Teksti suurus:

Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse vorm, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele osale esitatavad täpsustatud nõuded, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa andmise menetlustoimingute tähtajad ja üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa vorm

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse vorm, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele osale esitatavad täpsustatud nõuded, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa andmise menetlustoimingute tähtajad ja üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa vorm - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.08.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:

Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse vorm, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele osale esitatavad täpsustatud nõuded, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa andmise menetlustoimingute tähtajad ja üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa vorm

Vastu võetud 20.05.2005 nr 40
RTL 2005, 58, 823
jõustumine 05.06.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
28.07.2010RT I 2010, 53, 34406.08.2010


Määrus kehtestatakse «Maapõueseaduse» § 13 lõike 5, § 14 lõike 7 ja § 18 lõike 6 alusel.

§ 1.  Loa taotluse vorm ja täpsustatud nõuded loa taotlusele

  (1) Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse (edaspidi taotlus) koostamisel lähtutakse «Maapõueseaduse» § 13 lõigetest 1–3 ja sellest määrusest.

  (2) Taotlus koosneb täidetud vormist, mis on esitatud selle määruse lisades 1 ja 2, seletuskirjast ja graafilisest lisast. Taotlusele lisatakse:
  1) kaitse-, sise- või kultuuriministri nõusolek «Maapõueseaduse» § 18 lõikes 3 loetletud juhtudel;
  2) riigilõivu tasumist tõendav dokument;
  3) «Maapõueseaduse» § 13 lõikes 11 sätestatud juhtudel kaevandamisjäätmekava.
[RT I 2010, 53, 344 - jõust. 06.08.2010]

  (3) Pindalad märgitakse taotlusesse 0,01 hektari täpsusega. Geoloogilise uuringu loa taotlusesse märgitakse maavaravaru suurus tuhande tonni või tuhande kuupmeetri täpsusega.

  (4) Taotlus esitatakse loa andjale neljas eksemplaris.

§ 2.  Taotluse seletuskirjale esitatavad täpsustatud nõuded

  Taotluse seletuskiri peab lisaks «Maapõueseaduse» § 13 lõikes 2 sätestatud andmetele sisaldama:
  1) lühikest ülevaadet uuritava ala või uuringuruumi varasema uurituse kohta;
  2) maavara otsingu või uuringu korral uuritava maavara eeldatavaid kvaliteedinäitajaid ja lasumistingimuste ülevaadet, sealhulgas kasuliku kihi ning katendi paksuse piirväärtusi, ning uuritava maavara kõigi eeldatavate kasutusvaldkondade loetelu.

§ 3.  Graafilisele osale esitatavad täpsustatud nõuded

  (1) Geoloogilise uuringu puhul uuringuruumi teenindusmaa plaani ehk uuringukaardi (edaspidi plaan) mõõtkava ei tohi üldjuhul olla väiksem kui 1:2000. Kooskõlastatult uuringuloa andjaga on suurte pindalade korral lubatud kasutada väiksemat mõõtkava, kuid mitte alla 1:10 000.

  (2) Plaanile kantakse lisaks «Maapõueseaduse» § 13 lõikes 3 nõutud andmetele riikliku ja kohaliku geodeetilise võrgu punktid.

  (3) Plaanile peab olema märgitud:
  1) kasutatud koordinaatsüsteemi nimetus;
  2) uuringuruumi teenindusala piiripunktide koordinaatide tabel;
  3) plaani koostanud ettevõtja nimetus ning töö tegija nimi, kvalifikatsioon, allkiri ja kuupäev.

  (4) Plaani ülemisse paremasse nurka jäetakse vaba ruum loa andmise kohta märke tegemiseks.

§ 4.  Menetlustoimingute tähtajad

  (1) Taotluste menetlemine toimub vastavalt «Maapõueseaduse» §-dele 14, 15, 16 ja 17.

  (2) Loa andja registreerib taotlused nende saamise järjekorras ja avaldab viivitamatult menetluse algatamise teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  (3) Kahe nädala jooksul maavara otsingu eesmärgil tehtava üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloa andmise menetluse algatamise teate avaldamisest teatab loa andja loa taotlemisest kirjalikult kõigile kinnisasja omanikele, kelle kinnisasja piirides üldgeoloogilise uurimistöö luba või uuringuluba taotleti.

  (4) Eesti Maavarade Komisjon ja taotletava uuringuruumi asukoha kohalik omavalitsus esitavad loa andjale «Maapõueseaduse» § 14 lõike 2 kohaselt arvamuse üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloa taotluse asjus tehtud otsuse eelnõu kohta kahe kuu jooksul taotluse neile edastamise päevast arvates. Enampakkumise korral esitatakse arvamus pärast enampakkumise tulemuse selgumist.

  (5) Loa andja saadab taotluse ning taotluse kohta tehtava otsuse eelnõu Eesti Maavarade Komisjonile kahe nädala jooksul uuringuruumi asukoha kohaliku omavalitsuse seisukoha saamisest.

  (6) Keskkonnaministeerium teeb «Maapõueseaduse» § 14 lõikes 3 nimetatud loa andmise või andmisest keeldumise otsuse 30 päeva jooksul arvates Eesti Maavarade Komisjoni ja taotletava uuringuruumi asukoha omavalitsuse arvamuse saamisest.

  (7) Keskkonnaamet teeb »Maapõueseaduse» § 14 lõikes 4 nimetatud loa andmise või andmisest keeldumise otsuse 30 päeva jooksul arvates Eesti Maavarade Komisjoni ja taotletava uuringuruumi asukoha omavalitsuse arvamuse saamisest.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (8) Loa andja saadab kahe nädala jooksul üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloa andmise otsuse tegemisest loa üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa omanikule ning loa koopia vastavalt kas Keskkonnaministeeriumile või Keskkonnaametile ja Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 5.  Üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa vorm

  (1) Üldgeoloogilise uurimistöö luba või uuringuluba vormistatakse määruse lisas 3 või 4 esitatud vormi kohaselt. Loa lahutamatu osa on uurimistöö või uuringu teenindusmaa plaan või kaart ja kaevandamisjäätmekava.
[RT I 2010, 53, 344 - jõust. 06.08.2010]

  (2) Loa andmisel kantakse uuringuruumi teenindusmaa plaani ülemisse paremasse nurka loa andja nimetus, loa registreerimise number ja andmise kuupäev. Märge kinnitatakse loa andnud asutuse pitseriga.

  (3) Üldgeoloogilise uurimistöö luba ja uuringuluba koostatakse kolmes eksemplaris.

  (4) Üldgeoloogilise uurimistöö loale ja uuringuloale märgitakse pindalad 0,01 ha täpsusega.

  (5) Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa lahtrisse «täiendavad tingimused» märgitakse nõuded, mis seatakse maapõue kaitse ja maavaravarude ratsionaalse kasutamise tagamiseks ning inimese tervisele, varale ja keskkonnale kaevandamisest ja kaevandamisjäätmete käitlemisest tuleneva kahjuliku mõju vähendamiseks.
[RT I 2010, 53, 344 - jõust. 06.08.2010]

  Keskkonnaministri 20. mai 2005. a määruse nr 40 «Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse vorm, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele osale esitatavad täpsustatud nõuded, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa andmise menetlustoimingute tähtajad ja üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa vorm»
lisa 1


ÜLDGEOLOOGILISE UURIMISTÖÖ LOA TAOTLUS

1. Taotleja

1.1. Nimi

1.2. Äriregistri kood / isikukood 1.3. Aadress

2. Uuringuruum

2.1. Nimetus

2.2. Uurimistöö ala asukoht
……………………… maakond ………………… vald

2.3. Uurimistöö ala pindala, ha

3. Töö teostaja

3.1. Ettevõtja nimi

3.2. Majandustegevuse registris registreerimise kuupäev ja registreeringu number 3.3. Aadress

4. Tööde iseloom ja maht

4.1. Üldgeoloogilise uurimistöö nimetus ja lähteülesanne

4.2. Uurimissügavus, m

4.3. Puuraukude arv

4.4. Uuringukaeveõõnte arv

4.5. Hüdrogeoloogilised katsetööd

4.6. Geofüüsikalised tööd

elektromeetria, km gravimeetria, km

4.7. Muud sihtotstarbelised tööd (proovid, katsetused jne)

4.8. Ajutiste ehitiste loetelu

4.9. Loa taotletav kehtivus

5. Lisade loetelu

5.1. [ ] Väljavõte erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtete majandustegevuse riiklikust registrist

5.2. [ ] Äriregistri väljavõte üldgeoloogilise uurimistöö luba taotleva ettevõtja registreerimise kohta

5.3. [ ] Kultuuri-, kaitse- või siseministri nõusolek «Maapõueseaduse» § 18 lõikes 3 märgitud juhtudel

5.4. [ ] Seletuskiri

5.5. [ ] Graafiline lisaLoa taotleja nimi ja amet

…………………..………………………………………………………………………

  ...................................
allkiri
...................................
pitser
.....................................
kuupäev


Keskkonnaministri 20. mai 2005. a määruse nr 40 «Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse vorm, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele osale esitatavad täpsustatud nõuded, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa andmise menetlustoimingute tähtajad ja üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa vorm»
lisa 2


GEOLOOGILISE UURINGU LOA TAOTLUS

1. Taotleja

1.1. Nimi

1.2. Äriregistri kood / isikukood 1.3. Aadress

2. Maardla

2.1. Maardla nimetus

2.2. Maardlaosa nimetus

2.3. Maardla (maardlaosa) registrikaardi number

2.4. Maardla tähtsus
üleriigilise tähtsusega [ ]      kohaliku tähtsusega [ ]

3. Uuringuruum

3.1. Nimetus

3.2. Teenindusala asukoht

……………………… maakond …………………… vald

3.3. Teenindusala pindala, ha

4. Maavara varud

4.1. Maavara nimetus

4.2. Varude kavandatavad kasutusalad

4.3. Vajalik maavaravaru suurus, arvestades kaevandamiskadusid

keskmine aastatoodang koos kadudega ……………..

ettevõtja tegutsemise kestus …………….. a

5. Uuringu teostaja

5.1. Ettevõtja nimi

5.2. Äriregistri kood 5.3. Aadress

5.4. Majandustegevuse registris registreerimise kuupäev ja registreeringu number

6. Uuringu iseloom ja maht

6.1. Maavara uuringu lähteülesanne

tarbevaru uuring [ ] reservvaru uuring [ ]
täiendav uuring [ ]
……………
…………………

6.2. Uurimissügavus, m

6.3. Puuraukude arv

6.4. Uuringukaeveõõnte arv

6.5. Hüdrogeoloogilised katsetööd

6.6. Geofüüsikalised tööd

elektromeetria, km gravimeetria, km

6.7. Muud sihtotstarbelised tööd (proovid, katsetused jne)

6.8. Ajutiste ehitiste loetelu

6.9. Taotletav loa kehtivus

7. Lisade loetelu

7.1. [ ] Väljavõte erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtete majandustegevuse riiklikust registrist

7.2. [ ] Äriregistri väljavõte uuringu luba taotleva ettevõtja registreerimise kohta

7.3. [ ] Kultuuri-, kaitse- või siseministri nõusolek «Maapõueseaduse» § 18 lõikes 3, märgitud juhtudel

7.4. [ ] Seletuskiri

7.5. [ ] Graafiline lisaLoa taotleja nimi ja amet
 …………………..……………………………………………………………………………

  ...................................
allkiri
.................................
pitser
..................................
kuupäev


Keskkonnaministri 20. mai 2005. a määruse nr 40 «Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse vorm, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele osale esitatavad täpsustatud nõuded, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa andmise menetlustoimingute tähtajad ja üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa vorm»
lisa 3

[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 1.02.2009]ÜLDGEOLOOGILISE UURIMISTÖÖ LUBA nr ……

1. Loa omanik

1.1. Nimi

1.2. Äriregistri kood / isikukood 1.3. Aadress

2. Uuringuruum

2.1. Nimetus

2.2. Uurimistöö ala asukoht

……………………… maakond ………………… vald

2.3. Uurimistöö ala pindala, ha

3. Töö teostaja

3.1. Ettevõtja nimi

3.2. Äriregistri kood 3.3. Aadress

3.4. Majandustegevuse registris registreerimise kuupäev ja registreeringu number

4. Uurimistööde nimetus ja maht

4.1. Üldgeoloogilise uurimistöö nimetus ja lähteülesanne

4.2. Uurimissügavus, m

4.3. Puuraukude arv

4.4. Kaeveõõnte arv

4.5. Hüdrogeoloogilised katsetööd

4.6. Geofüüsikalised tööd

elektromeetria, km                       gravimeetria, km

4.7. Muud sihtotstarbelised tööd

4.8. Ajutiste ehitiste loetelu

4.9. Loa kehtivus

alates …………………… kuni ……………… …………

5. Täiendavad tingimused

 Loa andja: asutus, loa väljastanud isiku nimi ja amet

…………………..……………………………………………………………………

…....................................
allkiri
…....................................
pitser
……...........................
kuupäev

[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

Keskkonnaministri 20. mai 2005. a määruse nr 40 «Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse vorm, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele osale esitatavad täpsustatud nõuded, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa andmise menetlustoimingute tähtajad ja üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa vorm»
lisa 4

[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 1.02.2009]GEOLOOGILISE UURINGU LUBA

Loa number: ……………………………………………………………..

1. Loa omanik

1.1. Nimi

1.2. Registrinumber/isikukood 1.3. Aadress

2. Maardla

2.1. Maardla nimetus

2.2. Maardlaosa nimetus

2.3. Maardla (maardlaosa) registrikaardi number

2.4. Maardla tähtsus

üleriigilise tähtsusega[ ]              kohaliku tähtsusega[ ]

3. Uuringuruum

3.1. Nimetus

3.2. Teenindusala asukoht

………………….. maakond …………………… …. vald

3.3. Teenindusala pindala, ha

3.4. Uuritava maavara nimetus ja võimalikud kasutusalad

4. Uuringu teostaja

4.1. Ettevõtja nimi

4.2. Äriregistri kood 4.3. Aadress

4.4. Majandustegevuse registris registreerimise kuupäev ja registreeringu number

5. Uuringu iseloom ja maht

5.1. Maavara uuringu eesmärk

tarbevaru uuring [  ]              reservvaru uuring [  ]

täiendav uuring [  ]                …..……………... [  ]

5.2. Uurimissügavus, m

5.3. Puuraukude arv

5.4. Uuringukaeveõõnte arv

5.5. Hüdrogeoloogilised katsetööd

5.6. Geofüüsikalised tööd

elektromeetria, km                 gravimeetria, km

5.7. Muud sihtotstarbelised tööd

5.8. Ajutiste ehitiste loetelu

5.9. Loa kehtivus

alates ……………………… kuni …………… ………….

6. Täiendavad tingimused

 Loa andja: asutus, loa väljastanud isiku nimi ja amet

…………………..………………………………………………

…................................
allkiri

 

...................................
pitser
....................................
kuupäev

[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json