Teksti suurus:

Otsingu- ja päästetööde, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.05.2011
Avaldamismärge:

Otsingu- ja päästetööde, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel
[RT I 2006, 33, 257 - jõust. 20.07.2006]

Vastu võetud 23.07.2002 nr 237
RT I 2002, 66, 403
jõustumine 01.08.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.07.2006RT I 2006, 33, 25720.07.2006
02.02.2007RT I 2007, 11, 6302.04.2007
17.12.2009RT I 2009, 65, 44801.01.2010
22.07.2010RT I 2010, 52, 33501.08.2010

Määrus kehtestatakse « Politsei ja piirivalve seaduse » § 3 lõike 5 ja « Päästeseaduse » § 191 lõike 2 alusel.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

I. osa ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus määrab kindlaks ohuolukorda sattunud või kaduma jäänud inimeste, laeva, lennuki või muu sõiduki otsingu ja päästmise, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise korralduse Eesti merealal ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve Eesti jurisdiktsiooni alla kuuluval alal (edaspidi Eesti päästepiirkond).
[RT I 2006, 33, 257 - jõust. 20.07.2006]

§ 2.  Eesti päästepiirkonna ingliskeelne nimetus

  Rahvusvahelises suhtlemises kasutatakse Eesti päästepiirkonna ingliskeelset nimetust ja lühendit: Estonian Search and Rescue Region – Estonian SRR.

§ 3.  Otsingu- ja päästetööde juhtimise struktuur

  (1) Otsingu- ja päästetööde, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise (edaspidi otsingu- ja päästetööd ) korraldamist juhib Politsei- ja Piirivalveamet tema koosseisu kuuluvate struktuuriüksuste kaudu.

  (2) Rahvusvahelises suhtlemises on Eesti päästepiirkonna otsingu- ja päästetööde ning merereostustõrje tööde ühendatud koordinatsioonikeskuseks (JRCC) Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskus.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

II. osa OHUOLUKORD JA SELLE SEISUNDID 

§ 4.  Ohuolukorra kehtestamine ja selle seisundid

  (1) Päästepiirkonnast ja mujalt saadud teabe alusel kehtestatakse esmane ohuolukord ja selle seisund.

  (2) Ohuolukorra seisundid on:
  1) määramatuse seisund;
  2) häireseisund;
  3) õnnetusseisund.

§ 5.  Määramatuse seisund ja selle kehtestamine

  (1) Määramatuse seisund on olukord, kus on kahtlusi inimese, laeva või muu sõiduki ohutuse suhtes.

  (2) Määramatuse seisundi kehtestamise aluseks on:
  1) laeva või muu sõiduki hilinemine, võrreldes ajakavas ettenähtud ajaga;
  2) olukord, kus ei õnnestu saada ettenähtud ettekannet õhusõiduki või ujuvvahendi asukoha või ohutuse kohta.

§ 6.  Määramatuse seisundi lõpetamine

  Määramatuse seisund lõpetatakse, kui on saadud usaldusväärset teavet selle kohta, et inimene, laev või muu sõiduk ei ole ohus, või kehtestatakse häireseisund või õnnetusseisund.

§ 7.  Häireseisund ja selle kehtestamine

  (1) Häireseisund on olukord, kus on kartus inimese, laeva või muu sõiduki ohutuse suhtes.

  (2) Häireseisundi kehtestamise aluseks on selline olukord, kus:
  1) määramatuse seisundi ajal ei ole õnnestunud saada ühendust inimese, laeva või muu sõidukiga ja ka pöördumised teiste teabeallikate poole ei ole andnud selgust laeva või muu sõiduki seisundi kohta;
  2) on saadud teavet, mis viitab õhusõiduki või ujuvvahendi liikumise häiretele, mis aga ei anna veel alust oletada õnnetusjuhtumi toimumist.
(3) Kui häireseisundi ajal on saadud teavet inimest, laeva või muud sõidukit ähvardava ohu kohta, rakendatakse õnnetusseisundi korral kasutatavat tegevuskava.

§ 8.  Häireseisundi lõpetamine

  Häireseisund lõpetatakse, kui on tehtud kindlaks, et inimest, laeva või muud sõidukit ei ähvarda õnnetuse oht, või kehtestatakse õnnetusseisund.

§ 9.  Õnnetusseisund ja selle kehtestamine

  (1) Õnnetusseisund on olukord, kus ollakse põhjendatult kindel, et inimest, laeva või muud sõidukit ähvardab tõsine ja otsene oht ning on vajalik viivitamatu abi või on ohus Eesti päästepiirkonna merekeskkond või kaldapiirkond.

  (2) Õnnetusseisundi kehtestamise aluseks on:
  1) teave selle kohta, et inimene, laev või muu sõiduk on ohus;
  2) asjaolu, et häireseisundi ajal ei ole õnnestunud saada ühendust laeva või muu sõidukiga ja katsed täiendava teabe saamiseks laeva või muu sõiduki seisundi kohta on ebaõnnestunud;
  3) teave selle kohta, et laeva või muu sõiduki tehnoseisund on selline, et võib juhtuda õnnetus;
  4) teave selle kohta, et on tekkinud otsene Eesti päästepiirkonna merekeskkonna või kaldapiirkonna reostuse oht.

§ 10.  Õnnetusseisundi peatamine ja lõpetamine

  (1) Kui õnnetusseisundi ajal toimunud otsingute käigus selgub, et edasised otsingud on kasutud, peatatakse päästeoperatsioon.

  (2) Päästeoperatsiooni jätkatakse, kui saadud teave annab lootust kannatanu leidmiseks.

  (3) Õnnetusseisund lõpetatakse, kui:
  1) kõik inimesed on päästetud ning laev on paigutatud sadamasse või pandud ankrusse;
  2) on kontrollitud võimaliku õnnetuse kogu arvatav toimumispiirkond ning ammendatud kõik teabe saamise võimalused või õnnetuspiirkonnas ellujäämise võimaluse tõenäosus puudub täiesti;
  3) merekeskkonna või kaldapiirkonna reostus on likvideeritud.

III. osa OTSINGU- JA PÄÄSTETÖÖDE KORRALDAMINE JA JUHTIMINE 

§ 11.  Otsingu- ja päästetööde korraldamine

  Otsingu- ja päästetööde korraldamise juhtimisel Politsei- ja Piirivalveamet:
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]
  1) korraldab päästepiirkonna pidevat vaatlust;
  2) tagab päästeplaanis (§ 14) ettenähtud päästeüksuste valmisoleku otsingu- ja päästetöödeks;
  3) kontrollib kaasatavate päästeüksuste komplekteeritust ja valmisolekut;
  4) kontrollib sidesüsteemide valmisolekut;
  5) tagab pideva ööpäevaringse valveteenistuse päästepiirkonnas;
  6) teeb koostööd otsingu- ja päästetöödele kaasatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste (edaspidi asutused) ning füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  7) koostab ja kinnitab tegevuskava määramatuse, häire- ja õnnetusseisundi ajaks;
  8) koordineerib ja suunab päästeüksuste personali väljaõpet ning koostab vastavad väljaõppekavad;
  9) omab pidevat ülevaadet kõigi päästepiirkonnas olevate laevade asukohtadest;
  10) korraldab otsingu- ja päästetöödeks vajaliku dokumentatsiooni väljatöötamist ja rakendamist;
  11) peab Eestis registreeritud laevade avariiraadiopoide arvestust.
[RT I 2006, 33, 257 - jõust. 20.07.2006]

§ 12.  Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskuse ülesanded
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

  (1) Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskus kogub ööpäevaringselt teavet olukorrast Eesti päästepiirkonnas ja korraldab ohuolukorda sattunud või kaduma jäänud inimese, laeva, lennuki või muu sõiduki otsimist ja päästmist ise või koostöös teiste riikide päästeasutustega vastavalt välislepingutele.
[RT I 2010, 52, 335 - jõust. 01.08.2010]

  (2) Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskus informeerib viivitamata Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakonda ja Politsei- ja Piirivalveameti juhtkonda ning merepääste allkeskus Häirekeskust järgmistest sündmustest:
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]
  1) laeva avarii, kokkupõrge ja madalikule sattumine, mis ohustab inimesi või millega võib kaasneda veekogu laialdane reostamine;
  2) laevahukk või selle oht;
  3) õhusõiduki hädamaandumine, lennuõnnetus või lennuõnnetuse oht.
[RT I 2006, 33, 257 - jõust. 20.07.2006]

  (3) Veekogu reostusest teavitab Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskus Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakonda, Politsei- ja Piirivalveameti juhtkonda ja Keskkonnainspektsiooni.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskus alustab otsingu- ja päästetöid vastavalt § 4 lõigetes 1 ja 2 sätestatud korras kehtestatud ohuolukorrale ning selle määramatuse, häire- või õnnetusseisundile ning teavitab kaasatavaid asutusi ja päästeüksusi.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Inimeste päästmisest ja laeva paigutamisest sadamasse või ankrusse teatab Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskus viivitamata kõigile otsingu- ja päästetöödes osalenud asutustele ja päästeüksustele ning laeva või muu sõiduki omanikule, valdajale või agendile.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

  (6) Ohuolukorra seisundi muutmisest, peatamisest või lõpetamisest teatab Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskus viivitamata otsingu- ja päästetöödele kaasatud asutustele ja päästeüksustele.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

  (7) Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskus ja vastav merepääste allkeskus peavad ohuolukorra ajal otsingu- ja päästetööde päevikut, milles kajastatakse iga neile saabunud teadet ja antud korraldust ning korralduse täitmise tulemusi.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

§ 13.  Otsingu- ja päästetööde koordinaator

  (1) Otsingu- ja päästetööde koordinaator on ametiisik, kes koordineerib otsingu- ja päästetöid konkreetses päästeoperatsioonis.

  (2) Õnnetuskohal juhib päästeüksuste tegevust päästetööde koordinaator.

  (3) Päästetööde koordinaatori määrab otsingu- ja päästetööde koordinaator.

  (4) Ohuolukorra puhul tekkinud vajaduse korral antakse päästeüksused otsingu- ja päästetööde koordinaatori käsutusse ja nad täidavad merepäästeplaanist tulenevaid ülesandeid.

IV. osa PÄÄSTE- JA OPERATSIOONIPLAAN 

§ 14.  Päästeplaan

  (1) Päästeplaaniga määratakse kindlaks otsingu- ja päästetööde korraldus Eesti päästepiirkonnas, otsingu- ja päästetööde koordinaatori määramine ja kaasatavad päästeüksused.

  (2) Päästeplaanis märgitakse:
  1) Eesti päästepiirkonna jaotus merepääste allkeskuste vastutusaladeks;
  2) Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskuse ja merepääste allkeskuste struktuur, koosseisud ja asukohad;
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]
  3) otsingu- ja päästetööde koordinaator;
  4) Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskuse ja merepääste allkeskuste ülesanded ohuolukorras;
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]
  5) otsingu- ja päästetöödele kaasatavad jõud ja vahendid ning nende peamised ülesanded ohuolukorras, alaline asukoht, võimalused ja valmisolek;
  6) ohuolukorrast teavitamise kord;
  7) sidepidamise korraldus ja selleks kasutatavad tehnilised vahendid;
  8) ilmateadete ja -prognooside saamise kord;
  9) otsingu- ja päästetöödes osalevate päästeüksuste ja neid toetavate üksuste ülesanded ja ohuolukorras tegutsemise kord;
  10) koostöö korraldus naaberriikide päästeasutustega, abipalve esitamise ja vastuvõtmise kord ning omapoolse abi osutamise kord, kui selleks taotlus esitatakse;
[RT I 2010, 52, 335 - jõust. 01.08.2010]
  11) jõudude ja vahendite ümberpaigutamise ja suunamise kord vastavalt ohuolukorrale ja selle muutustele;
  12) teadete esitamise kord ning ettekannete vormid;
  13) päästeüksuste tegutsemisvalmiduse astmed ja nende rakendamise kord;
  14) päästeüksuste juhtimise põhimõtted ning sidepidamise kord ja vormid;
  15) otsingumeetodid ning otsingutele kaasatavad jõud ja vahendid.

  (3) Päästeplaani kinnitab siseminister ning see kooskõlastatakse ministeeriumidega, kelle valitsemisalas olevate asutuste päästeüksused kaasatakse otsingu- ja päästetööde tegemisele ohuolukorras.

  (4) Päästeplaani korrigeeritakse vähemalt üks kord aastas.

§ 15.  Operatsiooniplaan

  Ohuolukorda sattunud või kaduma jäänud inimese, laeva, lennuki või muu sõiduki otsimiseks ja päästmiseks koostab Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskus operatsiooniplaani, millega määratakse kindlaks:
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]
  1) võimalik otsingu- ja päästepiirkond;
  2) tegelik päästepiirkond;
  3) ohuolukorra eri seisunditest tulenevad ülesanded;
  4) osalevad päästeüksused;
  5) tegutsemise kord.
[RT I 2006, 33, 257 - jõust. 20.07.2006]

V. osa OTSINGU- JA PÄÄSTETÖÖDELE KAASATAVAD JÕUD JA VAHENDID 

§ 16.  Otsingu- ja päästetööde tegemine

  (1) Otsingu- ja päästetöid teevad päästeüksused.

  (2) Päästeüksused on selleks väljaõpetatud meeskonnad, kes kasutavad vajaliku otsingu- ja päästetehnikaga varustatud:
  1) piirivalvelaevu ja õhusõidukeid;
  2) muid laevu ja õhusõidukeid vastavalt päästeplaanile.

§ 17.  Otsingu- ja päästetööde korraldamisel osalejad

  (1) Otsingu- ja päästetööde korraldamisel osalevad:
  1) Siseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium, Kaitseministeerium ning Rahandusministeerium;
[RT I 2006, 33, 257 - jõust. 20.07.2006]
  2) maavalitsused vastavalt päästeplaanile;
  3) muud riigiasutused vastavalt päästeplaanile;
  4) kohalikud omavalitsusüksused vastavalt päästeplaanile;
  5) juriidilised isikud vastavalt päästeplaanile.

  (2) Kohalike omavalitsusüksuste ja juriidiliste isikute osalemine otsingu- ja päästetöödes, sealhulgas päästeüksuste moodustamine, varustamine ja väljaõpe, tagatakse nende ja Politsei- ja Piirivalveameti vahel sõlmitud otsingu- ja päästetöödes osalemise lepingutega.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Otsingu- ja päästetööde korraldamisel osalevad ministeeriumid ja maavalitsused tagavad nende valitsemisalas olevate või hallatavate asutuste, sealhulgas päästeüksuste varustamise ja personali väljaõppe ning valmisoleku tegutsemiseks päästeplaanis ettenähtud ulatuses, korras ja tähtaegadel.

§ 18.  Ministeeriumide ülesanded otsingu- ja päästetööde korraldamisel

  (1) Siseministeerium tagab Politsei- ja Piirivalveameti ja prefektuuride ning Päästeameti jõudude ja vahendite osalemise otsingu- ja päästetöödes vastavalt merepäästeplaanile.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium:
  1) tagab Veeteede Ameti ja Lennuameti jõudude ja vahendite osalemise otsingu- ja päästetöödes;
  2) eraldab Politsei- ja Piirivalveameti käsutusse vajalikud raadiosidekanalid;
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]
  3) tagab sidepidamise ohtu sattunud laeva ja päästeoperatsioonis osalevate laevadega.

  (3) Keskkonnaministeerium tagab:
  1) Keskkonnainspektsiooni jõudude ja vahendite osalemise otsingu- ja päästetöödes;
  2) ilmateadete õigeaegse edastamise Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskusele.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Sotsiaalministeerium tagab:
  1) kannatanule esmaabi andmise ja vajaduse korral raviasutusse toimetamise arstiabi andmiseks;
  2) kannatanu(te) ja hukkunu(te) perekonnaliikmete ning lähedaste, samuti päästeoperatsioonis osalenud isikute psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni.

  (5) Kaitseministeerium tagab mereväe ja õhuväe ning vajaduse korral ka muude kaitseväeüksuste, samuti Kaitseliidu jõudude ja vahendite osalemise otsingu- ja päästetöödes.

  (6) Rahandusministeerium tagab Maksu- ja Tolliameti kaudu välisriikidest otsingu- ja päästetöödele appi saabuvate päästeüksuste isikkoosseisu ja vahendite eelisläbipääsu Eesti tolliterritooriumile.
[RT I 2006, 33, 257 - jõust. 20.07.2006]

VI. osa LÕPPSÄTTED 

§ 19.  Naaberriikide koordinatsioonikeskuste teavitamine

  Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskus teatab naaberriikide mere- ja lennupääste koordinatsioonikeskustele oma sidevahendite numbrid ning raadiokutsungid ja -sagedused.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

§ 20.  Otsingu- ja päästetöödes osalenute kulutuste hüvitamine

  Asutuste ning füüsiliste ja juriidiliste isikute otsingu- ja päästetöödes osalemist finantseeritakse ja nende vastavaid kulutusi hüvitatakse riigieelarvest ministeeriumi kaudu, kelle valitsemisalas või haldamisel otsingu- ja päästetöödes osalev asutus on või kelle kaudu finantseerimine on ette nähtud.

§ 21.    [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json