Teksti suurus:

Notariaadimäärustiku ja teiste määruste muutmise määrus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.08.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 53, 341

Notariaadimäärustiku ja teiste määruste muutmise määrus

Vastu võetud 27.07.2010 nr 26

Määrus kehtestatakse «Notariaadiseaduse» § 16 lõike 5, § 30 lõike 5, § 31 lõike 1, § 40 lõigete 2 ja 4 ja § 57, «Kinnistusraamatuseaduse» § 74 lõike 7 ja § 75 lõike 5 ning «Pärimisseaduse» § 165 lõike 6 alusel.

§ 1. Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 «Notariaadimäärustik» muutmine

Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruses nr 23 «Notariaadimäärustik» (RTL 2009, 51, 751; 2010, 1, 4) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Hooneühistuseaduse» § 5 lõike 3 ja § 8 lõike 4, «Kinnistusraamatuseaduse» § 74 lõike 7 ja § 75 lõike 5, «Mittetulundusühingute seaduse» § 76, «Notariaadiseaduse» § 7, § 8 lõike 1, § 16 lõike 5, § 21 lõike 2, § 24 lõike 2, § 241, § 27 lõike 1, § 30 lõike 5, § 31 lõike 1, § 40 lõigete 2 ja 4, § 53 lõike 2 ja § 57, «Võlaõigusseaduse» § 120 lõike 1 ning «Äriseadustiku» § 67 lõike 4 punkti 1, § 149 lõike 4 ja § 151 lõike 2 alusel notari ametitegevuse, teiste tõestamisõiguslike isikute poolt tõestamistoimingute tegemise ja notariaadi tegevuse korraldamiseks.»;

2) paragrahv 231 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 231. Notariaalakti ärakirjale juurdepääsu õiguse andmine

(1) Pärast notariaalakti tõestamist ja sellest kinnitatud digitaalse ärakirja valmistamist märgib notar e-notaris tehinguosalised, kes saavad infosüsteemide andmevahetuskihi (edaspidi X-tee) kaudu õiguse juurdepääsuks nimetatud ärakirjale.

(2) Juurdepääsuõiguse märge tehakse tehinguosalisest juriidilise või füüsilise isiku, mitte tema esindaja andmete juurde. Kui tehinguosaliseks on välismaa äriühing, mille filiaal on Eesti äriregistris registreeritud ja tehing puudutab filiaali tegevust, tehakse juurdepääsuõiguse märge nii välisriigi äriühingu kui ka filiaali andmete juurde. Kui tehinguosaliseks on Eesti Vabariik, tehakse juurdepääsuõiguse märge tehingus Eesti Vabariiki esindava asutuse andmete juurde.

(3) Pärimismenetluses tõestatud tunnistuste digitaalselt kinnitatud ärakirjadele juurdepääsu õigus antakse järgmiselt:
1) pärimistunnistuse ärakiri: pärijale ja testamenditäitja taotlusel temale;
2) annakusaaja tunnistuse ärakiri: annakusaajale ja pärija või testamenditäitja taotlusel temale;
3) sundosa saaja tunnistuse ärakiri: sundosa saajale ja pärija või testamenditäitja taotlusel temale;
4) testamenditäitja tunnistuse ärakiri: testamenditäitjale ja pärija taotlusel temale.

(4) «Tõestamisseaduse» § 54 lõikes 1 nimetatud juhul antakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ärakirjale juurdepääsu õigus X-tee kaudu pärast seda, kui notar on vajaliku isikusamasuse või esindus- või käsutusõiguse tuvastanud.

(5) Kui pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ärakirjale juurdepääsu õiguse andmist vormistab notar käesoleva määruse § 18 lõike 7 kohaselt parandatud digitaalse dokumendi, annab ta õiguse juurde pääseda selle dokumendi ärakirjale ja eemaldab vigase notariaalakti ärakirjale juurdepääsu õiguse märked e-notarist.

(6) Kui pärimismenetluses tõestatud tunnistus tunnistatakse kehtetuks, eemaldatakse kehtetuks tunnistatud tunnistuse ärakirjale juurdepääsu õiguse märked e-notarist.

(7) Kui on antud õigus juurde pääseda tehniliselt vigasele digitaalsele notariaalakti ärakirjale, eemaldab notar sellest teadasaamisel viivitamata e-notaris notariaalakti digitaalsele ärakirjale juurdepääsu õiguse märked ja vormistab ärakirja uuesti ning annab sellele juurdepääsu õiguse.

(8) Käesolevas paragrahvis nimetatud ärakirja valmistamise eest notari tasu ei võeta.»;

3) 3. peatüki 4. jagu tunnistatakse kehtetuks;

4) määrust täiendatakse peatükiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41. peatükk
REGISTRITEGA TUTVUMINE JA VÄLJATRÜKID

1. jagu
Kinnistusraamatuga tutvumise võimaldamine

§ 361. Taotlus

(1) Kinnistusraamatuga tutvuda sooviv isik esitab notarile kirjaliku taotluse. Taotluse võib esitada e-posti teel. Taotluses märgitakse järgmised andmed:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi, juriidilise isiku nimi;
2) taotleja isiku- või registrikood;
3) taotleja kontaktandmed;
4) kinnistu andmed (aadress, registriosa number);
5) põhjendus õigustatud huvi olemasolu kohta;
6) tutvumise viis ja aeg.

(2) Kui e-posti teel esitatud taotluse kohaselt soovib isik saada kinnistustoimikus sisalduva dokumendi digitaalselt kinnitatuna ja elektrooniliselt edastatuna, peab taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.

(3) Taotlus täidetakse võimaluse korral viivitamata. Kui taotluse täitmine ei ole digitaliseerimistellimuse esitamise vajaduse tõttu viivitamata võimalik, teavitatakse sellest taotlejat.

§ 362. Isikusamasuse ja õigustatud huvi olemasolu tuvastamine

Kinnistustoimikus sisalduva dokumendiga tutvumise võimaldamisel ja dokumendi väljatrüki väljastamisel tuvastatakse taotleja isik ja seaduses sätestatud juhul dokumendiga tutvumiseks õigustatud huvi olemasolu. Õigustatud huvi olemasolu tuleb tuvastada eraldi iga kinnistustoimikus sisalduva dokumendiga tutvumiseks.

§ 363. Digitaliseerimistellimus

(1) Kui kinnistustoimik, millega soovitakse tutvuda, ei ole elektrooniline, esitab notar käesoleva määruse §-s 361 nimetatud taotluse alusel kinnistusosakonnale e-notari kaudu digitaliseerimistellimuse.

(2) Notar teavitab taotlejat digitaliseerimistellimuse täitmisest viivitamata.

§ 364. Dokumendi taasesitamine kuvaril

(1) Taotleja soovil võimaldatakse tal tutvuda notaribüroos kinnistusraamatu registriosa või kinnistustoimikus sisalduva dokumendiga selle kuvaril taasesitamise teel.

(2) Notar tagab andmetega tutvumise viisil, mis välistab ligipääsu andmetele, millega tutvumise õigust taotlejal ei ole.»;

7) määruse 5. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«AMETITOIMINGUNA TEATE, TAOTLUSE JA AVALDUSE KOOSTAMISE NING ESITAMISE KORD»;

8) määrust täiendatakse §-ga 441 järgmises sõnastuses:

«§ 441. Kohtu registri- või kinnistusosakonnale esitatav avaldus

Registri- või kinnistusosakonnale avalduse esitamisel lisatakse digitaalset notariaalmärget sisaldavasse konteinerisse kõik kande tegemiseks vajalikud dokumendid. Kui dokumente ei ole võimalik koos avaldusega esitada, selgitab notar isikule kande tegemiseks vajalike dokumentide esitamise korda.»;

9) paragrahvi 48 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 50 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniameti» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti»;

11) paragrahvi 51 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 52 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 52. Äri- ja ettevõtluskeelu ning juriidilise isiku nime kontroll»;

13) paragrahvi 52 lõikes 1 asendatakse sõna «ärikeelu» sõnadega «äri- ja ettevõtluskeelu»;

14) paragrahvi 85 lõiget 1 täiendatakse punktiga 35 järgmises sõnastuses:

«35) kinnistusregistriosaga ja kinnistustoimikuga tutvumise võimaldamine.»;

15) paragrahvis 135 asendatakse aastaarv «2011» aastaarvuga «2012».

§ 2. Justiitsministri 18. detsembri 2008. a määruse nr 53 «Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise ja pärimisregistri pidamise kord» muutmine

Justiitsministri 18. detsembri 2008. a määruses nr 53 «Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise ja pärimisregistri pidamise kord» (RTL 2008, 101, 1435; 2010, 1, 4) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 2 lõike 2 punktis 5, § 19 lõikes 5, § 32 punktides 4 ja 5 ning § 34 punktis 3 asendatakse sõna «ametitoimingute» sõnaga «ametitegevuse»;

2) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna «väljastatakse» sõnaga «tõestatakse»;

3) paragrahvi 8 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna «väljastamise» sõnaga «tõestamise»;

4) paragrahvi 8 lõikes 4 asendatakse viide «§ 25 lõike 2» viitega «§ 30 lõike 2»;

5) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Kui pärandaja oli pärandi avanemise ajal abielus ja abikaasade varalise suhte liigiks oli ühisvarasuhe, esitab notar käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–5 ja 7 nimetatud registritesse ja § 167 lõikes 3 nimetatud krediidiasutustele päringud ning järelepärimised ka pärandaja üleelanud abikaasa õiguste ja kohustuste kohta.»;

6) paragrahvi 10 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Kui pärandist loobumise avalduse tõestab notar, kes ei vii pärimismenetlust läbi, edastab ta avalduse digitaalselt kinnitatud ärakirja viivitamata e-posti teel pärimismenetlust läbiviivale notarile. Pärimismenetlust läbiviiv notar saadab viivitamata e-posti teel kinnituse avalduse ärakirja kättesaamise kohta. Avalduse ärakiri loetakse edastatuks kinnituse kättesaamisega. Avalduse ärakirja valmistamise ja edastamise eest notari tasu ei võeta. Sätet kohaldatakse ka pärandi vastuvõtmise avalduse ärakirja edastamisele.»;

8) paragrahvi 16 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Notar määrab inventuuri pärandi vastuvõtnud pärija nõudel.»;

9) paragrahvi 16 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Inventuuri nõude vaatab läbi pärimisasja menetlev notar. Kui inventuuri nõue esitatakse notarile teise notari menetluses olevas pärimisasjas, edastab notar nõude pärimisasja menetlevale notarile. Kui inventuuri nõue esitatakse notarile teise notari menetluses olevas pärimisasjas, edastab notar nõude digitaalselt kinnitatud ärakirja e-posti teel pärimisasja menetlevale notarile. Pärimismenetlust läbiviiv notar saadab viivitamata e-posti teel kinnituse nõude ärakirja kättesaamise kohta. Nõude ärakiri loetakse edastatuks kinnituse kättesaamisega. Nõude ärakirja valmistamise ja edastamise eest notari tasu ei võeta.»;

10) paragrahvi 18 pealkirjas asendatakse sõna «väljastamiseks» sõnaga «tõestamiseks»;

11) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Pärimistunnistust ei pea enne tõestamist esitama seda taotlenud isikule läbivaatamiseks ega heakskiitmiseks.»;

12) paragrahv 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 19. Pärimistunnistuses sisalduvad andmed

(1) Pärimistunnistusele märgitakse:
1) pärandaja ees- ja perekonnanimi ning eelnenud nimed;
2) pärandaja sünniaeg ja -koht ning isikukood;
3) pärandaja surma kuupäev ja aasta;
4) pärimise alus;
5) pärija ees- ja perekonnanimi;
6) pärija isikukood ja elukoht;
7) pärijate pärandiosade mõtteliste osade suurus.

(2) Kui pärandaja oli pärandi avanemise ajal abielus või kui pärandaja abielu oli enne pärandi avanemist lõppenud, kuid abikaasade ühisvara oli jäänud jagamata, märgitakse pärimistunnistusele ka «Pärimisseaduse» § 171 lõikes 5 nimetatud andmed.

(3) «Pärimisseaduse» § 171 lõikes 6 sätestatud juhul ei märgita pärimistunnistusele pärijate pärandiosade mõtteliste osade suurust.

(4) Kui pärimismenetluses on tõestatud annakusaaja või sundosa saaja tunnistus, märgitakse see asjaolu ja nimetatud tunnistuse tõestamise kuupäev, aasta ja notari ametitegevuse raamatu number pärimistunnistusele.

(5) Pärimistunnistusele võib märkida ka muid pärimist kajastavaid olulisi andmeid.»;

13) paragrahvi 191 lõikes 1 asendatakse sõna «väljastab» sõnaga «tõestab» ja sõna «väljastamisest» sõnaga «tõestamisest»;

14) paragrahvi 191 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) pärimistunnistuse tõestamise kuupäev ja aasta;»;

15) paragrahvi 191 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) pärimistunnistuse tõestamise kuupäev ja aasta;»;

16) paragrahv 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 20. Pärimistunnistuse ärakirja väljastamine

Pärimistunnistusel pärijana nimetatud või muu pärimismenetlust algatama õigustatud isiku taotlusel väljastab notar talle pärimistunnistuse kinnitatud ärakirja.»;

17) paragrahvi 21 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 21 lõikes 3 ja § 22 lõikes 3 asendatakse sõna «väljastatakse» sõnaga «tõestatakse» ning sõna «väljastamist» sõnaga «tõestamist»;

19) paragrahvi 21 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«7) annakust tulenev nõue.»;

20) paragrahvi 22 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 22 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«7) sundosa suurus mõttelise osana pärandist.»;

22) paragrahvi 22 lõike 2 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 23. Pärimismenetluses tõestatud tunnistuse kehtetuks tunnistamine ja uue tunnistuse tõestamine

(1) Pärimistunnistuse, annakusaaja tunnistuse, sundosa saaja tunnistuse või testamenditäitja tunnistuse kehtetuks tunnistamise kohta koostab notar otsuse ja avaldab tunnistuse tagasikutsumise kohta teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded kahe tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Otsus lisatakse pärimistoimikusse.

(2) Notar saadab tunnistuse kehtetuks tunnistamise otsuse ärakirja pärimismenetluse algatajale, pärijatele ja teistele isikutele, kellele on väljastatud tunnistuse ärakiri. Notar võib teavitada ka teisi isikuid või asutusi tunnistuse kehtetuks tunnistamisest.

(3) Notar saadab teate pärimisregistrile pärimistunnistuse kehtetuks tunnistamise kohta kahe tööpäeva jooksul pärimistunnistuse kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisest.

(4) Uues pärimismenetluses teeb notar need ametitoimingud, mis on vajalikud uue tunnistuse tõestamiseks. Notar märgib uues pärimismenetluses tõestatud pärimistunnistusele, annakusaaja tunnistusele või sundosa saaja tunnistusele ka kehtetuks tunnistatud tunnistuse tõestamise kuupäeva, ametitegevuse raamatu numbri ja tunnistuse kehtetuks tunnistamise aja ning kehtetuks tunnistamise otsuse notari ametitegevuse raamatu numbri.»;

24) paragrahvi 25 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«§ 25. Testamenditäitja tunnistuse tõestamine

(1) Testamenditäitja soovil tõestab notar testamenditäitja tunnistuse.»;

25) paragrahv 32 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 32. Pärimistunnistuse kehtetuks tunnistamise kohta andmete esitamine

Notar saadab pärimistunnistuse kehtetuks tunnistamise kohta kahe tööpäeva jooksul pärimistunnistuse kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisest arvates pärimisregistrile teate järgmiste andmetega:
1) pärandaja ees- ja perekonnanimi;
2) pärandaja isikukood;
3) pärandaja surma kuupäev ja aasta;
4) kehtetuks tunnistatud pärimistunnistuse tõestamise kuupäev, aasta ja number notari ametitegevuseraamatu järgi;
5) pärimistunnistuse kehtetuks tunnistamise otsuse kuupäev, aasta ja number notari ametitegevuseraamatu järgi;
6) notari nimi.»;

26) paragrahvi 36 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Kui pärimismenetlus on algatatud enne 2009. aasta 1. jaanuari ja annakusaaja tunnistust ei ole tõestatud, kohaldatakse annakusaaja tunnistuse tõestamisele «Pärimisseaduse» §-s 172 ja käesoleva määruse §-s 21 sätestatut.»;

27) paragrahvi 36 lõikes 4 asendatakse lauseosa «sundosa saajale ei ole tunnistust väljastatud» lauseosaga «sundosa saaja tunnistust ei ole tõestatud»;

28) paragrahvis 37 asendatakse sõna «väljastatakse» sõnaga «tõestatakse».

§ 3. Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruse nr 24 «Kohtu kinnistusosakonna kodukord» muutmine

Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruse nr 24 «Kohtu kinnistusosakonna kodukord» (RT I 2010, 44, 263), § 64 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kinnistusosakond saadab viivitamata teate digitaliseerimistellimuse täitmise kohta tellimuse esitajale.»

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub üldises korras.

Minister Rein LANG
Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json