Teksti suurus:

Keskkonnaministri 6. mai 2005. a määruse nr 36 «Maavara kaevandamisloa taotluse vorm, kaevandamisloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele lisale esitatavad täpsustatud nõuded, kaevandamisloa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise menetlustoimingute tähtajad ja kaevandamisloa vorm» muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.08.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 53, 345

Keskkonnaministri 6. mai 2005. a määruse nr 36 «Maavara kaevandamisloa taotluse vorm, kaevandamisloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele lisale esitatavad täpsustatud nõuded, kaevandamisloa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise menetlustoimingute tähtajad ja kaevandamisloa vorm» muutmine

Vastu võetud 28.07.2010 nr 35

Määrus kehtestatakse «Maapõueseaduse» § 27 lõike 5, § 28 lõike 7 ja § 35 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 6. mai 2005. a määrust nr 36 «Maavara kaevandamisloa taotluse vorm, kaevandamisloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele lisale esitatavad täpsustatud nõuded, kaevandamisloa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise menetlustoimingute tähtajad ja kaevandamisloa vorm» (RTL 2005, 51, 717; 2009, 11, 131) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse sõnad «§ 27 lõikes 1» sõnadega «§ 27 lõigetes 1 ja 31»;

2) paragrahvi 8 lõike 2 lõppu lisatakse uus lause järgmises sõnastuses:

«Kui nõutav on kaevandamisjäätmekava esitamine, on kaevandamisjäätmekava loa lahutamatu osa.»;

3) paragrahvi 8 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «kaevandamisest» sõnadega « ja kaevandamisjäätmete käitlemisest».

Minister Jaanus TAMKIVI
Asekantsleri kohusetäitja
kantsleri ülesannetes Kristina GRAU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json