Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2008. a määruse nr 130 «Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.08.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 55, 356

Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2008. a määruse nr 130 «Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus» muutmine

Vastu võetud 05.08.2010 nr 109

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 81 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2008. a määruses nr 130 «Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus» (RT I 2008, 39, 229; 2009, 66, 458) tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmiselt:

«§ 61. Ebaõigete andmete parandamine

Kui volitatud töötleja tuvastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui temale on nendest teada antud, korraldab ta andmete parandamise viivitamata pärast ebaõigetest andmetest teadasaamist, lisades andmekogu toimikule õigeid andmeid tõendava dokumendi koopia või tehes andmekogusse märke paranduse tegemise aja ning paranduse teinud töötaja kohta.»;

2) määruse lisa «Retseptikeskusesse esitatavate andmete koosseis» punkt 1.3.6 sõnastatakse järgmiselt:

«1.3.6. dokument, mis tõendab kindlustuskaitset teises Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis:»;

3) määruse lisa «Retseptikeskusesse esitatavate andmete koosseis» punkt 3.3.6 sõnastatakse järgmiselt:

«3.3.6. dokument, mis tõendab kindlustuskaitset teises Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis:»;

4) määruse lisa «Retseptikeskusesse esitatavate andmete koosseis» punkt 7.8 sõnastatakse järgmiselt:

«7.8. teise Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Šveitsi kindlustuskaitse kehtivus.»;

5) määruse lisa «Retseptikeskusesse esitatavate andmete koosseis» punktidest 1.2.1, 3.2.1, 6.1.1, 9.4 ja 10.2 jäetakse välja sõnad «või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood»;

6) lisa «Retseptikeskusesse esitatavate andmete koosseis» punktist 6.1.2 jäetakse välja sõnad «äriregistrisse mittekantud».

Peaminister Andrus ANSIP
Sotsiaalminister Hanno PEVKUR
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Margus MATT

/otsingu_soovitused.json