Teksti suurus:

Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid

Vastu võetud 01.04.2004 nr 95
RT I 2004, 21, 147
jõustumine 10.04.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.03.2005RT I 2005, 19, 11530.04.2005
01.07.2010RT I 2010, 48, 29619.07.2010


Määrus kehtestatakse «Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse» § 7 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigi poolt ettevõtlus- ja elamumajanduslaenude tagamiseks asutatud Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx (edaspidi sihtasutus) poolt tagatud elamumajanduslaene saavad sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid.
[RT I 2005, 19, 115 - jõust. 30.04.2005]

§ 2.  Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid

  Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid on:
  1) noor pere;
  2) noor spetsialist;
  3) tagastatud eluruumis elav üürnik;
  4) korteriühistu;
  5) hooneühistu;
  6) korteriomanike ühisus.
[RT I 2005, 19, 115 - jõust. 30.04.2005]

§ 3.  Noore pere sihtgrupp

  Noor pere käesoleva määruse tähenduses on vähemalt üht kuni 15-aastast (kaasa arvatud) last kasvatav vanem või vanemad, kusjuures vanemaks loetakse ka eestkostja.

§ 4.  Noore spetsialisti sihtgrupp

  (1) Noor spetsialist käesoleva määruse tähenduses on kõrghariduse, keskerihariduse või kutsekeskhariduse (põhihariduse või keskhariduse baasil) omandanud või kutseõppe põhihariduse baasil või kutseõppe keskhariduse baasil lõpetanud kuni 30-aastane (kaasa arvatud) isik:
  1) kellega on sõlmitud tööleping, kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud;
  2) kellega on sõlmitud teenistusleping, kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud;
  3) kes on nimetatud ametisse «Avaliku teenistuse seaduse» alusel, kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud;
  4) kellega on sõlmitud juhatuse liikme leping;
  5) kes on äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja, kusjuures ta peab olema tegutsenud ettevõtjana vähemalt üks aasta.

  (2) Lõike 1 punktides 1–5 nimetatud tingimustele ei pea isik vastama samal ajal.
[RT I 2010, 48, 296 - jõust. 19.07.2010]

§ 5.  Tagastatud eluruumis elava üürniku sihtgrupp

  (1) Tagastatud eluruumis elav üürnik käesoleva määruse tähenduses on omandireformi objektiks oleva õigusvastaselt võõrandatud varana tagastatud eluruumides tagastamise hetkel üürilepingut omav järgmine isik, kusjuures üürileping peab kehtima riiklikult tagatud elamumajanduslaenu taotlemise hetkel:
  1) üürnik;
  2) üürniku abikaasa või isik, kellega laenusaaja elab faktiliselt koos abielu sõlmimata;
  3) üürnikuga koos elanud täisealine perekonnaliige, kellega sõlmiti üürileping seoses üürniku surmaga.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud isikutele loetakse tagastatud eluruumis elavaks üürnikuks ka sellise üürniku täisealine perekonnaliige.
[RT I 2005, 19, 115 - jõust. 30.04.2005]

§ 6.  Korteriomanike ühisuse sihtgrupp

  Korteriomanike ühisuse sihtgrupp käesoleva määruse tähenduses on «Korteriomandiseaduses» määratletud korteriomanike ühisuses osalevad korteriomanikud.

§ 61.  Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude tagatiste ülempiirid

  Sihtasutuse poolt sõlmitud noore pere, noore spetsialisti ja tagastatud eluruumis elava üürniku sihtgrupi elamumajanduslaenu tagatislepingust tuleneva tagatise ülempiir ei tohi ületada 300 000 krooni ühe tagatislepingu kohta.
[RT I 2005, 19, 115 - jõust. 30.04.2005]

§ 7.    [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json