Teksti suurus:

Justiitsministri 18. aprilli 2007. a määruse nr 20 «Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus» muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 50, 312

Justiitsministri 18. aprilli 2007. a määruse nr 20 «Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus» muutmine

Vastu võetud 20.07.2010 nr 25

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 3 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine».

§ 1. Justiitsministri 18. aprilli 2007. a määruses nr 20 «Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus» (RTL 2007, 36, 627; 2009, 12, 132) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõigetes 3 ja 4 ning § 10 lõikes 4 asendatakse sõnad «sisekontrolli talitus» sõnadega «sisekontrolli ja infoturbe talitus» vastavas käändes;

2) paragrahvi 9 lõikes 3 ja lõike 5 punktis 2 asendatakse sõnad «süsteemiarenduse osakond» sõnaga «arendusosakond» vastavas käändes;

3) paragrahvi 10 lõike 2 esimeses lauses jäetakse välja sõnad «direktori poolt määratud»;

4) paragrahvi 10 lõikes 3 jäetakse välja sõnad «või asedirektorile»;

5) paragrahvi 11 lõike 2 sissejuhatavas osas jäetakse välja sõnad «ärirakenduste alal»;

6) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) planeerib ja juhib antud volituste piires osakondade tegevust;»;

7) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 11 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril 2010. a.

Minister Rein LANG
Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json