Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 154 «Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 52, 334

Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 154 «Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas» muutmine

Vastu võetud 22.07.2010 nr 101

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruses nr 154 «Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas» (RT I 2007, 38, 274; 2010, 13, 70) tehakse järgmised muudatused1:

1) kolmas normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt1:

«Hoiualade piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni, kinnitatud kaitsealade välispiire ja maakatastri andmeid seisuga juuni 2004. a. Pärnu jõe hoiuala välispiir on märgitud lisas esitatud kaartidel, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1:10 000), LEST 97 1 mm täpsusega (EUREF89) projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga aprill 2010. a. Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»;

2) määruse lisas asendatakse Pärnu jõe hoiuala kaardid käesoleva määruse lisaga2.

______________________________
1 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.
2 Pärnu jõe hoiuala välispiir on märgitud lisas esitatud kaartidel, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1:10 000), LEST 97 1 mm täpsusega (EUREF89) projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga aprill 2010. a. Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

Peaminister Andrus ANSIP
Justiitsminister
keskkonnaministri ülesannetes Rein LANG
Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

Pärnu jõe_1

Pärnu jõe_2

Pärnu jõe_3

Pärnu jõe_4

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json