Teksti suurus:

Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.09.2014
Avaldamismärge:RT I 2010, 51, 319

Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 21.07.2010 nr 33

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine» § 4 lõike 2 punktis 5 nimetatud I kaitsekategooriasse kuuluva liigi merikotka (Haliaeetus albicilla) isendite väljaspool kaitsealasid asuvad püsielupaigad liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2.  Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine2

  (1) Hiiu maakonnas võetakse kaitse alla järgmised merikotka püsielupaigad:
  1) Ristna Kõrgessaare vallas Kalana külas;
  2) Kõpu Kõrgessaare vallas Kiduspe külas;
  3) Heinlaid Pühalepa vallas Sarve külas;
  4) Suuremõisa Pühalepa vallas Valipe külas;
  5) Vanamõisa Emmaste vallas Külama ja Sepaste külas.

  (2) Lääne maakonnas võetakse kaitse alla järgmised merikotka püsielupaigad:
  1) Telise Noarootsi vallas Telise/Tällnäsi külas;
  2) Näsi Vormsi vallas Suuremõisa külas;
  3) Hobulaid Ridala vallas Hobulaiu külas;
  4) Salajõe Oru vallas Salajõe külas;
  5) Puiatu Ridala vallas Sinalepa ja Puiatu külas;
  6) Kiili Hanila vallas Massu külas;
  7) Tuksi Noarootsi vallas Elbiku/Ölbäcki külas.

  (3) Põlva maakonnas võetakse kaitse alla merikotka Lüütja püsielupaik Mikitamäe vallas Laossina külas.

  (4) Pärnu maakonnas võetakse kaitse alla järgmised merikotka püsielupaigad:
  1) Haapsi Varbla vallas Haapsi külas;
  2) Seliste Tõstamaa vallas Tõlli ja Päraküla külas.

  (5) Rapla maakonnas võetakse kaitse alla merikotka Avaste püsielupaik Vigala vallas Kojastu külas.

  (6) Saare maakonnas võetakse kaitse alla järgmised merikotka püsielupaigad:
  1) Stebeli Torgu vallas Sääre külas;
  2) Tammuna Torgu vallas Sääre külas;
  3) Nasva Kaarma vallas Nasva külas;
  4) Mullutu Kärla vallas Kogula külas;
  5) Paeranna Muhu vallas Lahekülas;
  6) Või Muhu vallas Võikülas ja Kuivastu külas;
  7) Muraja Pöide vallas Muraja külas;
  8) Ruhve Laimjala vallas Randvere külas;
  9) Tulpe Kaarma vallas Muratsi külas;
  10) Loode Kaarma vallas Nasva külas;
  11) Ruhnu Ruhnu vallas Ruhnu külas.

  (7) Viljandi maakonnas võetakse kaitse alla järgmised merikotka püsielupaigad:
  1) Meleski Kolga-Jaani vallas Vaibla külas;
  2) Valma Tarvastu vallas Riuma külas;
  3) Kalbuse Tarvastu vallas Villa külas.

  (8) Püsielupaikade ja nende vööndite piirid on kantud kaartidele, mis on esitatud määruse lisas3.

§ 3.  Püsielupaiga valitseja

  «Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitseja Keskkonnaamet.

§ 4.  Kaitsekord

  (1) Merikotka püsielupaikade maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse ja piiranguvööndisse.

  (2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud sihtkaitsevööndi ja piiranguvööndi kaitsekord selle määruse erisustega.

  (3) Püsielupaigas on lubatud:
  1) jahipidamine ja kalapüük;
  2) püsielupaika läbivatel teedel inimeste viibimine ning sõidukitega sõitmine.

  (4) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on püsielupaigas lubatud poollooduslike koosluste ilme säilimiseks vajalik tegevus.

  (5) Püsielupaiga sihtkaitsevööndis on lubatud inimeste viibimine ning marjade ja seente korjamine 1. augustist 14. veebruarini, muul ajal on inimeste viibimine sihtkaitsevööndis lubatud järelevalve- ja päästetöödel, loodusobjekti valitsemise ja korraldamisega seotud tegevuse korral ning püsielupaiga valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.

  (6) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on sihtkaitsevööndis lubatud:
  1) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd ja veerežiimi taastamine;
  2) kaitstavate liikide isendite elutingimuste säilimiseks ja parandamiseks vajaliku tegevusena alusmetsa, järelkasvu ja puistu teise rinde harvendamine 1. augustist 14. veebruarini.

  (7) Püsielupaiga piiranguvööndis on raied lubatud 1. augustist 14. veebruarini.

  (8) Püsielupaiga piiranguvööndis on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul aegjärkne ja häilraie tingimusel, et langi suurus ei ületa 2 ha.

  (9) Püsielupaiga piiranguvööndis on keelatud puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt. Kaitseala valitseja võib lubada puidu kokku- ja väljavedu kui pinnas seda võimaldab.


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7–25) ja EÜ nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7–50).
2 Kõik püsielupaigad asuvad Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k «Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri» nimetatud Natura 2000 võrgustiku aladel, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju loodusala kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade suhtes kehtivaid erisusi.
Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel www.envir.ee.
3 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

Rein LANG
Justiitsminister keskkonnaministri ülesannetes

Kristina GRAU
Asekantsleri kohusetäitja kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json