Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste kooskõlla viimine «Päästeteenistuse seadusega»

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 52, 335

Vabariigi Valitsuse määruste kooskõlla viimine «Päästeteenistuse seadusega»

Vastu võetud 22.07.2010 nr 102

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 3 lõike 2 ja § 46 lõike 2, «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1, «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 19 lõike 2, «Päästeseaduse» § 131 lõike 3 ja § 191 lõike 2, «Politsei ja piirivalve seaduse» § 3 lõike 5, «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 59 lõike 1, «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 3 lõike 5 ja § 7 lõike 3, «Lennundusseaduse» § 4 lõigete 1 ja 7, «Päästeteenistuse seaduse» § 17 lõike 2 ning «Elektroonilise side seaduse» § 123 lõike 3 punkti 5 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2001. a määruse nr 48 «Liikluseeskiri» (RT I 2001, 15, 66; 2010, 32, 159) §-s 74 asendatakse sõna «päästeteenistus» läbivalt sõnaga «päästemeeskond» vastavas käändes.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2006. a määruse nr 245 «Vooremaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 56, 420; 2010, 13, 70) § 6 lõike 4 punktis 4 asendatakse sõna «päästeteenistuse» sõnaga «päästeasutuse».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 1998. a määruse nr 273 «Kaitseväe sisemäärustiku kinnitamine» (RT I 1998, 115/117, 1888; 2009, 65, 448) punkti 240 alapunktis 8 asendatakse sõna «päästeteenistuse» sõnaga «päästemeeskonna».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2002. a määruse nr 237 «Otsingu- ja päästetööde, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel» (RT I 2002, 66, 403; 2009, 65, 448) § 12 lõikes 1 ja § 14 lõike 2 punktis 10 asendatakse sõna «päästeteenistustega» sõnaga «päästeasutustega».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2002. a määruse nr 222 «Tervishoiukorraldus hädaolukorras» (RT I 2002, 62, 380; 2009, 65, 448) § 3 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõnad «, Päästeameti, päästeteenistuste ja häirekeskustega» sõnadega «ja päästeasutusega».

§ 6. Vabariigi Valitsuse 23. novembri 2007. a määruse nr 236 «Päästeteenistujate ning Sisekaitseakadeemia Päästekolledži täiskoormusega õppe üliõpilaste ja õpilaste vormiriietuse kirjeldus» (RT I 2007, 61, 393; 2008, 11, 77) § 3 lõikes 5 asendatakse sõna «päästeteenistuse» sõnaga «päästeasutuse».

§ 7. Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2000. a määruse nr 12 «Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord» (RT I 2000, 4, 29; 2006, 20, 158) § 1 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

«2) hädaabiteenistuse ja päästeasutuse kasutatavaid vahendeid;».

§ 8. Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 «Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded» (RT I 2001, 30, 166; 2006, 20, 158) § 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Töökohale, kus kasutatakse ohtlikke kemikaale, tuleb paigaldada sidesüsteem, mille kaudu on võimalik edastada hädaabiteade Häirekeskusele. Õnnetusjuhtumi korral tuleb Häirekeskusele teatada õnnetuse toimumise aeg ja koht ning õnnetuse ja ohuteguri iseloomustus.»

§ 9. Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määruse nr 189 «Lennupiirangud ja piirangud riiklikule õhusõidukile lennuks ülehelikiirusel» (RT I 2004, 43, 302; 2010, 32, 159) § 1 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõna «päästeteenistuse» sõnaga «päästeasutuse».

§ 10. Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruse nr 157 «Täiendavad nõuded raadioseadmetele eesmärgiga tagada juurdepääs päästeteenistustele» (RT I 2005, 41, 317) pealkirjas ja § 1 lõikes 2 asendatakse sõna «päästeteenistustele» sõnaga «päästeasutusele».

§ 11. Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2001. a määruse nr 66 «Liikluse reguleerimise kord» (RT I 2001, 19, 102; 2010, 32, 159) § 6 punktis 2 asendatakse sõnad «päästeteenistuse töötaja» sõnaga «päästeteenistuja» ja §-s 8 sõna «Päästeteenistus» sõnaga «Päästeasutus».

Peaminister Andrus ANSIP
Siseminister Marko POMERANTS
Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json