Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi valitsuse vaheline koolikoostöö leping

Vabariigi Valitsus
välisleping

lisa 13350065

Lisa 1

Lisa 1
Eesti Vabariigi valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi valitsuse koolikoostöö lepingule

 

Personalistatuut

§ 1

Personalistatuut määrab kindlaks saksakeelse osakonnaga Eesti Vabariigi kooli ja sellesse kooli tööle lähetatud Saksa õpetajate ja saksakeelse osakonna juhataja (edaspidi osakonnajuhataja) töötingimused ja vastastikuse vastutuse.

§ 2

(1) Saksamaa Liitvabariigi välisministeerium soovitab kooli direktorile osakonnajuhatajaks kvalifitseeritud pedagoogi, kes soovitavalt oskab eesti keelt ja tunneb Eesti Vabariigi koolisüsteemi.

(2) Kooli direktor sõlmib osakonnajuhatajaga töölepingu kolmeks aastaks. Töölepingut võib pikendada kokku kuni kaheksa aastani.

§ 3

(1) Osakonnajuhataja ja kooli direktor vastutavad saksakeelse osakonna õppe- ja kasvatustegevuse eest. Sealjuures vastutab osakonnajuhataja eelkõige saksa keele õppe ja saksakeelse aineõpetuse eest.

(2) Osakonnajuhataja ja kooli direktor on vastutavad saksakeelse osakonna õppe- ja kasvatustegevuse korralduse, ruumide jaotuse, korrapidamise ja tundide asendamise eest.

(3) Osakonnajuhataja kannab hoolt kooli ja saksakeelse osakonna koostöö eest.

(4) Osakonnajuhataja ja kooli direktor esindavad osakonda õpilaste, lastevanemate ja avalikkuse ees. Osakonnajuhataja nõustab vajaduse korral õpilasi ja lastevanemaid.

§ 4

(1) Saksa õpetajad alluvad kooli direktori järel osakonnajuhatajale. Pedagoogilisi korraldusi annab osakonnajuhataja kooskõlastatult kooli direktoriga.

(2) Osakonnajuhataja kohustus on õppe- ja kasvatustegevuse ainealane ning  metoodilis-didaktiline kooskõlastamine ning sellega seotud ülesanded.

(3) Eksamitega seoses täidab osakonnajuhataja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse tunnistuse saamiseks Eesti Vabariigi munitsipaalkoolide saksakeelsete osakondade lõpetajatele eksami läbiviimise korraga (Lisa 2) seotud ülesandeid.

(4) Osakonnajuhataja külastab Saksa õpetajate tunde, esmajoones esimesel tööaastal ja enne töölepingu pikendamist.

(5) Osakonnajuhataja annab Saksa õpetaja tööle kirjaliku hinnangu ja esitab selle kinnitamiseks kooli direktorile. Seda hinnangut arvestatakse Saksa õpetaja töölepingu pikendamisel.

(6) Osakonnajuhataja tutvustab Saksa õpetajatele Eesti Vabariigi seadusi ja teisi õigusakte, mille tundmine on neile oluline Eesti Vabariigis töötamiseks ja elamiseks.

(7) Osakonnajuhatajal on õigus kokkuleppel kooli direktoriga anda oma üksikuid ülesandeid, v.a õppetundide jaotamine ja õpetajate tööle hinnangu andmine, täita teistele saksakeelse osakonna õpetajatele. Tema otsustusõigus ja vastutus ei lähe sellega osakonna õpetajatele üle.

§ 5

Osakonnajuhataja vastutab ühenduse pidamise eest Saksamaa Liitvabariigi ametiasutustega (Saksamaa Liitvabariigi välisesindus, Föderaalne Haldusamet, kultuuriministrite konverents).

§ 6

(1) Saksamaa Liitvabariigi välisministeeriumi ülesandel lähetab Saksamaa Liitvabariigi Föderaalne Haldusamet (edaspidi Föderaalne Haldusamet) Eesti Vabariigi koolide saksakeelsetesse osakondadesse tööle saksa keele ja saksa keeles õpitavate õppeainete õpetajad (välisteenistuses olevad õpetajad ning programmõpetajad).

(2) Välisteenistuses olevad õpetajad on Saksa õpetajad, kes on Saksamaa Liitvabariigi maade kooliteenistusest ajutiselt vabastatud ning keda tasustab Saksamaa Liitvabariik.

(3) Programmõpetajad on Saksa õpetajad, keda tasustab saksakeelse osakonnaga kool.

§ 7

(1) Välisteenistuses olevate õpetajate lähetamise eeltingimus on nende kooliteenistusest ajutine vabastamine Saksamaa Liitvabariigi pädevate ametiasutuste poolt.

(2) Enne Saksa õpetaja lähetamist saadab Föderaalne Haldusamet tema suunamis-dokumendid asjaomase Eesti Vabariigi kooli saksakeelse osakonna juhatajale, kes teeb kooli direktorile ettepaneku sõlmida selle õpetajaga tööleping.

(3) Välisteenistuses oleva õpetajaga sõlmib kooli direktor töölepingu kolmeks aastaks, programmõpetajaga üheks aastaks.

§ 8

Saksa õpetajad on kohustatud täitma töölepingut ning järgima Eesti Vabariigi seadusi ja teisi õigusakte.

§ 9

(1) Saksa õpetajate tunde on õigus külastada kooli direktoril, osakonnajuhatajal, Eesti Vabariigi haridusministeeriumi, kooli asukohajärgse maavalitsuse riikliku järelevalve ametnikel ning Saksamaa Liitvabariigi Föderaalse Haldusameti ja kultuuriministrite konverentsi volitatud esindajatel.

(2) Kultuuriministrite konverentsi volitatud esindajal on Saksa ametiasutuste ülesandel õigus anda välisteenistuses oleva õpetaja tööle teenistusalane hinnang.

§ 10

Saksa ja Eesti õpetajad püüavad teha konstruktiivset koostööd. Lahkarvamusi ja neist tulenevaid probleeme lahendavad koostöös kooli direktor ja osakonnajuhataja. Kui tekkinud probleeme ei õnnestu koolis lahendada, esitatakse need lahendamiseks Eesti ja Saksa pädevatele ametiasutustele.

§ 11

Kooli direktoril on õigus vastavalt Eesti Vabariigi töölepingu seadusele kooskõlastatult osakonnajuhatajaga vabastada Saksa õpetaja töölepingut lõpetamata ajutiselt tööülesannete täitmisest.

§ 12

(1) Välisteenistuses oleva õpetaja töölepingut võib kooli direktor osakonnajuhataja ettepanekul üks aasta enne töölepingu tähtaja lõppu kolme aasta võrra pikendada.

(2) Programmõpetaja töölepingut võib kooli direktor osakonnajuhataja ettepanekul pikendada ühe aasta kaupa kokku kuni kuue aastani.

(3) Töölepingu pikendamiseks on vajalik Föderaalse Haldusameti viis kuud enne töölepingu tähtaja lõppemist antud nõusolek ning välisteenistuses olevate õpetajate puhul ka kooliteenistusest ajutise vabastamise pikendamine pädevate Saksamaa Liitvabariigi ametiasutuste poolt.

(4) Töölepingu pikendamise korral aitab kool Saksa õpetajat elamis- ja tööloa kehtivuse pikendamiseks vajalike dokumentide koostamisel, et tagada taotluse õigeaegne esitamine.

(5) Kui töölepingu pikendamist ei taotleta või selle pikendamiseks ei anta nõusolekut, lõpeb töösuhe töölepingu tähtaja möödumisel.

§ 13

(1) Kui Saksa õpetaja rikub töölepingut või ei järgi kooli tegevust reguleerivaid õigusakte, informeerib osakonnajuhataja sellest kooli direktorit.

(2) Kooli direktoril on õigus pärast õpetaja selgituse ärakuulamist, kooskõlastatult Saksamaa Liitvabariigi välisesinduse pädeva esindaja ja Föderaalse Haldusametiga, õpetaja tööleping seadusega sätestatud alustel ja korras kuni asjolude lōpliku selgitamiseni peatada.

§ 14

(1) Saksa õpetaja ja osakonnajuhataja töölepingu võib kooli direktor ennetähtaegselt lõpetada seadusega sätestatud alustel ja korras.

(2) Kui kooli direktoril on kaalukaid põhjusi Saksa õpetaja töölepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks, teavitab ta sellest osakonnajuhatajat, esitab oma põhjendused ning palub temalt ja õpetajalt seisukohavõttu.

(3) Pärast eelnevat hoiatamist ning osakonna juhataja ja Saksamaa Liitvabariigi välisesinduse osavõtul toimunud lepituskatse ebaõnnestumist lõpetab kooli direktor õpetaja töölepingu ennetähtaegselt seadusega sätestatud alustel ja korras.

(4) Kui kooli direktoril on kaalukaid põhjusi osakonnajuhataja töölepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks, teavitab ta sellest asjaosalist, esitab oma põhjendused ja palub temalt seisukohavõttu. Kui direktor ka pärast asja arutamist osakonnajuhataja ja Saksamaa Liitvabariigi välisesindusega on seisukohal, et edasine koostöö on võimatu, lõpetab ta osakonnajuhataja töölepingu ennetähtaegselt.

§ 15

Saksa õpetaja töölepingu lõppemise või ennetähtaegse lõpetamise korral lähetab Föderaalne Haldusamet kooli saksakeelsele osakonnale uue õpetaja.

§ 16

Osakonnajuhataja töölepingu lõppemise või ennetähtaegse lõpetamise korral teeb Saksamaa Liitvabariigi välisministeerium kooli direktorile ettepaneku uue osakonnajuhataja suhtes.

§ 17

(1) Eesti Vabariigi haridusministeeriumil ei ole vastuväiteid, et saksakeelse osakonna siseste otsuste vastuvõtmisel lähtutakse Saksamaa Liitvabariigi maade koolikoostöö-komisjoni poolt välismaal tegutsevate saksa koolide jaoks kehtestatud eeskirjadest, kui nende rakendamine ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seaduste ja teiste õigusaktidega.

(2) Eesti Vabariigi haridusministeeriumil ei ole vastuväiteid saksakeelse osakonna õpetajate nõukogu moodustamise suhtes. Õpetajate nõukogu tegutseb kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ja teiste õigusaktidega.

(3) Koolikoostöö lepingu käesoleva lisa rakendamisel tekkida võivad probleemid lahendatakse diplomaatilisel teel Saksamaa Liitvabariigi välisesinduse, Eesti Vabariigi välisministeeriumi ja Eesti Vabariigi haridusministeeriumi vahel.

 

/otsingu_soovitused.json