Teksti suurus:

Relvaseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 50, 308

Relvaseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

Vastu võetud 14.07.2010 nr 22

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 3 lõike 4, § 52 lõike 7, § 621 lõigete 4 ja 6, § 75 lõike 2 ning § 82 lõike 2 alusel.

§ 1. Siseministri 22. märtsi 2002. a määruses nr 53 «Teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade, nende oluliste osade, lisaseadiste ja laskemoona käitlemise ja üleandmise kord» (RTL 2002, 45, 622; 2009, 10, 121) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade, nende laskemoona ja tulirelva osade käitlemise ja üleandmise kord»;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Määruses sätestatakse avalikku võimu teostavatele valitsusasutustele ja kohtutele teenistusülesannete täitmise tagamiseks ning sisekaitselisele rakenduskõrgkoolile (edaspidi asutus) õppetööks ja vastava teenistusülesande täitmiseks seadusega ette nähtud teenistusrelvade liigid, teenistusrelvade ja nende laskemoona ning tulirelva osade käitlemise ja üleandmise kord.»;

3) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «Vabariigi Valitsuse 8. juuli 1999. a määrusele nr 216 «Riigisaladuse kaitse korra ja riigisaladusele juurdepääsu loa andmise korra kinnitamine»» sõnadega «Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrusele nr 262 «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord»»;

4) paragrahvi 7 lõike 6 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

«1) teenistusrelvade osi ning teenistusrelvade hooldusvahendeid;».

§ 2. Siseministri 27. detsembri 2004. a määruse nr 76 «Eestis väljastatava Euroopa tulirelvapassi vormi kehtestamine, Euroopa tulirelvapassi väljaandmise kord ning tulirelvade B-, C- ja D-klassi liigitamine» (RTL 2005, 3, 16; 2009, 99, 1476) § 2 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Tulirelvapassi kantakse tulirelva valduse või omaduse muutumine.»

§ 3. Siseministri 18. detsembri 2009. a määruses nr 83 «Relvaraamatu ja laskemoonaraamatu vormid» (RTL 2009, 97, 1441) tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 8 järgmises sõnastuses:

«§ 8. Üleminekusäte

Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud relvade ja tulirelva oluliste osade müügiraamatu ning parandamisele, ümbertegemisele ja laskekõlbmatuks muutmisele toodud relvade ning relvade parandamiseks ja ümbertegemiseks vajalike tulirelva oluliste osade arvestuse raamatu lahtrisse «Liik, mark, kaliiber, number» kantakse alates käesoleva määruse jõustumisest lisaks relva liigile, margile, kaliibrile ja mudelile andmed vastavalt müüki võetud relva või sisse tulnud relva mudeli kohta.»;

2) määruse lisa 2 ja lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 4. Määrus jõustub 28. juulil 2010. a.

Minister Marko POMERANTS
Kantsler Märt KRAFT

Lisa

/otsingu_soovitused.json