Teksti suurus:

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.10.2022, 9

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 18.04.2007 nr 20
RTL 2007, 36, 627
jõustumine 06.05.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.10.2007RTL 2007, 79, 136729.10.2007, rakendatakse alates 01.11.2007
26.01.2009RTL 2009, 12, 13201.02.2009
20.07.2010RT I 2010, 50, 31201.10.2010
07.12.2011RT I, 14.12.2011, 101.01.2012
16.05.2013RT I, 21.05.2013, 1601.06.2013
27.03.2015RT I, 28.03.2015, 1001.04.2015
22.08.2018RT I, 04.09.2018, 507.09.2018
12.10.2022RT I, 18.10.2022, 101.11.2022

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.
[RT I, 21.05.2013, 16 - jõust. 01.06.2013]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Registrite ja Infosüsteemide Keskus

  (1) Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi keskus) on Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus. Keskuse ingliskeelne nimetus on „Centre of Registers and Information Systems”.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab keskus riiki.

  (3) Keskuse nimetuse ametlik lühend on RIK.
[RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

§ 2.   Asukoht

  Keskus asub Tallinnas. Keskuse postiaadress on Lubja tn 4, Tallinn.
[RT I, 04.09.2018, 5 - jõust. 07.09.2018]

§ 3.   Aruandekohustus

  (1) Keskus on aruandekohustuslik ministri ees, kes teostab keskuse üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Keskuse tegevust koordineerivad Justiitsministeeriumi kantsler ja Justiitsministeeriumi struktuuriüksused Justiitsministeeriumi osakondade põhimäärustes sätestatud korras.

§ 4.   Revideerimise kord

  Keskust revideerivad Justiitsministeeriumi siseauditiosakond, Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

§ 5.   Finantseerimine ja eelarve

  (1) Keskusel on oma eelarve ja pangaarved.

  (2) Keskuse eelarve kinnitab, muudab ja eelarve täitmist kontrollib justiitsminister või tema poolt volitatud isik.

  (3) Keskuse kulud kaetakse riigieelarvest ja majandustegevusest laekuvast tulust, rahvusvahelistes koostööprojektides osalemisest tulenevatest eraldistest ning Euroopa Liidu poolt eraldatud vahenditest.

  (4) Majandustegevusest laekuvast tulust üleplaanilise ehk kinnitatud eelarvet ületava tulu kasutamine otsustatakse eelarvemenetluseks ettenähtud korras.

§ 6.   Keskuse sümboolika

  (1) Keskusel on sõõrikujuline 35-millimeetrise läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõnad „Registrite ja Infosüsteemide Keskus”.

  (2) Keskuse struktuuriüksustel võivad olla oma nimega dokumendiplangid ja pitsat, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

2. peatükk KESKUSE TEGEVUSVALDKOND JA PÕHIÜLESANDED 

§ 7.   Keskuse tegevusvaldkond

  Keskuse tegevusvaldkond on Justiitsministeeriumi valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste (edaspidi IKT-teenus) arendamine, haldamine ja pakkumine.
[RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

§ 8.   Keskuse ülesanded

  Keskuse tegevusvaldkonnast tulenevalt on keskusel teenindatavate asutuste infosüsteemide arendamisel ja haldamisel ning andmekogude pidamisel järgmised põhiülesanded:
  1) korraldab ja teostab ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste ja teenindatavate asutuste IKT-teenuste hankimist, tarnimist, arendamist, ekspluatatsiooni ja hooldust;
[RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  2) korraldab ja teostab hallatavate andmekogude andmetöötlust;
  3) tagab ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste ning vastavalt kokkulepetele ka teenindatavate asutuste IKT-teenuste töökindluse ning nõuetele vastava kasutatavuse ja arengusuutlikkuse;
[RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  4) osutab avalikke andmetöötlusteenuseid hallatavatest andmekogudest ja klienditeenindusfunktsioone;
  5) korraldab infotehnoloogiaalast väljaõpet standard- ja spetsiaaltarkvara kasutamiseks, teeb ettepanekuid standard- ja spetsiaaltarkvara kasutamise koolituse organiseerimise ning sisu kohta;
  6) tagab kasutajate tugiteenuse ja kasutajatoe pakkumise ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisalas olevates asutustes ning vastavalt kokkulepetele ka teenindatavates asutustes;
  7) teeb ettepanekuid ministeeriumi ja selle valitsemisala ning vajadusel teenindatavate asutuste tööprotsesside tõhustamiseks infotehnoloogia vahendite kaudu;
  8) teeb justiitsinformaatika alast koostööd kodu- ja välismaiste institutsioonidega;
  9) korraldab uuringuid ja osutab muid kommertsteenuseid direktori kehtestatud korras;
  10) valitseb tema valdusesse antud riigivara ning peab arvestust ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste infotehnoloogiavahendite üle;
  11) korraldab ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste infosüsteemide talitluspidevuspoliitika rakendamist ja jälgib selle täitmist oma vastutuse piires;
[RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  12) teostab järelkontrolli infosüsteemide kasutamise, andmetervikluse ja turvalisuse kohta ministeeriumis ja tema valitsemisalas;
  13) nõustab teisi asutusi oma valdkonnaga seotud probleemide lahendamisel;
  14) viib ellu ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas kehtestatud infoturbepoliitikat oma tegevusvaldkonna piires;
  15) täidab muid õigusaktidega määratud ülesandeid.

3. peatükk KESKUSE STRUKTUUR JA JUHTIMINE 

§ 9.   Keskuse struktuuriüksused ja nende põhiülesanded
[Kehtetu - RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

§ 91.   Keskuse struktuuriüksused

  (1) Keskuse struktuuriüksused on:
  1) teenuste arenduse valdkond;
  2) strateegia valdkond;
  3) organisatsiooni toimepidevuse ja infoturbe valdkond.

  (2) Keskuse struktuuriüksuse koosseisu võivad kuuluda allstruktuuriüksused või eraldi töökohad, kus töötajate pädevus ja ülesanded määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimääruses või töölepingus või mõlemas.

  (3) Keskuse struktuuriüksuse põhiülesannete täitmisega kaasnevad ülesanded, juhi õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimääruses või töölepingus või mõlemas.

  (4) Keskuse struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvate töötajate töökohad.

  (5) Väljaspool keskuse struktuuriüksusi asuvate töötajate tööülesanded, alluvus, õigused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingus.
[RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

§ 92.   Struktuuriüksuste põhiülesanded

  (1) Strateegia valdkonna põhiülesanne on keskuse tegevuse terviklik strateegiline planeerimine ja asutuse arengu tagamine.

  (2) Teenuste arenduse valdkonna põhiülesanne on tagada efektiivne ja eesmärgipärane teenuste arendus ja haldus kogu nende elukaare jooksul.

  (3) Organisatsiooni toimepidevuse ja infoturbe valdkonna põhiülesanded on:
  1) andmeturbemeetmete rakendamine ja sisekontrolli süsteemi korraldamine;
  2) kvaliteedieesmärkide püstitamine ja nende täitmiseks vajalike protsesside planeerimine ja kaardistamine, kvaliteedinõuete täitmise jälgimine ning kvaliteedi parendamine;
  3) töösuhete haldamine, töötajate arendamine ja koolituste ning tööohutuse tagamine;
  4) finantsjuhtimise, varahalduse ja välisvahendite rakendamise korraldamine;
  5) büroohaldustegevuse ja dokumendihalduse korraldamine ja asutuse teiste struktuuriüksuste toetamine;
  6) õigus- ja hanketeenuse osutamine, korruptsiooniennetus ning andmekaitseõiguse valdkonna õiguslik tugi;
  7) kommunikatsiooni ja välissuhtluse eesmärgipärane korraldamine ja koordineerimine.
[RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

§ 10.   Keskuse juhtimine

  (1) Keskust esindab ja selle tööd juhib keskuse direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu justiitsminister Justiitsministeeriumi kantsleri ettepanekul.

  (2) Keskuse direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid asedirektor. Asedirektori äraolekul täidab direktori või asedirektori ülesandeid direktori määratud isik.
[RT I 2010, 50, 312 - jõust. 01.10.2010]

  (21) Direktorile alluvad vahetult asedirektorid ja organisatsiooni toimepidevuse ja infoturbe valdkond allstruktuuriüksuste juhtide kaudu.
[RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (3) [Kehtetu - RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (4) [Kehtetu - RT I, 21.05.2013, 16 - jõust. 01.06.2013]

  (5) [Kehtetu - RT I, 14.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 11.   Direktori ja asedirektori ülesanded

  (1) Keskuse direktor:
  1) planeerib ja juhib keskuse tegevust ja vastutab keskusele põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab keskuse tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest ja annab aru ministrile või tema volitatud isikule;
  3) esindab keskust suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega, samuti teiste asutuste ja institutsioonidega ning kohtus;
  4) sõlmib keskuse nimel lepinguid ja annab volitusi keskuse esindamiseks, sealhulgas esindamiseks kohtus;
  5) koostab keskuse eelarve eelnõu ja esitab selle justiitsministrile;
  6) korraldab keskuse tegevusega seotud õigusaktide eelnõude kavandite koostamist ja edastab vastavad ettepanekud Justiitsministeeriumile;
  7) käsutab keskuse valduses olevat riigivara ja vastutab selle säilimise eest;
  8) käsutab eelarvevahendeid keskuse ülesannete täitmiseks ning vastutab kulutuste otstarbekuse ja eelarve täpse ja sihipärase kasutamise eest;
  9) annab keskuse töö juhtimiseks ja koordineerimiseks ning asjaajamise korraldamiseks käskkirju ning suulisi või kirjalikke korralduslikke ülesandeid;
  10) teeb justiitsministrile ettepanekuid keskuse struktuuri, töökohtade koosseisu ja muu töökorralduse kohta;
[RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  11) sõlmib, muudab ja lõpetab keskuse töötajatega töölepinguid ja saadab töölähetusse;
  111) kinnitab keskuse töökohtade jaotuse, nimetused, töökoha tähtaegsuse ja koormuse ning vajaduse korral struktuuriüksuse koosseisus allstruktuuriüksuste moodustamise;
[RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  112) kinnitab keskuse struktuuriüksuse põhimääruse;
[RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  12) teostab teenistuslikku järelevalvet keskuse töötajate toimingute üle ning kohaldab ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
  13) korraldab siseauditi teostamist keskuses, sealhulgas määrab keskuse siseauditi eest vastutava isiku;
  14) täidab muid ülesandeid, mis on antud õigusaktiga või justiitsministri või tema poolt volitatud isiku poolt.

  (2) Keskuse asedirektor:
[RT I 2010, 50, 312 - jõust. 01.10.2010]
  1) osaleb keskuse juhtimises ja asendab keskuse direktorit viimase äraolekul;
  2) [kehtetu - RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  3) [kehtetu - RT I 2010, 50, 312 - jõust. 01.10.2010]
  4) [kehtetu - RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  5) juhib valdkonda talle vahetult alluvate töötajate kaudu;
[RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  6) vastutab valdkonna töö korraldamist ja tegevust reguleerivate õigusaktide õiguspärase, täpse, õigeaegse ja otstarbeka täitmise eest ning annab direktorile aru oma valdkonna tegevusest;
[RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  7) osaleb keskuse eelarveprotsessis oma valdkonna eelarvet planeerides, analüüsib valdkonna eesmärkide täitmisega seotud finantskulusid, taotleb valdkonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ning vastutab oma valdkonna eelarveraha eesmärgipärase ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
[RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  8) teeb direktorile ettepanekuid oma valdkonna jätkusuutlikuks arendamiseks;
[RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  9) vastutab oma valdkonnas seatud eesmärkide täitmise eest;
[RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  10) teeb ettepanekuid töötajate tööle võtmiseks, vabastamiseks ja edutamiseks, töötasu ja toetuste määramiseks ning muude personalitoimingute tegemiseks;
[RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  11) teeb koostööd teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, vabaühenduste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja avalikkusega;
[RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  12) esindab keskust direktorilt saadud volituste piires;
[RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  13) täidab muid direktori antud ülesandeid.
[RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (3) [Kehtetu - RT I 2010, 50, 312 - jõust. 01.10.2010]

  (4) Keskuse koosseisus on asedirektor teenuste arenduse valdkonnas ja asedirektor strateegia valdkonnas, kes juhivad oma pädevuse alusel järgmiste valdkondade tööd:
  1) teenuste valdkond;
  2) strateegia valdkond.
[RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (5) Asedirektori täpsemad ülesanded, õigused ja vastutus määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimääruses või asedirektori töölepingus või mõlemas.
[RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

§ 12.   Osakonnajuhataja ülesanded
[Kehtetu - RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

§ 13.   Talituse juhataja ülesanded
[Kehtetu - RT I, 18.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

4. peatükk KESKUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 14.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab justiitsminister.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json