Teksti suurus:

Veekeskkonnale ohtlike ainete ja ainerühmade nimistud 1 ja 2 ning prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja nende ainete rühmade nimekirjad

Veekeskkonnale ohtlike ainete ja ainerühmade nimistud 1 ja 2 ning prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja nende ainete rühmade nimekirjad - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.11.2015
Avaldamismärge:RT I 2010, 51, 318

Veekeskkonnale ohtlike ainete ja ainerühmade nimistud 1 ja 2 ning prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja nende ainete rühmade nimekirjad1

Vastu võetud 21.07.2010 nr 32

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 265 lõike 7 alusel.

§ 1.  Ohtlike ainete ja ainerühmade nimistu 1

  Ohtlike ainete ja ainerühmade nimistusse 1 (edaspidi nimistu 1) kuuluvad:
  1) halogeenorgaanilised ühendid ja ained, mis võivad neid veekeskkonnas moodustada;
  2) fosfororgaanilised ühendid;
  3) tinaorgaanilised ühendid;
  4) ained, millel on veekeskkonnas või selle kaudu kantserogeensed omadused;
  5) elavhõbe ja selle ühendid;
  6) kaadmium ja selle ühendid;
  7) püsivad mineraalõlid ja naftapäritoluga süsivesinikud;
  8) püsivad sünteetilised ained, mis võivad ujuda veepinnal, jääda heljumisse või settida ning takistada vee kasutamist.

§ 2.  Ohtlike ainete ja ainerühmade nimistu 2

  Ohtlike ainete ja ainerühmade nimistusse 2 (edaspidi nimistu 2) kuuluvad:
  1) need nimistusse 1 kuuluvad aineliigid ja -rühmad, mille heite piirväärtusi ei ole Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik, IX lisas osutatud direktiivides kindlaks määratud;
  2) järgmised metalloidid ja metallid ning nende ühendid, millel on veekeskkonnale kahjulik mõju, mille levikut on võimalik kindla alaga piirata ning mille leviku ulatus oleneb suubla omadustest ja asukohast: antimon, arseen, baarium, berüllium, boor, hõbe, koobalt, kroom, molübdeen, nikkel, plii, seleen, tallium, telluur, tina, titaan, tsink, uraan, vanaadium ja vask;
  3) taimekaitsevahendid ja biotsiidid ja nende derivaadid, mis ei kuulu nimistusse 1;
  4) ained, mis rikuvad veekeskkonnast saadud inimtoiduks mõeldud toodete maitset ja(või) lõhna, ning ühendid, mis võivad põhjustada selliste ainete teket veekeskkonnas;
  5) räni toksilised või püsivad orgaanilised ühendid ja ained, mis võivad põhjustada selliste ühendite moodustumist vees, välja arvatud bioloogiliselt ohutud või vees kiiresti ohututeks aineteks lagunevad räniorgaanilised ühendid;
  6) anorgaanilised fosforiühendid ja fosfor lihtainena;
  7) ebapüsivad mineraalõlid ja naftapäritoluga süsivesinikud;
  8) tsüaniidid ja fluoriidid;
  9) hapnikusisaldust ebasoodsalt mõjutavad ained, eelkõige ammoniaak ja nitritid;
  10) ühealuselised fenoolid.

§ 3.  Prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja nende ainete rühmade nimekirjad

Nr CASi number1 ELi number2 Prioriteetse aine nimetus3 Prioriteetne
ohtlik aine
  1 15972-60-8 240-110-8 alakloor  
  2 120-12-7 204-371-1 antratseen X
  3 1912-24-9 217-617-8 atrasiin  
  4 71-43-2 200-753-7 benseen  
  5 ei kohaldata ei kohaldata bromodifenüüleeter4  X5
32534-81-9 ei kohaldata pentabromodifenüüleeter
(derivaatide numbrid 28, 47, 99, 100, 153 ja 154)
 
  6 7440-43-9 321-152-8 kaadmium ja selle ühendid X
  7 85535-84-8 287-476-5 kloroalkaanid, C10-134 X
  8 470-90-6 207-432-0 klorofenvinfoss  
  9 2921-88-2 220-864-4 kloropürifoss (etüülkloropürifoss)  
10 107-06-2 203-458-1 1,2-dikloroetaan  
11 75-09-2 200-838-9 diklorometaan  
12 117-81-7 204-211-0 di(2-etüül-heksüül)ftalaat  
13 330-54-1 206-354-4 diuroon  
14 115-29-7 204-079-4 endosulfaan X
15 206-44-0 205-912-4 fluoranteen6  
16 118-74-1 204-273-9 heksaklorobenseen X
17 87-68-3 201-765-5 heksaklorobutadieen X
18 608-73-1 210-158-9 heksaklorotsükloheksaan X
19 34123-59-6 251-835-4 isoproturoon  
20 7439-92-1 231-100-4 plii ja selle ühendid  
21 7439-97-6 231-106-7 elavhõbe ja selle ühendid X
22 91-20-3 202-049-5 naftaleen  
23 7440-02-0 231-111-14 nikkel ja selle ühendid  
24 25154-52-3 246-672-0 nonüülfenool X
104-40-5 203-199-4 (4-nonüülfenool)  
25 1806-26-4 217-302-5 oktüülfenool  
140-66-9 ei kohaldata (4-(1,1',3,3'-tetrametüülbutüül)fenool)  
26 608-93-5 210-172-5 pentaklorobenseen X
27 87-86-5 231-152-8 pentaklorofenool  
28 ei kohaldata ei kohaldata polüaromaatsed süsivesinikud X
50-32-8 200-028-5 (benso(a)püreen)  
205-99-2 205-911-9 (benso(b)fluoranteen)  
191-24-2 205-883-8 (benso(g,h,i)perüleen)  
207-08-9 205-916-6 (benso(k)fluoranteen)  
193-39-5 205-893-2 (indeno(1,2,3-cd)püreen)  
29 122-34-9 204-535-2 simasiin  
30 ei kohaldata ei kohaldata tributüültina ühendid  
36643-28-4 ei kohaldata (tributüültina-katioon)  
31 12002-48-1 234-413-4 triklorobenseenid  
32 67-66-3 200-663-8 triklorometaan (kloroform)  
33 1582-09-8 216-428-8 trifluraliin  


1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 ELi number: Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetelu (EINECS) või Euroopa teavitatud uute keemiliste ainete loetelu (ELINCS) number.
3 Ainete rühma korral on tabelis soovitusliku parameetrina esitatud rühma tüüpiline esindaja (sulgudes ja ilma numbrita). Selle ainete grupi suhtes tuleb soovituslikud parameetrid määrata analüütilisel meetodil.
4 Nendes ainete rühmades on harilikult palju individuaalseid ühendeid. Vastavaid soovituslikke parameetreid ei ole praegu võimalik esitada.
5 Ainult pentabromodifenüüleeter (CASi nr 32534-81-9).
6 Fluoranteen on loetelus esitatud teiste, ohtlikumate polüaromaatsete süsivesinike indikaatorina.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 21. augusti 2001. a määrus nr 44 «Veekeskkonnale ohtlike ainete nimistud 1 ja 2» (RTL 2001, 104, 1434) tunnistatakse kehtetuks.

Justiitsminister
keskkonnaministri ülesannetes Rein LANG


Asekantsleri kohusetäitja
kantsleri ülesannetes Kristina GRAU


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1–73), muudetud direktiividega 2008/32/EÜ, 2008/105/EÜ ja 2009/31/EÜ;
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/11/EÜ teatavate ühenduse veekeskkonda lastavate ohtlike ainete põhjustatava saaste kohta (ELT L 64, 04.03.2006, lk 52–59);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/105/EÜ, mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse nõukogu direktiive 82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ, 84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja tunnistatakse need seejärel kehtetuks ning muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ (ELT L 348, 24.12.2008, lk 84–97).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json