Teksti suurus:

Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.08.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.12.2011
Avaldamismärge:

Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm

Vastu võetud 26.04.2004 nr 26
RTL 2004, 56, 933
jõustumine 08.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
19.03.2010RTL 2010, 17, 30103.04.2010
28.07.2010RT I 2010, 53, 34606.08.2010

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 86 alusel.

§ 1.  Jäätmeloa taotluse läbivaatamine

  (1) Jäätmeloa andja (edaspidi loa andja) registreerib saadud jäätmeloa taotluse kohe pärast selle kättesaamist ja kontrollib selle vastavust «Jäätmeseaduse» ja selle määruse nõuetele.

  (2) Kui tegevuseks, milleks jäätmeluba taotleti, jäätmeluba vaja ei ole, teavitab loa andja sellest taotlejat posti teel 7 päeva jooksul arvates taotluse registreerimisest ja tagastab taotluse.

  (3) Kui taotlus ei vasta «Jäätmeseaduse» ja selle määruse nõuetele või taotlusmaterjalides esitatud andmed ei ole piisavad taotluse menetlemiseks, määrab loa andja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks ja teavitab sellest taotlejat posti teel viivitamatult pärast puuduste avastamist.

  (4) Kui taotleja ei ole puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud või täpsustavaid andmeid esitanud, tagastab loa andja taotluse läbi vaatamata 5 päeva jooksul arvates lõike 3 alusel määratud tähtaja lõppemisest.

§ 2.  Jäätmeloa andmise menetluse algatamisest teatamine

  Loa andja teatab jäätmeloa andmise menetluse algatamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded 2 tööpäeva jooksul pärast taotluse nõuetele vastavuse tuvastamist või pärast § 1 lõikes 3 nimetatud puuduste kõrvaldamist.

§ 3.  Jäätmeloa taotluse menetlemisetähtaeg ja jäätmeloa andmine

  (1) Jäätmeloa taotlus vaadatakse läbi ning antakse jäätmeluba või keeldutakse jäätmeloa andmisest kolme kuu jooksul arvates taotluse registreerimisest.

  (2) Jäätmeloa annab Keskkonnaamet (edaspidi amet).
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 4.  Jäätmeloa taotluse menetlustähtaja peatamine

  Menetlustähtaeg peatub:
  1) kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise ajaks, kuni keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmiseni vastavalt «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» § 22 lõikele 2;
[RT I 2010, 53, 346 - jõust. 06.08.2010]
  2) taotlejale § 1 lõikes 3 nimetatud puuduste kõrvaldamiseks antud tähtajaks.

§ 5.  Jäätmeloa eelnõu ja taotluse avalikul väljapanekul esitatud ettepanekud ja vastuväited
[RT I 2010, 53, 346 - jõust. 06.08.2010]

  (1) Taotlejale antakse 10 päeva avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute ja vastuväidetega tutvumiseks ning nende kohta arvamuse avaldamiseks.

  (2) Avaliku väljapaneku käigus esitatud seisukohad vaatab amet läbi kahe nädala jooksul avaliku väljapaneku lõppemist.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 6.  Jäätmeloa andmisest avalikkuse ja taotleja teavitamine ja jäätmeloa andmise või jäätmeloa andmisest keeldumise käskkirja kättetoimetamine
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (1) Loa andja avaldab vastavalt «Jäätmeseaduse» § 80 lõikele 7 jäätmeloa andmise kuulutuse 2 tööpäeva jooksul pärast jäätmeloa andmise otsustamist.

  (2) Jäätmeloa andmisest ning jäätmeloa väljastamise kuupäevast ja kohast teavitatakse taotlejat posti teel 3 tööpäeva jooksul jäätmeloa andmise otsustamisest.

  (3) Jäätmeloa andmisest keeldumise käskkiri saadetakse taotlejale posti teel viivitamatult.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 7.  Jäätmeloa muutmise menetlus

  Jäätmeloa muutmise taotluse menetlemisele kohaldatakse selle määruse § 1 lõigete 1, 3 ja 4 ning §-de 2–6 sätteid.

§ 8.  Jäätmeloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Amet tunnistab jäätmeloa kehtetuks «Jäätmeseaduse» §-s 85 ja § 941 lõikes 8 sätestatud alustel.
[RT I 2010, 53, 346 - jõust. 06.08.2010]

  (2) Enne jäätmeloa kehtetuks tunnistamise otsustamist kuulatakse ära jäätmeloa omaja suuliselt või kirjalikult esitatud seisukohad. Ärakuulamise ajast ja kohast teavitatakse jäätmeloa omajat posti teel vähemalt üks nädal enne ärakuulamist.

  (3) Jäätmeloa kehtetuks tunnistamise käskkirja saadab loa andja postiga või toimetab jäätmeloa omajale kätte viivitamatult.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (4) Teade jäätmeloa kehtetuks tunnistamisest tehakse avalikult teatavaks ameti veebilehel 3 päeva jooksul arvates jäätmeloa kehtetuks tunnistamisest.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 9.  Jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu

  (1) Jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu on esitatud taotlusvormil (lisa 1).

  (2) Jäätmeloa taotlemisel metallijäätmete kogumiseks ja veoks esitatakse täiendavalt lõikes 1 nimetatud andmetele «Jäätmeseaduse» §-s 88 sätestatud andmed.

  (3) Jäätmeloa taotlemisel prügila käitamiseks esitatakse täiendavalt lõikes 1 nimetatud andmetele «Jäätmeseaduse» § 91 punktides 4, 5 ja 6 sätestatud andmed.

  (31) Jäätmeloa taotlemisel jäätmehoidla käitamiseks esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele «Jäätmeseaduse» § 941 lõigetes 1 ja 2 sätestatud andmed.
[RT I 2010, 53, 346 - jõust. 06.08.2010]

  (32) Jäätmeloa taotlemisel jäätmete põletamiseks esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele «Jäätmeseaduse» §-s 95 sätestatud andmed.
[RT I 2010, 53, 346 - jõust. 06.08.2010]

  (33) Jäätmeloa taotlemisel kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoks esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele «Jäätmeseaduse» §-s 97 sätestatud andmed.
[RT I 2010, 53, 346 - jõust. 06.08.2010]

  (34) Jäätmeloa taotlemisel jäätmete tekitamiseks maavara rikastamisel esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele «Jäätmeseaduse» §-s 981sätestatud andmed.
[RT I 2010, 53, 346 - jõust. 06.08.2010]

  (4) Ameti põhjendatud nõudmisel esitab loa taotleja ametile jäätmekäitluskoha või jäätmetekkekoha järgse maakonna tervisekaitsetalituse seisukoha kavandatava tegevuse asjus.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 10.  Jäätmeloa taotluse vorm ja jäätmeloa vorm

  (1) Kehtestada jäätmeloa taotluse vorm vastavalt lisale 1.

  (2) Kehtestada jäätmeloa vorm vastavalt lisale 2.

§ 101.  Prügilale antud jäätmeloa või kompleksloa määruse nõuetega vastavusse viimine

  Enne käesoleva sätte jõustumist tavajäätmeprügilale antud jäätmeluba või kompleksluba viiakse loa andja poolt vastavusse määruse lisa 2 tabelitega 2, 8, 9 ja 91 kahe kuu jooksul sätte jõustumisest arvates.
[RTL 2010, 17, 301 - jõust. 03.04.2010]

§ 11.  Keskkonnaministri määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 34 «Jäätmeseaduse paragrahvi 36 rakendamine jäätmeloa andmisel» tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json