Teksti suurus:

Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid

Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.08.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.09.2011
Avaldamismärge:RT I 2010, 54, 352

Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid

Vastu võetud 29.07.2010 nr 37

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 306 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse kohaldamisala

  Käesoleva määruse tähenduses on puurkaev veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi puurkaev, puurauk põhjaveeseire ja soojussüsteemi puurauk.

§ 2.  Kasutatavad mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avatud soojussüsteem on süsteem, kus põhjavesi pumbatakse puurkaevust soojusvahetisse, kus toimub energia ülekanne, ja pärast soojusvaheti läbimist suunatakse kasutatud vesi teise puurauku, ühisveevärki või keskkonda;
  2) kinnine soojussüsteem on süsteem, kus soojuskandja või soojuskandjad on asetatud tampoonitud puurauku.

2. peatükk PUURKAEVU JA -AUGU PROJEKTEERIMINE NING NÕUDED PUURKAEVU JA -AUGU PROJEKTI JA KONSTRUKTSIOONI KOHTA 

§ 3.  Puurkaevu ja -augu projekteerimine

  (1) Enne puurkaevu või -augu projekteerimist peab projekteerija tutvuma puurkaevu või -augu planeeritava asukohaga kohapeal ning määrama puurkaevu või -augu asukoha täpsed koordinaadid.

  (2) Enne ühisveevärgi puurkaevu projekteerimist tuleb uurida, kas põhjavee kvaliteet kavandatavas veehaardes vastab joogivee tootmiseks kasutatava vee nõuetele.

§ 4.  Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti kohta

  (1) Puurkaevu või -augu projekt koosneb tehnilistest joonistest, seletuskirjast ja selle lisadest (edaspidi projekt). Projekt tuleb koostada mahus, mis võimaldab hinnata rajatava puurkaevu või -augu vastavust põhjavee kasutamise ja kaitse nõuetele.

  (2) Puurkaevu ja -augu projektis tuleb arvestada olemasolevate puurkaevude ja -aukude mõjuraadiusi, rajatava puurkaevu või -augu sanitaarkaitseala ja hooldusala moodustamise võimalust, geoloogilis-hüdrogeoloogilisi tingimusi ning järgmisi nõudeid:
  1) puurkaev ja -auk ei tohi põhjustada põhjavee seisundi halvenemist ega avaldada negatiivset mõju läheduses asuvatele puurkaevudele ja -aukudele, maakasutusele ning veeökosüsteemidele;
  2) tootmisvee võtmise eesmärgil rajatava puurkaevu või avatud soojussüsteemi puurkaevu korral kasutatakse maapinnalähedasi taastuva põhjaveevaruga põhjaveekihte juhul, kui see tagab projektikohase vee koguse ja kvaliteedi;
  3) joogivee võtmise eesmärgil rajatava puurkaevu korral kasutatakse põhjaveekihti, mille vee kvaliteet on võimalikult lähedane joogivee kvaliteedinõuetele.

  (3) Soojussüsteemi puurkaevu ja -augu projekti korral tuleb lisaks arvesse võtta soojustehnilisi arvutusi ja kivimite soojusjuhtivust.

  (4) Puurkaevu või -augu projekt peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
  1) puurkaevu või -auku kavandava isiku nimi, aadress, telefoninumber ja muud kontaktandmed;
  2) maaomaniku nimi, aadress, telefoninumber ja muud kontaktandmed ning kirjalik nõusolek puurkaevu või -augu rajamiseks juhul, kui puurkaevu või -auku kavandav isik ei ole maaomanik;
  3) aadress ja maaüksuse katastritunnus;
  4) puurkaevu või -augu koordinaadid;
  5) rajamise eesmärk;
  6) avatav põhjaveekiht ja põhjaveekogum;
  7) asendiplaan mõõtkavas 1:500 või 1:1000, kus on märgitud põhja-lõuna suund, põhjavee voolusuund, maaüksusel asuvad potentsiaalselt ohtlikud reostusallikad ning olemasolevad puurkaevud ja -augud;
  8) asukoha kirjeldus ja asukoha valiku põhjendus;
  9) puuraugu suudme absoluutne kõrgus;
  10) piirkonna geoloogiline läbilõige ja hüdrogeoloogiliste tingimuste kirjeldus;
  11) sügavus, konstruktsiooni kirjeldus ja põhjendus ning geoloogilise ja hüdrogeoloogilise läbilõike joonis;
  12) rajamise, sh puurimismeetodi ja manteltorudetaguse isolatsiooni kirjeldus;
  13) rajamisel kasutatavate ehitustoodete spetsifikatsioonid;
  14) põhjavee kaitset tagavad puurkaevu või -augu hooldusnõuded;
  15) puurkaevu või -augu projekti koostaja nimi, aadress, telefoninumber ja muud kontaktandmed ning hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi number ja väljastamise aeg.

  (5) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud andmetele peab puurkaevu projekt sisaldama järgmisi andmeid:
  1) puurkaevu planeeritav veevõtt (m3/ööpäevas), eeldatav erideebit, optimaalne tootlikkus, staatilise veepinna tase ja selle alandus projektikohase tootlikkuse juures;
  2) puhastus- ja proovipumpamise tehnoloogia kirjeldus;
  3) pärast puurkaevu rajamist analüüsimiseks võetavad veeproovid;
  4) puurkaevu hooldusala või sanitaarkaitseala piirid ja joonis mõõtkavas 1:500;
  5) juhul, kui hooldusala või sanitaarkaitseala ulatub naabermaaüksusele, naabermaaüksuse maaomaniku kirjalik nõusolek;
  6) puurkaevuga avatava põhjaveekihi eeldatava kvaliteedi kirjeldus ja põhjaveekihi valiku põhjendus;
  7) puurkaevuga avatava põhjaveekihi vee kvaliteedi eeldatav erinevus joogivee kvaliteedinõuetest juhul, kui puurkaev rajatakse joogivee saamise eesmärgil;
  8) soovitused puurkaevule veepuhastusseadmete paigaldamiseks juhul, kui puurkaev rajatakse joogivee saamise eesmärgil ja võetav vesi ei vasta eeldatavasti joogivee kvaliteedinõuetele.

  (6) Juhul kui rajatakse ühisveevärgi puurkaev, tuleb puurkaevu projektile lisada sanitaarkaitseala projekt.

  (7) Juhul kui rajatakse puurkaevude või -aukude grupp, koosneb projekt nende puurkaevude või -aukude osaprojektidest.

§ 5.  Nõuded puurkaevu ja puuraugu konstruktsiooni kohta

  (1) Puurkaevu või -augu konstruktsioon peab tagama põhjavee kaitstuse reostuse eest. Puurkaevu konstruktsioon peab tagama ka puurkaevu projektikohase tootlikkuse ja projektikohase tootlikkuse juures tahkete osakesteta vee.

  (2) Lisaks lõikes 1 sätestatule peab puurkaevu ja -augu konstruktsioon:
  1) tagama pudedate ja varisevate setete kindlustatuse;
  2) välistama reostunud vee, sh põhjavee sattumise puurkaevuga või -auguga avatavasse põhjaveekihti;
  3) tagama, et juhul, kui rajatakse puurkaev või põhjaveeseire puurauk, ulatuks manteltorude põhikolonn vähemalt 30 cm üle maapinna või ehitise põranda ja oleks välistatud maapinnalt või põrandalt pärineva vee sissevool puurkaevu või -auku;
  4) tagama manteltorudetaguse ruumi isolatsiooniga sademevee ja maapinnalt arvates esimese põhjaveekihi teineteisest eraldamise;
  5) kindlustama, et isolatsiooni tagamiseks oleks eri põhjaveekihtide üksteisest eraldamisel ettepuuritud puuraugu ja manteltorude diameetrite vahe vähemalt 50 mm.

  (3) Puurkaevu konstruktsioon peab lisaks käesoleva paragrahvi lõigetele 1 ja 2 tagama:
  1) puurkaevu vettandva osa pudedate ja varisevate setete kindlustatuse ning nõutud veehulga läbilaskvuse;
  2) puurkaevu puhastuspumpamise ja dünaamilise veetaseme mõõtmise võimaluse.

  (4) Puurkaevu või -augu konstruktsioonis tohib kasutada vaid selliseid tooteid, millel on vastavussertifikaat, vastavusdeklaratsioon või vastavusmärk.

  (5) Kinnise soojussüsteemi puuraugud tuleb pärast soojuskontuuri paigaldamist kogu puuraugu ulatuses tampoonida.

  (6) Rajatava puurkaevu või -augu konstruktsioon võib erineda projektikohasest konstruktsioonist tegelike hüdrogeoloogiliste tingimuste tõttu, tagades käesolevas paragrahvis sätestatud nõuete täitmise ning projektikohase põhjaveekihi avamise.

3. peatükk PUURKAEVU JA -AUGU RAJAMINE JA KASUTUSELE VÕTMINE 

§ 6.  Puurkaevu ja puuraugu rajamine

  Puurkaevu ja -augu rajamise etapid on tööplatsi ettevalmistamine, puurkaevu ja -augu suudme kindlustamine, manteltorude paigaldamiseks ettepuurimine ja vajaduse korral puurkaevu ja -augu õõne manteltorudega kindlustamine, manteltorudetaguse isoleerimine, puurkaevu ja -augu töötava osa avamine ja vajaduse korral kindlustamine ning puurkaevu ja -augu puhastus- ja proovipumpamine.

§ 7.  Puurkaevu ja puuraugu katsetamine ja veeproovide võtmine

  (1) Puurkaevu või -augu rajamise lõpetamisel enne puurkaevu kasutusele võtmist teeb puurkaevu puurinud isik puurkaevu puhastuspumpamise pumbatava vee selginemiseni.

  (2) Puurkaevu hüdrogeoloogiliste parameetrite määramiseks teeb puurkaevu puurinud isik proovipumpamise vähemalt 1,3-kordse projekteeritud tootlikkusega või maksimaalse tootlikkusega, kui projekteeritud tootlikkust ei saavutata. Proovipumpamist tehakse kuni tootlikkuse ja dünaamilise veetaseme stabiliseerumiseni.

  (3) Proovipumpamise käigus määrab puurkaevu puurinud isik puurkaevu tootlikkuse (l/s), staatilise veetaseme, dünaamilise veetaseme, veetaseme alanduse ja erideebiti.

  (4) Proovipumpamise lõpus korraldab puurkaevu või -augu puurinud isik veeproovide võtmise käesoleva määruse lisa 4 punktides 4.1–4.3 nimetatud näitajate analüüsimiseks. Veeproovid peab võtma veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistust omav isik.

  (5) Juhul kui rajatakse ühisveevärgi puurkaev, tuleb lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud veeproovidele võtta veeproovid lisa 4 punktides 4.4–4.6 nimetatud näitajate analüüsimiseks. Juhul kui ühisveevärgi puurkaev avab ordoviitsiumi-kambriumi või kambriumi-vendi põhjaveekihi, tuleb veeproovid võtta ka lisa 4 punktis 4.7 nimetatud radioloogiliste näitajate analüüsimiseks.

  (6) Puurkaevu puurinud isik mõõdab puurkaevu staatilist veetaset enne ja pärast puhastus- ja proovipumpamist.

  (7) Puurkaevu või -augu päis tuleb pärast veeproovide võtmist sulgeda.

  (8) Ühisveevärgi puurkaevu konstruktsioon ja puurkaevu paigaldatud veetõsteseadmed peavad võimaldama veetaseme mõõtmist puurkaevus ilma neid eemaldamata. Ühisveevärgi veevarustussüsteem peab võimaldama veeproovi võtmist puurkaevuga avatavast põhjaveekihist puurkaevu suudmele võimalikult lähedale paigaldatud kraanist.

  (9) Puurkaevus, mis võetakse kasutusele rohkem kui neli kuud pärast puurkaevu rajamist, tehakse enne kasutusele võtmist täiendav proovipumpamine.

§ 8.  Puurimispäevik

  Puurkaevu või -augu puurimise ajal peab puurimistöid tegev isik täitma puurimispäevikut (lisa 3).

§ 9.  Puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vorm

  (1) Puurkaevu või -augu puurinud isik on kohustatud pärast puurkaevu või -augu rajamise lõpetamist täitma puurimispäeviku andmete alusel puurkaevu või -augu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vormi (lisa 4).

  (2) Puurkaevu või -augu andmed tuleb esitada Keskkonnaametile 10 tööpäeva jooksul puurkaevu rajamise lõpetamisest arvates. Juhul kui rajati ordoviitsiumi-kambriumi või kambriumi-vendi põhjaveekihti avav puurkaev, esitatakse puurkaevu või -augu andmed Keskkonnaametile viie tööpäeva jooksul radioloogiliste näitajate analüüsitulemuste saamisest arvates.

  (3) Keskkonnaamet vaatab esitatud andmed üle ja korraldab andmete sisestamise keskkonnaregistrisse 10 tööpäeva jooksul nõuetekohaselt täidetud puurkaevu või -augu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vormi kättesaamisest arvates. Kui puurkaevu või -augu andmete keskkonnaregistrile esitamise vorm on täidetud mittenõuetekohaselt, siis tagastab Keskkonnamet selle puurkaevu või -augu puurinud isikule ja annab vähemalt viis tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks.

4. peatükk NÕUDED LIKVIDEERIMISE JA REKONSTRUEERIMISE PROJEKTI KOHTA, PUURKAEVU JA -AUGU LIKVIDEERIMINE, KONSERVEERIMINE NING REKONSTRUEERIMINE 

§ 10.  Kinnise soojussüsteemiga puurauk

  Käesolevas peatükis sätestatud puurkaevu ja -augu likvideerimise korda ei kohaldata kinnise soojussüsteemiga puuraugu likvideerimisele. Kinnise soojussüsteemiga puuraugu amortiseerumise korral või kui selline puurauk on kaotanud oma kasutusotstarbe, tuleb soojuskandevedelik soojuskandjast eemaldada.

§ 11.  Nõuded puurkaevu ja puuraugu likvideerimise projekti kohta

  Puurkaevu või -augu likvideerimise projekt peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
  1) puurkaevu või -augu katastrinumber juhul, kui puurkaevule või -augule on katastrinumber antud;
  2) puurkaevu või -augu likvideerimise tellija nimi, aadress, telefoninumber ja muud kontaktandmed;
  3) puurkaevu või -augu likvideerimise projekti koostaja nimi, aadress, telefoninumber ja muud kontaktandmed ning hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi number ja väljastamise aeg;
  4) puurkaevu või -augu asukoha koordinaadid ja asendiplaan mõõtkavas 1:500 või 1:1000, kuhu on märgitud põhjavee voolusuund ja maaüksusel asuvad potentsiaalselt ohtlikud reostusallikad, ning puurkaevu või -augu asukoha kirjeldus;
  5) puurkaevu või -augu eeldatav geoloogilise läbilõike joonis;
  6) puurkaevu või -augu konstruktsiooni kirjeldus ja joonis;
  7) puurkaevu või -augu likvideerimise põhjus ja puurkaevu või -augu tehnilise seisukorra kirjeldus;
  8) puurkaevu või -augu likvideerimise tehnoloogia kirjeldus ja kasutatavate ehitustoodete spetsifikatsioonid;
  9) nõuded puurkaevu või -augu suudme ümbruse kohta pärast puurkaevu või -augu likvideerimist.

§ 12.  Puurkaevu ja puuraugu likvideerimise projekti kooskõlastamine

  (1) Keskkonnaamet kooskõlastab puurkaevu või -augu likvideerimise projekti või keeldub projekti kooskõlastamisest 20 tööpäeva jooksul nõuetekohase projekti saamise päevast arvates.

  (2) Keskkonnaamet saadab puurkaevu või -augu projekti kohalikule omavalitsusele seisukoha saamiseks puurkaevu või -augu likvideerimise kohta. Kohalik omavalitsus esitab Keskkonnaametile oma seisukoha puurkaevu või -augu likvideerimise kohta 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu likvideerimise projekti saamise päevast arvates.

§ 13.  Puurkaevu ja puuraugu likvideerimine

  (1) Puurkaevu või -augu likvideerimisel tuleb:
  1) enne puurkaevu või -augu tampoonimist teha puurkaevus või -augus puhastuspumpamine puurkaevu või -augu vee kuuekordse mahu ulatuses, kui puurkaevu või -augu vesi on reostunud;
  2) enne puurkaevu või -augu tampoonimist Keskkonnaameti nõudel puurkaevu või -auku vesilahusega kloorida;
  3) täita puurkaevu vettandev osa vettläbilaskva materjaliga, jättes vettläbilaskvate kivimite tase 2–3 meetrit allapoole puurkaevu manteltorude põhikolonni alumist osa;
  4) täita puurkaevu ülejäänud õõs isoleeriva materjaliga;
  5) puhastada puurkaevu töötav osa ulatuses, mis võimaldab puurkaevu vettandvat osa isoleerida juhul, kui puurkaevu töötavas osas on kõrvalisi esemeid või puurkaevus on alla kukkunud veetõsteseade;
  6) juhul, kui puurkaevu vettandev osa avab eri põhjaveekihte, isoleerida tampoonimisel need põhjaveekihid, täites puurkaevu vettandvad osad vettläbilaskvate setetega ning tehes veekihte eraldavasse ossa isoleerivast materjalist vettpidava tampooni;
  7) juhul, kui puurkaevu manteltorudetagune isolatsioon on rikutud või puudub, ja juhul, kui manteltorudega on isoleeritud erinevad põhjaveekihid, torpedeerida manteltorud eri põhjaveekihte eraldava veepideme kohal, isoleerides torpedeeritud kohad puurkaevu tampoonimisel.

  (2) Ülevooluga puurkaevu likvideerimisel tuleb ülevool enne tampoonimist sulgeda järgmiselt:
  1) juhul, kui staatiline põhjaveetase on üle maapinna, tuleb manteltoru võimaluse korral pikendada ülevoolu lakkamiseni ja seejärel puurkaev tampoonida;
  2) juhul, kui manteltoru ei ole võimalik ülevoolu lakkamiseni pikendada, tuleb puurkaevu vettandvasse ossa pumbata ülevoolu lakkamiseni rasket savilahust ja seejärel puurkaev tampoonida.

§ 14.  Puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akt

  (1) Puurkaevu või -augu likvideerinud isik koostab käesoleva määruse lisas 5 toodud vormikohase puurkaevu või -augu likvideerimise akti kahes eksemplaris ning esitab akti Keskkonnaametile ja kohalikule omavalitsusele 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu likvideerimistööde lõpetamise päevast arvates.

  (2) Keskkonnaamet korraldab puurkaevu või -augu likvideerimise akti andmete sisestamise keskkonnaregistrisse. Likvideeritud puurkaevu või -augu kohta tehakse keskkonnaregistris märke «likvideeritud».

§ 15.  Puurkaevu ja puuraugu konserveerimine

  (1) Puurkaevu või -augu omanik või maaomanik on kohustatud teavitama puurkaevu või -augu konserveerimisest kohalikku omavalitsust ja Keskkonnaametit kirjalikult 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu konserveerimise päevast arvates. Konserveeritud puurkaevu ja -augu kohta tehakse keskkonnaregistris märge «konserveeritud».

  (2) Puurkaevu või -augu konserveerimisel tuleb põhjavee reostamise välistamiseks puurkaevu veetõsteseade eemaldada ja päis sulgeda puurkaevusuudme kaudu põhjavee reostamise võimaluse välistamiseks.

  (3) Juhul kui puurkaevu omanik või maaomanik võtab konserveeritud puurkaevu taas kasutusele, teavitab ta sellest kohalikku omavalitsust ja Keskkonnaametit kirjalikult 10 tööpäeva jooksul puurkaevu taas kasutusele võtmise päevast arvates.

§ 16.  Nõuded puurkaevu ja puuraugu rekonstrueerimise projekti kohta

  (1) Puurkaevu või -augu rekonstrueerimise projekt peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
  1) puurkaevu või -augu katastrinumber juhul, kui puurkaevule või -augule on katastrinumber antud;
  2) puurkaevu või -augu rekonstrueerimise tellija nimi, aadress, telefoninumber ja muud kontaktandmed;
  3) puurkaevu või -augu rekonstrueerimise projekti koostaja nimi, aadress, telefoninumber ja muud kontaktandmed ning hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi number ja väljastamise aeg;
  4) puurkaevu või -augu asukoha koordinaadid ja asendiplaan mõõtkavas 1:500 või 1:1000, kuhu on märgitud põhjavee voolusuund ja maaüksusel asuvad potentsiaalselt ohtlikud reostusallikad, ning puurkaevu või -augu asukoha kirjeldus;
  5) puurkaevu või -augu eeldatav geoloogilise läbilõike joonis ja hüdrogeoloogiliste tingimuste kirjeldus;
  6) puurkaevu või -augu konstruktsiooni kirjeldus ja joonis;
  7) puurkaevu või -augu rekonstrueerimise põhjus ja puurkaevu või -augu tehnilise seisukorra kirjeldus;
  8) avatav põhjaveekiht ja põhjaveekogum;
  9) puurkaevu või -augu rekonstrueerimise tehnoloogia kirjeldus ja kasutatavate ehitustoodete spetsifikatsioonid;
  10) nõuded puurkaevu või -augu suudme ümbruse kohta pärast puurkaevu või -augu rekonstrueerimist.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele peab puurkaevu rekonstrueerimise projekt sisaldama järgmisi andmeid:
  1) puurkaevu planeeritav veevõtt (m3/ööpäevas), eeldatav erideebit, optimaalne tootlikkus, staatilise veepinna tase ja selle alandus projektikohase tootlikkuse juures;
  2) puhastus- ja proovipumpamise tehnoloogiakirjeldus;
  3) pärast puurkaevu rajamist analüüsimiseks võetavad veeproovid;
  4) puurkaevuga avatava põhjaveekihi vee kvaliteedi eeldatav erinevus joogivee kvaliteedinõuetest juhul, kui puurkaev rekonstrueeritakse joogivee saamise eesmärgil;
  5) soovitused puurkaevule veepuhastusseadmete paigaldamiseks juhul, kui puurkaev rekonstrueeritakse joogivee saamise eesmärgil ja võetav vesi ei vasta eeldatavasti joogivee kvaliteedinõuetele.

6. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 17.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 30. jaanuari 1997. a määrus nr 8 «Põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse korra ning puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise korra kehtestamine» (RTL 1997, 25, 145; 2009, 99, 1469) tunnistatakse kehtetuks.

Jaanus TAMKIVI
Keskkonnaminister

Kristina GRAU
Asekantsleri kohusetäitja kantsleri ülesannetes

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json