Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt «Kinnistusraamatuseaduse, pärimisseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusest»

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 52, 332

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt «Kinnistusraamatuseaduse, pärimisseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusest»

Vastu võetud 22.07.2010 nr 99

Määrus kehtestatakse «Maareformi seaduse» § 9 lõike 9, § 22 lõike 12, § 221 lõike 6, § 223 lõigete 9 ja 10, § 224 lõike 8, § 23 lõigete 5 ja 6, § 234 ja § 38 lõike 4 ning «Maakatastriseaduse» § 4 lõike 4 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a määrusega nr 267 kinnitatud «Maa ostueesõigusega erastamise korras» (RT I 1996, 77, 1372; 2008, 46, 260) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 5 kolmandas lauses asendatakse sõna «lihtkirjalikus» sõnaga «kirjalikus»;

2) punkti 14 viimases lauses asendatakse lauseosa «– katastriüksuse plaan vähemalt viies eksemplaris (ostjale, toimikusse, 2 maakatastrile, kinnistusametile)» lauseosaga «– katastriüksuse plaan vähemalt neljas eksemplaris (ostjale, toimikusse, 2 maakatastrile)»;

3) punkti 17 viimane lause tunnistatakse kehtetuks;

4) punkti 22 viimane lause tunnistatakse kehtetuks;

5) punkti 25 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kinnistamisavalduse maa kinnistusraamatusse kandmiseks esitab erastamise korraldaja.»;

6) punkti 27 teises ja kolmandas lauses asendatakse sõna «lihtkirjalikus» sõnaga «kirjalikus»;

7) punkti 28 esimeses lauses ja punkti 30 kolmandas lauses asendatakse sõna «kinnistusametile» sõnaga «kinnistusosakonnale»;

8) punkti 325 kolmandast lausest jäetakse välja sõna «lihtkirjalik».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2007. a määruses nr 50 ««Maareformi seaduse» § 22 lõikes 12 sätestatud maa erastamise kord» (RT I 2007, 21, 105) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Pärast katastriüksuse registreerimist maakatastris esitab katastripidaja erastamise korraldajale katastriüksuse registreerimist tõendava õiendi (2 eksemplari), katastriüksuse plaani kinnitatud eksemplari (2 eksemplari) ja piiriprotokolli (2 eksemplari).»;

2) paragrahvi 11 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kinnistamisavalduse maa kinnistusraamatusse kandmiseks ja ostja omandis oleva kinnistuga ühendamiseks esitab erastamise korraldaja.»;

3) paragrahvi 12 teises ja kolmandas lauses asendatakse sõna «lihtkirjalikus» sõnaga «kirjalikus».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2005. a määruses nr 16 ««Maareformi seaduse» §-s 234 sätestatud vaba metsamaa erastamise kord» (RT I 2005, 7, 24; 2007, 17, 85) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Pärast katastriüksuse registreerimist maakatastris esitab katastripidaja erastamise korraldajale katastriüksuse registreerimist tõendava õiendi, katastriüksuse plaani kinnitatud eksemplari ja piiriprotokolli.»;

2) paragrahvi 13 teises ja kolmandas lauses asendatakse sõna «lihtkirjalikus» sõnaga «kirjalikus»;

3) paragrahvi 14 esimeses lauses ja § 16 lõike 2 teises lauses asendatakse sõna «kinnistusametile» sõnaga «kinnistusosakonnale»;

4) paragrahvi 23 kolmandast lausest jäetakse välja sõna «lihtkirjalik».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 2007. a määruse nr 81 «Kinnistusraamatu täiendavate katastriandmete automaatne uuendamine» (RT I 2007, 26, 150; 2008, 19, 134) § 3 täiendatakse pärast sõna «muutumine» lauseosaga «, välja arvatud «Maakatastriseaduse» §-s 171 nimetatud juhul».

Peaminister Andrus ANSIP
Justiitsminister Rein LANG
Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json