Teksti suurus:

Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu

Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu - sisukord
  Väljaandja:Keskkonnaminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.07.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.11.2012
  Avaldamismärge:

  Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu

  Vastu võetud 17.12.2002 nr 76
  RTL 2002, 146, 2128
  jõustumine 01.01.2003

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  04.02.2003RTL 2003, 22, 31816.02.2003
  27.04.2004RTL 2004, 55, 92407.05.2004
  28.04.2009RTL 2009, 40, 52708.05.2009
  26.03.2010RTL 2010, 18, 31512.04.2010
  21.07.2010RT I 2010, 50, 31526.07.2010

  Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 18 lõike 7 alusel.

  § 1.    Määrus kehtestab merel kala käitleva Eesti kalalaeva kapteni teate edastamise aja, korra ning edastatavate andmete nimistu.
  [RTL 2010, 18, 315 - jõust. 12.04.2010]

  § 11.    Kalalaeva teises liikmesriigis sadamasse tulekul,lähtutakse sadamasse tulekust etteteatamisel EL nõukogu määruse 1224/2009/EÜ, millega luuakse ühenduse kontrollsüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi(EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1–50) artikli 17 lõikes 1 ja artikli 18 lõikes 1 sätestatud nõuetest.
  [RTL 2010, 18, 315 - jõust. 12.04.2010]

  § 12.  [Kehtetu – RTL 2009, 40, 527 - jõust. 08.05.2004]

  § 13.    Erandina paragrahvis 11sätestatust, juhul kui Läänemere piirkonnas, kus kala püüti, kavatsetakse siseneda sadamasse rohkem kui 300 kg eluskaalus tursaga pardal, lähtutakse sadamasse tulekust ette teatamisel EL nõukogu määruse (EÜ) nr 1098/2007, millega kehtestatakse Läänemere tursavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ning muudetakse määrust (EMÜ) 2847/93 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 779/97 (Euroopa Liidu Teataja L 248, 22.9.2007, lk 1–10), artikli 17 lõigetest 2 ja 5.
  [RTL 2009, 40, 527 - jõust. 08.05.2009]

  § 14.    Paragrahvis 1 nimetatud andmed ja lipuriigile saadetavad EL nõukogu määruse 1224/2009/EÜ artikli 17 lõikes 1 nimetatud andmed esitatakse Keskkonnainspektsioonile.
  [RTL 2010, 18, 315 - jõust. 12.04.2010]

  § 2.    Teade kalalaeva sadamasse tuleku ja pardal olevate kalakoguste kohta (edaspidi teade) edastatakse kala käitlemisel Läänemerel vähemalt 2 tundi enne Eesti sadamasse saabumist.
  [RTL 2010, 18, 315 - jõust. 12.04.2010]

  § 3.    Teate päisesse märgitakse sõna «SADAM».

  § 4.    Teatesse märgitakse järgmised andmed järgmises järjestuses:
    1) kalalaeva nimi ja pardanumber, mille kohta teade edastatakse;
    2) teadet edastava kapteni nimi;
    3) sihtsadama nimi ja külastuse eesmärgid, nagu lossimine, ümberlaadimine või juurdepääs sadamateenustele;
    4) eeldatav sadamasse saabumise kuupäev ja kellaaeg;
    5) püügireisi kuupäev ning Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord» lisa 2 statistiline ruut kust kala püüti;
    6) püügipäevikusse kantud kalakogused liikide kaupa;
    7) lossitavad või ümberlaaditavad kalakogused liikide kaupa.
  [RTL 2010, 18, 315 - jõust. 12.04.2010]

  § 5.    Teatesse märgitud kalakogus ei tohi laeva pardal olevast kogusest erineda enam kui EL nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 14 lõikes 3 toodud laeva pardal hoitava kala ja püügipäevikusse kantud näitaja vahel lubatud erinevuse määr.
  [RTL 2010, 18, 315 - jõust. 12.04.2010]

  § 6.    Kui Eesti lipu all sõitval kalalaeval kulub püügikohast Eesti sadamasse jõudmiseks vähem kui 2 tundi, võib kalalaeva kapten § 4 punktides 6 ja 7 nimetatud andmed edastada pärast viimast püügioperatsiooni või püüniste nõudmist, kuid mitte hiljem kui 30 minutit enne sadamasse jõudmist. Teade peab sisaldama selle kalalaeva andmeid, mille kohta teade edastatakse.
  [RT I 2010, 50, 315 - jõust. 26.07.2010]

  § 7.    Teade edastatakse Keskkonnainspektsioonile kirjalikult faksi numbril (+372) 628 7459 või elektronposti aadressil 1313@rescue.ee.
  [RTL 2009, 40, 527 - jõust. 08.05.2009]

  § 8.    Kui teadet ei ole võimalik kirjalikult edastada, teatatakse käesolevas määruses nimetatud andmed Keskkonnainspektsioonile valvetelefonil (+372) 633 1313 või valvetelefoni lühinumbril 1313.
  [RTL 2009, 40, 527 - jõust. 08.05.2009]

  § 9.  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

  § 10.    Kui kalalaeva Eesti sadamasse jõudmine hilineb rohkem kui 30 minutit teates märgitud kellaajast, on kapten kohustatud sadamasse saabumise kellaaega täpsustama või esitatud teate tühistama. Teates, mis täpsustab või tühistab varasema teate, märgitakse lisaks ka kalalaeva andmed, mille kohta teade edastatakse.
  [RT I 2010, 50, 315 - jõust. 26.07.2010]

  /otsingu_soovitused.json