpetanud kuni 30-aastane (kaasa arvatud) isik:
1) kellega on sõlmitud tööleping, kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud;
2) kellega on sõlmitud teenistusleping, kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud;
3) kes on nimetatud ametisse «Avaliku teenistuse seaduse» alusel, kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud;
4) kellega on sõlmitud juhatuse liikme leping;
5) kes on äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja, kusjuures ta peab olema tegutsenud ettevõtjana vähemalt üks aasta.

(2) Lõike 1 punktides 1–5 nimetatud tingimustele ei pea isik vastama samal ajal.»

Peaminister Andrus ANSIP
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan PARTS
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json