Teksti suurus:

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.09.2018, 8

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 18.04.2007 nr 20
RTL 2007, 36, 627
jõustumine 06.05.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.10.2007RTL 2007, 79, 136729.10.2007, rakendatakse alates 01.11.2007
26.01.2009RTL 2009, 12, 13201.02.2009
20.07.2010RT I 2010, 50, 31201.10.2010
07.12.2011RT I, 14.12.2011, 101.01.2012
16.05.2013RT I, 21.05.2013, 1601.06.2013
27.03.2015RT I, 28.03.2015, 1001.04.2015
22.08.2018RT I, 04.09.2018, 507.09.2018

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.
[RT I, 21.05.2013, 16 - jõust. 01.06.2013]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Registrite ja Infosüsteemide Keskus

  (1) Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi keskus) on Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus. Keskuse ingliskeelne nimetus on „Centre of Registers and Information Systems”.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab keskus riiki.

§ 2.   Asukoht

  Keskus asub Tallinnas. Keskuse postiaadress on Lubja tn 4, Tallinn.
[RT I, 04.09.2018, 5 - jõust. 07.09.2018]

§ 3.   Aruandekohustus

  (1) Keskus on aruandekohustuslik ministri ees, kes teostab keskuse üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Keskuse tegevust koordineerivad Justiitsministeeriumi kantsler ja Justiitsministeeriumi struktuuriüksused Justiitsministeeriumi osakondade põhimäärustes sätestatud korras.

§ 4.   Revideerimise kord

  Keskust revideerivad Justiitsministeeriumi siseauditiosakond, Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

§ 5.   Finantseerimine ja eelarve

  (1) Keskusel on oma eelarve ja pangaarved.

  (2) Keskuse eelarve kinnitab, muudab ja eelarve täitmist kontrollib justiitsminister või tema poolt volitatud isik.

  (3) Keskuse kulud kaetakse riigieelarvest ja majandustegevusest laekuvast tulust, rahvusvahelistes koostööprojektides osalemisest tulenevatest eraldistest ning Euroopa Liidu poolt eraldatud vahenditest.

  (4) Majandustegevusest laekuvast tulust üleplaanilise ehk kinnitatud eelarvet ületava tulu kasutamine otsustatakse eelarvemenetluseks ettenähtud korras.

§ 6.   Keskuse sümboolika

  (1) Keskusel on sõõrikujuline 35-millimeetrise läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõnad „Registrite ja Infosüsteemide Keskus”.

  (2) Keskuse struktuuriüksustel võivad olla oma nimega dokumendiplangid ja pitsat, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

2. peatükk KESKUSE TEGEVUSVALDKOND JA PÕHIÜLESANDED 

§ 7.   Keskuse tegevusvaldkond

  Keskuse tegevusvaldkonnaks on Justiitsministeeriumi valitsemisala info- ja sidesüsteemide arendamine ja haldamine ning info- ja sidetehnoloogiaalaste teenuste pakkumine.

§ 8.   Keskuse ülesanded

  Keskuse tegevusvaldkonnast tulenevalt on keskusel teenindatavate asutuste infosüsteemide arendamisel ja haldamisel ning andmekogude pidamisel järgmised põhiülesanded:
  1) korraldab ja teostab ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste ja teenindatavate asutuste info- ja sidesüsteemide hankimist, tarnimist, arendamist, ekspluatatsiooni ja hooldust;
  2) korraldab ja teostab hallatavate andmekogude andmetöötlust;
  3) tagab ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste ning vastavalt kokkulepetele ka teenindatavate asutuste info- ja sidesüsteemide töökindluse ning nõuetele vastava kasutatavuse ja arengusuutlikkuse;
  4) osutab avalikke andmetöötlusteenuseid hallatavatest andmekogudest ja klienditeenindusfunktsioone;
  5) korraldab infotehnoloogiaalast väljaõpet standard- ja spetsiaaltarkvara kasutamiseks, teeb ettepanekuid standard- ja spetsiaaltarkvara kasutamise koolituse organiseerimise ning sisu kohta;
  6) tagab kasutajate tugiteenuse ja kasutajatoe pakkumise ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisalas olevates asutustes ning vastavalt kokkulepetele ka teenindatavates asutustes;
  7) teeb ettepanekuid ministeeriumi ja selle valitsemisala ning vajadusel teenindatavate asutuste tööprotsesside tõhustamiseks infotehnoloogia vahendite kaudu;
  8) teeb justiitsinformaatika alast koostööd kodu- ja välismaiste institutsioonidega;
  9) korraldab uuringuid ja osutab muid kommertsteenuseid direktori kehtestatud korras;
  10) valitseb tema valdusesse antud riigivara ning peab arvestust ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste infotehnoloogiavahendite üle;
  11) korraldab ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste info- ja infosüsteemide talitluspidevuspoliitika rakendamist ja jälgib selle täitmist oma vastutuse piires;
  12) teostab järelkontrolli infosüsteemide kasutamise, andmetervikluse ja turvalisuse kohta ministeeriumis ja tema valitsemisalas;
  13) nõustab teisi asutusi oma valdkonnaga seotud probleemide lahendamisel;
  14) viib ellu ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas kehtestatud infoturbepoliitikat oma tegevusvaldkonna piires;
  15) täidab muid õigusaktidega määratud ülesandeid.

3. peatükk KESKUSE STRUKTUUR JA JUHTIMINE 

§ 9.   Keskuse struktuuriüksused ja nende põhiülesanded

  (1) Keskus jaguneb osakondadeks ja osakonna koosseisu võivad kuuluda talitused.

  (2) Keskuse struktuuriüksused on arendusosakond, infrastruktuuride osakond, riikliku sunni registrite osakond, kohturegistrite osakond, sisekontrolli ja infoturbe osakond, tugiinfosüsteemide osakond, õiguskaitse infosüsteemide osakond ning üldosakond.
[RT I, 28.03.2015, 10 - jõust. 01.04.2015]

  (3) Keskuse osakondade põhiülesanded on:
  1) arendusosakond korraldab ja teostab infosüsteemide arendustöid vastavalt etteantud nõuetele;
  2) infrastruktuuride osakond arendab ja haldab infrastruktuure ja andmesidet ning tagab nende käideldavuse, arengusuutlikkuse ja järjepidevuse;
  3) riikliku sunni registrite osakond töötleb karistusregistri andmeid ja väljastab registriteateid, pakub toimivaid e-teenuseid efektiivse ja eesmärgipärase otsuste täideviimise protsessi tagamiseks ning tagab nende infosüsteemide käideldavuse, andmete tervikluse, konfidentsiaalsuse ning kasutajatoe pakkumise;
[RT I, 28.03.2015, 10 - jõust. 01.04.2015]
  4) kohturegistrite osakond pakub toimivaid e-teenuseid efektiivse ja eesmärgipärase kohtulike registrite pidamise protsessi tagamiseks ning tagab nende infosüsteemide käideldavuse, andmete tervikluse, konfidentsiaalsuse ning kasutajatoe pakkumise;
  5) sisekontrolli ja infoturbe osakond korraldab sisekontrolli süsteemi ning rakendab andmeturbemeetmeid;
  6) tugiinfosüsteemide osakond pakub toimivaid e-teenuseid efektiivse ja eesmärgipärase haldusprotsessi tagamiseks ning tagab nende infosüsteemide käideldavuse, andmete tervikluse ja konfidentsiaalsuse ning kasutajatoe pakkumise;
  7) õiguskaitse infosüsteemide osakond pakub toimivaid e-teenuseid efektiivse ja eesmärgipärase õigusemõistmise ja otsuste täideviimise protsessi tagamiseks ning tagab nende infosüsteemide käideldavuse, andmete tervikluse, konfidentsiaalsuse ning kasutajatoe pakkumise;
  8) üldosakond korraldab ja teostab keskuse finants- ning varahaldust, personalitööd, asutuse asjaajamist, õigusküsimuste lahendamist, Justiitsministeeriumi ja selle valitsemisala infotehnoloogiaalaseid hankeid, turundust ning osutab ekspluatatsioonis olevate infosüsteemide alusel andmetöötlus-, info- ja klienditeenuseid ning korraldab teenusearendust.

  (4) Keskuse töötajate koosseisu ja struktuuriüksuste allüksused kinnitab direktor.
[RT I, 21.05.2013, 16 - jõust. 01.06.2013]

§ 10.   Keskuse juhtimine

  (1) Keskust esindab ja selle tööd juhib keskuse direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu justiitsminister Justiitsministeeriumi kantsleri ettepanekul.

  (2) Keskuse direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid asedirektor. Asedirektori äraolekul täidab direktori või asedirektori ülesandeid direktori määratud isik.
[RT I 2010, 50, 312 - jõust. 01.10.2010]

  (3) Osakonnad alluvad direktorile osakonnajuhatajate kaudu.
[RT I 2010, 50, 312 - jõust. 01.10.2010]

  (4) [Kehtetu - RT I, 21.05.2013, 16 - jõust. 01.06.2013]

  (5) [Kehtetu - RT I, 14.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 11.   Direktori ja asedirektori ülesanded

  (1) Keskuse direktor:
  1) planeerib ja juhib keskuse tegevust ja vastutab keskusele põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab keskuse tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest ja annab aru ministrile või tema volitatud isikule;
  3) esindab keskust suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega, samuti teiste asutuste ja institutsioonidega ning kohtus;
  4) sõlmib keskuse nimel lepinguid ja annab volitusi keskuse esindamiseks, sealhulgas esindamiseks kohtus;
  5) koostab keskuse eelarve eelnõu ja esitab selle justiitsministrile;
  6) korraldab keskuse tegevusega seotud õigusaktide eelnõude kavandite koostamist ja edastab vastavad ettepanekud Justiitsministeeriumile;
  7) käsutab keskuse valduses olevat riigivara ja vastutab selle säilimise eest;
  8) käsutab eelarvevahendeid keskuse ülesannete täitmiseks ning vastutab kulutuste otstarbekuse ja eelarve täpse ja sihipärase kasutamise eest;
  9) annab keskuse töö juhtimiseks ja koordineerimiseks ning asjaajamise korraldamiseks käskkirju ning suulisi või kirjalikke korralduslikke ülesandeid;
  10) teeb justiitsministrile ettepanekuid keskuse struktuuriüksuste, põhimääruse, töösisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ja muu töökorralduse kohta;
  11) sõlmib, muudab ja lõpetab keskuse töötajatega töölepinguid ja saadab töölähetusse;
  12) teostab teenistuslikku järelevalvet keskuse töötajate toimingute üle ning kohaldab ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
  13) korraldab siseauditi teostamist keskuses, sealhulgas määrab keskuse siseauditi eest vastutava isiku;
  14) täidab muid ülesandeid, mis on antud õigusaktiga või justiitsministri või tema poolt volitatud isiku poolt.

  (2) Keskuse asedirektor:
[RT I 2010, 50, 312 - jõust. 01.10.2010]
  1) osaleb keskuse juhtimises ja asendab keskuse direktorit viimase äraolekul;
  2) planeerib ja juhib antud volituste piires osakondade tegevust;
[RT I 2010, 50, 312 - jõust. 01.10.2010]
  3) [kehtetu - RT I 2010, 50, 312 - jõust. 01.10.2010]
  4) täidab muid ülesandeid, mis on antud keskuse direktori poolt.

  (3) [Kehtetu - RT I 2010, 50, 312 - jõust. 01.10.2010]

§ 12.   Osakonnajuhataja ülesanded

  Osakonnajuhataja:
  1) juhib vahetult osakonna tööd, tagab osakonna koosseisu kuuluvate talituste ülesannete täitmise ning vastutab talitustele pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest;
  2) annab keskuse direktorile või asedirektorile aru osakonna tegevusest;
  3) esindab osakonda ja esitab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi;
  4) teeb keskuse direktorile või asedirektorile ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta, osakonna töötajate palkade, toetuste või distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
  5) allkirjastab või viseerib koostatud dokumendid vastavalt keskuse asjaajamiskorrale;
  6) täidab teisi osakonnale pandud või keskuse direktori või asedirektori antud ülesandeid.

§ 13.   Talituse juhataja ülesanded

  Talituse juhataja:
  1) vastutab talitusele pandud ülesannete täitmise eest ja annab sellest aru osakonnajuhatajale;
  2) esindab talitust ja esitab talituse nimel arvamusi ja kooskõlastusi;
  3) teeb osakonnajuhatajale ettepanekuid talituse struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta, talituse töötajate palkade, toetuste või distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
  4) allkirjastab või viseerib koostatud dokumendid vastavalt keskuse asjaajamiskorrale;
  5) täidab teisi talitusele pandud või osakonna juhataja või keskuse direktori või asedirektori antud ülesandeid.

4. peatükk KESKUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 14.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab justiitsminister.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json