Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 22 «Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded» muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 48, 302

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 22 «Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded» muutmine

Vastu võetud 14.07.2010 nr 29

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 29 lõike 4 punkti 3 alusel.

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruses nr 22 «Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded» (RTL 2004, 49, 848) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse pärast arvu «16 02 12*,» arvuga «17 06 01*,»;

2) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 5. Asbestijäätmete taaskasutamise keeld

Asbestijäätmete taaskasutamine ei ole lubatud. Keelu aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006 18. detsembrist 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94, nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ning direktiivi 2000/21/EÜ XVIII lisa (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1–857).»;

3) paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 6. Asbestijäätmete kõrvaldamine

(1) Asbestijäätmed tuleb kõrvaldada.

(2) Asbestijäätmete kõrvaldamisel rakendatakse Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusega nr 104 «Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud» kehtestatud jäätmete kõrvaldamistoiminguid, mis on tähistatud koodinumbritega D1, D5, D9, D12–D15.»;

4) paragrahvi 7 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Käesoleva määruse nõudeid ei kohaldata asbestijäätmete töötlemissaadustele, kui keemiliste, termiliste või füüsikalis-keemiliste töötlemismenetluste rakendamisel kaotab asbest oma kiulise struktuuri või muutub asbesti esialgne keemiline koostis selliselt, et neid töötlemissaadusi on võimalik liigitada tavajäätmete hulka.»;

5) paragrahvi 11 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Asbestijäätmete ladestusala eraldatakse muust prügilaterritooriumist piirdega ja tähistatakse igast küljest siltidega, millel on selgesti loetav tekst «Ettevaatust, asbest» ning Vabariigi Valitsuse 11. oktoobri 2007. a määruse nr 224 «Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded» lisas 2 kirjeldatud hoiatusmärk.»

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Helir-Valdor SEEDER
Asekantsleri kohusetäitja
kantsleri ülesannetes Kristina GRAU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json