Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2005. a määruse nr 68 «Proviisorite ja farmatseutide riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.08.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 54, 348

Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2005. a määruse nr 68 «Proviisorite ja farmatseutide riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» muutmine

Vastu võetud 29.07.2010 nr 104

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 62 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2005. a määruses nr 68 «Proviisorite ja farmatseutide riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2005, 20, 129; 2009, 63, 415) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 62 lõike 1 alusel.»;

2) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 5. Registrisse kantud andmete kaitse

(1) Registriandmeid kaitstakse:
1) käideldavuse osas, kaitstes andmeid juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest;
2) tervikluse osas, kaitstes andmeid juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
3) konfidentsiaalsuse osas, kaitstes andmeid volitamata töötlemise eest.

(2) Registriandmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

(3) Registri digitaalse andmebaasi majutusteenust osutab Sotsiaalministeerium.

(4) Registri turvaklass on K2T1S1. Registri turbeaste on keskmine (M).»;

3) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Terviseamet avalikustab oma veebilehel apteegis töötava proviisori ja farmatseudi ees- ja perekonnanime, registreerimistõendi numbri ning töökoha.»;

4) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus kooskõlas «Arhiiviseadusega».»

Peaminister Andrus ANSIP
Justiitsminister
sotsiaalministri ülesannetes Rein LANG
Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json