Teksti suurus:

Keskkonnaministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 26 «Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm» muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.08.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 53, 346

Keskkonnaministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 26 «Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm» muutmine

Vastu võetud 28.07.2010 nr 36

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 86 alusel.

Keskkonnaministri 26. aprilli 2004. a määrust nr 26 «Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm» (RTL 2004, 56, 933; 2010, 17, 301) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise ajaks, kuni keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmiseni vastavalt «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» § 22 lõikele 2;»;

2) paragrahvi 5 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 5. Jäätmeloa eelnõu ja taotluse avalikul väljapanekul esitatud ettepanekud ja vastuväited»;

3) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Amet tunnistab jäätmeloa kehtetuks «Jäätmeseaduse» §-s 85 ja § 941 lõikes 8 sätestatud alustel.»;

4) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 31, 32, 33 ja 34 järgmises sõnastuses:

«(31) Jäätmeloa taotlemisel jäätmehoidla käitamiseks esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele «Jäätmeseaduse» § 941 lõigetes 1 ja 2 sätestatud andmed.

(32) Jäätmeloa taotlemisel jäätmete põletamiseks esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele «Jäätmeseaduse» §-s 95 sätestatud andmed.

(33) Jäätmeloa taotlemisel kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoks esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele «Jäätmeseaduse» §-s 97 sätestatud andmed.

(34) Jäätmeloa taotlemisel jäätmete tekitamiseks maavara rikastamisel esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele «Jäätmeseaduse» §-s 981 sätestatud andmed.»;

5) määruse lisasse 1 «Jäätmeloa taotlus» lisatakse rea

Prügila käitamiseks (D12)  

järele rida

Jäätmehoidla käitamiseks  

6) määruse lisa 1 tabeli 3 märkus 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Tabel täidetakse juhul, kui luba taotletakse «Jäätmeseaduse» § 73 lõikes 2 loetletud jäätmekäitlustoiminguteks.»;

7) määruse lisa 1 tabelitesse 12–15 lisatakse pärast sõna «prügila» sõnad «või jäätmehoidla» sobivas käändes;

8) määruse lisas 2 «Jäätmeluba»asendatakse rida

Jäätmekäitluskoht (-kohad) või jäätmetekkekoht (-kohad)  

reaga

Jäätmekäitluskoht (-kohad) või jäätmetekkekoht (-kohad) ja keskkonnaregistrikood (-koodid)  

9) määruse lisa 2 tabelitesse 8–12 lisatakse pärast sõnu «prügila» ja «prügilasse» sõnad «või jäätmehoidla» sobivas käändes.

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI
Asekantsleri kohusetäitja
kantsleri ülesannetes Kristina GRAU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json