Teksti suurus:

Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2019, 7

Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas1

Vastu võetud 16.06.2005 nr 144
RT I 2005, 38, 300
jõustumine 10.07.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010
01.07.2010RT I 2010, 48, 29419.07.2010
17.07.2014RT I, 22.07.2014, 501.08.2014
01.12.2014RT I, 03.12.2014, 2113.12.2014
27.08.2018RT I, 29.08.2018, 1408.09.2018
04.10.2018RT I, 09.10.2018, 219.10.2018
30.08.2019RT I, 03.09.2019, 613.09.2019

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ning lähtudes «Looduskaitseseaduse» § 11 lõikes 1 sätestatust.

§ 1.  Harju maakonnas kaitse alla võetavad hoiualad ja kaitse alla võtmise eesmärk

  (1) Harju maakonnas võetakse kaitse alla järgmised hoiualad:
  1) Jägala jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta II lisas nimetatud liikide – hariliku võldase (Cottus gobio), jõesilmu (Lampetra fluviatilis) ja lõhe (Salmo salar) elupaikade ning I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260)2 kaitse;
  2) Kaberla hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – alvarite (6280*), kadastike (5130) ja vanade loodusmetsade (9010*) kaitse;
  3) Keibu-Ristna hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – püsitaimestuga kivirandade (1220), püsitaimestuga liivarandade (1640) ja rohunditerikaste kuusikute (9050) kaitse, II lisas nimetatud liigi – soohiilaka (Liparis loeselii) ning III kaitsekategooria liikide – vööthuul-sõrmkäpa (Dactylorhiza fushsii), kahkjaspunase sõrmkäpa (Dactylorhiza incarnata), tumepunase neiuvaiba (Epipactis atrorubens), suure käopõlle (Listera ovata), halli käpa (Orchis militaris) ja kahelehise käokeele (Platanthera bifolia) elupaikade kaitse;
  4) Kiruvere hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – looduslikult rohketoiteliste järvede (3150) kaitse;
  5) Kiviloo hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – liigirikaste madalsoode (7230), rohunditerikaste kuusikute (9050) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) ning II lisas nimetatud liigi – eesti soojumika (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja III kaitsekategooria liigi – soo-neiuvaiba (Epipactis palustris) elupaikade kaitse;
  6) Kolga lahe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: alk (Alca torda), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rääkspart (Anas strepera), tuttvart (Aythya fuligula), kühmnokk-luik (Cygnus olor), tõmmukajakas (Larus fuscus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea) ja kormoran (Phalacrocorax carbo);
[RT I, 22.07.2014, 5 - jõust. 01.08.2014]
  7) Kurtna-Vilivere hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide – saarma (Lutra lutra) ja paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) elupaikade ning I lisas nimetatud elupaigatüüpide – jõgede ja ojade (3260) ning lamminiitude (6450) kaitse;
  8) Limu raba hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), liigirikaste madalsoode (7230) ja puisniitude (6530*) kaitse;
  9) Marimetsa-Õmma hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rabade (7110*) ja rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade (7120) kaitse;
  10) Nõva-Osmussaare hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisa elupaigatüübi – veealused liivamadalad (1110) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ning I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: merivart (Aythya marila), mustlagle (Branta bernicla), sõtkas (Bucephala clangula), aul (Clangula hyemalis), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator) ja hahk (Somateria mollissima);
[RT I, 22.07.2014, 5 - jõust. 01.08.2014]
  11) Pakasjärve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160) kaitse;
  12) Pakri hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide veealuste liivamadalate (1110), jõgede lehtersuudmete (1130), laiade madalate lahtede (1160), karide (1170), esmaste rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade (1220), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630), hallide luidete (2130*), vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede (3140), jõgede ja ojade (3260), kadastike (5130), lubjarikkal mullal asuvate kuivade niitude (6210), alvarite (6280*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade laialehiste metsade (9020*) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse ning II lisas nimetatud liikide ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud liikide ning I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), krüüsel (Cepphus grylle), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), kalakajakas (Larus canus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), jääkoskel (Mergus merganser), tutkas (Philomachus pugnax), tuttpütt (Podiceps cristatus), hahk (Somateria mollissima), punajalg-tilder (Tringa totanus), emaputk (Angelica palustris), nõmmnelk (Dianthus arenarius ssp. arenarius) ja soohiilakas (Liparis loeselii);
[RT I, 03.09.2019, 6 - jõust. 13.09.2019]
  13) Paljassaare hoiuala, mille kaitse-eesmärk on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide ning EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liigi elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), soorüdi ehk soorisla (Calidris alpina), kõvernokk-rüdi ehk kõvernokk-risla (Calidris ferruginea), värbrüdi ehk värbrisla (Calidris temminckii), väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), punaselg-õgija (Lanius collurio), jääkoskel (Mergus merganser), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), täpikhuik (Porzana porzana), rooruik (Rallus aquaticus), hahk (Somateria mollissima), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus) ja suur kuldtiib (Lycaena dispar);
[RT I, 22.07.2014, 5 - jõust. 01.08.2014]
  14) Pikkoja alamjooksu hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liigi – võldase (Cottus gobio) elupaikade ning I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse;
  15) Pirita jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide – hariliku hingi (Cobitis taenia), hariliku võldase (Cottus gobio), jõesilmu (Lampetra fluviatilis) ja lõhe (Salmo salar) elupaikade ning I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse;
  16) Prangli hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – karide (1170), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), püsitaimestikuga liivarandade (1640), metsastunud luidete (2180), kanarbiku ja kukemarjaga kuivade liivanõmmede (2320) ning kadastike (5130) kaitse;
[RT I, 09.10.2018, 2 - jõust. 19.10.2018]
  17) Püümetsa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse;
  18) Rahula-Napanurga hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – siirde- ja õõtsiksoode (7140), liigirikaste madalsoode (7230) ning vanade loodusmetsade (9010*) kaitse ja II lisas nimetatud liigi – eesti soojumika (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja III kaitsekategooria liigi – hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea) elupaikade kaitse;
  19) Suursoo-Leidissoo hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rabade (7110*), siirde- ja õõtsiksoode (7140) ning liigirikaste madalsoode (7230) kaitse, III kaitsekategooria taimeliigi – hariliku porsa (Myrica gale) elupaiga kaitse ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud liikide ning I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: soo-loorkull (Circus pygargus), sookurg (Grus grus) ja teder (Tetrao tetrix tetrix);
[RT I, 22.07.2014, 5 - jõust. 01.08.2014]
  20) Valgejõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide – rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), hariliku võldase (Cottus gobio), paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) ja saarma (Lutra lutra) elupaikade ning I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse;
[RT I, 22.07.2014, 5 - jõust. 01.08.2014]
  21) Valkla klindi hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – rusukallete ja jäärakute metsade (pangametsade) (9180*) kaitse;
  22) Vasalemma jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide – hariliku hingi (Cobitis taenia), hariliku võldase (Cottus gobio), jõesilmu (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) elupaikade ning I lisas nimetatud elupaigatüübi jõgede ja ojade (3260) kaitse;
  23) Väike-Pakasjärve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160) kaitse;
  24) Vääna hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liigi – tiigilendlase (Myotis dasycneme) elupaikade ning I lisas nimetatud elupaigatüüpide – kadastike (5130), alvarite (6280*) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse;
  25) Ülgase-Saviranna hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rusukallete ja jäärakute metsade (pangametsade) (9180*), lubjakivipaljandite (8210), liivaste ja mudaste pagurandade (1140), rannaniitude (1630*) ning püsitaimestuga kivirandade (1220) – kaitse;
  26) Kuivajõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liigi – hariliku võldase (Cottus cobio) elupaiga ning I lisas nimetatud elupaigatüüpide – jõgede ja ojade (3260) ning nõrglubja-allikate (7220*) kaitse;
[RT I, 22.07.2014, 5 - jõust. 01.08.2014]
  27) Vääna jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide – hariliku hingu (Cobitis taenia), hariliku võldase (Cottus cobio), jõesilmu (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar), paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) ja saarma (Lutra lutra) elupaikade ning I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse.
[RT I, 22.07.2014, 5 - jõust. 01.08.2014]

  (2) Lõikes 1 nimetatud hoiualade piirid on esitatud kaartidel määruse lisas3.

§ 2.  Hoiualade valitseja

  Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud hoiualade valitseja on Keskkonnaamet.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]

§ 3.  Ramsari alad

  Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni artikli 2 lõike 1 kohaselt on määruse § 1 lõike 1 punktis 10 nimetatud Nõva-Osmussaare hoiuala rahvusvahelise tähtsusega märgala (Ramsari ala).
[RT I 2010, 48, 294 - jõust. 19.07.2010]


1 EÜ Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25).
[RT I, 22.07.2014, 5 - jõust. 01.08.2014]

2 Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid.

3 Hoiualade piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil, mille koostamisel on kasutatud kinnitatud kaitsealade välispiire, Eesti põhikaarti (mõõtkava 1:10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RT I, 22.07.2014, 5 - jõust. 01.08.2014]

 

Jägala jõe hoiuala

Kaberla hoiuala

Keibu-Ristna hoiuala

Kiruvere hoiuala

Kiviloo hoiuala

Kolga lahe hoiuala

Kurtna-Vilivere hoiuala

Limu raba hoiuala

Marimetsa-Õmma hoiuala

Nõva-Osmussaare hoiuala

Pakasjärve hoiuala

Pakri (Leht 1)
[RT I, 03.09.2019, 6 - jõust. 13.09.2019]

Pakri (Leht 2)
[RT I, 03.09.2019, 6 - jõust. 13.09.2019]

Pakri (Leht 3)
[RT I, 03.09.2019, 6 - jõust. 13.09.2019]

Paljassaare hoiuala

Pikkoja alamjooksu hoiuala

Pirita jõe hoiuala

Prangli
[RT I, 09.10.2018, 2 - jõust. 19.10.2018]

Püümetsa hoiuala

Rahula-Napanurga hoiuala

Suursoo-Leidissoo hoiuala

Valgejõe hoiuala (Leht 1)
[RT I, 03.12.2014, 21 - jõust. 13.12.2014]

Valgejõe hoiuala (Leht 2)
[RT I, 03.12.2014, 21 - jõust. 13.12.2014]

Valkla klindi hoiuala

Vasalemma jõe hoiuala

Väike-Pakasjärve hoiuala

Vääna hoiuala
[RT I, 29.08.2018, 14 - jõust. 08.09.2018]

Ülgase-Saviranna hoiuala

Kuivajõe hoiuala
[RT I, 22.07.2014, 5 - jõust. 01.08.2014]

Vääna jõe hoiuala
[RT I, 22.07.2014, 5 - jõust. 01.08.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json