Teksti suurus:

Proviisorite ja farmatseutide riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.08.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:

Proviisorite ja farmatseutide riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus1

Vastu võetud 08.04.2005 nr 68
RT I 2005, 20, 129
jõustumine 17.04.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.12.2009RT I 2009, 63, 41501.01.2010
29.07.2010RT I 2010, 54, 34808.08.2010


Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 62 lõike 1 alusel.


[RT I 2010, 54, 348 - jõust. 08.08.2010]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Registri asutamine ja ametlik nimetus

  Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimetusega «Proviisorite ja farmatseutide riiklik register» (edaspidi register).

§ 2.  Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk

  Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on proviisorite ja farmatseutide registreerimine, mis annab neile õiguse osutada apteegis ja apteegi struktuuriüksuses apteegiteenust.

§ 3.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  Registri vastutav ja volitatud töötleja on Terviseamet.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

2. peatükk REGISTRI ÜLESEHITUS, REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA NENDE ÕIGUSLIK REŽIIM 

§ 4.  Registri pidamise viis ja struktuur

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna digitaalselt ja registritoimikutena paberkandjal.

  (2) Register koosneb:
  1) proviisorite ja farmatseutide digitaalsest andmebaasist, mis sisaldab andmeid registris registreeritud isikute ja nende kutsekvalifikatsiooni kohta;
  2) registritoimikutest, mis sisaldavad andmete registrisse kandmise aluseks olevaid paberkandjal dokumente (edaspidi alusdokument);
  3) arhiveeritud registriandmetest. Arhiveerimisele kuuluvad aktuaalsuse kaotanud andmed proviisori või farmatseudi kohta, andmete registrisse kandmise alusdokumendid ja proviisori või farmatseudina registreerimiseks registrile esitatud alusdokumendid ning registreerimisest keeldumise otsused.

§ 5.  Registrisse kantud andmete kaitse

  (1) Registriandmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, kaitstes andmeid juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest;
  2) tervikluse osas, kaitstes andmeid juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
  3) konfidentsiaalsuse osas, kaitstes andmeid volitamata töötlemise eest.

  (2) Registriandmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registri digitaalse andmebaasi majutusteenust osutab Sotsiaalministeerium.

  (4) Registri turvaklass on K2T1S1. Registri turbeaste on keskmine (M).
[RT I 2010, 54, 348 - jõust. 08.08.2010]

§ 6.  Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

  Alusdokumendid on:
  1) registreerimistaotlus;
  2) isikut tõendav dokument;
  3) kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid;
  4) teenistuskäiku puudutavad dokumendid;
  5) registreerimisotsus või kohtuotsus;
  6) otsus registreerimistõendi kehtetuks tunnistamise kohta, millele on lisatud kohtuotsus, millega on isikult ära võetud kvalifikatsiooni tõendavas dokumendis ja registreerimistõendis märgitud kutsealal tegutsemise õigus.

§ 7.  Registrisse kantavad andmed

  Registrisse kantakse proviisorite ja farmatseutide kohta järgmised andmed:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) kodakondsus(ed);
  4) eelmine (eelmised) ees- ja perekonnanimi(-nimed);
  5) isikukood;
  6) kutse nimetus;
  7) rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse kood ISCED 1997;
  8) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi nimetus eesti ja dokumendi väljastanud riigi keeles;
  9) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud õppeasutuse nimi;
  10) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi seeria ja number ;
  11) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastamise kuupäev;
  12) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud riik;
  13) varasem kutsekvalifikatsiooni tunnustamine Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi (liikmesriikide) poolt (kui on varem tunnustatud);
  14) õppeasutusse immatrikuleerimise aasta;
  15) töökoht (kui on olemas), asutuse nimi ja registrinumber;
  16) ametikoht rahvusvahelise ametite klassifikaatori ISCO-88 järgi (kui on olemas);
  17) proviisori või farmatseudi kontaktandmed (aadress, telefon, faks, e-post);
  18) Terviseameti otsus proviisorina või farmatseudina registreerimise kohta või kohtuotsus, millega on isikult ära võetud kvalifikatsiooni tõendavas dokumendis ja registreerimistõendis märgitud kutsealal tegutsemise õigus;
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]
  19) Terviseameti otsus registreerimise kehtetuks tunnistamise kohta;
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]
  20) registreerimistõendi number.

§ 8.  Registriandmete õiguslik režiim

  (1) Registriandmetel on õiguslik tähendus «Ravimiseaduses» sätestatud ulatuses.

  (2) Registreeritud proviisoril ja farmatseudil on «Ravimiseaduse» kohaselt õigus osutada apteegiteenust apteegis ja apteegi struktuuriüksuses kvalifikatsiooni tõendavas dokumendis ja registreerimisel väljastatavas registreerimistõendis märgitud kutsealal.

3. peatükk ANDMETE KANDMINE REGISTRISSE JA JUURDEPÄÄS REGISTRIANDMETELE 

§ 9.  Andmete registrisse esitamise ja kandmise kord

  (1) Andmete registrisse esitaja on registreerimist ja andmete registrisse kandmist taotlev farmatseut või proviisor.

  (2) Andmed esitatakse registrile paberkandjal või «Digitaalallkirja seaduse» nõudeid järgides digitaalselt registri veebilehel näidatud aadressil.

  (3) Terviseamet teeb kande registrisse kahe tööpäeva jooksul registreerimisotsuse tegemise päevast arvates, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Andmete registrisse kandmiseks avab Terviseamet registritoimiku, paneb avatud registritoimikusse andmete registrisse kandmise alusdokumendid ning annab farmatseudi, proviisori registris registreerimisel talle kordumatu registreerimistõendi numbri. Registreerimistõendi numbriks on tähtede ja numbrite kombinatsioon, mis proviisoritel algab tähega P ja farmatseutidel tähega F ning koosneb 6-kohalisest numbrikombinatsioonist.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Paragrahvi 7 punktides 1–5 loetletud andmete osas toimub ristkasutus rahvastikuregistriga ja punktides 7–12 loetletud andmete osas Eesti Hariduse Infosüsteemiga.

§ 10.  Registrisse kantud andmete muutmine ja parandamine

  (1) Paragrahvis 7 nimetatud andmete muutumise korral on andmete esitaja kohustatud Terviseametit sellest kirjalikult teavitama 15 päeva jooksul pärast muudatuse toimumist ja esitama muutunud andmed § 9 lõikes 2 sätestatud korras.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Juhul kui registrisse on kantud ebaõiged andmed, on Terviseamet kohustatud kontrollima alusdokumente ja andmete neile mittevastavuse korral viivitamata parandama ebaõiged andmed ning informeerima sellest andmete esitajat.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Juhul kui ebaõiged andmed on kantud registrisse andmete esitaja süül, esitab farmatseut või proviisor uued andmed § 9 lõikes 2 sätestatud korras.

  (4) Ebaõigete andmete avastamisel registris sulgeb Terviseamet juurdepääsu andmetele kuni õigete andmete kindlakstegemiseni ja andmete korrigeerimiseni.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Õigete andmete saamisel parandab Terviseamet vead viivitamata, tehes kõigepealt parandused registritoimikus, märkides parandused teinud isiku andmed, paranduste tegemise aja ja paranduste tegemise aluseks oleva dokumendi ning parandades seejärel andmed digitaalses andmebaasis.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (6) Terviseametil on õigus seaduses sätestatud korras teha registrile esitatud andmete täpsustamiseks päringuid ning saada andmeid teistest riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudest.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

§ 11.  Registrisse kantud andmete õigsus

  (1) Terviseametile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Terviseametil on õigus esitada andmete esitajale järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus andmete õigsuse suhtes.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

§ 12.  Registriandmete arhiveerimine

  (1) Andmed kaotavad aktuaalsuse registreerimistõendi kehtetuks tunnistamisel. Aktuaalsuse kaotanud andmed arhiveeritakse.

  (2) Registriandmeid arhiveeritakse digitaalselt ja paberkandjal.

  (3) Digitaalselt arhiveeritakse digitaalses andmebaasis sisalduvaid farmatseudi ja proviisori kohta registrisse kantud aktuaalsuse kaotanud andmeid ja nende andmete digitaalselt esitatud alusdokumente.

  (4) Paberkandjal arhiveeritakse aktuaalsuse kaotanud registritoimikutes sisalduvaid alusdokumente ja registreerimata jäetud isiku poolt farmatseudina või proviisorina registreerimiseks esitatud alusdokumente ja registreerimisest keeldumise otsuseid.

  (5) Registriandmete digitaalsel arhiveerimisel varustatakse digitaalkirje registriandmete kustutamise alusdokumentide kohta käivate andmetega ja arhiveerimistunnustega, mis sulgevad kirje registriandmete loetelus.

  (6) Arhiveeritud registriandmetele ei ole juurdepääsu registri veebilehelt.

§ 13.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Terviseamet avalikustab oma veebilehel apteegis töötava proviisori ja farmatseudi ees- ja perekonnanime, registreerimistõendi numbri ning töökoha.
[RT I 2010, 54, 348 - jõust. 08.08.2010]

  (2) Lõikes 1 nimetamata andmetele on ligipääs:
  1) volitatud ja vastutava töötleja teenistujatel, kelle ametijuhendist tulenevate teenistuskohustuste täitmiseks see on vajalik;
  2) kolmandatel isikutel, kui see on vajalik neile õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
  3) andmesubjektil, kelle isikuandmeid registris töödeldakse, või tema seadusjärgsel esindajal;
  4) füüsilisel või juriidilisel isikul kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» ja «Isikuandmete kaitse seadusega».

  (3) Registrisse kantud andmeid väljastatakse registrist tasuta, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

§ 14.  Registreerimistõendi väljastamine

  Andmete registrisse kandmisel väljastatakse farmatseudile või proviisorile paberkandjal registreerimistõend, kuhu kantakse järgmised andmed:
  1) tõendi number;
  2) eesnimi;
  3) perekonnanimi;
  4) isikukood või sünniaeg;
  5) kutse nimetus;
  6) registreerimisotsuse kuupäev ja väljastamise koht.

§ 15.  Andmete töötlemise ja väljastamise dokumenteerimine

  Terviseamet peab digitaalselt arvestust andmete esitamise, andmete registrisse kandmise, nende muutmise ja väljastamise ning andmete arhiveerimisega seotud toimingute kohta. Dokumenteeritakse vähemalt järgmised andmed:
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]
  1) andmete esitaja;
  2) alusdokumendi nimetus, number ja kuupäev;
  3) andmete registrisse kandmise, muutmise või muu toimingu teostaja nimi, toimingu teostamise kellaaeg ja kuupäev;
  4) andmete väljastamisel (sealhulgas registreerimistõendi väljastamisel) andmete saaja, andmete koosseis ja andmete väljastamise viis.

4. peatükk JÄRELEVALVE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE NING REGISTRI LIKVIDEERIMINE 

§ 16.  Järelevalve teostamise kord

  (1) Registri tegevuse seaduslikkuse üle teostavad järelevalvet andmekaitse järelevalveasutus ja Terviseamet vastavalt oma pädevusele.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Registri üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus:
  1) tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega;
  2) siseneda ruumidesse, kus andmeid hoitakse ja töödeldakse või kus asuvad töötlemiseks kasutatavad seadmed;
  3) saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel puuduste ilmnemise korral on Terviseamet kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused järelevalvet teostanud isiku määratud tähtajaks.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

§ 17.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena Terviseameti eelarverealt.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

§ 18.  Registri likvideerimise kord

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus kooskõlas «Arhiiviseadusega».
[RT I 2010, 54, 348 - jõust. 08.08.2010]

  (2) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete teise registrisse või avalikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Andmete üleandmine või hävitamine toimub Terviseameti, andmekaitse järelevalveasutuse volitatud isiku ja riigi infosüsteemide alaseid töid koordineeriva asutuse volitatud isiku juuresolekul. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

5. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 19.  Registri kasutusele võtmine

  Terviseamet korraldab registri kasutusele võtmise 1. juulist 2005. a.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]


1Määruses on arvestatud Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 85/432/EÜ proviisorite diplomite, tunnistuste ja muude formaalse kvalifikatsiooni tõendite vastastikusest tunnustamisest, sealhulgas asutamisõiguse ja teenuse osutamise vabaduse tegeliku teostamise hõlbustamise meetmetest (EÜT L 253, 24.09.1985, lk 34); Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 85/584/EÜ, millega muudetakse Hispaania ja Portugali ühinemise tõttu direktiivi 85/433/EMÜ, mis käsitleb farmaatsiaalaste diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikust tunnustamist ja mis sisaldab meetmeid teatava farmaatsiaalase tegevusega seotud asutamisõiguse kasutamise hõlbustamiseks (EÜT L 372, 31.12.1985, lk 42); Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 90/658/EMÜ, millega Saksamaa ühinemise tõttu muudetakse teatavaid kutsekvalifikatsiooni tunnustamist käsitlevaid direktiive (EÜT L 353, 17.12.1990, lk 73–76); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/19/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 89/48/EMÜ ja 92/51/EMÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise üldsüsteemi kohta ja nõukogu direktiive 77/452/EMÜ, 77/453/EMÜ, 78/686/EMÜ, 78/687/EMÜ, 78/1026/EMÜ, 78/1027/EMÜ, 80/154/EMÜ, 80/155/EMÜ, 85/384/EMÜ, 85/432/EMÜ, 85/433/EMÜ ja 93/16/EMÜ, mis käsitlevad üldõdede, hambaarstide, veterinaaride, ämmaemandate, arhitektide, farmatseutide ja arstide kutsealasid (EÜT L 206, 31.07.2001, lk 1–51) ja Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi Euroopa Liiduga liitumislepingu lisa, mis käsitleb muudatusi lepingus proviisorite kvalifikatsiooni osas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json