Teksti suurus:

Keskkonnaministri 20. mai 2005. a määruse nr 40 «Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse vorm, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele osale esitatavad täpsustatud nõuded, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa andmise menetlustoimingute tähtajad ja üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa vorm» muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.08.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 53, 344

Keskkonnaministri 20. mai 2005. a määruse nr 40 «Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse vorm, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele osale esitatavad täpsustatud nõuded, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa andmise menetlustoimingute tähtajad ja üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa vorm» muutmine

Vastu võetud 28.07.2010 nr 34

Määrus kehtestatakse «Maapõueseaduse» § 13 lõike 5, § 14 lõike 7 ja § 18 lõike 6 alusel.

Keskkonnaministri 20. mai 2005. a määrust nr 40 «Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse vorm, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele osale esitatavad täpsustatud nõuded, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa andmise menetlustoimingute tähtajad ja üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa vorm» (RTL 2005, 58, 823; 2009, 11, 131) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

«3) «Maapõueseaduse» § 13 lõikes 11 sätestatud juhtudel kaevandamisjäätmekava.»;

2) paragrahvi 5 lõike 1 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Loa lahutamatu osa on uurimistöö või uuringu teenindusmaa plaan või kaart ja kaevandamisjäätmekava.»;

3) paragrahvi 5 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna «kaevandamisest» sõnadega «ja kaevandamisjäätmete käitlemisest».

Minister Jaanus TAMKIVI
Asekantsleri kohusetäitja
kantsleri ülesannetes Kristina GRAU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json