Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe allkirjastamiseks volituse andmine ning finantsvahendite kasutamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.12.2011
Avaldamismärge:RT III 2010, 35, 129

Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe allkirjastamiseks volituse andmine ning finantsvahendite kasutamine

Vastu võetud 29.07.2010 nr 298

«Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli ratifitseerimise seaduse» § 2 ja «Välisõhu kaitse seaduse» § 1207lõike 1 alusel:

1. Volitada keskkonnaministrit kirjutama Vabariigi Valitsuse nimel alla Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vahelisele Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppele (edaspidi kokkulepe) ja kokkuleppe muudatustele.

2. Määrata majandus- ja kommunikatsiooniminister kokkuleppe alusel saadavate finantsvahendite kasutajaks eesmärgiga toetada tuuleenergiast elektrienergia tootmist ja soetada uusi maakonnaliinide busse.

3. Pärast kokkuleppe jõustumist majandus- ja kommunikatsiooniministril kasutada kokkuleppe alusel saadavaid finantsvahendeid kokkuleppes sätestatud mahus haldamiseks, sealhulgas seire ning järelevalvega seotud tegevuseks, mõju ja tulemuse hindamiseks, riigihanke läbiviimiseks, haldussuutlikkuse tõstmiseks, üldise teadlikkuse tõstmiseks energiasäästu ja taastuvenergeetika valdkonnas ning keskkonnasäästlike tegevustega seotud keskkonnahariduseks.

4. Pärast kokkuleppe jõustumist suunata kokkuleppe alusel saadavad finantsvahendid kokkuleppes sätestatud mahus Vabariigi Valitsuse reservi eesmärgiga arendada arengumaade võimekust rahvusvahelise kliimakokkuleppe rakendamiseks, kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks perioodil 2010–2012.

5. Keskkonnaministril kanda hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates finantsvahendite laekumisest punktides 2 ja 3 toodud tegevusteks ette nähtud, kokkuleppe alusel saadavad finantsvahendid üle punktis 2 nimetatud vahendite kasutajale.

6. Keskkonnaministril kanda hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates finantsvahendite laekumisest punktis 4 toodud tegevusteks ette nähtud, kokkuleppe alusel saadavad finantsvahendid Vabariigi Valitsuse reservi.

7. Finantsvahendite kasutajal esitada igal aastal 31. juuliks Vabariigi Valitsusele aruanne kokkuleppe alusel saadud finantsvahendite kasutamise kohta eelnenud kalendriaastal. Lõpparuanne esitada 18 kuu jooksul alates hetkest, mil kõigi punktis 2 toodud tegevuste elluviimine on lõpetatud.

 

  Peaminister   Andrus ANSIP
   
Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes  Aivar RAHNO

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json