Teksti suurus:

Kauba eksportimisel Birmasse/Myanmari ekspordiloa andmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.10.2018
Avaldamismärge:RT I 2010, 48, 299

Kauba eksportimisel Birmasse/Myanmari ekspordiloa andmise kord

Vastu võetud 06.07.2010 nr 94

Määrus kehtestatakse «Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse» § 8 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 194/2008, millega uuendatakse piiravaid meetmeid Birma/Myanmari suhtes ja muudetakse need rangemaks ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 817/2006 (ELT L 66, 10.03.2008, lk 1–87), III lisas loetletud kaupade Birmasse/Myanmari eksportimiseks vajaliku, artikli 5 lõikes 3 nimetatud loa (edaspidi ekspordiluba) andmise kord.

§ 2.  Ekspordiloa andja

  (1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 194/2008 III lisas loetletud ja strateegiliste kaupade nimekirja kantud kauba eksportimiseks Birmasse/Myanmari annab eriloa strateegilise kauba komisjon vastavalt «Strateegilise kauba seaduses» kehtestatule. Eriluba loetakse ekspordiloaks käesoleva määruse tähenduses.

  (2) Lõikes 1 nimetamata juhul annab ekspordiloa Maksu- ja Tolliamet.

§ 3.  Ekspordiloa taotlemine Maksu- ja Tolliametilt

  (1) Paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud juhul esitab eksportija ekspordiloa saamiseks tolli elektroonilise andmetöötlussüsteemi vahendusel Maksu- ja Tolliametile ekspordi tollideklaratsiooni.

  (2) Ekspordi tollideklaratsiooni ja selle juurde kuuluvate lisadokumentidega tõendab eksportija, et eksporditavate kaupade saajaks ei ole nõukogu määruse (EÜ) nr 194/2008 artikli 5 lõikes 1 nimetatud tööstusharus tegutsev ettevõtja.

  (3) Toll kontrollib aktsepteeritud ekspordi tollideklaratsiooni ja selle juurde kuuluvaid lisadokumente. Kui lõikes 2 nimetatud tõendamisnõue on täidetud, vabastab toll kauba, mis tähendab ekspordiloa andmist.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 5. oktoobril 2010. a.

Peaminister Andrus ANSIP


Kaitseminister
välisministri ülesannetes Jaak AAVIKSOO


Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json